Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране
ИмеДържавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер83.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20100118_unicheats.net_730_44d0.doc
26.03.2009г. Икономика на обществения сектор

Доц. Л. Йотова


Държавни разходни програми


1. Бюджетни механизми за финансиране

1.1 Бруто и нето бюджетно финансиране

1.2 Централизирано и децентрализирано финансиране

2. Нови механизми във финансовия мениджмънт в публичния сектор

2.1 Програмно бюджетиране

2.2 Договорна система

3. Целеви държавни разходни програми


Ролята на бюджетните източници е незаменима при предлагане на публични блага. В публичния сектор въпроса за финансирането трябва да бъде разграничен.


Начин на финансиране и производство 

Финансиране

Частно (Ч)

Държавно (Д)

Производство

Ч

Храна, облекло, автомобили

Покупки на публични организации

Д

Топлофикоция, ВИК

Управление, отбрана, сигурностПубличните организации не могат да функционират ако не купуват от частните пазари, които са финансирани от бюджета. Публичната организация трябва да сключи договор за доставка..

Топлофикация и ВИК- комбинация между частно финансиране и държавно производство; всички стоки и услуги, които се предлагат от частно предприятие, за коита се плаща такса.


1.

Бюджет


Производители

на публични Предлагане на Потребители

блага публични блага по

субсидирана цена


Прираст в

потреблението на Повишаване на

публични блага благосъстоянието


Съществуват два основополагащи принципа на бюджетно финансиране.

1.1. I Принцип- Бруто бюджетно финансиране- това е най-стария принцип. Всички средства за издръжка на дейностите се покриват от бюджета.


Бруто бюджетно финансиране


 • Централно финансиране

 • Точно определена субсидия

според преценката на

висшия разпоредител

 • Организацията е изпълнител

с ограничени правомощия


 • Липсва финансова

самостоятелност

 • Липсва стимул за

икономичното и ефективно

използване на ресурсите

 • Липсва възможност за

други финансови постъпления


II Принцип- Нето бюджетно финансиране- предполага някои нови моменти


Нето бюджетно финансиране


 • Бюджетната субсидия е основен, но не и единствен източник (смесено финансиране)

 • Възможности за допълнителни източници от собствени активи и дейности

 • Нова финансова организация (автономност)

 • Нов тип управление на дейностите

 • Адаптивнаст към пазарната ценаВъзможности за допълнителни източници от собствени активи и дейности. Тези допълнителни източници могат да бъдат:

 1. Такси от крайните потребители- заплащането на такси трябва да бъде предварително лимитирано

 2. Приходи от собствени дейности- лимитирани от дейността на звеното.

Проблеми при предоставяне на публични блага чрез бюдженти механизми:

 1. Равното доставяне на публични и смесени блага, поради различните потребности на бенефициента предизвиква два ефекта:

  • Ефект на „свръхпотреблението”- предлага се повече, отколкото се желае

  • Ефект а „недопотреблението”- предоставя се по-малко, отколкото се желае.


Равно разпределение на публични блага


P


D1 S


MC


0 Q1 Q Q2


P

Q123D2


MC


0 Q1 Q Q2 Q 1. Повишен риск от предозиране на икономическите функции на публичните организации, за сметка на социалните им функции. Това идва от предоставената възможност за получаване на собствени приходи.


1.2 Централизирано и децентрализирано финансиране


 • Източник- държавен бюджет

 • Обект- публични и смесени блага с национално значение

 • Потребители- организации на централно подчинение

 • Източник-общински бюджети съгласно принципа на фискална децентрализация

 • Обект- публични и смесени блага с локално значение

 • Потребители- организации на местно подчинение

Приходи на децентрализирани структури- децентрализираните структури имат сложни връзки с държавния бюджет.

  • Собствени приходи (местни данъци и такси, отчисления от данъци, приходи от общински предприятия).

  • Привлечени средства (банкови кредити и облигационни заеми)

  • Държавни трансфери:

   • Обща и целева бюджетна субсидия

   • Пълна и частична бюджетна субсидия

   • Лимитирана и нелимитирана субсидия


2. Нови механизми във финансовия мениджмънт в публичния сектор

2.1 Програмно бюджетиране- вид бюджетна дейност; тръгва се от това, което желаем да постигнем.


Структура на програмния бюджет:

1. Какво искаме да постигнем? Каква е политиката в дадена област? Какви резултати в количествено и качествено отношение се целят? Цели-резултати

2. Какво ще се направи за да се постигнат поставените цели?- описание на дейности, инструменти, мероприятия.

3. Колко ще струва това?- описва се сумата.

Програмното бюджетиране е вид целево бюджетиране. Има обвързване между стратегически опреративни цели и програми с необходимите ресурси. За разлика от традиционните методи на бюджетното финансиране, при които се дефинират първо ресурсите, а целите следват от техния ограничен характер. Идеята е да се конкурират проекти, да има алтернативи.


Програмно бюджетиране (ориентиран към резултатите бюджет- ОРБ) в България

 • Програма- стратегически цели

 • Показатели за изпълнение:

  • Показатели на входа

  • Показатели за осъществяване на дейност

  • Показатели за продукти (услуги)

  • Показатели за качество

  • Показатели за ефекти


2.2 Договорна система


Принципал Заплащане, условия Агент

(Държава) (Изпълнител)

Договор


Гаранции Публични блага

и дейности

Потребители


Договорната система се изгражда върху модела „Принципал- агент”. Принципала играе ролята на възложител, той е собственик. Отчита най-добре обществените потребности. Възложителя може да сключи договор с изпълнителя. Този модел е извистен и като модел на публично- частното партньорство.

Изпълнител (агент) може да бъде частна организация (фирма), но това не е 100% задължително. Може да бъде и публична структура. Може да е и предприятие с общински статут. Може да бъде и Неправителствена организация.

Тези взаимоотношиния са стопански между възложителя и изпълнителя.

Целта на тази договорна система е да имитира, а в някои сфери и директно да създана конкуренция. Изборът на изпълнител се осъществява чрез конкурси, а критериите за оценка на проектите са предварително определени. Проектите се класират.


Форми на договорни отношения

Формите на договорни взаимоотношения са три:

1) Франчайзинг-най-широкообхватното понятие. Това е договор, при който публичните услуги се финансират от бюджета, а предлагането им се осъществява от частни фирми чрез договори за изпълнение (напр. извозването на боклука). Разходите се покриват от бюджета на принципала. Министерството на отбраната често сключва такива договори (напр. за ушиване на униформи, доставка на храна).


Видове договори според:


Разходен подход

 • Договор с разделяне на разходите

 • Договор „издръжка + печалба”

 • Договор с фиксирана цена


Обем на дейностите

 • Договор по себестойност

 • Общ договор

 • Договор по себестойност и обем

Наименуванието на договора и неговата уредба не са толкова важни. При разходния подход е възможно някакво поделяне на разходите между принципал и агент.

2) Лицензи и разрешителни режими- при лицензията има разрешение от страна на принципала да се осъществява дадена дейност на територията на страната или дадено място. От тези лицензи общините печелят средства. Тук бюджета не прави разходи, а получава приходи.

3) Концесия- форма на приватизация на правата за експлоатация на обектите, държавна или общинска собственост. Това са отстъпени права за ползване за определен период, не е пълна приватизация. Концесията не е договор за няколко месеца или година (за инфраструктура; водни басейни;културни обекти; спортни площадки; природни ресурси). Отношението между принципала и агента са по-сложни. Когато обект се даде на концесия- смесено благо от трети вид (клубно благо).


3. Целеви държавни разходни програми

Те са спецефична форма на държавен трансфер за създаване на потребителски възможности за задоволяване на потребности от частни и публични блага (същите могат да се предоставят от пазара или от публичния сектор).


Главни особености на тези програми:

 1. Насочени са към стеснен кръг бенефициенти на изгодата, наречени целеви групи. Целевите групи оформят профила на бенефициента със законодателни и нормативни правила. Най-често критериите са два:

  • Доход

  • Социална принадлежнаст

В целевите групи най-често попадат: подрастващи и учащи се; хора с доходи под определения за страната минимум (гарантиран минимален доход, не граница на бедността); групи във физеческо неравностойно положение (лица в риск; лица със зависимости).

Граница на бедността за България се изчисляна от 2006г.


По своята форма програмите биват:

 1. Натурални

 2. Парични

Натуралните- безплатно или частично платимо предоставяне на блага и услуги (общински жилища)

Паричните са по-предпочитани (в парична форма)- кешово плащане (обхваща цялата система на социално подпомагане и добавки).

Недостатък на паричната форма е липсата на гаранции за използване на средствата, за това за което са отпуснати. Поради липсата на такива гаранции се появява ефект на „изместената полза”. (Парите се дават за едно, а се харчат за друго).

Негативен подоходен данък- данък с отрицателен знак. Определя се един критичен доход, който отговаря на минималната издръжка за семейство и всички, които са под този даход ще получат доплащане до критичния, а ако имат нулев доход щи им се даде целия критичен доход.

Като ефект се проявява т.нар редукция на трудовите усилия.

Всички тези програми насочени към борба с бедността имат един основен недостатък. Проявявя се ефект на „непромененото неравенство”(средствата се ползват по предназначение, но не водят до желания резултат).

Между 14-17 % остават под границата на бедността.

Тезата е за умерена намеса на държавата спрямо целевите групи.


Свързани:

Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconДипломна работа на тема: " анализ на дефицитното бюджетно финансиране"
Същност и основни функции на анализа на дефицитното финансиране стр
Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconБургаски свободен университет
Общностни програми и инициативи на ес: политически визии и механизми на финансиране
Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconИнвестиционен форум Проекти и финансиране
На него ще бъдат представени български компании и общини, които търсят финансиране за своите проекти от една страна и от друга потенциални...
Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconСоциално финансиране
Социалното финансиране е форма на финансова дейност, която включва отговора, от страна на институциите, на някои социални нужди,...
Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconБюджетно-неутрална стратегия за промяна на системата на финансиране на висшето образование

Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconЗа финансиране на програми за обучение по безопасни и здравословни условия на труд
Основание за финансиране: Чл. 46,ал. 1, т. 6 от ззбут и Програмата на Фонд „Условия на труд” за 2010 г
Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconПрограми и фондове за финансиране на проекти конкурс за проекти на неправителствени организации
Агенцията за хора с увреждания към Министерство на труда и социалната политика обявява конкурс за финансиране на проекти на следните...
Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconКабинетът драматично закъснява с новите оперативни програми
През 2013 г управляващите ще трябва едновременно да готвят избори, да договарят финансиране от 17 млрд лв и да усвояват рекордна...
Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconДипломна работа на тема: " Лизинговите операции в международната търговия"
В зависимост от това, коя от страните поема риска и всички задължения, свързани с експлоатацията на обекта: бруто и нето лизинг
Държавни разходни програми Бюджетни механизми за финансиране 1 Бруто и нето бюджетно финансиране iconРамковите програми на ес – инструмент за финансиране на научната и развойна дейност Обучение програма
Панел 1: Европейската политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Европейските рамкови програми и българското участие...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом