Общински съвет град бяла, област варна
ИмеОбщински съвет град бяла, област варна
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер50.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.byala.org/scripts/files/dokumenti_files/prav_96e89ff73329bac114f5d07617f.docОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БЯЛА , ОБЛАСТ ВАРНА


ПРАВИЛНИК

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО , ОСИНОВЕНО ДО ТРЕТО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ на семейства или самотни родители с новородено или осиновено дете, постоянно живеещи на територията на Община Бяла.

Чл.2 /1/Финансова помощ по реда на този правилник се предоставя за всяко живородено/осиновено дете в семейството, до трето по ред включително.

/2/ Това ограничение не се отнася за децата близнаци,

тризнаци и т.н., в които случаи финансовата помощ се изплаща за всяко от децата, при условие, че раждането е до трето по ред в семейството.

Чл.3 Еднократната финансова помощ е в размер на 500 лв. и се изплаща при условие, че родителите са навършили 16 години и поне единият от тях е български гражданин.


ГЛАВА ВТОРА

РЕД И УСЛОВИЯ


Чл.4 Право да получат еднократна финансова помощ за новородено/осиновено

дете имат :

  1. Родителят/ите/ или осиновителят/ите/ на детето, вписани в удостоверението за раждане.

  2. настойник

Чл.5 /1/ Лицето по чл. 4 има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца и не са му отнети или ограничени родителските права.

Чл.6 /1/ Еднократната финансова помощ се изплаща въз основа на одобрен от Секретаря на общината списък на правоимащите лица.

/2/ Списъкът на одобрените за изплащане на финансова помощ лица се съставя след заверка-становище от отдел „ГРАО” при Община Бяла, затова че лицето отговаря на условията и са налице изискванията по чл.7 на настоящия Правилник.

Чл.7 Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че новороденото/осиновеното дете е с постоянен адрес на територията на община Бяла и към момента на подаване на заявлението поне единия родител има постоянен адрес на територията на община Бяла не по-малко от три години, считано от датата на подаване на заявлението.

Чл.8/1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, съгласно Приложение 1.

/2/ Заявлението се подава от родителят/ите/ /осиновителят/ите/ или настойника на новороденото/осиновеното дете в деловодството на община Бяла в рамките на една календарна година, считано от датата на раждане/осиновяване на детето.

/3/ Към заявлението-декларация се прилагат:

1. Копие на удостоверението за раждане.

2. Удостоверение за липса или наличие на задължения към община Бяла.

3. Удостоверение за семейно положение на заявителя.

4. Копие от личните карти на родителите.

Чл.9 В случай, че заявителят не отговаря на някои от условията за отпускане на финансовата помощ, кметът на Общината, след събиране на допълнителна информация от личния лекар на детето, данните за настоящ и постоянен адрес, месторабота и вид на трудовото или служебно правоотношение на заявителя, и след като се убеди, че заявителя трайно се е установил на територията на Общината и тук отглежда детето си, може да отпусне финансова помощ по този Правилник.

Чл.10 Постъпилите заявления по реда на този правилник се разглеждат в едномесечен срок, а паричните средства се изплащат на всяко 15-то число от месеца, на касата в община Бяла.

Чл.11 При отказ за отпускане на еднократна финансова помощ, общинска администрация уведомява лицето в седемдневен срок на посочения в заявлението адрес.

Чл.12 Общински съвет - Бяла, ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за предоставяне на еднократна финансова помощ по реда на този Правилник.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :


§ 1. Този Правилник се издава на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА .

§ 2. Настоящият Правилник влиза в сила от момента на вземане на решение на Общински съвет - Бяла и отменя досега действащия ПРАВИЛНИК ЗА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО , ОСИНОВЕНО ДО ТРЕТО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА приет с решение на ОбС гр. Бяла № 81 – 619, по Протокол № 81 , от заседание проведено на 21.07.2011 г .

§ 3. Правилника е приет с решение на ОбС гр. Бяла 5 - 15 , по Протокол № 5 , от заседание проведено на 15.12.2011 г

§ 4. Приложение № 1 към чл.8, ал.1


Приложение № 1


ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА БЯЛА

З А Я В Л Е Н И Е


1. От ...............................................................................................................................................

/име, презиме,фамилия/

ЕГН .............................................., Тел. за контакт ................................................

Постоянен адрес : гр./с. ................................ Община......................., Област ........................

Ул. ....................................................................................................................................................

Настоящ адрес : гр./с................................, Община ..........................., Област ........................

Ул, ......................................................................................................................................

2. Данни за вторият родител:

............................................................................................................... ЕГН .................................

/име, презиме, фамилия/

Постоянен адрес : гр./с.........................., Община .........................., Област ............................

Ул. .....................................................................................................................................

Настоящ адрес : гр./с. ..........................., Община .........................., Област ............................

Ул. .....................................................................................................................................


ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Моля, да ми/ни бъде отпусната еднократна финансова помощ за новороденото ми / осиновено дете


....................................................................................................................................................

/трите имена на детето/

родено на ........................... 20 ... г., в размер на 500 (петстотин) лева, съгласно решение …..….., по Протокол № …… , от заседание проведено на ……...2011 г на Общински съвет – Бяла.


Д Е К Л А Р И Р А М Е:


следните обстоятелства:


1. Детето е .................................. (уточнява се кое по ред е детето в семейството).

2. Детето не е дадено за осиновяване.

3. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

4. Не съм/сме лишен/и от родителски права и родителските ми/ни права не са ограничени.

Прилагаме следните документи:

1. Копие на удостоверението за раждане.

2. Удостоверение за липса или наличие на задължения, към Община Бяла.

3. Копие от личните карти на родителите.

4. Удостоверение за семейно положение на заявителя.


Известно ми/ни е че:

За деклариране на неверни данни нося/им и наказателна отговорност и следва да възстановим неправомерно получената от нас финансова помощ.


Дата ....................................... Подпис: 1. ..................................

гр. (с.) ....................................

2. .................................


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-БЯЛА :

( д-р СОФИЯ КИРОВА )


Свързани:

Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 01. 11. 2011 г в Читалище „ Пробуда „ гр. Бяла от 09. 00 часа се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет –Бяла,...
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Бяла, Варненска област, на основание чл. 23,ал. 1 и ал. 2 от змсма и чл. 32 от Закона за администра-цията, Областния Управител на...
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет град бяла, варненска област
От началото на мандата Общински съвет е провел 16 заседания, от които 11 редовни и 5 извънредни
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет бяла, област русе
...
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 05. 04. 2007 година в залата на ОбА от 16. 30 часа се проведе заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието присъстваха...
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 04. 02. 2010 година в залата на ОбА от 16. 00 часа се проведе заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието присъстваха...
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 22. 12. 2011 година в залата на ОбА от 16. 00 часа се проведе заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието присъстваха...
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 04. 06. 2009 година в залата на ОбА от 15. 00 часа се проведе извънредно заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието...
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет гр. Бяла,варненска област
Днес 14. 03. 2011 година в залата на ОбА от 15. 00 часа се проведе извънредно заседание на ОбС гр. Бяла,Варненска област. На заседанието...
Общински съвет град бяла, област варна iconОбщински съвет гр. Бяла, варненска област
Общинска администрация гр. Бяла, Варненска област на основание чл. 23, ал. 1 от змсма и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом