Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи
ИмеПроблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер173.3 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/primerni temi_1689_1.docПроблемни области (примерни тeми)

за разработка на магистърски дипломни работи


І. Стратегически банков мениджмънт /Мениджмънт на финансовите корпорации

1. Критичната маса и възможностите за стратегическо позициониране на банките (или друга финансова институция).

2. Поведението на акционерите и бизнесуспехът на банките.

3. Shareholder Value - инструмент за максимизиране на ползите на мениджмънта?

4. Трансформация в правната форма на банката - причини, проблеми, очаквани ползи.

5. Фирмената марка - фактор на успеха в банкирането (частно, корпоративно, инвестиционно, дребно).

6. Доброто корпоративно управление (Good Corporate Governance) и социалната отговорност (Social Responsibility) на банките.

7. Обхват и измерения на дизайна на промяната (Design of Change) в банкирането.

8. Отминава ли времето на всеобщото финансово предлагане (Allfinanz)?

9. Стратегическият мениджмънт - реалност или мит в българското банкиране?

10. Структурни иновации в бизнесмодела на банкирането.

11. За” и “против” “изтъняването” и реинженеринга на банковата организационна структура.

12. Граници на органичния растеж в банковите (финансовите) институции.

13. Структурни и процесни иновации в управлението на банковите рискове (на примера на кредитните, операционалните и т.н. рискове).

14. Реинженерингови намеси за оптимизиране на процесната организация в банките (Business Process Reenginering).

15. Възможностите на Business Process Outsourcing в банките (в избрана сфера на банкирането).

16. Аутсорсингът и рисковете срещу банковата репутация.

17. Клиентският консултинг - ключов бизнес процес в банкирането (частно, инвестиционно, корпоративно, дребно).

18. Нови бизнесмодели или нови финансови продукти?

19. Индустриализацията на банкирането и/или индивидуалния подход към клиента.

20. Структурни и процесни измерения на конфликта между контрола и ревизията в банките.

21. Качеството на финансовия репортинг и конкурентоспособността на банките.

22. Контролингът и качеството на банкирането.

23. Проблемът за властта и морала на банките.

24. Културни и имиджови проблеми на банките в България.

25. Експанзионистични стратегии, безнеспартньорство и фирмена идентичност на банките (финансовите институции).


ІІ. Банков маркетинг

1. Иновации в сегментирането на банковите клиенти (в частното, дребното, корпоративното, инвестиционното банкиране).

2. Управлението на връзката “Банка-клиент” (Customer Relationship Management) - предимства и проблеми.

3. Жизненият стил - основа на клиентското сегментиране (Lifestyle Segmentation).

4. Потребност от търговски манталитет в дребното банкиране.

5. Mass Customization - алтернатива на стандартизацията в банкирането.

6. Конструкцията на финансовите (банковите) продукти - вътрешен и външен сравнителен анализ.

7. Сравнителен анализ на “същинските” банкови продукти (Core day-to-day banking).

8. Повишаване доходността на банковия бизнеспортфейл чрез “кръстосани” продажби.

9. Оптималната пласментна мрежа на банките - визии и реалности.

10. Банковите филиали - комплексни финансови центрове.

11. Граници на клиентското самообслужване в сферата на банкирането.

12. Виртуални финансови портали срещу универсални банки - преброени ли са дните на универсалното банкерство?

13. “Сребърната клиентела” (50+) като целева група на банкирането.

14. Организация на банковият консултинг през време на клиентския жизнен цикъл.

15. Подходи за привличане и “задържане” на клиенти в дребното (частното, корпоративното, инвестиционното) банкиране.

16. Приносът на продуктовия и симулационния инженеринг в банките за генериране на добавена стойност.

17. Адаптация на продуктовата политика на банките в България към водещи практики (стандарти).

18. Актуални проблеми на управлението на качеството в дребното (частното, корпоративното и т.н.) банкиране.

19. Инвестициите в банковия персонал и ефективността на комуникационния микс.

20. Проблеми в организацията на банковите връзки с обществеността (на банковата реклама, личните продажби, стимулирането на продажбите) - водещи практики и български опит.


ІІІ. Избрани бизнессфери на банкирането


Дребно банкиране (Retail Banking)

1. Защо дребното банкиране отново “заработва” пари?

2. Сравнителен анализ на продукти и услуги в дребното (корпоративното, инвестиционното, частното) банкиране в страните от Централна и Източна Европа.

3. Сравнителен анализ на продуктови и пласментни платформи на банки в България (в дребното, корпоративното, частното, инвестиционното и т.н. банкиране).

4. Стандартизирани Retail-продукти и индивидуален подход към банковия клиент.

5. Атрактивност на медийната дистрибуция на банкови продукти.

6. Реализация на конкурентни предимства чрез ценова диференциация в дребното (корпоративното, инвестиционното, частното) банкиране.

7. Перспективи за формиране на паневропейски пазар на дребното банкиране.

8. Състояние и перспективи за развитие на дребното банкиране в България.

9. Международни и български измерения на конкурентния натиск върху Retail-банкирането.


Частно банкиране/Управление на богатството (Private Banking/Wealth Management)

10. Сравнителни характеристики на частното банкиране в развитите страни и в България.

11. Възможности за развитие на Private Banking/Wealth Management като атрактивно бизнесполе на банките в България.

12. Проблеми в организацията на консултинг-процеса в частното банкиране.

13. Private Banking/Wealth Management във визията на големите банки и частните банкови бутици.

14. “За” и “против” откритите бизнесархитектури (Open Business Architecture) в модела на частното банкиране.

15. Ефективност на инвестиционния консултинг за богати частни клиенти и институции.

16. Познато ли е финансовото планиране на банките в България?

17. Стратегическа архитектура на Family-Office (в банките и в независимите дружества за капиталово управление).

18. Стратегии в капиталовото управление (сравнителен анализ между частните банки и големите банкови концерни).

19. Позициониране на процеса “Due-Diligence” в частното банкиране/управлението на богатствата и капиталите.

20. Мултикултурно банкиране и банкиране в изкуството (Art Banking).


Бизнесбанкиране, корпоративно и инвестиционно банкиране (Business Banking, Corporate Banking, Investment Banking)


21. Corporate Finance - конкретни финансови решения за комплексни ситуации.

22. Кеш-мениджмънт за фирмени и институционални клиенти - водещи практики и българският опит.

23. Продуктови профили на структурираното финансиране за корпоративни клиенти.

24. Възможности за комбиниране на традиционни със структурирани финансови продукти в българската банкова практика.

25. Иновативни продукти на структурираното финансиране за корпоративни банкови клиенти.

26. Възможности за интегрирано консултиране и индивидуализирано обслужване на фирмени клиенти (малки и средни предприятия, големи фирми, мултинационални корпорации).

27. Състояние и перспективи за развитие на корпоративното кредитиране (сравнителен анализ на практики в развитите страни, страните от Централна и Източна Европа и в България).

28. Структурираните финансови продукти - между свободата и риска.

29. Банките в подкрепа на публично-частното партньорство (финансиране).

30. Организация и проблеми на банковия инвестиционен консултинг.

31. Възможности за развитие на глобалното попечителство (Global Custody) като комплексна банкова услуга в България.


ІV. Финансови пазари и инвестиции

 1. Микроструктура на БФБ

 2. Трендове в борсовите показатели

 3. Индекси БФБ - същност, състав, ребалансиране и основни тенденции.

 4. Индекси на международните пазари - характеристика и корелация.

 5. Декомпозиране на общия риск на ценните книжа в България.

 6. Динамични модели на времевата структура на лихвените проценти.

 7. Извличане на доходността на облигации с нулев купон. Алтернативни подходи.

 8. Инвестиране в дълг на нововъзникващите пазари

 9. Квантифициране риска на българският пазар за корпоративни облигации.

 10. Контра стратегии на фондовия пазар

 11. Корелационна структура и динамика на глобалните портфейли представящи различни отрасли.

 12. Корелационна структура на рисковите активи в България. Системен и специфичен риск.

 13. Личните инвестиции - теория и практика

 14. Агенции за кредитен рейтинг

 15. Прогнозируемост на нововъзникващите дългови пазари.

 16. Риск от дефектиране и ефективна дюрация на облигациите

 17. Технически анализ на трендовете на борсовите цени

 18. Статистически характеристики на българските борсови цени

 19. Филтърни правила за борсова търговия

 20. Хипотезата "Случайна (блуждаеща) разходка" и българският фондов пазар - теория и емпирични свидетелства.

 21. Сезонност на българския фондов пазар

 22. Данъчно облагане на дивидента и капиталовите изгоди на българският фондов пазар -характеристика и международни сравнения

 23. Разходи по емисията и търговията на ценни книжа

 24. Анализ на препоръчителната селекция на инвестиционните анализатори (посредници)

 25. Анализ на влиянието на публичната информация (печат, финансови отчети) върху борсовите цени.

 26. Анализ на влиянието на обявяването на дивидента върху борсовите цени.

 27. Характеристика на системно публикуваните индикатори за акциите на българския пазар.

 28. Дивидентна политика - емпиричен анализ и тест на хипотезите на българския пазар.

 29. Оценка и приложение на времевата структура на лихвените проценти

 30. Мениджмънт на лихвения риск

 31. Ценови ефекти и моделиране на блоковата търговия с акции

 32. Реакция на цените на акциите на големи обеми търговия Reference:

 33. Оценка на елементите на спреда купува-продава. Реакция на спреда на публичната информация

 34. Търговия на директорите на фирмите в периода на IPO на техните компании

 35. Детерминанти на търгуваните количества и въздействие на публичната информация върху обема на търговията

 36. Дългосрочна възвръщаемост на първоначалните публични оферти

 37. Ролята на венчърния капитал за увеличаване на IPOs

 38. Дългосрочна възвращаемост на фирмите след осъществяване на сливания.

 39. Правила за търговия на капиталовите пазари

 40. Модели за търговия на основа на Behavioral Finance

 41. Тест на хипотезите за структурата на лихвените проценти

 42. Фактори въздействаща върху ценовата волотилност на капиталовите пазари

 43. Причини за и следствия от високата нестабилност на финансовите пазари

 44. Оценка на спреда купува-продава и неговите компоненти

 45. Прости правила за технически анализ и оценка на тяхната печелившост

 46. Филтърни правила и програмна търговия на финансовите пазари

 47. Роля на схемите за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за развитието на капиталовия пазар

 48. Ефективност на фондовите пазари

 49. Пазарни аномалии

 50. Пазарни манипулации


V. Портфейлен мениджмънт

 1. Съдържание и дизайн на анкетна карта за определяне на рисков профил

 2. Анализ на изпълнението и неговата устойчивост на европейските (с фиксирана доходност, балансирани, на растежа, на дохода, глобално диверсифицирани, хеджинг и т. н.)фондове.

 3. Декомпозиране на общия риск на ценните книжа в България.

 4. Динамични модели на времевата структура на лихвените проценти.

 5. Динамично портфейлно застраховане

 6. Етични фондове - съвместимост на същността им с крайната цел от инвестирането

 7. Извличане на доходността на облигации с нулев купон. Алтернативни подходи.

 8. Мениджмънт на портфейл от дългови инструменти - дюрация и конвексност. Характеристика на балансираните фондове

 9. Обща характеристика, съвременни трендове и перспективи пред хеджинговите фондове

 10. Оптималният портфейл в условията на България

 11. Печелившост на инерционните стратегии на (международните, българският) пазар(и).

 12. Риск от дефектиране и ефективна дюрация на облигациите

 13. Риск премиум на страната и риск премиум на валутата при инвестиционните фондове на нововъзникващите пазари.

 14. Тръстове, инвестиращи в недвижима собственост в България - същност, проблеми и перспективи.(АДСИЦ)

 15. Характеристика на разходите за влизане и излизане и таксите за управление на българските инвестиционни фондове

 16. Характеристика на рисковия профил на българският индивидуален инвеститор

 17. Инвестиционен фонд или спестовен влог? Оценка на доходността и риска на алтернативните вложения.

 18. Хипотезата за очакванията на времевата структура на лихвените проценти. Тест на българските ДЦК с нулев купон.

 19. Модели за портфейлен анализ

 20. Анализ на избора в условията на риск

 21. Свидетелства за и против по-доброто изпълнение на институционалните инвеститори

 22. Модели за търговия на основа на Behavioral Finance

 23. Пасивни стратегии за управление на облигационен портфейл. Индекс тракинг

 24. Тест на хипотезите за структурата на лихвените проценти

 25. Облигационни индекси

 26. Оценка на таймига и селективността на инвестиционните фондове.

 27. Договорни фондове.

 28. Печеливши инерционни стратегии

 29. Пазарни балони

 30. Оценка на портфейлното изпълнение на инвестиционните фондове (дружества) в България.


VІ. Финансов инжинеринг и Финансови деривативи


 1. Обзор на съвремените техники на финансов инжинеринг

 2. Форуърд валутните курсове като прогноза на бъдещите спот валутни курсове.

 3. Форуърд и спот цени - възможности за арбитраж при търговията с:

-царевица

-пшеница

-петрол, и т. н.

 1. Стокови запаси и фючерсни цени на петрола

 2. Срещите на OPEC и фючерсните цени на петрола.

 3. Индексен арбитраж - същност и техники за осъществяване

 4. Спекулативни стратегии с опции - характеристика, състояние, перспективи

 5. Правила и организация на търговията с фючерси на основните световни борси

 6. Регулиране на фючерсната търговия

 7. Валутни опции - рискове и техники за търговия

 8. Екзотични опции

 9. Фючърсни опции - същност, търговия и ценообразуване

 10. Азиатски опции - същност, търговия и ценообразуване

 11. Развитие и перспективи пред лихвените Swaps

 12. Развитие и перспективи пред валутните Swaps

 13. Климатични деривативи - възможности за хеджиране на климатичните рискове в България.

 14. Динамично хеджиране с индексни фючерси

 15. Управление на пазарния риск с помоща на опции

 16. Деривативни пазари и манипулиране на пазара.

 17. Хеджиране с фютчерси при наличието на риск от маркиране спрямо пазара (Mark-to-Market Risk)

 18. Делта хеджиране - приложение при реални цени на активите

 19. Реални опции - възможности за оценка.VІІ. Финансови пазари и финансово посредничество

1. Финансовите иновации и повишаването на пълнотата и ефективността на капиталовите пазари

2. Развитие на търговската инфраструктура на капиталовите пазари

3. Глобални пазари и финансови центрове

4. Хедж-фондове: структура и инвестиционни стратегии

5. Влияние на Private Equity Funds върху пазарите на акции и облигации

6. Финансирането чрез фондовете на рисков капитал като алтернатива на банковото кредитиране на МСП

7. Пазарът на акционерен капитал в България и страните от ЦИЕ: сравнителен анализ

8. Пазарът на корпоративни облигации като алтернатива на инвестиционното банково кредитиране: състояние и насоки за развитие

9. Агенции за кредитен рейтинг и ролята им за развитието на капиталовите пазари

10. Ефективност на кредитния пазар: ролята на кредитните регистри

11. Консолидация и интеграция на фондовите борси

12. Развитие на алтернативните системи за борсова търговия

13. Анализ на влиянието на публичната информация (финансови отчети, медии) върху борсовите цени


14. Перспективи пред индустрията на инвестиционните фондове в България

15. Дружествата със специална инвестиционна цел и развитието на процеса на секюритизация в България

16. Финансови кризи (кризата на пазара на ипотечни облигации)

17. Архитектура на глобалното финансово регулиране


VІІІ. Сравнителни банкови системи

1. Финансовият сектор и банковата система на ЕС

2. Съвременни промени в структурата на банковите системи на континентално-европейските страни

3. Банкови системи на развиващите се страни (от Латинска Америка, Индия и др.)

4. Ислямско банкиране и ислямски банкови системи

5. Банкови фалити и кризи: теоретични аспекти и практически проблеми

6. Предизвикателства пред банкерството през XXI век


VІ. Публично стопанство, публични блага, публичен избор

1.Нови подходи в управлението на публичния сектор.

2.Проблеми на оценката на проекти в публичния сектор.

3.Бюрокрация и ефективност на дейностите в публичния сектор.

4.Поведението на бюрократа в условията на асиметрична информация.

5.Одит в публичния сектор.

6.Алтернативни схеми за предлагане на публични, смесени и частни блага.

7.Дерегулация и приватизация на публичните комунални услуги.

8.Публичен избор, фискален федерализъм и предлагане на блага в публичния сектор.

9.Оценка на ползите и разходите на публични проекти в...... (здравеопазването. образоването комуналното обслужване, инфраструктурата и пр.) или за конкретен публичен проект.

10.Външни ефекти и пазарни изкривявания в оценяването на публичните проекти.

11.Проблеми на ефективността на публичния сектор при доставка на ( здравни, образователни, социални и пр.) блага – общи и специфични условия, бюрократични, организационни и финансови ограничения, подходи за решаване.

12.Глобализацията и предлагането на международни публични блага – проблеми на финансирането, предлагането и търсенето.


ІХ. Държавна намеса, фискална политика

1.Фискална политика и фискални инструменти при поддържане на макроикономическата стабилност: ограничения и проблеми в условията на паричен съюз, изисквания и средносрочна фискална стратегия на България.

2. Анализ на фискалната политика на България за периода.................(акцент върху републиканския или консолидизирания държавен бюджет.

3. Теория и практика на държавната намеса: съвременни проблеми, нови подходи и инструменти.( на примера на – индустриална политика, политика на доходите, иновационна политика и пр.)

4. Съвременни държавни предприятия: национализация, приватизация, конкурентност при изменящите се условия.

5.Пазар и държавна намеса в образованието; здравеопазването.

6.Качество и ефективност на държавната намеса в икономическия и социалния живот. ( на примера на избрана конкретна област или сфера на държавната икономическа политика) Стратегически аспекти.

7.Разходна политика и социално-икономическо развитие: съвременни тенденции, нови подходи, сравнителен анализ.

8.Анализ на държавната разходна политика на България за периода ..........

9.Анализ на приходната политика с акцент върху държавния или консолидирания бюджет.

10. Проблеми на стабилизационната данъчно-бюджетна политика.-държавни разходи и съвкупно търсене, влияние на данъчното облагане, стабилизация и консолидация.

11.Фискални правила и фискална дискреция при съвременната данъчно-бюджетна политика – новото разбиране за фискалните правила, Пакта за стабилност и растеж (ПСР) – философия и изисквания, адаптирането на фискалната структура на България.


Х. Бюджет и бюджетна политика

1. Бюджет, бюджетна структура, бюджетни системи.

2. Бюджетни инструменти и обществено-икономическо развитие.

3. Постиженията и отворените проблеми на съвременната бюджетна политика.

4. Бюджетно преразпределение на доходите и отражението му върху социалните и икономическите процеси.

5. Бюджетно планиране – проблеми, техники, методология и резултгати.

6. Бюджетни взаимоотношения (бюджетно балансиране).Възможности за усъвършенстване на общинсите субсидии.Сравнителен анализ на използваната методика и нас и в другите страни от ЕС.

7. Бюджетен дефицит и стабилизационна фискална политика в условията на Европейския ИВС.

8. Управление на външния държавен дълг – средносрочни и дългосрочни цели, оценка на рисковете, съвременни схеми.

9. Перспективи пред външнодълговото финансиране на българската икономика в условията на европейската интеграция.

10.Управление на вътрешния държавен дълг- съвременни проблеми, стратегия в условията на евроинтеграцията, усъвършенстване на инструментите, сравнителен анализ.


ХІ. Местни финанси

1. Принципи, проблеми и състояние на фискалната децентрализация в България.

2. Фискална децентрализация и разходни пълномощия на общините.

3. Фискална децентрализация и проблеми на приходната и разходната част на общинските бюджети.

4. Местни публични блага – алтернативи на доставяне. Сравнителен анализ и оценка на практиките.

5. Алтернативни източници на ресурси за финансиране на местните публични блага.

6. Публични инвестиции и инструменти на регионалната политика.

7. Баланс на общинските бюджети и заемно финансиране на общините. Изводи и оценки от опита на българските общини. Проблеми на дефицитното бюджетно финансиране на общинските бюджети.

8. Публично-частни партньорства при предоставянето на местни публични блага.

9. Анализ на състоянието и перспективите за икономическо развитие на община...........Стратегически аспекти.

10. Изграждане на модел за многогодишно целево планиране, обвързано с резултатите в община..............

11. Сравнителен анализ на бюджетната структура и бюджетните решения между община „Х” и община ” У”.


ХІІ. Данъчна политика

1.Данъчна политика: цели, инструменти, стратегически аспекти.Сравнителен анализ на данъчната политика на България и оценка на нейните влияния.

2. Структурата на данъчната система и нейните външни влияния.Подоходни или косвени данъци и тяхното въздействие върху социално- икономическото развитие.

3. Проблеми при хармонизацията на данъчното облагане – конфликт между националните и регионалните интереси.

4. Данъчни ефекти – разпределение на данъчното бреме, данъчни влияния.

5. Данъчна система и данъчен контрол.

6. Данъчни реформи – данъчно бреме, бюджетно преразпределение,инвестиции и икономически растеж.

7. Системи и техники при облагане на доходите на физическите лица. Идеите за плоския данък и тяхната реализация.

8. Данъчно третиране на корпоративната печалба. Системи и техники за облагане на печалбата и тяхното влияние върху инвестиционните решения на фирмите.

9. Проблеми на облагането с ДДС във връзка с неговата хармонизация.

10. Селективно облагане на стоките и услугите и неговата хармонизация.

11. Имуществени данъци – разновидности, сравнителни характеристики на имущественото облагане в ЕС, идеята за всеобщ данък върху богатството.

12. Проблеми на хармонизирането на местните данъци и такси с практиката на ЕС.

13. Данъчен процес и данъчни ревизии.Аспекти на развитието на данъчната администрация.

14. Данъчна администрация и реформиране на събирането на данъците.

15. Националната агенция по приходите и реформирането на приходната система на публичните финанси.

16.Митническо облагане, митничеси споразумения и съюзи.

17. Либерализация или протекционализъм – съвременният избор.

18. Грешки и измами в данъчния процес ( на примера на определен данък).

19. Легалното и нелегално избягване на данъчното облагане.

20. Алтернативи на данъчното облагане. Неданъчни форми за акумулиране на бюджетни приходи – видове, анализ, влияние, справедливост.


ХІІІ. Социално осигуряване

1. Проблеми на социално осигуряване и осигурителните системи. Сравнителни характеристики и разновидности. 2. Осигурителната тежест като част от данъчното бреме.

3. Финансиране и разходи на публичните пенсионни фондове.

4. Индикатори за ефективно разпределение на средствата по публичните пенсионни фондове.

5. Проблеми на публично-частния микс при финансиране на здравната система.


ХІV. Международни финанси

1. Европейския съюз и европейските институции – въздействие върху националните приоритети, финансовата и инвестиционната политика.

2.Проблеми при усвояване на ресурсите от европейските предприсъединителни фондове.

3. Финансиране на социално-икономическото сближаване на регионите в ЕС.

4. Принципи на работа на структурните фондове (СФ) в ЕС.

5. Ефекти от съфинансирането на СФ в икономиката на страните-членки.


ХV. Корпоративни финанси

1. Финансова стратегия на корпорация

2.Стратегически финансов анализ на външната и вътрешна среда на корпорацията

3. Иновационна стратегия на корпорация

4. Инвестиционна стратегия на корпорация

5. Стратегия за управление на краткотрайните активи

6. Стратегия на дългосрочното финансиране на компанията

7. Стратегия за дългосрочното финансиране на корпорацията

8. Дивидентна политика на корпорацията

9. Дългова политика на корпорацията

10. Лизингът – алтернатива на дълговото финансиране

11. Финансирането с конвертируеми облигации – един нетрадиционен източник

13. Управление на краткосрочното финансиране на корпорацията

14. Управление на оборотния капитал

15. Политика за управление на запасите

16. Управление на наличните пари

17. Управление на портфейла от ликвидни ценни книжа на корпорацията

18. Оптимизиране на паричната наличност в корпорациите

19. Кредитна политика на корпорацията

20. Управление на продажбите на кредит на корпорацията

21. Антикризисна стратегия на корпорацията

22. Финансови аспекти на реструктурирането на корпорациите

23. Сливанията и поглъщанията – форма за външен растеж на корпорациите

24. Управление на финансовото равновесие на компанията

25. Финансов контролинг

26. Контролинг на ликвидността в корпорацията

27. Контролинг на финансовия резултат в корпорацията

28. Планиране на финансовата дейност в корпорацията

29. Годишно планиране на финансовата дейност на компанията

30. Визия за повишаване финансовия статус на корпорацията

31. Система за диагностика на кризата

32.Вътрешни механизми за стабилизиране на финансовия статус на компанията


Свързани:

Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconБългария, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари и в бакалавърски и магистърски програми на обучение; ръководство на дипломни...
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи icon1. Професионална адаптация и психологични защити
Тематични области за ръководство на разработка на дипломни работи за студенти от специалностите окс „Магистър” от
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconЗа защита на магистърски тези и дипломни работи със студентите от специалности "Икономика на търговията"

Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconПримерни теми за дипломни работи на магистри от специалност финанси. Банково дело
...
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Проблемни области (примерни тeми) за разработка на магистърски дипломни работи iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом