Конкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
ИмеКонкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
на първата част
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер118.1 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://ns.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100617140643_Recenz01-Atanasova.doc


РЕЦЕНЗИЯ


на доц. д-р Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05.02.16 „Икономика и организация на труда”


Рецензент: проф. д-р Кирил Спасов Йорданов

Шифър 05.02.16

Преподавател в СУ „Климент Охридски”


Кандидатът за „професор” участва с научна продукция по съдържание, изцяло посветено на обявената в конкурса научна специалност: хабилитационен труд; 5 монографии; 4 научни студии; 6 научни статии; 8 научни доклада и 6 учебника и учебни пособия. Те са реализирани в утвърдени специализирани научни издания.

Отделно за информация е показан списък на публикациите, представени в конкурсите за научното звание „доцент” (1999г.), както и за научната степен „доктор по икономика” (1985г.) Те не са включени в настоящия конкурс. В колективните публикации е отделено авторството на кандидата, а там, където това не е направено, е представено чрез протоколи на съавторите дяловото участие. Една монография, една студия и един научен доклад са публикувани в чуждестранни научни издания.

На основа на изложеното приемам изцяло за рецензиране посочената научна продукция в списъка.

Научната и педагогическата дейност на кандидата може да бъде оценена като комплексна.

Учебната дейност на доц. д-р М. Атанасова, както в качествено, така и в количеството отношение, отговаря на изискванията на конкурса. Тя се провежда в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и в двете образователно-квалификационни степени – „бакалавър” и „магистър”:

 • В ОКС „Бакалавър” за периода от 2006/2007 до 2008/2009 учебни години е чела лекции по дисциплините: „Човешки ресурси”; „Икономика на труда”; „Управление на човешките ресурси” и „Трудови борси и политики по заетост”. Реализирала е общо 404 учебни часа като аудиторна заетост.

 • В ОКС „Магистър” за същия период е водила дисциплините: „Обучение и развитие на човешките ресурси”; „Управление на човешките ресурси”; „Международно управление на човешките ресурси”; „Анализ и проектиране на системи по управление на човешките ресурси” и „Магистърски спецсеминар” с обща натовареност от 462 часа.

Дейността на доц. д-р М. Атанасова е насочена и в образователната и научна степен – „Доктор”. Тя е била научен ръководител на трима докторанти, които са защитили успешно дисертационните си трудове.

За осигуряване на висококачествено и ефективно обучение от страна на доц. д-р Маргарита Атанасова голяма роля имат и издадените от нея три учебника в съавторство.

Двата учебника по управление на човешките ресурси (част I и част II) имат съществен принос за развитието на този проблем в годините на прехода.

В основно преработеното и допълнено второ издание на учебника „Управление на човешките ресурси”, част I, доц. д-р Атанасова е автор на първата част, в която се включват съвременните трактовки на характеристиките на човешкия капитал като основа на конкурентното предимство на организациите и нарастване на качествата на работната сила. В съответствие с настъпващите промени в съдържанието и характера на труда в организациите в условията на икономиката на знанието в авторските раздели на доц. М. Атанасова се акцентира върху същността и обхвата на подходи и методи за повишаване на ефективността на функционирането на човешкия фактор и нарастване на неговия принос за организационното представяне (25).

В учебника по „Управление на човешките ресурси”, част II, тя е разработила главите за анализ и проектиране на системи за подбор, обучение и развитие и здравословни и безопасни условия на труд, като е систематизирала водещи теоретични концепции и доказали своята ефективност методически подходи в тези области (24).

Разработените от доц. М. Атанасова учебници са с високо качество и отразяват задълбочения и траен научен интерес на кандидата за професор за обогатяване на учебно-преподавателските материали в областта на съвременната проблематика на развитието и управлението на човешките ресурси.

В количествено отношение, с обем от 364 стр. или 30.3 издателски коли, участието на доц.д-р М.Атанасова в учебници превишава съществено изисквания обем, препоръчан за професор от ВАК.

Научната продукция на доц. д-р М.Атанасова съдържа резултати, представляващи научни и научно-приложни приноси и е насочена към усъвършенстване на икономическата теория и практика. В съответствие с препоръчителните изисквания на ВАК те могат да бъдат отнесени към: първо, разкриване на нови страни на вече съществуващи научни проблеми и второ, формулиране и обосноваване на концепции за практическото приложение на съществуващи и разработени от кандидата методологически подходи в областта на човешките ресурси.

Характерът на конкурса за професор (с хабилитационен труд) предполага разглеждането на научните постижения на кандидата в два раздела: първо, оценка на хабилитационния труд и второ, анализиране на публикациите извън хабилитационния труд, издадени след хабилитацията за доцент.


 1. Хабилитационен труд на тема: „Развитие на човешките ресурси в организациите – теоретико-методологически подходи и сравнителни изследвания за България и Европейския съюз.”

Авторът прецизно е определил основната цел, обекта, предмета и методите на изследването в труда, сполучливо е дефинирал изследователската теза, както и ограничителните условия на изследването.

Хабилитационният труд съдържа редица приносни моменти – теоретични, методологични, методични и практико-приложни, представени в справката за приносите, която аз приемам.

В глава първа са систематизирани, доразвити и обогатени съвременните концепции за развитието на човешките ресурси в организацията. Това се отнася: първо, до същностните характеристики на развитието и второ, до съдържанието на процеса, който от една страна протича в индивидите в организационен контекст, а от друга – обхваща трансформирането на ресурси в резултат, полезен както за индивидите и организациите, така и за обществото.

В тази глава теоретичната концепция на автора е свързана с едно ново, революционно по своята същност, начинание в изследваната област, каквото е Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

Многообразието на квалификационните системи у нас и в страните от Европейския съюз постави на дневен ред проблема за тяхното систематизиране и обединение в единни национални квалификационни рамки на всяка страна и свързването им с Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

Основните принципи на ЕКР в най-голяма степен засягат ученето в организациите. Те са насочени към осигуряването на качеството и валидирането на придобитите в процеса на неформалното и самостоятелното учене знания и умения.

Изследването на доц. д-р М. Атанасова е пионерско в очертаната област. Тя не само представя съдържанието и принципите на ЕКР, но ги развива за условията на България в контекста на Националните стратегии за учене през целия живот и за продължаващото професионално обучение.

В глава втора авторът разработва и предлага методологически подход за изследване на развитието на човешките ресурси в организациите. Той обхваща конкретни решения на редица методически въпроси като: формиране на системата от показатели за основните компоненти и равнища на развитието на човешките ресурси в организациите и проучване на възможностите за информационно осигуряване на показателите от наличната база данни на периодични наблюдения на Евростат.

Важен аспект на изследването е разработената методология и инструментариум за определяне на индикатори за характеризиране на основните компоненти на развитието на човешките ресурси в организациите като база за провеждане на сравнителни изследвания в тази област.

В глава трета, на основата на богат емпиричен материал от периодични наблюдения на Евростат, в които е включена и България, е извършен задълбочен анализ, при което се демонстрира приложимостта на разработения методологически подход. Кандидатът провокира тревога за изоставането на нашата страна в преобладаващата част от изследваните индикатори, характеризиращи продължаващото професионално обучение.

Проведените сравнителни изследвания на развитието на човешките ресурси в организациите на България и Европейския съюз е дало възможност на автора да формулира основни изводи със значима приложна стойност, както за организациите така и за институциите, които формират политиките и действията на национално и регионално равнище – структурите на изпълнителната власт, синдикалните организации, работодателските съюзи, научните звена и др.

Разбира се, както при всяка човешка дейност, така и представеният хабилитационен труд не е лишен от някои слабости:

 1. В недостатъчна степен е изследван проблемът за професионалната кариера в общата концепция за развитието на човешките ресурси. Тук особен интерес представлява връзката на обучението за формирането на знания и умения при придобиването на определени професии, специалности и квалификация, при което придобитата квалификация се трансформира в реализирана квалификация. Това може успешно и ефективно да се получи само ако има изградени научно обосновани системи за професионална кариера във всяка организация. Доказано е, че професионалната кариера, заедно с материалното стимулиране, са основните мотиватори у хората за придобиване, повишаване и непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията.

 2. Проблемите на развитието на човешките ресурси в организациите се характеризират с редица аспекти, които имат директна връзка с националната система за професионално образование и обучение. В хабилитационния труд се отделя относително ограничено място за ролята и функциите на тази система, като фактор за ускорено усъвършенстване на знанията и уменията на заетите в организациите, още повече, че тези въпроси са представени като приоритетно направление на Националната стратегия за професионално образование и обучение.

Общата оценка за хабилитационния труд е, че той има качества на докторат за научната степен „доктор на науките”. Посветен е на ясно формулиран и много актуален проблем. Съдържа резултати със сериозни приноси за решаването на редица научни и научно-приложни проблеми, съответстващи на съвременните постижения на науката и практиката в областта на развитието на човешките ресурси. Изследването се отличава със системност и обоснованост на научната логика при осъществяване на поставените цели, с коректно разработена и използвана методология и методически решения, с научна и емпирична аргументация на защитаваните тези и становища.

Хабилитационният труд се публикува отделно. Освен това пет от представените публикации, една от които е реализирана в чуждестранно издание, също съдържат съществена част от него (6, 8, 12, 14, 15).


 1. Научни публикации, издадени след хабилитацията за научното звание „доцент” и извън рецензирания хабилитационен труд.

Публикациите на доц. д-р М. Атанасова са насочени към две от основните тематични области на икономиката и организацията на труда – заетостта и професионалното развитие на човешките ресурси.

Трудовете съдържат научни и научно-приложни резултати, представляващи приноси за науката и практиката както следва:

 1. Допълнение към съществуващата теория и обогатяване на знанията в няколко насоки:

 • Изследване на аналитичните параметри на заетостта и техните връзки и взаимодействия с количествените и качествените характеристики на човешките ресурси в условията на непрекъсната динамика на институционалната инфраструктура на трудовия пазар; (10, 11)

 • Разкриване на проявленията на гъвкавите форми на заетост и тяхната обвързаност с промените в съдържанието и характера на труда в съвременните организации като във връзка с това се извеждат доказателства за влиянието на новите форми на заетост върху процесите на осигуряване на равни възможности в труда. (1, 7, 19);

 • Извеждане на ролята на усъвършенстването на знанията и уменията за обогатяване на организационния и социалния капитал и за нарастване на фирмената конкурентноспособност.(21, 25);

 • Разкриване на съвременните характеристики на териториалната мобилност на работната сила в Европейския съюз, при което се очертават специфичните особености както на вътрешните (в рамките на общността) движения на работниците така и на потоците от имигранти от трети страни. (2)

 • Изследване на заетостта и повишаване на качествата на работната сила като предпоставка за икономически растеж и социална кохезия в контекста на процеса на присъединяване към Европейския съюз и характеристиките на европейския социален модел.(9, 18). 1. Разработването на методологически подходи за:
 • Изследване, оценка и развитие на човешките ресурси в организацията като основен фактор, от една страна за ефективност от организационното им представяне, и от друга страна- за професионална и личностна реализация на заетите.(3);

 • Обосновка на подход за изследване на вътрешните трудови пазари с акцент върху идентифициране и профилиране на сегментираните групи.(9)

 • Систематизиране на мотивиращите характеристики на съдържанието на труда и препоръки за действие от страна на фирмата за изменение на капацитета (потенциала) на работната сила и за повишаване на равнището на представяне на заетите (20, 23). 1. Разработването и прилагането на методически решения, отнасящи се до:

 • Разглеждане и систематизиране на основни методически въпроси, свързани с етапите на усъвършенстване на обучението и развитието на човешките ресурси в организацията, на основата както на научните постижения, така и на доказали своята ефективност добри практики в тази област (4, 26);

 • Създаване на необходимите условия и предпоставки и изграждане на учеща организация в съответствие със спецификата на организационния контекст в малките и средните предприятия.(17);

 • Дефиниране на методическите основи на диагностичния и ретроспективен анализ на обучението и развитието на човешките ресурси като се отчита влиянието на вътрешни и външни за фирмата фактори (24).

 1. Анализиране на конкретни социално-икономически проблеми и процеси в областта на професионалното развитие и заетостта на човешките ресурси:

 • Извършени са комплексни изследвания на тенденциите на европейския трудов пазар в условията на нарастване на сътрудничеството между страните и са характеризирани предпоставките за свободно движение на работна сила в Европейския съюз (5, 22);

 • Въз основа на проведено емпирично изследване на процесите на интегриране на имигранти на трудовия пазар се систематизират основни характеристики на социално-икономическата среда и се формулират конкретни препоръки за ефективни политики, които отразяват както добрите европейски практики така и специфичните характеристики на трудовия пазар в условията на икономическата криза (13);

 • Проведени са емпирични изследвания за гъвкавите форми на заетост, при което се анализират основните фактори и проблеми свързани със състоянието и развитието на процеса на учене през целия живот и функционалната гъвкавост на заетостта в малките и средните предприятия. Особено внимание тук заслужават изследванията на гъвкавостта в професията и квалификацията (16, 17).

 1. Формулиране на изводи, препоръки и очертаване на насоки за усъвършенстване на управленската практика. Достойнство на изследователската дейност на доц. д-р М. Атанасова е, че наред с теоретико-методологическите изследвания и извършените анализи, почти във всички публикации тя отправя предложения за усъвършенстване на управленската практика на макро и особено на микро равнище в организациите. Те са насочени към политиките и стратегиите за стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на човешките ресурси.

Към научното творчество на доц. д-р М. Атанасова могат да се отправят и някои критични бележки и препоръки:

 1. Недостатъчно внимание е отделено на професионалното ориентиране - информиране и консултиране, като дейност, която предпоставя обучението, а оттам и възможностите за развитие на човешките ресурси. Тук възникват сериозни проблеми, свързани с нагласата на човешките ресурси към все по-ограничен избор на професии, специалности (юристи, икономисти, журналисти), от една страна, и потребностите на националното стопанство от широк кръг професии и специалности.

 2. Може да се препоръча в бъдещите изследвания да се разширява и кръгът от публикации, посветени на проблемите на развитието на вътрешните трудови пазари във връзка с ефективното приложение на стратегиите и политиките за учене през целия живот в условията на европейска интеграция.

Научното творчество на доц. д-р М. Атанасова е прието и цитирано от широк кръг научни работници. От представената справка се вижда, че тя е цитирана общо 155 пъти в основния текст в ползваната литература от 45 автори, в 48 публикации, в т.ч. 4 дисертации.

В конкурса за „професор” доц. д-р М. Атанасова участва със сериозен обем научни публикации – общо 1675 стандартни страници, от които 293 стандартни страници е хабилитационният труд.

Към изложеното дотук бих могъл да добавя и лични впечатления за доц. д-р Маргарита Атанасова, на която познавам цялото и научно творчество и кариера. В своята научно-изследователска и преподавателска дейност тя проявява задълбоченост, новаторство, ясно поднасяне на своята теза, както и критично отношение към управленските практики на човешките ресурси. Дългогодишните й научни изследвания, както и опитът в управлението на Университета за национално и световно стопанство като ръководител на катедра, зам. декан и зам. ректор са превърнали доц. Атанасова в един от водещите специалисти в науката и практиката по икономиката и управлението на човешките ресурси.


Заключение


Хабилитационният труд и научното творчество на доц. д-р М. Атанасова са посветени на актуални проблеми, съответстващи на съвременните постижения на науката и практиката. Те съдържат резултати представляващи значими научни и научно-приложни приноси в областта на икономиката на човешките ресурси.

Доц. Атанасова провежда разгърната учебна дейност като обучава по лекционни курсове тясно свързани с обявения конкурс, изпълнява значими академични и изследователски задачи и отговаря на изискванията на нормативната уредба в страната за придобиване на исканото научно звание.

Всичко това ми дава основание с пълна убеденост да предложа на почитаемия СНС по Национално стопанство при ВАК да присъди научното звание „професор” на доц. д-р Маргарита Николаева Атанасова по научната специалност „Икономика и организация на труда” (05.02.16)


София Рецензент:

26.05.2010 / проф. д-р Кирил Спасов/


Свързани:

Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05....
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconКонкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)
Рецензент: проф д-р Павел Георгиев Павлов – всу “Черноризец Храбър”, шифър на научната специалност 05. 02. 24
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconНа представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност,...
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconРецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография" Статистически анализ и
Професор”, по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография”(Статистически анализ и статистически софтуер), с кандидат...
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconЗа участие в обявения конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)" за нуждите на катедра
Единствен кандидат по обявения конкурс за професор е доц д-р Снежана Александрова Башева, редовен преподавател в катедра “Счетоводство...
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconПредставена за участие в конкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление, член на кат. "Стопанско управление" иу гр. Варна Рецензент: проф д-р Ангел Георгиев Ангелов кат. "Управление", унсс софия
Йордан петров коев, представена за участие в конкурс за научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 20. Социално управление,...
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconКонкурс за научното звание „доцент в научната специалност 05. 02. 26 (маркетинг)
С по национално стопанство при вак – проф д ик н. Димитър Шопов, с което ми се възлага рецензирането на трудовете на гл ас д-р Веселин...
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconРецензи я
Йорданка Стаменкова Ангелова, участник в конкурс за научното звание "доцент" по научна специалност 05. 02. 18 "Икономика и управление...
Конкурс за научното звание „професор\" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда\" iconКонкурс за получаване на научното звание
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом