Общински съвет – свищов
ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер15.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_552645577.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До……………………


Р Е Ш Е Н И Е


65


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.01.2012 г., Прот. № 8


ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и във връзка с предложение с Вх. № 216/19.01.2012 г. от Станислав Петров Благов – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – Свищов,


Р Е Ш И:


1. Продължава срока на Договор за наем на нежилищни общински помещения от 22.01.2006 г., сключен между Кметство с. Вардим и Едноличен търговец с фирма „Боби – Борислав Борисов”, с. Вардим, представляван от Борислав Павлов Борисов, с ЕГН 6703061407 и адрес с. Вардим, ул. „9-та” № 1, за наем на помещение - търговски обект, с площ 41,5 кв. м., находящо се в сграда – общинска собственост (автоспирка в с. Вардим), актувана с АПОС № 780/15.06.2001 г., за срок от четири години.

2. Упълномощава Кмета на с. Вардим да сключи допълнително споразумение към Договор, сключен между Кметство с. Вардим и ЕТ „Боби” – Борислав Борисов, с. Вардим.

Мотиви: Между Община Свищов и ЕТ „Боби” – Борислав Борисов, с. Вардим има сключен договор за наем от 22.01.2006 г. Със Заповед № 1/22.01.2009 г. на Кмета на с. Вардим срока на Договора е продължен за три години. Наемателят е коректен и не е нарушавал договорните отношения през изтеклия период. Търговският обект е преобразуван в частна общинска собственост, с Решение № 418/28.04.2005 г., Прот. № 34 на Общински съвет – Свищов.


В гласуването участват 26 общински съветници.

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържал се” – няма.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …


/Светлана Георгиева/

Вярно при ОбС: …………………

/В. Минчева/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение №1047 от 28. 10. 2010 г., Прот....
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и чл. 7, ал. 4 от Правилника...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
МА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (зос), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом