Прогрес (2007-2013)
ИмеПрогрес (2007-2013)
страница1/21
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.98 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://kzd-nondiscrimination.com/progress2009_2010/images/stories/products/EF- FINAL- MS_Manual_
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
VS/2009/0384

Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството - ПРОГРЕС (2007-2013)Комисия за защита

от дискриминация


НАРЪЧНИК ЗА РАВЕНСТВО В ТРЕТИРАНЕТО


Гр.София, 2010г.


Проект „Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията” VS/2009/0384
С финансовата подкрепа на Програмата за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013 г.) на Европейската общност


Съдържанието на тази публикация не отразява непременно мнението или позицията на Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за това как се употребява информацията, съдържаща се в тази публикация.

Съдържание


Съдържание 3

Увод 4

Програмата за заетост и социална солидарност Прогрес (2007-2013) на Европейската общност 5

Раздел І 6

Какво е дискриминация? 6

1. Социални измерения на явлението дискриминация 7

2.Пояснения на понятията 9

3.Престъпления от омраза 14

4. Правна уредба на дискриминацията 14

Раздел ІІ 19

Дискриминация в сферата на образованието 19

5.Обществените нагласи, настроения и преживявания на различните групи в сферата на образованието 20

6.Забраната за дискриминация в образованието според нормите в Закона за защита от дискриминация 23

7. Практиката на Комисията за защита от дискриминация - случаи на дискриминация в образованието 24

8. Международни стандарти за недопускане на дискриминация в сферата на образованието 29

Раздел ІІІ 45

Дискриминацията и полицейската дейност и служби 45

12.Забраната за дискриминация в полицейските служби 49

13.Практика на КЗД – разгледани случаи на дискриминация в полицейските служби и дейност 51

Раздел ІV 67

Дискриминацията и местното самоуправление 67

17.Правна уредба на местното самоуправление и забраната за дискриминация в местната власт 67

18. Обществени нагласи и настроения, статистически данни 70

19.Практика на Комисията за защита от дискриминация – случаи на дискриминация в дейността на органите на местно самоуправление 73

20. Международни стандарти за недопускане на дискриминация в местното самоуправление 78

21. Добри практики 80

22. Препоръки 83

Заключение 85

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 86

Източници 108Увод
Настоящият Наръчник е предназначен да служи като ръководство за предотвратяване и недопускане на дискриминация в следните три области-образователната сфера, системата на полицията и местните власти, идентифицирайки типични случаи на дискриминация, утвърдени стандарти, добри практики и препоръки за превенцията им. Той е насочен към ключовите участници в тези три сфери, но несъмнено би бил от полза и за по-широка аудитория. Публикацията се издава в рамките на проект „Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията, VS/2009/0384, с финансовата помощ на Европейския съюз, програма Прогрес.

Наръчникът е разделен в няколко тематични секции. Общият Първи раздел съдържаща философските и правните дефиниции на понятията и явленията, маркиращи разделението между хората в исторически и социален план, обществените взаимоотношения и негативните въздействия върху потърпевшите и обществото като цяло. В този раздел ще намерите защитените признаци според европейското и българското законодателство, видовете и формите дискриминация, както и етапите в производството за защита от дискриминация. Втори раздел е посветен на образованието, защото тъкмо училището възпитава духа на толерантност и взаимно познаване, разбиране и зачитане. Направен е кратък преглед на съществуващите стандарти, норми и добри практики, като се отправят и препоръки към ръководителите. Трети раздел е предназначен за служителите в МВР като гарант за ценностите на демократичното общество и разглежда въпроси като етническо профилиране, типични случаи на дискриминация, международни стандарти, добри практики и препоръки. В същата последователност са представени темите и в последния Четвърти раздел, който е насочен към органите на местното самоуправление или средата, в която живеем, работим и прогресираме.

Усилията за борба с дискриминацията са ефективни само когато се градят върху стабилната основа на сериозно поетия ангажимент от страна на държавните институции, органите за равенство, гражданското общество, синдикатите и работодателите на национално, регионално и местно ниво. Взаимодействието, сътрудничеството и предаността на каузата на многообразието ще ни възнаградят с постигането на по-справедливо общество, въпреки предизвикателствата на финансовата и икономическата криза.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

Прогрес (2007-2013) iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството прогрес...
Прогрес (2007-2013) iconПрограма Прогрес 2007 2013
Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма за заетост и социална солидарност (прогрес) с период на действие...
Прогрес (2007-2013) iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Прогрес (2007-2013) iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Прогрес (2007-2013) iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Прогрес (2007-2013) iconАнализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова
Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминация” прогрес (2007-2013)
Прогрес (2007-2013) iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Прогрес (2007-2013) iconКомисия за защита от дискриминация сборни к
Програмата за заетост и социална солидарност на европейската общност – прогрес (2007 Г. 2013 Г.) 7
Прогрес (2007-2013) iconОбластен управител на област варна актуализиран документ
Общинските планове за развитие 2007-2013 г. През 2007г беше одобрена от Европейската комисия Националната стратегическа референтна...
Прогрес (2007-2013) iconРешение на комисията
Италия-Тунис за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейския инструмент съседство и партньорство (еисп) за 2007—2013...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом