Програма за управление и разпореждане
ИмеПрограма за управление и разпореждане
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер98.3 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/programi/programa_imoti_2011.docxПРОГРАМА


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2011 г.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

На основание разпоредбата на чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.4 ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Елена, следва да се приеме годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Съгласно чл. 4., ал. 1 от НРПУРОИ Програмата съдържа:

Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

Описание на имотите, които община Елена има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

Описание на имотите, които община Елена има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;

Други данни, определени от общинския съвет.


II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

по ред


Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
очаквани приходиА. От управление на имоти-общинска собственост
1.

Отдаване под наем на помещения

28 500 лв.

2.

Приходи от концесия

1212 лв

3.

Отдаване на заети общински терени

10 000лв.

4.

Отдаване под наем на жилища

6400лв.

5.

Отдаване под наем на земеделски земи

2200 лв.

6.

Приходи от продажба на тръжна документация

3400 лв.
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

51 712 лв.
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
1.

Продажба на имоти-общинска собственост в т.ч .:

70000 лв.

1.1.

Продажба сгради

28000лв.

1.2

Продажба земя

42000лв.

2.

Продажба земеделски земи

2770 лв.

3.

Ползване на дървесина от общински горски фонд

49000 лв.

3.1

по договор ЕТ „Кършев – Калин Георгиев”

15000 лв.

3.2

по договор „Чумерна 2003” ЕООД

25000 лв.

3.3

местно население самостоятелен добив

9000 лв.
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

121770 лв.
Всичко приходи

173482 лв.
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1.

За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти, и др.)

2000 лв.

2.

За оценки

3000 лв.

3.

За предконцесионни проучвания

1000 лв.

4.

За обявления

3000 лв.

5.

Услуга маркиране

12000 лв.

6.

Добив на дървесина за ветераните

3000 лв.

7.

Добив на дърва за военноинвалидите и военнопострадалите

660 лв.

8.

Изготвяне на ЛУП за ОГФ и комплект карти на проектираните сечи

15 000 лв.
Всичко разходи

39660 лв.


III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба по реда на ЗОС, за продажба по реда на ЗПСК и за предоставяне на концесия
по ред


Описание на имота
А. Имоти, които Община Елена има намерение да предостави под наем

1.

Язовир „Константин”, находящ се в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337, имот №000428, с площ от 23,589 дка. и евентуална годишна наемна цена от 1600лв.

2.

Язовир „Батаклика”, находящ се в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337, имот с № 000632, с площ от 24,695дка.и евентуална годишна наемна цена от 950лв.

3.

Язовир „Крумчевци” находящ се в землището на с. Константин с ЕКАТТЕ 38337, имот с № 000909, с площ от 5,377дка. и евентуална годишна наемна цена от 620лв.

4.

Интерес за отдаване на земи под наем от общинския поземлен фонд има в следните землища:з-ще Елена, з-ще Бойковци, Буйновци, Майско, Мийковци, Константин, Палици, Руховци, Чакали и Яковци.
Б. Имоти, които Община Елена има намерение да продаде

1.

Училище Г. Чукани, с АОС 539/17.11.2010г., акт за поправка на акт - евентуална продажна цена от 109 000 лв.;


2.

Застроен терен с площ от 295 кв.м, заедно с построената в него сграда със ЗП 72 кв.м, находящ в с. Шилковци, АОС 21./20.07.1993 г. - евентуална продажна цена 20 740 лв.;


3.

Застроен ПИ № 30721.505.2, с площ от 534 кв.м, заедно с построената в него сграда № 30721.505.2.1, със ЗП 92 кв.м, находяща се в с. Зеленик, АОС 76/17.04.1996 г. – евентуална продажна цена 3 900 лв.;

4.

Общежитие за ученици – двуетажна масивна сграда със ЗП 150 кв.м, построена извън регулацията на с. Дрента, АОС 152/19.11.1997 г. и училище с. Дрента – двуетажна масивна сграда, с дворно място от 9 450 кв.м, АОС 148/18.11.1997 г., евентуална продажна цена 50000 лв.;

5.

Застроен ПИ 0001891 с площ 6,987 дка , начин на трайно ползване: обществен терен, заедно с построените в него сграда „Болница” 01, със ЗП 276 кв.м и сграда с друго предназначение 02 със ЗП 148 кв.м, находящ се в с. Константин, АОС 486/09.07.2007 г., евентуална продажна цена 30 000 лв.;

6.

Застроен ПИ 40035.450.9 с площ от 797 кв.м, заедно с построената сграда 40035.450.9.1 със ЗП 148 кв.м, находящ се в с. Крумчевци, АОС 491/20.09.2007 г., евентуална продажна цена 14 000 лв.;

7.

Административна сграда в груб строеж в с. Палици АОС 37/01.10.1993 г. евентуална продажна цена 90 000 лв.

8.

Застроен ПИ 87326.353.145 по АОС 476/10.07.2006г., находящ се в с. Яковци евентуална продажна цена 20 000 лв.

9.

Застроен ПИ 10522.500.3 по АОС 473/21.06.2006г., находящ се в с. Велковци евентуална продажна цена 27 000 лв.

10.

Застроен ПИ 04460.202.20, с площ от 328 кв. м., заедно с построената в него двуетажна сграда № 04460.202.20.1 със ЗП-262 кв.м.находящи се в с. Блъсковци, община Елена евентуална продажна цена 35 400 лв.;.

11.

ПИ №04460.202.28 с площ от 1555 кв. м., находящ се в с. Блъсковци евентуална продажба цена 15 000 лв.

12.

Застроен ПИ 033105 по АОС 484/09.07.2007г. , находящ се в землището на с Тодювци, м. Драгановци евентуална продажна цена 9 600 лв.

13.

ПИ № 104060 по АОС 540/ 21.12.2010г., находящ се в месността „Русинка” в землището на гр. Елена и евентуална продажна цена 270 лв.;

14.

ПИ №000660 по АОС 541/ 21.12.2010г. , находящ се в местноста „Русинка” в землището на гр. Елена и евентуална продажна цена 410 лв;

15.

ПИ № 000643 по АОС 542/ 21.12.2010г., находящ се в „Чугурила” в землището на гр. Елена и евентуална продажна цена 980 лв.;

16.

ПИ №061001 по АОС 543/21.12.2010г.,находящ се в месността „Прясълпа” в землището на с. Блъсковци и евентуална продажна цена 410 лв.;

17.

ПИ № 061043 по АОС 544/21.12.2010г.,находящ се в месността „Прясълпа” в землището на с. Блъсковци и евентуална продажна цена 200лв.;

18.

ПИ № 018125 по АОС 545/21.12.2010г., находящ се в местността „Върбата” в землището на с. Дрента и евентуална продажна цена 100 лв.;

19.

ПИ № 028004 по АОС 546/21.12.2010г., находящ се в месността „Ямощица” в землището на с. Дрента и евентуална продожна цена 400 лв.;
Обекти за продажби по реда на ЗПСК

1.1

„Покрита колонада изток”, находяща се на ул. „Ст. Михайловски” № 36, гр. Елена по АОС 244/12.07.2000г.и евентуална продажна цена 37 000 лв.;

1.2

„Пивница”, находяща се на ул. „Ст. Михайловски” № 69, гр. Елена по АОС 275/21.02.2001г. и евентуална продажна цена 54 000 лв.;
В. Имоти, върху които Община Елена има намерение да учреди вещно право на ползване - Към настоящия момент за 2011г. община Елена няма намерение да учредява вещно право на ползване.
Г. Имоти, върху които Община Елена има намерение да учреди отстъпено право на строеж:

1.

За гаражи в УПИІ „За гаражи и трафопост”, кв. 86 А по плана на гр. Елена, актуван с АОС 431/14.02.2005г., а именно: учредяване право на строеж върху петна: №3, №24, №25 и евентуална цена за ОПС на петно – 1000 лв.
Д. Имоти, които Община Елена има намерение да предостави на концесия

1.

Стадион Елена по АОС №36/22.07.1993г.


IV. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица

През 2011г. община Елена няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.

При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост.


V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ЕЛЕНА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ:


Предвид дейността на община Елена по увеличаване броя на имотите - общинска собственост очакваме придобиването на следните имоти, посочени по групи и способи за тяхното придобиване:

Свободни терени, незасегнати от строителни мероприятия, за които могат да се разработят подробни устройствени планове;

Свободни терени, за които съществуват разработени подробни устройствени планове и за същите могат да бъдат предприети действия по изпълнение;

Жилищни терени, обхващащи части от община Елена, в които са обединени урегулирани поземлени имоти, предназначени за жилищно застрояване, но в които отделни поземлени имоти, могат да се урегулират с устройствен план за нежилищни обслужващи обекти, които осигуряват следните видове основни граждански обществени и социални дейности: образование, здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене и битови

Земеделските земи, възстановени на община Елена от общинската служба по земеделие. Чрез издирване и установяване земеделски земи и гори, отговарящи на действащото към момента законодателство да бъдат актувани като общинска собственост. При необходимост може да бъде инициирана процедура за промяна предназначението на тези имоти.


VI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2011 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стртегията за управление на общинската собственост за периода 2010 – 2011 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Настоящата програма е приета с Решение № 5 от 27.01.2011 г. на Общинския съвет – Елена.

Свързани:

Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 Г
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconЗа управление и разпореждане
Настоящата програма отразява намеренията на Община Панагюрище за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 Г
Закона за общинската собственост, чл. 4, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение...
Програма за управление и разпореждане iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане iconЗа управление и разпореждане с
Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 год се приема на основание чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconЗа управление и разпореждане с
Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 год се приема на основание чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconЗа управление и разпореждане с
Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 год се приема на основание чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане iconОбщинакостинбро д
Наредбата на общински съвет Костинброд за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка нови обстоятелства...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом