Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rio-targovishte.com/doc/posledovatelnost.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието, младежта и науката

Регионален инспекторат по образованието-Търговище


И Н Ф О Р МА Ц И Я


ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ЗА УЧИЛИЩА С ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ И В НЕПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11/28.03.2005 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

/ОБН. ДВ, БР. 29/05.04.2005г./


1. Приемни изпити на територията на област Търговище:

тест от Национално външно оценяване (НВО) с допълнителен модул-въпроси и задачи по съответния предмет:


изпит по български език и литература 21.05.2012г.


изпит по математика 23.05.2012г.


2. Приемните изпити започват в 10:00 часа с продължителност, както следва:

български език и литература модул НВО – 60 минути

(максимален брой точки – 65)

допълнителен модул – 90 минути

(максимален брой точки – 35)

математика модул НВО – 60 минути (максимален брой точки – 65)

допълнителен модул – 90 минути

(максимален брой точки – 35)

3. Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемния изпит по съответния учебен предмет.

Учениците, включени в окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни олимпиади, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.


4. до 18.05.2012г.

Предоставяне на всеки ученик от директора на училището, в което се обучава, служебна бележка, генерирана от програмния продукт и удостоверяваща допускането му и разпределението по училища и зали за полагане на приемния изпит.


5. Обявяване на резултатите от

приемните изпити


Тест по български език и литература до 04.06.2012г.


Тест по математика до 04.06.2012г.

- в РИО – Търговище, ул. “Иван Вазов” № 1, етаж ІІ, информационно табло;

- в І ОУ “Христо Ботев” – Търговище;

- в Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг;

- в Гимназия “Христо Ботев” - Попово


6. В срок до 5 (пет) работни дни след обявяването на резултата за всеки приемен изпит учениците, в присъствието на родител, имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от председателя на областната комисия. Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи и на рецензиите към тях.


7. от 11.06.2012г. до 16.07.2012г.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

от директора на училището, в което се обучава.


8. от 15.06.2012г. до 20.06.2012г.

Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускане до участието им в приема.

І Основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище, ет. І, зала №108

Основно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово, ет. І, зала №28

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг, ет. І, кабинет „Педагогически съветник”

Необходими документи:

- заявление за участие в класиране с подредени желания – по образец;

- копие на удостоверението за завършен VІІ клас;

- копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити – когато кандидатите са от друга област;

- копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (за професионалните училища), с което се удостоверява, че специалностите от професиите, за които кандидатства, не са противопоказани на здравословното му състояние.


Изискванията към учениците при кандидатстване са:

- да завършват VІІ клас в годината на приема;

- да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профили и специалности от професии;

- горното изискване не се отнася за близнака, приет над държавния прием по чл.4, ал.1, т.1 от наредбата.ЗАБЕЛЕЖКА: При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите с копията. Ученикът кандидатства в присъствието на родител.


9. до 26.06.2012г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
- РИО – Търговище, ул. “Иван Вазов” № 1, етаж ІІ, информационно табло;

- І Основно училище “Христо Ботев” гр. Търговище, ет. I;

- Основно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово, ет. I;

- Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг, ет. I;

- по интернет.


10. от 27.06. до 29.06.2012г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

– в съответното училище, в което е приет ученикът


11. до 03.07.2012г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

  • в РИО – Търговище, ул. “Иван Вазов” № 1, етаж ІІ, информационно табло; по интернет.


12. от 04.07. до 06.07.2012г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

- в съответното училище, в което е класиран ученикът


13. до 09.07.2012г.

Обявяване на записаните ученици и броя

на незаетите места след втори етап на класиране


- РИО – Търговище, ул. “Иван Вазов” № 1, етаж ІІ, информационно табло;

- І Основно училище “Христо Ботев” гр. Търговище, ет. I;

- Основно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово, ет. I;

- Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг, ет. I;

- по интернет.


14. от 10.07. до 11.07.2012г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

І Основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище, ет. І, зала №108

Основно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово, ет. І, зала №28

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг, ет. І, кабинет „Педагогически съветник”.


15. на 13.07.2012г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
- РИО – Търговище, ул. “Иван Вазов” № 1, етаж ІІ, информационно табло;

- І Основно училище “Христо Ботев” гр. Търговище, ет. I;

- Основно училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово, ет. I;

- Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг, ет. I;

- по интернет.


16. на 16.07. и 17.07.2012г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

– в съответното училище, в което е класиран ученикът

17. до 20.07.2012г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

- РИО – Търговище, ул. “Иван Вазов” № 1, етаж ІІ, информационно табло;

- по интернет.


18. до 26.07.2012г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

- определя се от директора на училището


Изготвил:

Стефан Станчев

Председател на областната комисия

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом