Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества
ИмеРъководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества
страница1/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.15 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pension.bg/OLDSITE/pension1/bg/metodiki/manual final.doc
  1   2   3   4   5   6   7


РЪКОВОДСТВО


ЗА


ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА


/ПРОЕКТ/


РЪКОВОДСТВО


ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА


ВЪВЕДЕНИЕ


Член 38 - 43 от Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ЗДДПО) определят правомощията и задълженията на Държавната агенция по осигурителен надзор (Агенцията) да издава или отнема лиценза на пенсионноосигурителните дружества за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.


Целта на настоящото ръководство е да даде насоки на персонала на Държавната агенция за осигурителен надзор по отношение на обработката на заявления за лиценз на пенсионноосигурителните дружества, така че да бъдат спазени всички законови изисквания и да бъде направена адекватна оценка на възможностите на пенсионноосигурителното дружество да управлява пенсионния фонд ефективно и с грижата на добър търговец. Целта на ръководството е да служи като справочник и то не би трябвало да измества оценката на одиторите, особено в случаите, когато се налага допълнително проучване, което не е залегнало в изискванията, посочени в настоящето ръководство. В случаите на непридържане към изискванията, залегнали в ръководството, одиторът би трябвало да посочи причините за него в специалния доклад, който изготвя във връзка със заявлението за лицензиране.


В случай, че бъдат одобрени, кандидатстващите за лиценз пенсионноосигурителни дружества ще отговарят за спестяванията за старост на голяма част от българските граждани. Те ще отговарят и за управлението и контрола на инвестициите на изключително големи и увеличаващи се парични потоци, които ще оказват значително и постоянно нарастващо влияние върху българската икономика. Част от паричните средства ще бъдат набрани в резултат на правителствено постановление за определен минимум от осигурителни вноски в пенсионноосигурителния фонд, които се заделят за пенсиите на осигурените лица след тяхното пенсиониране. Ето защо правителството носи отговорността за предприемането на необходимите мерки, за да се сведе до минимум възможността за загуба или злоупотреба със средствата на осигурените лица. Неадекватното управление или фалита на едно пенсионноосигурително дружество би могло не само да застраши пенсиите на осигурените лица като по този начин ги постави в едно изключително трудно положение, от което те може никога да не намерят изход, но може да се окаже заплаха и да застраши самата пенсионна система.


Въпреки че в член 41 от ЗДДПО се предвижда отнемане на лиценза при определени условия, това може да се окаже трудно осъществимо на практика. Ето защо е по-уместно да се намалят до минимум възможностите за възникване на проблеми, като се извърши изключително внимателно проучване при разглеждането на заявлението за лиценз.


Чл. 39 от ЗДДПО гласи, че Агенцията се произнася по искането за издаване на лицензия в тримесечен срок от получаване на документите на пенсионноосигурителното дружество по чл. 38.


ЦЕЛИ


Целта на разглеждането на искането на пенсионноосигурителното дружество за лиценз за управление на пенсионен фонд може да бъде обобщена по следния начин:


 • Да сведе до минимум риска от загуба или злоупотреба със средствата на осигурените лица

 • Да защитава целостта на пенсионноосигурителната система

 • Да осигури ефективно и успешно управление на пенсионноосигурителните фондове

 • Да следи за спазването на всички законови изисквания.


МЕТОДОЛОГИЯ


При поискване на кандидатстващото дружество се предоставя пакет от документи за кандидатстване. Този пакет съдържа всички необходими формуляри, който трябва да съдържа заявление и цялата необходима информация и се прикрепя информацията, необходима по закон, която ще позволи извършването на оценка на възможностите на кандидатстващото дружество да осъществява икономическа дейност като пенсионноосигурително дружество ефективно и добросъвестно.


Когато кандидатстващото дружество изпрати пакета от попълненото заявление и цялата необходима информация, те се обработват по реда начина, посочен по-долу. Проверяващият записва своите заключения по представените данни и ги описва в специално изготвен доклад, като се придържа към двете долупосочени направления около които се организират процедурите по проверка, а именно:


1. ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕТО ВСИЧКИ ОСНОВНИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕТО.


2. ПРОВЕРКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО ДА УПРАЖНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ФУНКЦИИТЕ СИ ЕФЕКТИВНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.


Проверяващият дава своите препоръки. В случай че препоръчва одобрение на искането за лиценз, той изготвя "Сертификат за лицензия", който се подписва от оторизирано лице. В случай, че препоръката му е на кандидатстващото дружество да се откаже издаването на лиценз, той изготвя писмо, което се подписва от оторизирано лице и се адресира до кандидатстващото дружество. В това писмо се посочват несъответствията съобразно чл. 40 от ЗДДПО и срокът (не по-малко от два месеца), в който те трябва да бъдат отстранени. Ако заявителят не отстрани съответствията в посочения срок, проверяващият подготвя второ писмо за подпис от оторизирано лице, с което Агенцията информира за отказа си да издаде лиценз с мотивирано решение.


1. ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕТО ВСИЧКИ ОСНОВНИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕТО.


а) Проверка дали долупосочените документи и данни по чл. 38 от ЗДДПО са предоставени на Агенцията.


А. Писмено заявление за издаване на лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

Б. Заверен препис от съдебно решение за регистрация на дружеството.

В. Устава на пенсионноосигурителното дружество и други учредителни актове

Г. Удостоверение от банката-депозитар или съдебно решение за изцяло внесен минимално изискуем по ЗДДПО капитал от
3 000 000 лева.

Д. Прогноза за дейността на пенсионноосигурителното дружество и доброволния пенсионен фонд за първите три години, съдържаща приходите и разходите.

Е. Актюерски разчети за предлаганите пожизнени пенсионни схеми, които пенсионноосигурителното дружество.

Ж. Имената и паспортните данни на актюера.

З. Документи, включително декларации, удостоверяващи, че са спазени изискванията, съгласно чл. 19 по отношение членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество. Тези членове могат да бъдат физически или юридически лица.


В случай, че членовете на управителните органи са физически лица, те трябва:

 1. да имат висше образование;

 2. да не са осъждани за умишлени престъпления;

 3. да не са били членове на управителните или контролните органи или неограничено отговорни съдружници на търговско дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор или се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

 4. да не са били членове на управителни или контролни органи на търговски банки, които са били обявени в несъстоятелност или се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

 5. да не са лишени от правото да заемат материално отговорна длъжност;

 6. да не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права или съребрена линия или по сватовство помежду си;

 7. да не са членове на управителен или контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество;

 8. да не са физически лица и членове на управителни и контролни органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити

 9. да не са извършвали и да не извършват охранителна или сходна на нея дейност

 10. да не са били съдружници или акционери, както и членове на управителен и контролен орган на търговско дружество, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.


Документи или декларации от председателя на Управителния съвет, председателя на борда на директорите, изпълнителния директор и актюера на пенсионноосигурителното дружество, доказващи че те имат българско гражданство или са постоянно пребиваващи в страната.


Документи или декларации, доказващи че никой от членовете на управителните или контролни органи на пенсионноосигурителното дружество не е съдружник или акционер, член на управителен или контролен орган или служител на инвестиционния посредник на съответното пенсионноосигурително дружество и не е лице, свързано с този посредник.


Документи и декларации, доказващи че членовете на управителните и контролни органи на пенсионноосигурителното дружество и свързани с тях лица не са страни по сделки с пенсионноосигурителното дружество, освен в качеството си на акционери или осигурени лица в управлявания от дружеството фонд.


И. Списък на акционерите, които притежават самостоятелно или чрез свързани с тях лица над 10 на сто от капитала или които са в състояние да упражняват контрол върху пенсионноосигурителното дружество. Във втория случай, може да се даде пример, при който лица оказват влияние върху решения, взети от лица с над 10 на сто от капитала на дружеството посредством различни взаимоотношения или други методи.


К. Образец на осигурителен договор за всеки вид пенсионен фонд, който ще бъде учреден от пенсионноосигурителното дружество.


Л. Устройствен правилник на пенсионноосигурителното дружество


М. Справка по образец за лицата, които са записали 1 на сто или повече от капитала на пенсионноосигурителното дружество, включително и декларации по образец за произхода на средствата за закупуването на акции, които не могат да бъдат заети и за данъците, плащани от съответното лице през последните пет години.


В случай че някой от попълнените формуляри или необходимата информация не са постъпили в Агенцията, което възпрепятства на разглеждането на заявлението, институцията се обръща към заявителя в писмен вид да предостави липсващите документи или необходимата информация във писмен вид във възможно най-кратък срок. Други проверки, изброени по-долу и независещи от липсващата информация могат да бъдат извършвани.

Б) Трябва да бъдат разгледани подадените документи и данни, за да се осъществена проверка на:


А: Заявление


[НАПИСАНОТО ПО-ДОЛУ Е ПОД ФОРМАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОРАЗРАБОТЕНО С ПОМОЩТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕКСПЕРТИ]


Заявлението за упражняване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване се подава в писмен вид (чл. 38 от ЗДДПО) и се подписва от изпълнителния директор на пенсионноосигурителното дружество. Заявлението трябва да бъде придружено от уверение, че е било подадено в съответствие с чл. 17 от ЗДДПО и чл. 133 от Кодекса за задължително обществено осигуряване и е съгласувано с управителните органи на пенсионноосигурителното дружество. Долупосочената информация също трябва да бъде прикрепена към заявлението:


1. име и адрес на седалището и управителните органи на пенсионноосигурителното дружество;

2. имена и паспортни данни на председателя на управителния съвет, председателя на борда на директорите и изпълнителния директор на дружеството;

3. име, адрес и телефони за връзка на служителя от пенсионноосигурителното дружество, отговарящ за процеса по лицензиране;

4. име (имена) на пенсионноосигурителния фонд (фондове), които дружеството ще управлява;

5. подробности за решенията, взети от управляващите органи на пенсионноосигурителното дружество за учредяването на универсален и/или професионален пенсионен фонд (чл. 137 и 140 от Кодекса за задължително социално осигуряване);

6. декларация за намеренията на пенсионноосигурителното дружество да предлага доброволно пенсионно осигуряване и в този контекст дали възнамерява да предлага фондове с парични вноски и фондове с инвестиционни бонове;

7. детайли за Правилника на пенсионноосигурителното дружество, приет от управителните органи на дружеството (чл. 23 от ЗДДПО)

8. списък на инвестиционните посредници, с които пенсионноосигурителното дружество възнамерява да сключи договор. Тази информация би следвало да се използва за целите на проверка за наличие на конфликт на интереси с членовете на управителния орган на пенсионноосигурителното дружество, както и за да се провери дали посредниците за лицензирани.


Проследява се дали заявлението е попълнено надлежно и дали не са допуснати някакви грешки - евентуалните неточности или грешки се коригират собственоръчно от заявителя, който поставя подписа си редом до всяка направена корекция (освен ако грешките не са маловажни).


Проверява се дали е платена таксата за кандидатстване за лицензия - заявлението не се разглежда преди да бъде платена необходимата такса [ЗА СПРАВКА в.ж. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ].


Б: Регистрация на дружеството


Проследява се дали съдебното решение за регистрация на дружество се отнася за заявителя и дали на агенцията е предоставено заверено копие от това решение. Проверява се дали в търговското наименование на дружеството се съдържат думите "пенсия" и "осигуряване" (чл. 13 от ЗДДПО).


В: Устав


Проверява се Учредителния договор на пенсионноосигурителното дружество и всички учредителни документи, за да се определи дали са съставени правилно и дали в тях няма клаузи, забраняващи на пенсионноосигурителното дружество да управлява пенсионен фонд.


Г: Депозиране на капитал


Проверяват се банковите и съдебните документи за потвърждение, че е депозиран минимално изискуемият капитал от 3 000 000 лева. Това важи както за съществуващи, така и за новоучредени пенсионноосигурителни дружества. Този капитал трябва да бъде в парични средства или други инвестиции, които са същите като тези, в които са инвестирани средствата на пенсионния фонд.


Д: Прогноза за дейността на дружеството


Прогнозата за дейността на пенсионноосигурителното дружество за първите три години (или т.нар. бизнес план) би следвало да обяснява как дружеството ще гарантира устойчивото си развитие през следващите три години. Тригодишния план за развитие трябва да бъде проучен внимателно, за да се провери дали е приложим при всякакви условия и дали при него са взети пред вид всички законови изисквания, особено онези, касаещи ограниченията за размера на таксите.


Този план също ще послужи като база за определяне на капацитета на заявителя да изпълнява дейност по пенсионно осигуряване, която е описана в раздел 2 по-долу.


Е: Актюерски разчети:


Би следвало актюерските разчети на кандидатстващото дружество да бъдат прегледани от специално посочен актюер, който да определи дали са в съответствие с актюерските принципи - възможно е актюерът, извършващ проверката, да бъде служител на Дирекцията по застрахователен надзор.


Ж: Проверка на данните на актюера.


Подадената информация с имената и паспортните данни на актюера трябва да бъде сравнена с архивите на Министерство на вътрешните работи. Трудовият договор сключен между актюера и пенсионноосигурителното дружество трябва да бъде прегледан, за да се установи дали въпросният актюер е на длъжност в дружеството. Договорът би следвало да бъде безсрочен, но да може да бъде прекратен от всяка една от страните след изпращане на предизвестие.


З: Членове на управителните и контролни органи


На базата на подадената документация се извършва проверка на физическите лица, членуващи в управителните и контролни органи на дружеството, както следва:


1. Диплом за висше образование.


Оригинал на дипломата, издаден от съответното висше учебно заведение и доказващ квалификацията на лицето. В случай че оригиналът не може да бъде представен, квалификацията би следвало да бъде проверена в архивите на университета.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconНаредба №14 от 28. 04. 2004 г за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително
Наредба №14 от 28. 04. 2004 г за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от...
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconПенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове
Предложение за използване на съотношения и извършване на проверки на количествените рискове
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconОбщи положения
Процедура за сертифициране и лицензиране на летища, системи и съоръжения за наземно обслужване и лицензиране на оператори по наземни...
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconПреобразуване на търговски дружества
При вливане цялото имущество на едно или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества) преминава към едно съществуващо...
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconПредмет на дейност на дружеството
Придобивания на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез...
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconИнформация за готовността на електроенергийните и топлофикационните дружества за работа през есенно-зимния период 2009-2010 год
За работа през есенно-зимния период 2009-2010 год., както и за хода на изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми за 2009...
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconРеферат на тема : " ръководство и ръководителя- функции,роли,стилове на ръководство,качества на ръководителя"
Ръководство и ръководителя- функции,роли,стилове на ръководство,качества на ръководителя”
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconРъководство за употреба описание на продукта
Благодарим ви, че закупихте evidтм серията високоговорители. Преди да започнете работа с продукта, моля прочетете това ръководство...
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconРъководство за методическо подпомагане на местните власти при осъществяване на
Настоящото методическо ръководство е разработено от екип на „фрмс консулт” оод в изпълнение на поръчка на Министерство на регионалното...
Ръководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества iconAPLaNet Методическо ръководство
За проекта aPLaNet и това ръководство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом