Взаимна зависимост между приходите
ИмеВзаимна зависимост между приходите
ДИМИТРИЯ КИРЧЕВА МИТЕВА
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер103.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://iisu.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100129110526_Recenziq_prof.Kocev.doc


ДО

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ ПО

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И СТОПАНСКО

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ВАК

С О Ф И Я


Р Е Ц Е Н З И Я


на дисертационен труд за получаване на образователната и

научна степен “Доктор” по икономика по научна специалност

05.02.06 “Статистика и демография”

Автор: ДИМИТРИЯ КИРЧЕВА МИТЕВА

Тема: “ВЗАИМНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПРИХОДИТЕ

И РАЗХОДИТЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И СТОПАНСКАТА КОНЮНКТУРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В КРАЯ НА ХХ век И НАЧАЛОТО НА ХХІ век”

Рецензент: проф. д-р ик. н. ЦВЕТАН КРЪСТЕВ КОЦЕВ,

преподавател към катедра “Финанси и кредит” в

Икономически университет – Варна

Адрес: Варна 9010, ул.”Студентска” бл.5, вх.”В”, ап.10,

тел.: 31-32-51


Уважаеми членове на Специализирания научен съвет,

Дисертационният труд на Димитрия Митева е посветен на актуална и неизследвана в нашата теория и практика тема за взаимната зависимост между приходите и разходите по Републиканския бюджет и стопанската конюнктура в страната. Такава зависимост безспорно съществува и това се потвърждава и в настоящата кризисна ситуация в нашата страна. Необходимо е обаче, да се изследва с научни методи как приходите и разходите по Републиканския бюджет влияят върху конюнктурата и обратно, как икономическата конюнктура въздейства върху приходите и разходите. Тази двойнствена зависимост е предмет на иконометрично моделиране и анализиране. При това, съществено значение има фискалната политика на държавата, която може да повлияе на стопанската конюнктура.

Актуалността се определя и от това, че все още не е извършено цялостно иконометрично изследване на взаимозависимостта между приходите и разходите по Републиканския бюджет и стопанската конюнктура. Тази актуалност се засилва още повече в условията на икономическата криза в нашата страна. Във връзка с актуалността и сложността на проблема, докторантката е формулирала и научната теза “...че взаимната зависимост между РБ и стопанската конюнктура в методологичен план изразява двустранно влияние и съотношение на ресурси на БВП за колективно и индивидуално потребление, разпределени с механизмите за публичен и потребителски избор, и тази двустранна зависимост се анализира, моделира, измерва със статистически и иконометрични методи за потребностите на фискалната политика” (с.6). Целта е анализиране, моделиране и интерпретиране на връзките между променливите за приходите по РБ, разходите и стопанската конюнктура. Решаването на целта е конкретизирано в три изследователски задачи, разработвани и анализирани в трите глави на дисертационния труд, като в логическа последователност се представят теоретико-методологичните основи и иконометричното моделиране на взаимната зависимост между РБ и стопанската конюнктура; икономико-статистическия анализ на взаимната зависимост; и регресионните и спектрални иконометрични модели на взаимната зависимост между статистическите профили за РБ и стопанската конюнктура.

Изследването и анализирането на прилаганите иконометрични модели на взаимната зависимост има теоретико-методологически и практико-приложен характер. Анализирането и решаването на проблемите в дисертационния труд е извършено чрез позоваването на 124 литературни източника, 171 цитирания в текста и нормативните актове за бюджета. Ползването на чужд език е позволило на докторантката да се позове и анализира мнението на световно известни автори, особено в частта за стопанската конюнктура и използваните иконометрични методи за анализа на взаимозависимостта. Творчески са използвани литературните източници и добросъвестно са цитирани в текста под линия. Анализът на проблемите чрез прилаганите иконометрични модели чрез използването на фактически данни за нашата страна и някои други страни са старателно обработени и анализирани в съставените в текста 39 таблици, 81 фигури, а изчислителната работа е представена в 7 приложения, включващи множество таблици и графики. Извършена е огромна работа по набирането, систематизирането и анализирането на данните за РБ и стопанската конюнктура чрез използването на съвременни иконометрични методи и модели. Владеенето на компютърната техника е позволило на докторантката много добре да оформи таблиците, графиките и използвания формулен апарат. Направени са и съответните сравнения със страни от ЕС и някои от най-развитите страни в света. Към всяка глава и точка са формулирани съответните изводи, а в заключителната част на труда са изведени основните изводи за взаимозависимостта между приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура и особено за наличието на двойнствена зависимост между тях.

В първата глава чрез позоваването и критичен анализ на наши и чуждестранни автори представя теоретико-методологичните основи на анализа и иконометричното моделиране на взаимната зависимост между РБ и стопанската конюнктура. Характеризира двата механизма за разпределение на ресурсите на обществото: механизма на публичния сектор и механизма на потребителския избор. Представя структурата на държавния сектор и РБ като финансов инструмент за разпределение и преразпределение на значителна част от БВП и националното богатство в национален, териториален и социален разрез. За целите на изследването и анализа са посочени статистическите показатели за блоковата структура на РБ.( вж. схема 1.3, с.19). Взаимозависимостта е изследвана само на основата на РБ, като е посочен и обхвата на консолидираната фискална програма, в която се отразява цялостното разпределение на ресурсите и на БВП. В полемичен стил е представена еволюцията на знанията за стопанската конюнктура и е обосновано собствено определение (с.35). В специална таблица са систематизирани икономическите теории за цикличните колебания в стопанската конюнктура и техните представители (табл. 1.2, с.39). За нуждите на изследването по-нататък са систематизирани статистическите профили на взаимната зависимост между РБ и стопанската конюнтура (с.56). Предложена е и методологията за иконометричното моделиране с регресионен и спектрален анализ на взаимната зависимост, технологията за моделиране на зависимостите, формулният апарат и показателите за кросспектралния анализ и техните значения.

Във втората глава е направен емпиричен икономико-статистически анализ на взаимната зависимост между РБ и стопанската конюнктура. Анализирани са промените в международната и националната икономическа среда върху произведения БВП и РБ. Интерес представляват представените в табл. 2.1. (с.79-80) сравнения според МВФ за световната, европейската и българската икономика (табл. 2.2, с.87). Проследена е динамиката и структурата на статистическите профили за приходите и разходите в РБ с конкретни данни, систематизирани в табл. 2.3 и 2.4. Проследено е и развитието на приходите и разходите според консолидираната фискална програма. Анализът се допълва и с данни за динамиката и структурата на статистическия профил за стопанската конюнктура. Показателите са групирани по два критерия: показатели за състоянието на икономически процеси и показатели за стопанската конюнктура, съгласувани по време (табл. 2.11, с.120). Накрая в тази глава са представени корелационните зависимости между статистическите профили за РБ и стопанската конюнктура (табл. 2.12, с.127). Не са изключени от анализа и корелационните коефициенти за приходите и разходите по Консолидираната фискална програма. За анализа е използван и теста на Грейнджър за причинно-следствената връзка между приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура. Съставена е и корелационна матрица за взаимната зависимост между показателите за стопанската конюнктура (табл. 2.16, с.134).

В третата глава са представени експериментални резултати от иконометричното моделиране на взаимната зависимост между двата статистически профила за РБ и стопанската конюнктура с използване на методите на регресионния и на спектралния анализ. В началото е изследвано влиянието на еднофакторните регресионни модели на взаимната зависимост между приходите и разходите. Стига се до извода, че водещите показатели на стопанската конюнктура не оказват много силно влияние върху вариацията на приходите по РБ, като пример се сочат преките чуждестранни инвестиции (с.142). Слабо е и влиянието на паричната маса, на наетите лица, на безработните и износа на услуги и стоки. По отношение на разходите е характерно, че се били насочени към подобряване на инфраструктурата на националната икономика, което е свързано и с развитието на стопанската конюнктура (табл. 3.2, с.147). С много факторни регресионни модели е изследвана и взаимната зависимост на приходите и разходите по РБ с избрани фактори на стопанската конюнктура. Зависимостта на приходите и разходите с избрани показатели за стопанската конюнктура е представена с трифакторни регресионни модели за периода 1998-2007 г. Направените експерименти показват, че най-съществено значение за увеличаване на разходите по РБ имат паричния агрегат М3, внос на стоки, услуги и средната месечна заплата. Първият се явява водещ за развитие на стопанската конюнктура. Чрез спектралния анализ на цикличността на приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура се цели да се установи, съществуват ли нерегулярни колебания в развитието на изследваните динамични редове за приходите и разходите, както и за избрани показатели за стопанската конюнктура и каква е тяхната продължителност. Като логично продължение на спектралния анализ за измерване на взаимната зависимост е биспектралния анализ за приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура. С биспектралния анализ представя степента на съответствие между отделните периодични компоненти, които се отнасят за връзката между приходите и разходите и показателите за стопанската конюнктура, като се използват три оценки: кросамплитудата, спектъра на квадрата на кохерентността и фазовия спектър. Резултатите са представени със съответните таблици и графики. Накрая са формулирани и съответните изводи. В заключението са изведени получените резултати от изследването на взаимната зависимост на приходите и разходите и стопанската конюнктура.

Краткият анализ на дисертационния труд и високата оценка на изследваните въпроси са основание и за конкретизиране на по-важните научни постижения с характер на принос в теорията и практиката.

Първо: Изложените теоретични основи на взаимната зависимост между приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура. Разграничаването на разпределението на ресурсите чрез двата механизма за публичния избор и потребителския избор. В центъра на изследването е разпределението на ресурсите чрез публичния избор, осъществявано основно на непазарна основа. Систематизирането на статистическите показатели за блоковата структура на РБ, които са предмет на анализа.

Второ: Анализирането в полемичен стил на различните мнения за определянето на стопанската конюнктура и изведеното собствено определение за стопанската конюнктура като съвкупност от външни и вътрешни условия и процеси в търсенето, предлагането и механизмите за избор на публични и на потребителски стоки и услуги, представени с променливи (статистически показатели) за разкриване на устойчиви закономерности за ефективно развитие на пазарното стопанство (с.35).

Трето: Построените статистически профили за оценка на зависимостите между РБ и стопанската конюнктура с помощта на макроикономически показатели за извършване на количествена оценка. Предложеният от докторантката статистически профил за стопанската конюнктура (табл. 1.4) създаденият нов статистически профил за изучаване на взаимната зависимост на РБ със стопанската конюнктура (схема 1.5, с.56). Предложена е и съответната технология за моделиране на зависимостите на статистическите профили на РБ и стопанската конюнктура (схема 1.6, с.59).

Четвърто: Високо следва да се оцени и извършеният емпиричен икономико-статистически анализ на взаимната зависимост между приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура. Извършеният анализ за динамиката и структурата на статистическите профили за приходите и разходите по РБ и еволюцията в динамиката и структурата на статистическите профили за стопанската конюнктура. Анализът на динамиката на съгласуваните показатели по време, характеризиращи стопанската конюнктура в страната.

Пето: Анализът на корелационните зависимости между статистическите профили за РБ и стопанската конюнктура, представени в таблиците 2.12 и 2.13 и получените характеристики от приложението на теста на Грейнджър за причинно-следствената връзка между приходите и разходите по РБ и избрани показатели за стопанската конюнктура. Представената корелационна матрица на взаимната зависимост между показателите за стопанската конюнктура и съответните изводи за резултатите от изследването.

Шесто: Изводите от прилаганите еднофакторни регресионни модели за зависимостта между приходите и разходите и показателите за стопанската конюнктура, еднофакторните регресионни модели за корелационните зависимости между приходите и разходите и стопанската конюнктура и извода, че все още използваните инструменти на фискалната политика не стимулират достатъчно ефективно националната икономика и нейната конюнктура (с.153).

Седмо: Резултатите от приложените многофакторни регресионни модели на взаимната зависимост между приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура, представени чрез данните в табл. 3.6, 3.7, 3.8. Спектралният анализ на цикличността на приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура с цел да се установи дали съществуват нерегулярни колебания в развитието на изследваните динамични редове за приходите и разходите и за избрани показатели за стопанската конюнктура и каква е тяхната продължителност.

Резултатите и решенията в дисертационния труд са станали достояние чрез публикуваните две статии и 3 научни доклади на научни конференции. Теоретичните и практико-приложни аспекти на оценките и анализите чрез приложените иконометрични модели могат да се използват във фискалната политика на държавата и за засилване на нейното влияние на стопанската конюнктура в страната.

Независимо от високата оценка и посочените приносни постижения ще си позволим да посочим и критични бележки. Изводът на 82 страница не е ясен като се има предвид, че у нас кризата не е финансова, а икономическа. В публичните финанси се изследва държавния дълг, а не брутния външен дълг на страната, който е много голям в сравнение с държавния дълг, който се отнася към БВП съгласно изискванията на ЕС. Не е правилно т.2.2 да се разглежда като Развитие, а би следвало да бъде Анализ. Не е ясно и как структурата и развитието на разходите по РБ е повлияло на стопанската конюнктура, какво е влиянието на капиталовите разходи по РБ. Не е ясно, как динамиката на публичните разходи по функции влияе на стопанската конюнктура (с.111). Безспорно, паричната маса, изразена с паричните агрегати влияе на стопанската конюнктура, но те не са елемент на фискалната, а на паричната политика. Няма съмнение, че взаимозависимост между приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура съществува, но в таблиците 2.12 и 2.13 не се разглеждат заедно, а се изчисляват корелационни коефициенти само за приходите и разходите по РБ. Въобще в цялата работа, въпросите за взаимовръзката между приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура се анализират поотделно.

Посочените критични бележки обаче, не намаляват високата оценка за теоретичното равнище, емпиричните резултати от прилаганите модели и значимостта на посочените приносни постижения, които считаме за лично дело на докторантката. Тя демонстрира много добро познаване на литературните източници, на теорията и практиката по изучаваните проблеми на взаимозависимостта между приходите и разходите по РБ и стопанската конюнктура. Дисертационният труд представя докторантката като ерудирен млад изследовател с възможности за теоретични обобщения и формулиране на решения за теорията и практиката. Това се потвърждава от използването и анализирането с иконометрични методи на данни за РБ и стопанската конюнктура, съставени са множество таблици, диаграми и фигури.

В автореферата правилно е отразено съдържанието на дисертационния труд. В справката пестеливо и вярно са формулирани според докторантката приносните постижения. Формулярът “Сирена” е попълнен съгласно изискванията.

Заключение

Актуалността и сложността на изследваните и анализирани проблеми и прилаганите иконометрични модели, много доброто теоретично равнище на изследването и посочените приносни постижения са основание да предложа на уважаемия СНС по Икономическа информация и стопанско управление при ВАК, да гласува за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР” по икономика, шифър 05.02.06 на ДИМИТРИЯ КИРЧЕВА МИТЕВА.


Варна, 10.ХІІ.2009 г. Рецензент:

(Проф. д-р ик.н. Цветан Кръстев Коцев)Свързани:

Взаимна зависимост между приходите iconИкономически университет варна
Взаимна зависимост между приходите и разходите по републиканския бюджет и стопанската конюнктура в република българия в края на ХХ...
Взаимна зависимост между приходите iconДо снс по икономическа информация и стопанко управление при в а к рецензи я
Кирчева Митева на тема „Взаимна зависимост между приходите и разходите по републиканския бюджет и стопанската конюнктура в Република...
Взаимна зависимост между приходите iconЙордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта
Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 5
Взаимна зависимост между приходите iconУпражнение №5. Апроксимация на корелационната зависимост между две величини. Метод на най-малките квадрати. Линейна и квадратична регресия
Нека имаме две случайни величини X и Y. Търсим линейна зависимост между тях от вида
Взаимна зависимост между приходите iconAmerican Splendor Американски разкош
Кливланд. “Американски разкош” има голям успех, но Харви все още смята, че нещо му липсва. На сцената се появява не по-малко депресираната...
Взаимна зависимост между приходите iconСпоразумение между правителството на република българия и правителството на република литва за взаимна защита на класифицираната информация
Утвърдено с решение №673 от 22 октомври 2007 Г. На министерския съвет. В сила от 10 декември 2007 Г
Взаимна зависимост между приходите iconСпоразумение между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимна защита на класифицираната информация
Издадено от Министерството на вътрешните работи. Утвърдено с рмс №627 от 23. 09. 2002 г., обн., Дв, бр. 4 от 14. 01. 2003 г., в сила...
Взаимна зависимост между приходите iconСпоразумение между република българия и словашката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация
Утвърдено с решение №584 от 4 август 2006 Г. На министерския съвет. В сила за република българия от 1 октомври 2006 Г
Взаимна зависимост между приходите iconРатифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 5 декември 1996 г. Дв, бр. 108 от 1996 г. В сила от 17 декември 1996 г.; Обнародвана, Дв, бр. 22 от 14 март 1997 г
...
Взаимна зависимост между приходите iconСпоразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на секретната информация
Утвърдено с Решение №127 на мс от 17. 03. 2000 г. Издадено от Министерството на вътрешните работи, обн., Дв, бр. 58 от 29. 06. 2001...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом