Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
ИмеНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
страница4/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер341.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 11_Obuchar.rtf
1   2   3   4

5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. За оценяване по теория

Слаб 2 - обучаемият не е овладял терминологията, основните понятия и факти и не умее да възпроизвежда базови знания.

Среден 3 - обучаемият познава основните понятия и факти, умее да ги дефинира, възпроизвежда базови знания.

Добър 4 - обучаемият разбира, обяснява и сравнява факти, зависимости, принципи.

Много добър 5 - обучаемият умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.

Отличен 6 - обучаемият прилага усвоените знания в променени условия.

5.1.2. За оценяване по практика

Слаб 2 - обучаемият не умее да извършва елементарни трудови дейности и технологични операции.

Среден 3 - обучаемият изпълнява елементарни трудови дейности и технологични операции по предварително зададени параметри, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Добър 4 - обучаемият изпълнява самостоятелно основни трудови дейности и технологични операции, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Много добър 5 - обучаемият изпълнява самостоятелно практическа задача, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и анализира допуснати грешки.

Отличен 6 - обучаемият изпълнява самостоятелно практическа задача при нови условия, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и прави самооценка на дейността си.

5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);

- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се разработят в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. трябва да е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението". Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка на усвоените знания и умения.

5.2. Оценяване на изхода

Държавните изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Обущар".

5.2.1. Изпит по теория

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 4.


Таблица 4

Критерий

Показатели

Тежест(%)

1

2

3

1. Знания за общите

Познава технологичния

65

и специфичните тру-

процес и последовател-
дови дейности при

ността на изработване
производство на

на обувни изделия;
обувни и кожено-

Знания за предназначе-
галантерийни изде-

нието на ръчните инс-
лия.

трументи и тяхното приложение;


Разпознава основни и спомагателни материали в обувното производство;


Подбира подходящи материали за репаратура и финиш.
2. Икономически

Знания за общите прин-

15

знания и знания за

ципи на трудовото зако-
трудови правоотно-

нодателство;
шения.

Знания за формите и принципите на формиране на работната заплата;


Знания за фирмената организация и правомощията на длъжностните лица.
3. Знания за здраво-

Знания за безопасна ра-

20

словни и безопасни

бота на работното място;
условия на труд.

Знания за правилата за безопасност при експлоатация на транспортни средства и съоръжения;


Познава начините за оказване на долекарска помощ на пострадали при трудова злополука.


Общо

100

5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 5.


Таблица 5

Критерий

Показатели

Тежест(%)

1

2

3

1. Спазва изисква-

Умения за безопасна ра-

20

нията за здравослов-

бота с инструменти, ма-
ни и безопасни усло-

шини и съоръжения;
вия на труд при из-

Умения за правилна орга-
пълнение на трудо-

низация на работното
вите дейности.

място.
2. Качество на из-

Умения за изпълнение

55

пълнение на прак-

на трудовите дейности
тическото задание.

съобразно изисквания та за качество;


Умения за работа със съоръжения и машини при спазване на технологичните изисквания при изпълнение на репарации и финишни операции на обувни изделия
3. Самостоятелност

Умение за изпълнение на

25

при изпълнение на

практическата задача за
практическата за-

регламентираното време;
дача.

Умения за самооценка на допуснатите отклонения от заданието и анализ на причините.


Общо

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Завършено професионално образование се удостоверява със:

1. диплома за завършено средно образование;

2. свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация.

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г.).

6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или в базови обекти след сключване на договор.

Материалната база трябва да е съобразена с изискванията на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, отрасловите ведомства и съответните български стандарти.

Нормативните изисквания към материалната база са съобразени с дейностите, които ще се извършват, и с методическите указания.

За постигането на целите на професионалното обучение материалната база трябва да обхваща:

6.1. Учебни кабинети

В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.

6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане

Работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.

6.1.2. Учебни помагала

Табла с мостри, схеми, образци от готови изделия, учебни филми, инструкционни карти, технологични схеми, схеми на машини и съоръжения.

6.2. Учебна работилница

В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.

6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане

Хранилище за съхранение на материали и образци, шкафове, кроячна маса със съоръжения (дъски и ножове) за кроене, чукове, шила, масати, ножици, замби, отвертки, клещи - кухи и тегляшки, бургии, игли-куки, метални форми, обущарски калъпи, спиртни лампи, тампони, въртящи се и специални четки, шпатули, учебна дъска, банга, шкафчета за съхранение на работното облекло, пластмасови кутии за детайли, регали за готови изделия, заточващ шмиргел.

6.2.2. Учебни помагала

Мостри на детайли, възли и готови изделия, табла, инструкционни карти, калъпи, лепило, финишни и опаковъчни материали.

7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория:

Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността, по която извършват професионална подготовка.

7.2. По практика:

Обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалността, по която извършват професионална подготовка.

8. Процедури за преглед и актуализиране на държавното образователно изискване

- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;

- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.
1   2   3   4

Свързани:

Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом