Заседанието присъстваха 20. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 20. Относно
страница1/3
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер236.67 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 18.doc
  1   2   3
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 18/ 26.02.2009 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 20.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2009 г.

Внася:П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 286

1. На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ДОС, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2009 г., със следните промени:

- Отпада приложение № 9 към Програмата за замяна на общински имоти с имоти на физически лица.

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 5


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Изпълнението на бюджета на община Добричка, гр.Добрич за 2008 година.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 287

І. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети Добрички общински съвет,гр.Добрич

1. Приема уточнения годишен план за бюджета за 2008 г. по прихода и разхода по дейности и функции, както следва:

1.1. По прихода - 12 455 583 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/

1.2. По разхода - 12 455 583 лв.

/разпределен по дейности, функции и видове разходи, съгласно Приложение 2-17/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г., както следва:

2.1. По прихода - 11 091 006 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение 1/

2.2. По разхода - 11 091 006 лв.

/разпределен по дейности, функции и видове разходи, съгласно Приложение 2-17/

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” – 5

ЗА” -15 /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров;

Въздържали се” -5 –инж.Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев.

ОТНОСНО:Докладна записка относно: Разпределението на преходния остатък от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в края на 2008 г., по бюджета на община Добричка за 2009 г.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 288

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и § 32, ал. 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. Добрички общински съвет, гр.Добрич приема преходният остатък от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в края на 2008 г. в размер на 172 089 лв. да се разпредели по бюджета на община Добричка за 2009 г., както следва:

І. За държавни дейности - 103 201 лв.

1. В дейност „Спорт за всички” - 348 лв.

2. В дейност „Други дейности по икономиката” - 4 096 лв.

3. В дейност „Превантивни дейности за намаляване на вредните

последствия от кризи, бедствия ....” - 32 757 лв.

4. В дейност „Дом за възрастни с деменция” - 18 000 лв.

5. В дейност „Читалища” - 48 000 лв.

ІІ. За местни дейности - 68 888 лв.

1. В дейност „Други дейности по БКС” - 68 888 лв.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” – 5

ЗА” -15 /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров;

Въздържали се” -5 –инж.Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев,


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Бюджета на община Добричка, гр.Добрич за 2009 г.

Внася: П.Петков

Кмет на Общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 289

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г. и чл.19 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет на община Добричка,

1. Приема бюджет на община Добричка за 2009 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на - 13002000 лв.

1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на - 7095004 лв.

В т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в

размер на - 6466192 лв.

1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на

държавни дейности - 67930 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2008 г. в размер на - 560882 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на - 5906996 лв.

В т.ч.:

1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия - 1711100 лв.

1.1.2.2. За зимно поддържане и снегопочистване на

общински пътища - 99500 лв.

1.1.2.3. Данъчни приходи в размер на - 852000 лв.

1.1.2.4. Неданъчен приходи в размер на - 1579161 лв.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за

местни дейности в размер на - 1075270 лв.

в т.ч.:

- за основен ремонт и придобиване на ДМА - 640770 лв.

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 460500 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2008 г. в размер на - 589965 лв.

/ Съгласно Приложение 1/

1.2. По разхода в размер на -13002000 лв.

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи,

Съгласно Приложения 2-26,

в т.ч.:

1.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на - 7095004 лв.

в т.ч.:

1.2.1.1. Резерв за непредвидени и неотложни разходи / 10 % от общата субсидия/

- в дейност „Общинска администрация” - 163810 лв.

- в дейност „Целодневни детски градини” - 121023 лв.

- в дейност „Общообразователни училища” - 236218 лв.

- в дейност „Дом за деца лишени от родителска

грижа” - 33550 лв.

- в дейност „Дом за възрастни с деменция” - 39500 лв.

- в дейност „Читалища” - 32085 лв.

- в дейност „Др.дейности по отбраната” - 8402 лв.

- в дейност „Здравен кабинет в детски градини и

училища” - 12031 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на - 5110006 лв.

в т.ч.:

1.2.2.1. Резерв за непредвидени и неотложни разходи / 10 % от изравнителната субсидия и зимно поддържане”

- в дейност „Общинска администрация” - 65945 лв.

- в дейност „Общински съвет” - 1840 лв.

- в дейност „Целодневни детски градини” - 22975 лв.

- в дейност „Превантивна д/ст за намаляване последствия от

кризи, бедствия…” - 2760 лв.

- в дейност „Служби и д/ти по поддържане и ремонт на

общинските пътища” - 9950 лв.

- в дейност „Домашен соц.патронаж” - 23350 лв.

- в дейност „Др.дейности по културата” - 12900 лв.

- в дейност „Осветление на улици” - 16600 лв.

- в дейност „Озеленяване” - 1040 лв.

- в дейност „Др. д/ти по БКС” - 16480 лв.

- в дейност „Др.д/ти по транспорта” - 1960 лв.

- в дейност „Др.д/ти по икономиката” - 2500 лв.

- в дейност „Др.дейности по вътр.сигурност” - 2760 лв.

1.2.3. За дофинансиране на делегирани държавни

дейности - 101440 лв.

1.2.4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 695550 лв.

в т.ч.:

1.2.4.1. За местни дейности - 695550 лв.

както следва:

- за съфинансиране на проекти в т.ч. и на НПО - 150000 лв.

- за проектиране - 150000 лв.

- 30 % от продажби и наеми в кметствата, съгласно ЗОС - 195550 лв.

- за обследване на сгради енергийна ефективност - 50000 лв.

- общ резерв - 150000 лв.

1.3. Инвестиционна програма в размер на - 1383600 лв.

/съгласно поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и за основен ремонт на ДМА за 2009 г. по обекти, Приложение 27/ финансирана с:

- целева субсидия за капиталови разходи - 1028880 лв.

- собствени бюджетни средства - 240400 лв.

- резерв - 10 % от целевата субсидия за обекти: - 114320 лв.

1. Функция „Жил.ст-во, БКС…”

- отводнителен канал с. Карапелит - 11000 лв.

- водосток с. Божурово - 10000 лв.

- водосток и отводнителен канал с. Бранище - 4270 лв.

- водосток с. Победа - 24000 лв.

- водосток с. Подслон - 10000 лв.

2. Функция „Почивно дело, култура…”

- сграда читалище с. Котленци - 9000 лв.

3. Функция „Икономически дейности”

- Път DOB 1107/ІІ-71, Добрич-Батово/ - Одърци – граница община /Добричка – Балчик/ Храброво – Бобовец – Стражица/ DOB 2004/ от км 0+0 до 3+5 - 46050 лв.

1.4. Разчет за разходите по кметства /съгласно Приложение 25/

2. Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

2.1. Субсидии за организации с нестопанска цел - 40000 лв.

2.3. Помощи за погребения - 4000 лв.

2.4. Списък за вида и стойността на работното облекло по

длъжности /Приложение 30/

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените възнаграждения по трудови правоотношения

3.2. Представителни разходи в размер на - 19500 лв.

/ 0.15 % от размера на бюджета/

4. Определя числеността на персонала и средствата за работни заплати в държавните дейности и СМБРЗ в местните дейности /Приложение 29/.

5. Възлага на кмета на общината:

5.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

5.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната система за финансово управление и контрол.

5.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегирани от държавата дейности да отправи мотивирано искане до министъра на финансите (по реда на § 32, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРД за 2008 г.) за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

5.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя..

5.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения в определен размер (над 5 % спрямо общинските приходи), както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

5.6. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

6. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета / чл. 27 от ЗОБ/;

6.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати и осигурителни вноски в частта за делегираните от държавата дейности.

6.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности.

6.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т. 1.2.4.

6.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

6.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

6.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” – 5

ЗА” -15 /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров;

Въздържали се” -5 –инж.Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев,


ОТНОСНО:Докладна записка, относно: Издръжка на функциониращите и новоразкрити клубове на пенсионера в община Добричка, гр.Добрич.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 290

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич утвърждава средства за издръжка на клубовете на пенсионера в рамките на шест месеца от 2009 г. в селищата: Батово, Бдинци, Бенковски – 2бр. Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Дончево, Драганово, Златия, Енево, Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Кръгулево, Ловчанци, Ломница, Лясково, Методиево, Миладиновци, Овчарово, Одърци, Орлова могила, Паскалево- 3 бр. Плачи дол, Победа, полк.Минково, Полк.Свещарово, Поп Григорово, Приморци, Прилеп, Пчелник, Росеново, Свобода, Славеево, Смолница, Полк.Иваново, Ст.Караджа, Стефаново, Стожер- 2 бр. Фелд.Дянково, Хитово и Царевец с численост по 0,5 щатна бройка на всеки пенсионерски клуб с размер на основната месечна работна заплата – ½ от минималната работна заплата и допълнително трудово възнаграждение в размер на 0,6% за всяка година трудов стаж, съгласно Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка, относно: Заплащане на транспортни разходи на педагогическия персонал, делегираните от държавата дейности по образование в община Добричка, гр.Добрич.

Внася: П.Петков

Кмет на общината
  1   2   3

Свързани:

Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр. Добрич
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 20. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом