Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
ИмеРепубликабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер350.48 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.cpc.bg/storage/file/resh-1222-op.doc
  1   2   3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


РЕШЕНИЕ

1222

София, 23.12.2008 г.


Комисията за защита на конкуренцията в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Реджеб Мустафа


ЧЛЕНОВЕ:

Весела Антонова

Елена Стоименова

Мария Попова

Румяна Карлова


при участието на секретар-протоколист Йорданка Узунова, разгледа в закрито заседание, проведено на 23.12.2008 г., преписка № КЗК - 671/2008 г., докладвана от г-жа Мария Попова, член на Комисията.


В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК - 671/29.10.2008 г. във връзка с постъпила жалба, вх. № 2206 – В/17.10.2008 г., от „Фирст” ООД, гр. Стара Загора срещу Решение № 0469 - ЕВН -08-СТ-Д-3-2/08.10.2008 г. на Управителния съвет на „ЕВН България Електроразпределение” АД, Пловдив в частта за недопускането му да представи ценова оферта в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за доставка, внедряване, пускане в експлоатация, обучение и поддръжка на система за управление на измервателни данни”, открита с Решение № 0469-ЕВН-08-СТ-Д-З/27.05.2008 г. на възложителя.


СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА „ФИРСТ” ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


„Фирст” ЕООД, гр. Стара Загора обжалва като незаконосъобразно Решение № 0469-ЕВН-08-СТ-Д-3-2/08.10.2008 г. на Управителния съвет (УС) на „ЕВН България - Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, с което е отстранен от по-нататъшно участие в процедура на договаряне с обявление.

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е индивидуален административен акт, за който по силата на чл. 122з от ЗОП са относими и следва да бъдат прилагани правилата на АПК. Според него въпросното решение е незаконосъобразно поради неспазване на установената форма – чл. 146, т. 2 от АПК. Счита, че изискването за мотивиране на решението на комисията по чл. 88, ал. 8 от ЗОП е изискване за форма на същото и касае неговото съдържание. В случая това съдържание е нормативно определено с императивната разпоредба на чл. 88, ал. 2 от ЗОП, според която подборът се извършва по документи и цели да установи съответствието на заявлението с обявените от възложителя изисквания. Според жалбоподателя мотивите на възложителя за неговото недопускане, а именно: несъответствие на заявлението на кандидата с техническата спецификация (въпроси от техническия въпросник по процедурата), съставляват преценка на техническите характеристики на продукта, предложен от жалбоподателя, а не фактически или правни съображения по пълнотата на депозираното от него заявление. Следователно „Фирст” ООД счита, че възложителят не е посочил мотив за отстраняване по смисъла на чл. 88, ал. 2, във връзка с ал. 7, т. 2 от ЗОП, а за липса на такъв, което поражда незаконосъобразност на обжалваното решение поради неспазване на установената форма и противоречие с чл. 88, ал. 8 от ЗОП.

Второ, жалбоподателят счита, че от подробното описание на поръчката в раздел ІІ, т. 3 от обявлението, а именно: „ЕВН България желае да внедри централна Система за управление на измервателни данни (СУИД), която да представлява интегрирано решение в рамките на съществуващата ІТ архитектура” и от поставения срок за изпълнение - 12 м., следва извода, че възложителят не изисква от кандидатите да разполагат с готов продукт (СУИД). Следователно, жалбоподателят не приема като основание за неговото недопускане изложения от възложителя мотив, че: „голяма част от функциите бяха декларирани като „възможни за реализация”, което означава проект на разработка, а не съществуващ продукт или доказан опит в областта”. Твърди, че с писмо, изх. № 32/25.08.2008 г., е отправил запитване до възложителя дали има промяна в предварително обявените изисквания. Според жалбоподателя запитването е резонно, защото ако възложителят изисква от кандидатите да представят на втория етап на договарянето продукт, отговарящ на всички изисквания, това би означавало всеки от тях да участва с продукт, годен за инсталация веднага след сключване на договора, което е в противоречие с обявения срок за изпълнение на договора от 12 м. и представяне на линеен график за изпълнение на дейностите. С писмо, изх. № 5575/29.08.2008 г., възложителят е отговорил, че „промяна в предварително обявените изисквания няма”. Като доказателство за това, че под готов продукт не може да се разбира такъв, който може да се използва веднага, жалбоподателят изтъква, че е необходимо технологично време за локализация на български език на програмния продукт, тъй като в България не съществува в процесния период продукт на чуждестранна фирма, който да е адаптиран на български език. Същият допълва, че към датата на обявяване на процедурата ЕВН не разполага с вътрешна система ЕЛНЕТ (т. 104 от техническия въпросник), което игнорира възможността който и да е от кандидатите да представи готов продукт, чиято употреба да е възможна веднага. В заключение жалбоподателят прави извода, че ЕВН не изисква от кандидатите да разполагат с готов за незабавно ползване продукт (СУИД).

Отделно от горното, „Фирст” ЕООД твърди, че констатацията на възложителя за несъответствие на неговото заявлението с техническата спецификация е невярна, тъй като той е представил всички необходими и изискуеми условия за изработка и доставка на искания продукт, а именно: технология за изграждане и развитие; базов продукт (система) Source, като съществуващо решение на фирмата, на базата на което се изглажда вече подобна система в Електроенергийния системен оператор; линеен график за извършване на изработка и доставка на исканото решение (система, продукт); наличен екип от специалисти, допълнителен предварителен проект; прототип на програмния продукт.

На трето място, жалбоподателят твърди, че в предварително обявените от възложителя условия не се изисква продукта СУИД, предмет на поръчката, да е стандартен в областта на енергетиката на европейския пазар, следователно липсва техническа спецификация по смисъла на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗОП, което води до незаконосъобразност на обжалваното решение поради противоречие с материалния закон – прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

На четвърто място в жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон и неспазване на административно - производствените правила. Жалбоподателят изтъква, че в документацията е предвидено възлагането на услугите да се извърши чрез двустепенна процедура на договаряне, като в документацията в т. 2 от „Подробно описание на процедурата по възлагане на обществената поръчка” е указано, че: „заявлението за участие на участниците за етап 1 съдържа вече пълната правна и техническа част (включително всички документи и приложения).... В съответствие с резултата от оценката на заявленията за участие се избират оферентите за етап 2”. „Фирст” ООД заявява, че на 19.08.2008 г. с писмо, изх. № 5360, възложителят го е уведомил, че е преминал първия етап от процедурата и му отправя покана за участие в предварителни технически разговори на 09.09.2008 г. С последващи писма възложителят е изискал и жалбоподателят му е предоставил представените по време на техническите разговори материали в електронен вид. Според „Фирст” ЕООД, към 08.10.2008 г., когато е издадено обжалваното решение е преразгледан и отменен извършеният подбор и допускането на дружеството до участие във втория етап от процедурата. Жалбоподателят твърди, че са подменени предварителните условия по процедурата като е прието техническите разговори с допуснатите участници да се предхождат от „предварителни технически разговори”, които са част от фазата на подбор на етап 1. Счита, че извършената подмяна на предварителните условия по поръчката съставлява противоречие с материалноправните разпоредби, поради неспазване на принципите по чл. 2, ал. 1 от ЗОП, както и съществено нарушение на административно - производствените правила чрез отмяна на влезли в сила действия на възложителя по подбора на кандидати в процедурата.

На четвърто място, жалбоподателят изтъква, че направените констатации за несъответствие на неговия продукт със следните изисквания от техническия въпросник: точки 4, 5, 6, 7, 12, 18, 33, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 63, 66 са неверни и разглеждани самостоятелно като мотив за отстраняване обосновават основание за отмяна на обжалваното решение. В табличен вид жалбоподателят представя извадка от техническия въпросник като излага и възраженията си по всяка една от гореописаните точки, както следва:

т. 4. - Въпросът изобщо не е разглеждан при представянето на продукта (виж също представената програма на провеждане на срещата на 09.09.2008 г.); Добавянето на полета в базата данни на продукта на „Фирст” ООД е възможно и лесно реализируемо; необходимо е обаче да се коментират източниците на информация, срочност и валидност, поддръжката на данните и др., което не е направено по време на срещата;

т. 5. - По време на техническите разговори е демонстриран прототип със заредени над 1,6 млн. измервателни точки с регистрови данни и около 80 000 със стандартни товарови профила, специално генерирани за реализация на демонстрациите, въпреки че това се е изисквало в дневния ред на срещата;

т. 6. - Поддържа се от системата; възможно е да съществува разминаване в дефинициите за профили, което е трябвало да се коментира, но не е направено по време на срещата;

т. 7. - Този въпрос не е коментиран по време на техническите разговори на 09.09.2008 г. (виж програмата); същевременно в отговор на поставен въпрос относно реализацията на мулти - ютилити вариантите е отговорено, че те могат да се реализират и след първоначалната доставка;

т. 12. - Форматите ХМL и ХLS са демонстрирани по специално настояване на консултантите на Възложителя; модулната структура на базовата система на „Фирст” ООД позволява бързо и лесно добавяне на обработката на различни и добре описани формати за вход и изход след съгласуване между страните; по време на срещата е възникнало сериозно разминаване в дефинициите - съгласно разбиранията на консултанта на Възложителя Ехроrt и Rероrt са еквивалентни понятия, докато при „Фирст” ООД Report е само визуализация (извеждане на справки), Ехроrt е прехвърляне на данни между системи в определен формат.

т. 18. - Аналогично на коментара по т. 5. - не отговаря на истината; по време на техническите разговори е демонстриран прототип със заредени над 1,6 млн измервателни точки с регистрови данни и около 80 000 със стандартни товарови профила, специално генерирани за реализация на демонстрациите, въпреки че това не се изискваше в дневния ред на срещата; до настоящия момент никой от страна на Възложителя не се е обърнал към „Фирст” ООД с молба за парола за достъп и разглеждане на прототипа;

т. 33. Функцията по мащабиране и местене на товарови профили е представена по време на срещата;

т. 47. Модулът за агрегиране и изчисление на данни е представен на срещата в базовата си функционалност;

т. 49. Подобно групиране е аналогично на изграждането на виртуални измервателни точки, което е демонстрирано по време на срещата; въпросът за групирането по указаните признаци подлежи на уточнения между страните, което не е извършено по време на срещата;

т. 50. Тази функционалност е заложена в базовия модул за агрегиране и изчисление, но изисква доуточняване на моделите синтетични товарови профили, които ще се използуват; такова уточняване не е извършено по време на срещата;

т. 51, 52, 53, 54 - Не са включени в програмата и не са разисквани по време на техническите разговори; направените предварителни забележки за необходими уточнения по всяка една от тези точки остават в сила, тъй като е невъзможно да бъдат реализирани всички функции за редактиране и/или уточнение, завършващи с „и т.н.”

т. 56. - Този въпрос не е разискван по време на техническите разговори; нуждае се от доуточнение как ще бъдат дефинирани в базата, както уредите, така и сравнителните стойности и свързаните с това проблеми по поддръжката на тези параметри;

т. 58. - Възможността за генериране на товарови профили е демонстрирана;

т. 59. - Този въпрос не е включен в програмата и не е разискван по време на техническите разговори, вероятно и поради факта, че въпросът с доставката (изработката) на мулти - ютилити решението може да бъде удължен, съгласно дадения отговор от Възложителя;

т. 62 и 63. - Тези функции не са представени, поради очакванията, че трябва да се дискутират редица проблеми с Възложителя преди окончателната изработка на продукта, основно свързани с източниците на информация и тяхната достоверност, степенуване на критериите, валидация и корекции в плановете, срокове и степен на актуализация и др.

т. 66. - виж също коментара по т. 12.


СТАНОВИЩЕ НА „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД,

ГР. ПЛОВДИВ


Възложителят оспорва всички твърдения за незаконосъобразност, изложени в жалбата, като неоснователни.

Първото твърдението на жалбоподателя, че обжалваното решение е незаконосъобразно поради неспазване на установената форма – чл. 146, т. 2 от АПК, възложителят счита за неоснователно. Излага аргументи, че заявлението на всеки кандидат следва да отговаря на определените технически изисквания, за да може кандидатът да премине успешно през етапа на предварителния подбор. В резултат на проведените с жалбоподателя технически разговори възложителят е установил несъответствие между предварително декларираните и установените в последствие параметри и характеристики на предлагания от него вариант на продукта. Възложителят уточнява, че липсата на готов софтуерен продукт на българския пазар не изключва възможността готов и утвърден в други страни продукт да бъде предложен от даден кандидат и съответно адаптиран за българския пазар. Според него жалбоподателят не предлага разработен софтуерен продукт, а само едно техническа решение, което едва в последствие може да се разработи като софтуерен продукт. В становището се посочва, че непредставянето на готов продукт или софтуерно решение не е основание за изключването на съответния участник от процедурата. Но за успешното преминаване на един участник през етапа на предварителния подбор е необходимо наличието на съответствие между данните, попълнени от кандидата в „Техническия въпросник” и тези, предоставени от него (вкл. „Фирст” ООД) в рамките на проведените технически разговори и заявената готовност за разработване на софтуера.

По отношение на твърдението на жалбоподателя, че в документацията възложителят не е поставил условие продукта СУИД да е стандартен в областта на енергетиката, възложителят обяснява, че под „стандартен продукт в областта на енергетиката на европейския пазар” се има предвид продукт, който съгласно Техническия въпросник, раздел 7 от документацията, притежава следните функционалности, стандартни за европейския електроенергиен пазар: обработка на данни, анализ, планиране и прогнозиране (т. 19 - т. 66 от Техническия въпросник); функции по клиринг (т. 67 - т. 84 от Техническия въпросник); функции по балансиране (т. 85 - т. 90 от Техническия въпросник); доставка и обмен на енергия (т. (т. 91 - т. 98 от Техническия въпросник); управление на акаунти (т. 121 - т. 148 от Техническия въпросник). В становището на възложителя се изтъква, че същият не е изискал стандартно техническо решение на споменатити функционалности като задължително условие за допускане до участие в процедурата по обществената поръчка. А дефинираното от него изискване за „стандартен продукт в областта на енергетиката на европейския пазар” не нарушава принципите, регламентирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП.

Относно твърдението на жалбоподателя, че обжалваното решение е изготвено в нарушение на материалния закон и неспазване на административно -производствените правила, възложителя пояснява, че съгласно чл. 103, ал. 1 и чл. 86, ал. 7 от ЗОП в раздел IV от документацията е предвидено процедурата на договаряне с обявление да се провежда на два етапа. Първият етап включва проучване на кандидатите на базата на подадените заявления за участие, включващи „техническия въпросник”. Вторият етап се състои в провеждане на технически разговори с допуснатите кандидати, приемане на ценови оферти и провеждане на заключителни преговори. В становището се сочи, че в рамките на първия етап възложителят е допуснал всичките седем кандидати до провеждане на технически разговори с цел изясняване на допълнителни технически подробности предвид сложната специфика на предмета на обществената поръчка. В резултат на проведените разговори, същият е установил несъответствия между реалните характеристики на предложените от жалбоподателя продукти и първоначално отбелязаните от него характеристики и функционалности в подаденото заявление за участие. Комисията за оценка е отразила констатираните несъответствия в съответния „доклад за недопускане на кандидат за представяне на първоначална оферта”. Възложителят твърди, че следвайки заложеното в раздел IV, т. 2 от документацията, е подложил заявленията на кандидатите на пълна техническа и правна проверка. След извършения подбор възложителят е избрал четири участници, които да подадат първоначална оферта, а трима от кандидатите, включително и жалбоподателя са определени като кандидати, които не отговарят на условията за предварителен подбор и респективно - не са поканени да представят първоначална оферта.

Възложителят заявява, че не е променял предварително зададените условия на обществената поръчка, нито е отменял влезли в сила действия по подбора на кандидатите в процедурата.

Относно твърдението на жалбоподателя, че възложителят е направил неверни констатации за несъответствие на неговия продукт със следните изисквания от техническия въпросник: т.т. 4, 5, 6, 7, 12, 18, 33, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 63, 66, възложителят излага доводи, че констатациите са направени на база неоспоримо установени факти по съответните точки, както следва:

По т. 4. Кандидатът сам заявява несъществуването на функцията към момента;

По т. 5 Липсва обективен показател за възможността за поддръжка на 1,6 млн. измервателни точки;

По т. 6. не е демонстрирано създаването на товаров профил;

По т. 7. Посочената функция не е стандартна за продукта и към момента не съществува;

По т. 12. Формати MSCONS, KISS не се поддържат;

По т. 18. Live reference sites според заданието не са представени;

По т. 33. Функцията не е демонстрирана;

По т. 40. Не е демонстрирана функционалност, с която на база на определени комбинации от критерии системата да може да обедини групи от измервателни точки;

По т. 50. Функцията не е демонстрирана;

По т. 51. От доставчика е декларирано несъществуването на тази функционалност;

По т. 52, 53, 54 несъществуването на тази функционалност е декларирана от кандидата;

По т.56. Функцията не е демонстрирана;

По т. 58. Функцията не е демонстрирана;

По т. 59. Мулти-ютилити среда не се поддържа;

По т. 62 и 63. Споменатите функции фактически не съществуват.

Изтъкнатите от кандидата теми за доуточнение са конфигурационни параметри, които са в обхвата на стандартно приложение.

По т. 66. Форматите НТМL и РDF не са демонстрирани и трябва тепърва да бъдат разработвани.

Въз основа на всичко гореизложено възложителят смята, че всички твърдения изложени в жалбата на фирма „Фирст” ООД са необосновани. Изтъква, че предвид голямата обществена значимост на дейността на „ЕВН България Електроразпределение” АД, неотложността на внедряване на система за управление на измервателни данни, както и динамиката на рамковите условия предвид либерализацията на енергийния пазар в България, КЗК следва да постанови решение, с което да остави жалбата без уважение.

  1   2   3

Свързани:

Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconРепубликабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
Златимира Стайкова, разгледа в закрито заседание на 08. 05. 2012 докладна записка с вх. № Дзп-389/04. 05. 2012 г., докладвана от...
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconРепубликабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
Милена Емилова, разгледа в закрито заседание на 10. 05. 2011 докладна записка с вх. № Дзп-466/09. 05. 2011 г., докладвана от главния...
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconРепубликабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
Йорданка Узунова, разгледа в закрито заседание, проведено на 12. 02. 2009 г., докладна записка № дзп-89/10. 02. 2009 г от г-жа Людмила...
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconРепубликабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
Милена Емилова, разгледа в закрито заседание на 29. 03. 2011 докладна записка с вх. № Дзп-288/28. 03. 2011 г., докладвана от главния...
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconОтчет за дейността на комисия за защита на конкуренцията
Народното събрание в изпълнение на изискванията на чл. 7а от Закона за Защита на конкуренцията. В него са отразени постигнатите резултати...
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconКомисия за защита на конкуренцията
Закона за защита на конкуренцията (обн., Дв, бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 81 от 1999г.) на определен вид договори, когато те отговарят...
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconГодишен отчет за дейността на комисия за защита на конкуренцията за 2005 година по закона за защита на конкуренцията
ХІ. Дейност по процесуално представителство на Комисията пред Върховния административен съд
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconГодишен отчет за дейността на комисия за защита на конкуренцията за 2004 година по закона за защита на конкуренцията
Х. Дейност по процесуално представителство на Комисията пред Върховния административен съд
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconБрой 70 държавен вестник комисия за защита на конкуренцията решение
Закона за защита на конкуренцията (обн., Дв, бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 1998 г.; бр. 81 от 1999 г.; бр.'28 от 2003 г.; изм...
Републикабългари я комисия за защита на конкуренцията решение iconРепубликабългари я комисия за защита на конкуренцията решение
Йорданка Узунова, разгледа в закрито заседание, проведено на 21. 04. 2009 г., докладна записка № дзп-264/15. 04. 09 г от г-жа Силвия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом