Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
ИмеПредварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер156.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ecostar.bg/Admin/pics/pok_fail_en_18.doc

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
PRELIMINARY REAL ESTATE sale AGREEMENT

Настоящият договор се сключва на ……. 2009 год., в гр.…………., между:

This agreement is entered into this date of ……...., 2009, in……..….., by and between:

От една страна:

the ONE PARTy being:


Г-н ……………………..,

гражданин на ……………,

родена на ……………….. г.

в гр. ………,

паспорт № ……………………..,

издеден от Паспортна служба…………..,

издаден на ………………..,

валиден до ……………………..,


Адрес:

…………………………………………...


Телефон №: ………………………

e-mail: …………………….


наричан по–долу за краткост КУПУВАЧ.


Mr. ……………………………,

Citizen of ……………….,

Date of birth: …………….,

Place of birth: …………….,

Passport No. …………..….,

Issue Authority……………,

Issued on: ……….………,

Valid till: ………………,


Address:

………………………………………………


Telephone No.: ………………………

e-mail:……………………….


hereinafter referred to as “BUYER”.и от друга страна:

and the other PARTy being:

Екопроект-С' ООД, регистрирано по ф.д. № 2145/1994г., със седелище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул.Райко Блъсков №14, БУЛСТАТ 827202379, НДР 1181154396 ,с управител Цветан Георгиев, представлявано от Изпълнителния директор Евелина Георгиева,с,тел./факс +35952 621155,e-mail georgieva@ecostar.bg наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ.

Ecoproject- C’ LTD., registered under company case No.2145/1994 , with registered address and correspondence address: Varna, 14 Rajko Blyskov Str., BULSTAT 827202379, Tax No 1181154396, with Manager Tsvetan Georgiev, represented by Evelina Georgieva, tel./fax +35952 621155, e-mail georgieva@ecostar.bg in her capacity of Executive Directors, hereinafter referred to as “SELLER”Страните по договора се договориха за следното:

The parties hereby agree the following terms and conditions:1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT1.1. ПРОДАВАЧЪТ като титуляр на правото на cтроеж /съгласно нотариален акт № 34 том IV, рег.№ 2045 ,дело№ 1130/2005г, нотариален акт № 35 том IV, рег.№ 2046 дело№ 1131 /2005г, нотариален акт № 36 том IV, рег.№ 2047 дело№ 1132 /2005г, върху недвижим имот ‘ECOSTAR 1’, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ 62788.10.133, се задължава да построи и прехвърли нотариално на КУПУВАЧА правото на собственост върху подробно описания по-долу недвижим имот, както и да прехвърли съответната идеална част от правото на строеж върху посочения УПИ.

Имота предмет на този договор е както следва:

1.1. The SELLER, as a holder of the Right to build /pursuant to the Notary Deed No. 34, vol. IV, reg. No 2045, file No.1130 of year 2005, Notary Deed No 35, vol. IV, reg. No 2046, file No 1131 of year 2005, Notary Deed 36, vol. IV, reg. No 2047, file No 1132 of year 2005 ./ on the real estate ‘ECOSTAR 1’, Land Plot No. 62788.10.133 /, undertakes to build and to transfer in notary form to the BUYER the right of ownership of the following described real property, as well as to transfer to the BUYER the due ideal part of the construction right of the plot.

The property, subject of this agreement, is as follows:

1.1.1. АПАРТАМЕНТ № ………/ ………/, находящ се на ……… етаж от комплекс „ Екостар 1”, със застроена площ от ……… кв.м. /……… квадратни метра/, състоящ се от: дневна с кухненски бокс, една/две спалня/и, една/две баня/и, антре и тераса, при граници на север – апартамент №………, на юг – външна стена, на запад – апартамент №………, на изток – външна стена, отдолу – апартамент №………, отгоре - апартамент №………, в това число ……… кв.м. /десет цяло ………квадратни метра/ идеални части от общите части от сградата и съответната исеална част от правото на строеж върху имота, върху който е изградена сградата

1.1.1. FLAT No. ………/ ………/, located on the ……… floor of the complex “ECOSTAR 1” with built-up area of ……… m². /……… square metres/ consisting of: living room with kitchen area, one/two bedroom/s, one/two bathroom/s, entrance hall and terrace, with borders as follows: to the north: apartment Nо. ………, to the south: exterior wall, to the west: apartment No. ………, to the east: exterior wall, from below: apartment No. …………, above: apartment No. ………, including ……… m². /10. ……… square meters/ of the ideal parts of the building common parts and the respective ideal part of the construction right of the plot on which the building was built.1.2. КУПУВАЧЪТ заявява, че е съгласен и купува правото на собственост върху имотa, подробно описан в точкa 1.1.1, като се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА договорената за това цена при условията, по начин и в срокове съгласно раздел 6 от настоящия договор.

1.2. The BUYER declares that they agree to buy the ownership on the estate, described in details in art. 1.1.1, binding them to pay the SELLER the agreed price in the terms and conditions and in the way specified in section 6 of this agreement.

1.3. Страните се задължават да сключат окончателен договор в нотариална форма за прехвърлянето на правото на собственост върху имота, описан по-горе, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на акт 15, но не и преди заплащане на последната вноскa по т. 6.2 от настоящия договор.

1.3. The parties hereto undertake to sign a final agreement in notary deed for transferring the ownership of the estate, described above, within 30 (thirty) days after the issuance of Act 15, but not prior the payment of the last installment under art. 6.2 herein.

1.4. Всяка от страните има право да иска обявяването на настоящия договор за ОКОНЧАТЕЛЕН по реда на чл. 19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите и чл. 297 от Гражданския процесуален кодекс.

1.4. Each party has the right to declare through the Court the present preliminary as FINAL pursuant to art. 19. par. 3 of the Law on the Obligations and Contracts and art. 297 of the Civil Procedural Code.

1.5. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че към момента на подписване на настоящия договор не е прехвърлял имотa, описан в точка 1.1.1 на други лица и че за него не са подписани други предварителни договори, имотът не е предмет на съдебни и извънсъдебни спорове, не е обременен с тежести, върху него няма учредени права в полза на трети лица, че не е използван по някакъв друг начин за обезпечаване на задължения на ПРОДАВАЧА или на трети лица, които биха препятствали нормалното му използване, и не е заложен съгласно ЗОЗ.

1.5. The SELLER declares that to the date of signing the present agreement, the real estate, described in art. 1.1.1, has not been transferred to third parties and there are no other preliminary agreements, the estate is not a subject of judicial or non-judicial disputes; that it is free from encumbrances and there are no third parties property rights; that it has not been used in any other way to secure the debts of the SELLER or third parties, who would impede its use in the ordinary way and that it is not subject of pledge under the Pledge Registration Act.

2. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ВРЕМЕТРАЕНЕ И СРОКОВЕ НА СМР

2. CONSTRUCTION. TIMEFRAME AND TERMS OF BUILDING AND CONSTRUCTION WORKS /BCW/2.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ приема и се задължава да извърши чрез възлагане всички видове строителни дейности за изграждане на недвижимия имот, подробно описан в т. 1.1.1. от настоящия договор, заедно с всички видове вътрешни и външни инсталации, както и изграждането на вертикалната планировка и да осигури издаването на акт 15 на сградата или на съответната част от нея, в която се намира този имот, до ………..

2.2. Изменения в проект за имота, предмет на този договор, съгласно описанието в Приложение 1 към този договор, могат да се правят само със съгласието на Купувача или по негово искане, ако промените са допустими от конструктивна гледна точка. В случай че измененията довеждат до изменение на договорената цена за изграждането на имота, допълнителните дейности, тяхната цена, начините, сроковете за изпълнение и срокът на плащане се уговарят в отделен анекс, който представлява неразделна част от настоящия договор.

2.1. The BUYER assigns and the SELLER accepts and undertakes to complete with sub-contractors all types of construction works in order to build the real estate, described in details in art. 1.1.1. of the present contract, along with all types of internal and external installation works, as well as to build the vertical layout and to provide the issuance of Act 15 of the building or of the respective part thereof, where the real estate is situated, until . ……… .


2.2. Changes in the design of the property, under the present agreement, according to the description in Annex 1 – part of the agreement, can only be undertaken with the mutual agreement of the BUYER or at request thereof, if the mentioned changes are permissible in terms of construction. Should any such changes lead to a change in the agreed price for construction of the property, the additional activities, the price thereof, the manner, terms of the fulfillment and time limit for payment shall be agreed in a separate annex which shall constitute an integral part of the present agreement.


2.3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на КУПУВАЧА владението на имотa, предмет на настоящия договор, с приемо-предавателен протокол, в деня на сключване на окончателния договор по т. 1.3, при условие че са извършени всички плащания за цената по чл. 6.1, включително всички евентуално дължими неустойки, предвидени в договора.

2.3. The SELLER undertakes to transfer to the BUYER the possession over the real estate, subject matter of the present agreement, with Delivery and Acceptance Record on the day of execution of the final agreement under art. 1.3, on condition that all due amounts, identified in art. 6.1, have been paid in full, including the eventually due defaults, provided for in the present agreement.3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BUYER3.1. КУПУВАЧЪТ се задължава

3.1.1. Да заплати определената цена по този договор, за извършване на СМР и за прехвърляне на собствеността върху имота описан в т. 1.1.1.

3.1.2. Да сключи договор за поддръжка на придобития имот с фирма, определена от Продавача.

3.1.3. Да направи застраховка на апартаментa (по негово желание или ако това не е задължително условие на фирмата за поддръжка и охрана на комплекса).

3.1. The BUYER undertakes to

3.1.1. Pay the price under present agreement, for execution of the building and construction works as well as for transferring the ownership on the real estate described in art. 1.1.1.

3.1.2 Sign a property maintenance agreement with a company, stated by the SELLER.


3.1.3 Insure the purchased apartment (by their request or if it is not an obligatory clause for the company for security and maintenance of the complex).

3.1.4. Да оказва необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА по отношение на довършителните работи, както и при предаването и приемането на Недвижимия имот.

3.1.5. Да не извършва никакви изменения в архитектурния вид на интериора и екстериора на сградата, в това число да не монтира въшни щори, ролетки, релси, тенти, както и да не остъклява и променя цвета на терасите, да не извършва никакви изменения по интериора и екстериора на закупените от него апартаменти.

3.1.6. Да приеме извършените строителни и довършителни работи в недвижимия имот, и ако няма забележки да подпише двустранен протокол за приемане и предаване на недвижилия имот с всички извършени довършителни работи.

3.1.7 С протокола по предходния член се констатира спазването на техническите, архитектурните и качествените изисквания за извършените СМР при изграждането на недвижимия имот. Отказът от страна на КУПУВАЧА да участва в съставянето му се установява с писмена покана, връчена му с известие с обратна разписка. При неявяването му в 1 /едно/ месечен срок се счита, че всички строителни и довършителни работи се приети и са извършени точно и качествено, съгласно договора и нормативните изисквания.


3.1.8. При приемането КУПУВАЧЪТ следва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен, ако се касае за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на откриване или се появят по-късно. Ако КУПУВАЧЪТ не направи предвидените в тази точка възражения, работата се счита за приета от него.

3.1.9. При желание от страна на КУПУВАЧА да продаде въпросния апартамент преди прекратяване действието на настоящия договор, същият се задължава да уведоми предварително ПРОДАВАЧА, като страните подпишат тристранно споразумение с новия купувач, при което новия купувач встъпва в правата и задълженията на КУПУВАЧА при същите условия.

3.2. КУПУВАЧЪТ не може да се намесва в дейността на ПРОДАВАЧА по оперативното изпълнение на неговите задължения.


4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:

а/ да поеме организацията и изпълнението на строежа - материали, строителна техника, работна ръка и др. чрез един или повече подизпълнители;

б/ да извърши строителството в обема, качеството и сроковете, определени в този договор и одобрените работни проекти;

в/ да осигурява на КУПУВАЧА безпрепятствен достъп до строежа в рамките на работното време, с оглед осигуряване на текущ контрол;

г/ да осигури приемането на сградата, съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство, в частност ЗУТ и Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждането в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР.

д/ да предаде на КУПУВАЧА владението на имота, предмет на този договор, при окончателна степен на завършеност, съгласно описанието в Приложение 1 и 2 към договора.

4.2. В зависимост от желанието на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може да поеме задължението да извърши и допълнителни СМР, извън тези, предмет на настоящия договор, както и луксозни подобрения, които са предмет на допълнително договаряне.

4.3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да не извършва промени /екзекутивни/ в архитектурния проект на сградата, с които може да се намали или увеличи обема на имота, както и да се измени функционалността му, освен с писменото съгласие на КУПУВАЧА. Ако промените се налагат по технически причини и не са съществени, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен само да информира КУПУВАЧА.


5. ГАРАНЦИИ


5. Констатираните в протокола явни недостатъци се отстраняват незабавно от ПРОДАВАЧА за негова сметка. За скритите недостатъци ПРОДАВАЧЪТ носи отговорност съгласно НАРЕДБА №2 от 31.07.2007 за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтaжни работи.3.1.4. Cooperate with the SELLER in order for the later to be able to fulfill finishing works, as well as during the delivery and the acceptance of the Real Estate.


3.1.5. Not to perform any changes in the architecture look of the interior and exterior of the building, including not installing Venetian blinds, rolling shutters, rails, tents, as well as not to glaze or change the colour of the terraces, not to perform any changes in the interior and exterior of the purchased apartments.


3.1.6. To accept the performed building and finishing works in the property and if there are no observations to sign a bilateral memorandum on acceptance and delivery of the property with all finishing works as performed.


3.1.7. The memorandum referred to in the foregoing article shall ascertain compliance with the technical, architectural and quality requirements for the building and construction works as performed upon constructing of the property. A refusal of the BUYER to participate in the drafting of the said memorandum shall be ascertained by a written invitation served on BUYER with advice of delivery. Upon failure of BUYER to appear within 1 (one) month, all building and finishing works shall be presumed accepted and performed accurately and properly, according to the agreement and the statutory requirements.


3.1.8 The BUYER shall be obliged to examine the construction and to raise all objections to inaccurate performance of the work, unless the defects can not be detected upon usual examination, or appear later. In case that the BUYER has raised no objections under this item, the construction work shall be deemed accepted.


3.1.9. Should BUYER wish to sell the flat in question prior termination of the present agreement, BUYER hereby undertakes to give the SELLER an advance notice, with the parties signing a trilateral agreement with the new buyer as the new buyer undertakes the rights and obligations of the BUYER under same provisions.


3.2. The BUYER shall not have the right to intervene in the activities of the SELLER performed in the course of execution of its obligations.

The BUYER shall not do any architectural changes in the interior and exterior of the purchased apartment.


4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SELLER


4.1. CONTRACTOR hereby is obliged to:

a/ undertake the organization and execution of the construction work: materials, building machinery and equipment, workforce and other such, with one or more subcontractors;

b/ fulfill the construction within the volume, quality, and time limits agreed herein and in the approved building papers;

c/ to assure unimpeded access of the BUYER to the construction work within working hours, for the purpose to monitor;


d/ to assure the acceptance of the building, according to the provisions of effective Bulgarian legislation, in particular Regulation of Territory Act and Regulation No. 2 dated 31 July 2003 on for the launch into operation of buildings in the Republic of Bulgaria and minimum guarantee terms for the performance of building and construction work.

e/ transfer the possession over the real estate, subject of the present agreement, when the property is in completely finished form, as it is described in Annex 1 and 2 – parts of the agreement.

4.2. Depending on the wish of the BUYER, the SELLER may assume the obligation to perform additional building and construction works, out of the works subject to this Contract, as well as luxury improvements, which shall be subject of additional agreement.

4.3. CONTRACTOR hereby undertakes not to perform any changes /executive ones/ in the architectural design of the building, whereby the size of the property may decrease or increase, nor to alter the functionality thereof, except in case of having written consent of the BUYER. If there is an architectural cause, which necessitates the changes and they are not essential, the SELLER is obliged only to inform the BUYER.


5. WARRANTIES


5. The SELLER shall remedy all stated defects, recorded in the memorandum, at his own expense. The SELLER shall be liable for the invisible defects, according to Regulation No. 2 dated 31 July 2003 on for the launch into operation of buildings in the Republic of Bulgaria and minimum guarantee terms for the performance of building and construction work.

6. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

6. PRICES AND PAYMENT CONDITIONS6.1. Купувачът се задължава да заплати на Продавача, за извършване на СМР и за прехвърляне нa собствеността върху имота описан в т. 1.1.1, общо сумата от EUR ……… /……… евро/ с ДДС.

6.2. Купувачът се задължава да заплати на Продавача сумата по т. 4.1 от договора, при следните условия:

- Капаро /задатък/ първа вноска 40% /четиридесет процента/ от цената на имота, намалени с платената резервационна такса, а именно: EUR 1 000/хиляда евро/ – при подписване на настоящия договор.

- % // от цената, а именно: EUR ……… /……… евро/ - се заплащат не по-късно от………г.

- % // от цената, а именно: EUR ………/……… евро/ - се плащат не по-късно от ……… 2007г.

-10% /десет процента/, а именно: EUR ………/ ………/ - се плащат при нотариално изповядване на сделката, но не по-късно от 30 дневен срок от издаване на акт 15 или Разрешение за ползване на имота, предмет на настоящия договор.6.1. The BUYER shall be obliged to pay the SELLER, for execution of the building and construction works as well as for transferring of the ownership on the real estate described in art. 1.1.1., the total sum of EUR ………/……… euro/ VAT included.

6.2. The BUYER shall be obliged to pay the SELLER altogether the amount of the sum over art. 4.1 under the following terms and conditions:

- Advance payment - first installment – 40% /forty per cent/ of the total estate price, as from this amount shall be deducted the reservation fee, namely: 1,000 /one thousand euro/ – at the moment of signing of the present agreement.

- % // of the sales price, namely: € ……… /……… euro/ - are payable no later than ………

.

- % / twenty five per cent/ of the price, namely: €………/……… euro/ - are payable no later than ……… 2007.

- 10% / ten percent/, namely: € ………/……… euro/ - at the moment of signing the document in the provided by law notary deed, but within 30 /thirty/ days after the issuance of Act 15 or Permit for Use of the property, subject of the present agreement.


6.3. Цената по т. 6.2 ще се заплати от КупувачА по сметка или в брой на ПродавачА. При плащане по сметка комисионните за извършването на банковия превод са за сметка на КУПУВАЧА.

6.3. The BUYER shall pay the price, under art. 6.2, in cash or via bank transfer in bank account of the SELLER. In case of bank transfer the fees charged for the bank transfer are paid by the BUYER.


6.4. Банковата сметка на

Екопроект-С’ ООД.:

Варна 9000

ул.”Райко Блъсков” 14


РАЙФАИЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Варна 9000

“8-ми Приморски полк” 80-82

тел.:052/685720


SWIFT/BIC:RZBBBGSF

EUR: BG97RZBB91551463069211


6.5. Разноските /държавни, местни, нотариални данъци и такси, както и банковите комисионни на обслужващите банки на двете страни/, свързани с предмета на настоящия договор, са за сметка на КУПУВАЧА.6.4. Bank Account is as follows:

’Еcoproject- C’ LTD.

Екопроект-С’ ООД.:

Варна 9000

ул.”Райко Блъсков” 14


РАЙФАИЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Варна 9000

“8-ми Приморски полк” 80-82

тел.:052/685720


SWIFT/BIC:RZBBBGSF

EUR: BG97RZBB91551463069211


6.5. The expenses /state, local, notary taxes and fees including the bank commissions of both parties: remitter and beneficiary/ upon the real estate, subject of this agreement, are to be paid solely by the BUYER.

7. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

7. DEFAULTS AND LIABILITIES IN CASE OF DEFAULT


7.1. В случай че ПРОДАВАЧЪТ се откаже от настоящия договор, същият дължи връщане на всички изплатени суми по настоящия договор, заедно с неустойка в размер на 20% /двадесет процента/ от сумите. Тази отговорност на ПРОДАВАЧА отпада, ако КУПУВАЧЪТ предяви иска, посочен в т. 1.4. и този иск бъде уважен с влязло в сила решение на съда.

7.1. In case the SELLER cancels this agreement, the SELLER shall be liable to repay the received therefore payments together with a default of 20 % from the amounts. The above liability of the SELLER shall be invalid, if the BUYER lays a claim under art. 1.4 and this claim shall be granted by the court.

7.2. В случай че КУПУВАЧЪТ не сключи окончателния договор за прехвърляне на правото на собственост с нотариален акт съгласно т. 1.3, същият дължи неустойка в размер на платеното капаро. Всички други платени суми, се възстановяват на КУПУВАЧА.

7.2. In case the BUYER does not sign the Final agreement for transferring the ownership by a notary deed as per art. 1.3, they shall pay a default amounting to paid therefore advance payment. All other payments shall be refunded to the BYUER.

7.3. При забава на плащане от страна на КУПУВАЧА, същият дължи неустойка в размер на 0,1 на сто върху дължимата сума за всеки ден забава, но общо не повече от 10 на сто от общата цена на договора.

7.3. In case of delay of payment, the BUYER shall be obliged to pay a default amounting to 0,1 % per day from the due sum, but not more than 10 % of the total price under the agreement.

7.4. ПРОДАВАЧЪТ има право едностранно да развали договора при забавяне на КУПУВАЧА да извърши което и да е плащане по договора повече от 30 /тридесет/ дни, като в този случай даденият от КУПУВАЧА задатък не подлежи на връщане. Всички други платени суми, подлежащи на връщане по силата на развалянето на договора, се възстановяват на КУПУВАЧА, след прехвърлянето на съответните имоти на друг купувач.

7.5. При забава от страна на ПРОДАВАЧА за подписване на Нотариалният акт за покупко-продажба, същият изпада в забава и дължи заплащането на неустойка в размер на 0.05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на договора, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.6. В хипотезата по предходния текст КУПУВАЧЪТ има и право след изтичането на 180 /сто и осемдесет/ дни да развали едностранно договора без предизвестие, като ПРОДАВАЧЪТ се задължава да му възстанови всички изплатени суми по настоящия договор, заедно с неустойка в размер на 10% /десет процента/ от сумите по т. 6 от договора.

7.7. Плащането на неустойка не освобождава неизправната страна от задължението за обезщетяване на изправната страна за претърпените вреди и пропуснати ползи, когато техният размер превишава заплатената неустойка.


7.4. The SELLER is entitled to terminate the present agreement unilaterally in case of more than 30 days delay of the BUYER to make any of the payments under this agreement. In such a case the SELLER shall not be obliged to repay the advance payment paid by the BUYER. All other sums which have to be refunded as a result of termination of the agreement shall be paid back to the BUYER only after the respective real estate is sold to another buyer.


7.5. A failure by the SELLER to sign the notary deed about purchasing, shall constitute delay in performance on the part of SELLER, and SELLER shall be liable to pay default in the amount of 0.05% /zero point zero, five percent/ of the agreement price per day but no more than 10 % /ten percent/ from the purchase price.

7.6. Within the hypothesis under the foregoing provision, BUYER shall have the right, upon the lapse of the third month, to terminate the agreement unilaterally without notice, with SELLER undertaking to reimburse to BUYER all sums paid theretofore and to pay default in the amount of 10% /tеn per cent/ from the price agreed under art. 6 of the present agreement.


7.7. The payment of defaults does not release the party in default from responsibility for compensating the party which is not in default for all damages and profits lost, if their amount exceeds paid therefore default amount.8. ОБЩИ УСЛОВИЯ


8. MISCELLANEOUS

8.1. КУПУВАЧЪТ, едновременно с подписването на Окончателния договор за покупко-продажба се задължава да подпише с ПРОДАВАЧА или трето, посочено от него лице, Договор за управление и поддържане жилището, както и за поддържането на Общите части на сградата.

8.2. В случай, че КУПУВАЧЪТ желае да отдава под наем жилището, последният декларира и гарантира, че ще подпише договор с ПРОДАВАЧА или трето, посочено от него лице, с който договор ще даде право на последните да отдават под наем апартамента му в негова полза.

8.1. Along with signing the final real estate sale agreement, the BUYER shall be also obliged to sign Management Agreement with the SELLER or other contractor for management and maintenance of the dwelling and for maintenance of the communal/ shared parts of the complex.


8.2. In case the BUYER wants to let the dwelling, the BUYER declares and guarantees that they shall sign an agreement with the SELLER or a third party, named by them, by which they will entitle either the SELLER or the third party to let their dwelling on their behalf.


8.3. Настоящият договор служи и като разписка за платената при подписването му сума.

8.3. The present agreement serves as a receipt for the amount paid upon its signing.

8.4. Като адреси за кореспонденция на страните следва да се считат указаните в началото на този договор адреси. При промяна в тях страните следва да се информират взаимно в 7-дневен срок, в противен случай уведомлението ще се счита за редовно връчено.

8.4. Addresses to which the correspondence shall be sent and delivered shall be the addresses, specified at the beginning of the agreement. Each party shall be obliged to inform the other party in 7 days term of any changes in the addresses and if it is not done – the correspondence shall be considered as delivered.

8.5. Настоящия договор може да бъде изменен по взаимно съгласие, отразено в двустранно подписан анекс.

8.5. All changes in the provisions of the present agreement shall be done by mutual consent, expressed in an annex, signed by both parties.

8.6. Страните по договора ще решават споровете, свързани с него по взаимно съгласие чрез споразумение, а когато това се окаже невъзможно, по общия исков ред.

8.6. The parties hereto shall settle the disputes concerning this agreement by mutual contract, and in case no agreement can be reached, the disputes shall be solved by the competent Bulgarian court.

8.7. При смърт или прекратяване на юридическото лице на КУПУВАЧА неговите права и задължения преминават върху законните му наследници, съответно общи правоприемници.

8.7. In case of death or dissolution of the legal entity of the BUYER their rights and obligations shall be transferred to their legal heirs, respectively to their general successors.

8.8. Когато договорът се сключва не между присъстващи, страната, която получи готовия подписан екземпляр /в общия случай – ПРОДАВАЧ/ ще информира писмено другата страна в срок от 24 часа от получаването, че Договорът е получен. Договорът се счита за действителен и влиза в сила, след изпращане на писменото известие до другата страна - КУПУВАЧА, но не и преди ПРОДАВАЧЪТ да е получил плащане на сумата за капаро – първа вноска по т. 6.2 от договора.

8.8. When this agreement is signed not in the presence of both parties, the party that receives the final signed copy /in the main number of occasions - the SELLER/ shall inform in written form the other party within 24 hours after the delivery, that the agreement has been received. The agreement shall be considered valid and shall become effective after sending the written notice to the other party - BUYER but not earlier than the SELLER has received the advanced payment – first installment said in art. 6.2 of the agreement.

За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и действащото българско законодателство.

For all cases not regulated herein the Law on the Obligations and Contracts, Bulgarian Commercial and Civil legislation shall be applied.


Този договор се състави и подписа двустранно в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

This agreement has been drawn and signed in two identical copies – one for each of the parties.ЗА ПРОДАВАЧА

FOR THE SELLER:

_____________________

/инж.Евелина Георгиева /


КУПУВАЧ/

BUYER: _____________________

/………………………/


Свързани:

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconГаранционна карта
Предварителен договор за покупко-продажба на право на строеж, извършване на строителство и покупко-продажба на право на собственост...
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconПредявен е иск от П. У. и Г. И. У. чрез пълномощника им против „. П. П. 2 О., за обявяване на сключения предварителен договор за покупко-продажба на недвижим
Предявен е иск от П. У. и Г. И. У. чрез пълномощника им против „. П. П. 2” О., за обявяване на сключения предварителен договор за...
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconПредварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Днес, г. / две хиляди и единадесета година/, в град Пловдив, между
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconПредварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Днес год в гр. София, на основание чл. 18 и чл. 19 и сл., във връзка с чл. 183 и сл от ззд (Закон за задълженията и договорите),...
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconСъдържание на документите за покупка на имот във вилно селище оазис
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот във Вилно селище Оазис
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconПредварителен договор за покупко продажба на недвижим имот
Хііі, рег.№8826, дело №2458/15. 12. 2005 г., №193, том ХІІІ, рег.№8827, дело №2459/15. 12. 2005 г. Общо – 3570 кв м
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconПредварителен договор за покупко-продажба
...
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconКъм предварителен договор за покупко-продажба и за строителство на недвижим имот (жилище)
Николай Пехливанов, действащ чрез пълномощника си Теофил Петров Петров, егн: 6911046408, лична карта №165950537, издадена на 03....
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconПредварителен договор за построяване и продажба на недвижим имот
Мвр гр. Бургас, живущ: гр. Бургас, жк, „Изгрев”,вх б ап 17, наричан по-долу купувач и
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот iconПредварителен договор за построяване и продажба на недвижим имот
Мвр гр. Бургас, живущ: гр. Бургас, жк, „Изгрев”,вх б ап 17, наричан по-долу купувач и
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом