Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа
ИмеПроизводството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер183.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://petrich.judiciary-bg.org/Courts/RC/Petrich/wa.nsf/4a1cf49970f8f217c225765c0058fdba/902195
Производството е с правно основание чл.49, ал.1 от СК и е образувано въз основа

на искова молба, предявена от В. Ж. Н., с ЕГН: *, от село К., община

Петрич, с адрес за призоваване: град Петрич, ул.”Цар Борис III”, № 32А, чрез

адвокатско съдружие „Попова & Х.” град Петрич, чрез адвокат Петя Х., против Г.

А. Н., с ЕГН: *, с адрес за призоваване: село К., община Г., ул.”А. Б.” №

7.

В исковата молба ищцата твърди , че с ответника са сК.или граждански брак на

*****. , вследствие дългогодишна връзка между тях от ученическите години

и от който брак имат родено едно малолетно дете- родено едно малолетно дете –

В.Г. Н., роден на **** г. в град Петрич, с ЕГН: *2. Ищцата

твърди, че като семейство в началото заживяли с ответника при неговите родители

в С.. Сочи, че от началото на съвместния им живот е работила постоянно, за да

подпомага семейния бюджет, а ответникът – напротив – през съвместния им живот

е имал не повече от три, четири месеца трудов стаж. Ищцата заявява, че с

течение на времето, ответникът започнал да се дезинтересира от нея и от

роденото от брака им дете, като излизал и не се прибирал с дни, без да дава

обяснения къде и защо е бил, не се е грижел за издръжката на семейството, което

било основата на породилите се между тях , и за съществуването на които се

твърди, че през последната една година станали почти ежедневие. Ответникът

започнал да взема заеми от разни хора, които започнали да притесняват

семейството, като в началото съпругата правила опити да помогне на ответника да

върнат сумите взети от близки на семейството хора. Сочи се още за поведението

на ответника, че същият вследствие честата употреба и понякога злоупотреба с

алкохол за едногодишен период преди завеждане на исковата молба, започнал да

упражнява вербална и физическа агресия и тормоз над ищцата, свидетел на които

инциденти ставало детето. Подробно е изложено в исковата молба, че след такъв

скандал в който ответникът упражнил физически тормоз върху ищцата, последната

заедно с детето отишла за една седмица да живее при своите родители, като след

увещанията на съпруга си за това, че същото няма да се повтори тя отново се

върнала в семейното жилище. Твърди, се обаче , че ответникът не се променил и

скоро след като се завърнала обаче с огорчение разбрала, че същият е давал

напразни обещания, продължил да не се прибира, да не се грижи засемейството,

като отношението му към ищцата станало още по-грубо и нахално. Ищцата посова,

че при опитите да поговори с ответника – срещала само груби нападки, като през

пролетта на 2011 г. /месец март или април/ при поредния скандал ответникът в

пристъп на алкохолно опиянение и ярост започнал да троши покъщнината, нанесъл

на ищцата побой в областта на главата, пребил и притеклия се на помощ негов

баща, като всичко това станало в присъствието на малолетното им дете.След този

инцидент ответникът въпреки употребата на алкохол взел детето и заминал в

неизвестна посока, и цяла нощ бил в неизвестност с детето, като на следващия

ден след обяд се обадил на ищцата за да й даде да гледа детето. След този

инцидент ищцата, заедно с детето отишла отново при родителите й в село

К.. След около десет дни ответникът се появил, като заявил, че заминава

на работа в Италия и й предложил да се върнат в дома му заедно с детето, докато

той замине за Италия, впоследствие ищцата твърди, че е разбрала и останала

излъгана от ответника, че същият е в Испания, като от 02.06.2011г. предвид този

факт ищцата и детето се установили да живеят в дома на родителите й в с.

К..

По изложените твърдения ищцата обосновава довода си за дълбоко и непоправимо

разстройство на брака, сК.ен с ответника, и желае същият да бъде прекратен.

Иска се от съда да постанови решение, с което да прекрати брака поради

дълбокото и непоправимо разстройство дължащо се на обективни причини –

тоталното несходство в характерите, духовните и житейски потребности на всеки

един от тях и при условията на алтернативност – по изК.ителна вина на

ответника; Изразяено е от ищцата становище, че няма претенции за ползване на

семейното жилище доколкото е посочено в молбата, че същото не е собственост на

страните; след прекратяване на брака ищцата желае да възстанови предбрачното си

фамилно име – Х.. Иска се от съда да предостави упражняването на

родителските права върху малолетния Н. по отношение на майка му, като се

определи посочения в молбата режим на лични контакти на бащата с детето,

претендира се и издръжка в размер на 100 лева, считано от 02.06.2011г. до

настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване.

Правят се доказателствени искания за събиране на гласни доказателства, за

установяване факта на фактическата раздяла, причините довели до разрива помежду

им, брачното поведение на ответника и дълбокото и непоправимо разстройство на

брака, по вина на ответника. Ищцата излага становище, за постигане на

споразумение с ответника по реда на чл.49, ал.4 от СК, с което да уредят след

брачните си отношения.

Към исковата молба, са приложени писмени доказателства: копие на удостоверение

за сК.ен граждански брак, издаден въз основа на акт за сК.ен граждански

брак № 8 от 21.08.2004 година, копие на удостоверение за раждане, издаден въз

основа на акт за раждане № 106 от 24.03.2006 г. на детето В.Г. Н.,

роден на **** г. в град Петрич, и квитанция за платена държавна такса.

С разпореждане от 28.05.2011 година, съдията докладчик е извършил проверка

редовност на исковата молба, като в съответствие с чл.131 от ГПК е постановил

препис от исковата молба и доказателствата към нея да се изпратят на

ответникa, с указание, че в едномесечен срок, може да подаде писмен отговор,

отговарящ на изискванията на чл.131, ал.2 от ГПК. Препис от разпореждането на

съда, както и исковата молба депозирана от ищеца, ведно с доказателствата към

нея са надлежно връчени на 01.08.2011 г. лично на ответника.

Видно от материалите по делото, в указания на ответника едномесечен срок /от

получаване на молбата и доказателствата към нея/, по делото не е депозиран

писмен отговор от ответника.

В хода на производството по реда на чл.323 ГПК , съдът е постановил поисканите

привременни мерки по отношение малолетното детете , като е предоставил

упражняването на родителските права и задължения по отношение малолетното дете

– В.Г. Н., роден на **** г. в град Петрич, с ЕГН: *2 на

неговата майка и законен представител В. Ж. Н., с ЕГН: *, определил

местоживеене на детето при неговата майка на административен адрес - село

К., определил режим на лични контакти на бащата Г. А. Н., с ЕГН: * с

детето – всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 до 19.00ч., които срещи

дасе осъществяват в присъствието на майката и месечна издръжка в размер на 100

лева считано от 02.06.2011г., платима от бащата по отношение малолетното дете

В.Г. Н..

В съдебно заседание ищцата се явява лично, и поддържа иска. Представя писмени

доказателства, разпитани са като свидетели Милка Х. и Ангелина

Анастасова, първата от тях майка на ищцата и чийто показания , съдът прецени с

оглед евентуална заинтересованост.

Ответникът, редовно призован не се явява в съдебно заседание, не се

представялва от процесуален представител.

Приети са като доказателства по делото – Копие от удостоверение, серия КМР, №

29719 за сК.ен граждански рак с акт № 8/*****. на Община Петрич, копие

от удостоверение за раждане № 615721, издадено въз основа на акт за раждане №

106/24.03.2006г. на Община петрич, статистически сведения по образец –съобщение

за прекратен граждански брак, квитанция за внесена държавна такса. Приобщени са

изготвени от ДСП Петрич социални доклади във връзка защита интересите на детето

родено от брака на страните.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от

фактическа страна следното:

Страните по делото са сК.или граждански брак на 21.08.2004 г. в с. К.,

с акт за сК.ен граждански брак № 8 от 21.08.2004 г., от който брак е родено

едно малолетно дете - В.Г. Н., роден на **** г. в град Петрич,

с ЕГН: *2. Установи се, че в началото страните са имали нормални семейни

взаимоотношения, като живеели в самостоятелно жилище, собственост на родителите

на ответника.Впоследствие, отношенията между съпрузите се влошили, вероятно за

което състояние на брака била причина както липсата на трудова заетост от

страна на ответника, така и употребата на алкохол от негова страна, в което

състояние между стъраните възниквали сериозни скандали, придруженис

упражняването на физически тормоз от страна на ответника спрямо съпругата му. В

тази насока са събраните по делото свид. показания на нейната майка,

кредитирани и преценени от съда с останалия по делото доказателствен материал и

евентуална заинтересованост на същата. За влошените семейни отношения по делото

свидетелства и свидетелят Анастасова, която споделя за знание от нейна страна

за упражнен физически тормоз над ищцата, както и за направените от ищцата опити

и компромиси същата да запази и съхрани своето семейство.

Ответникът в с.з. не се явява и не изразява становище относно състоянието на

брачната връзка, като пред социалните служители същият декларативно е изявил

желание бракът да продължи да съществува, не е отрекъл, че е закъснявал вечер

и че понякога не се е и прибирал в къщи. Възразил е срещу твърдението, че не

полага грижи за издръжката на семейството, като е отказал да посочи с каква

дейност се е занимавал и доходите които получавал. Същевременно ответникът е

изразил становище в случай, че съпругата му не желае бракът между тях да

продължи, упражняването на родителските права върху малолетното дете да се

предостави на нея, както и съгласие да заплаща месечна издръжка в размер на 100

лева.

Установената от събраните гласни доказателства разкъсна духовна и емоционална

връзка между двамата съпрузи, довела до окончателната им фактическата раздяла

през м. юни 2011г., като от този момент нататък никой не е правил опити да

заживеят като семейство и ищцата останала да живее в дома на своите родители в

с. К. и да се грижи за роденото от брака дете. Установи се , че грижи за

отглеждането и възпитанието на детето –Васко полага ищцата, с помощта на своите

родители. Установисе, че детето посещава и поддържа контакт със своя баща в

определения режим на лични контакти в производството по привременни мерки, като

остава с преспиване в дома на баба си и дядо му по бащина линия.

По отношение получаваните от ищцата доходи, по делото се установи, че същата

получава месечно трудово възнаграждение в размер на 325 лева, на длъжност

„шивач” в ” Живел – Живко Коемджиев, каквито обстоятелства не се установиха,

за ответника, т.е. размер на получавани от същия месечни доходи.

В хода на съдебното производство от социалния доклад се установи, че жилищните

условия при които живее ищцата с с малолетното дете са нормални, като същите

обитават три стаи от етаж. Установи се от втория социален доклад, че детето

Васко Н. посещава от месец септември 2011г. детско учебно заведение в с.

К..В обобщение социалния работник след проведен разговор и с детето,

което е споделило, че се чуваства добре, като живее с майка си и поддържа често

контакти със своя баща, посочва, че грижите по отглеждането и възпитанието на

детето следва да продължат дасе осъществяват от майката, като в интерес на

детето е то да има по-чести контакти със своя баща.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна

следното:

Съгласно чл.49, ал.1 СК основание за допускане на развод по искане на един от

съпрузите е дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Дълбокото и

непоправимо разстройство на брака е сложен резултативен факт, извод за който в

настоящия казус, съдът достига, въз основа на установеното от проведеното

доказване от страните за осъществили се конкретните факти от живота на

съпрузите. Съгласно съдебната практика (ППВС №1/57, №10/71), последното не

изгубило своето тълкувателно значение и при действието на приетия нов СК, най-

общо бракът между съпрузите е дълбоко разстроен, когато общността между

съпрузите е напълно унищожена, разкъсани са всички духовни и физически връзки

между тях, липсват нормални условия за съвместен живот, а непоправимо разстроен

е брака, когато няма изгледи да се възстановят нормалните взаимоотношения

между съпрузите, противоречията между тях са неразрешими и единствения изход е

раздялата.

В конкретния случай, с оглед събрания по делото доказателствен материал, съдът

формира убеждение и конкретния извод за настъпило дълбоко разстройство на

брака.

По делото доказателствата, установяват създалите се между страните отношения,

отсъствието и липсата на нормални взаимоотношения на взаимност и

разбирателство, уважение и топлота, което прави брачната връзка изпразнена от

съдържанието, което предписват закона и добрите нрави.

Съдът намира, че разстройството на брака е непоправимо, т.е. окончателно,

трайно, без възможност за преодоляване. Този извод се формира пред вид

установеното от фактическа страна по делото, а именно обстоятелството, че

въпреки правените от ицата опити да заздрави брачния съюз, при липсата на

взаимност и съответножелания изразяващо се в кинкретни действия и постъпки от

ответника, същите не са довели до целения резултат. Създалите се напрегнати

взаимоотношения между съпрузите, нанесените обиди от страна на ответника спрямо

неговата съпруга, накърняващи личното й достойнство, както и физически тормоз

на които скандали непосредствен свидетел е ставало малолетното им дете, сочи,

че в отношенията между съпрузите е настъпил пълен и окончателен разрив и не

съществува възможност при взаимни компромиси от двете страни да настъпи

укрепване и заздравяване на брака, като се санират брачните отношения и

изпълнят със съдържанието, което повелява закона.

В тази насока и в подкрепа на формирания извод за разкъсана брачна връзка,

съдът съзира и в обстоятелствата, че по делото са налице данни за знанието на

воденото производство от ответника, и същевременно същият не се явява да изрази

становище, напротив ответникът е изразил своето декларативно съгласие за

прекратяване на брачния съюз, при изразено желание на неговата съпруга .

Съгласно чл.49, ал.3 СК, съдът се произнася относно вината за разстройството на

брака, ако някой от съпрузите е поискал това. В настоящия казус такива

претенции са заявени от ищцата поради което, съдът дължи произнасяне по този

въпрос.

Според съдебната практика вината за разстройството на брака не е елемент от

състава на чл.49 СК, а противобрачните прояви на съпрузите следва да се

преценяват от съда само ако страните са се позовали на тях. Също така съдебната

практика приема, че нарушенията на брачните задължения съставляват брачна

противоправност, а не брачна вина. Брачната вина е психично отношение на

нарушителя на брачното задължение към брака и брачните отношения, то е

съзнаване, че с определено поведение се рушат брака и основите му. Брачните

провинения на ответника съдът извежда от разпита на св.Х. (чиито

показания съдът кредитира, като отчита, че тя е в родствена връзка с ищцата),

от които се установи факта, че ответникът се е дезинтересирал от семейството

си, накърнявал е достойнството на ищцата, свидетел на което е било малолетното

дете, както и не е полагал необходимите грижи и внимание за обезпечаване

нуждите на семейството си , като липсват и общи усилия за обезпечаване

благополучието на семейството. Това негово поведение е довело до настъпилите

няколко фактически раздели между страните, както и до отсъствието на желание за

саниране на брачната връзка при направените опити от страна на ищцата, като

всички тези обстоятелства са довели до разрушаването на брака и неговите

основи. Гореизложено обосновава вината на ответника за настъпване на дълбокото

и непоправимо разстройство на брака

Предвид изложеното, съдът счита брака между страните за дълбоко и непоправимо

разстроен, по вина на ответника, поради което същия следва да бъде прекратен.

По иска за предоставяне упражняването на родителските права спрямо роденото от

брака дете, съдът прави следните изводи:

Съгласно чл.59, ал.2 СК, когато съпрузите не постигнат общо съгласие относно

отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака, съдът

служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се

предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно

упражняването на тези права, както и режима на лични отношения между децата и

родителите и издръжката на децата. Съдът решава тези въпроси след като прецени

всички обстоятелства с оглед интересите на детето, като: възпитателските

качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношението към детето,

желанието на родителите, привързаността на детето към родителите, пола и

възрастта на детето, възможността за помощ от трети лица – близки на

родителите, социалното обкръжение и материалните възможности /чл.59, ал.4 СК/.

Имайки предвид изложеното и съобразявайки безспорно установените по делото

факти, а именно, че по време на фактическата раздяла ищцата е родителят, който

е полагал грижи за отглеждането и възпитанието на малолетния В. Н., създала

е и поддържа добри битови и хигиенни условия за живот на детето, в резултат на

което последното е в добро физическо и психическо състояние, същото е социално

интегрирано, както и неговото желание да остане при своята майка, съдът счита

за доказано и основателно искането след развода на ищцата да бъде

предоставено упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете.

В подкрепа на извода, е и обстоятелството, че в отглеждането на детето ищцата разчита на подкрепата и помощта на своите родители, живущи на същия адрес, както и фактът, че във времето на фактическата раздяла ищцата не само не е ограничавала, но е способствала за това физическата и духовната връзка между бащата и детето, да се запази и развива, като и в хода на съдебното производство е установи, че ищцата по делото не е пречила на контактите на бащата с детето с преспиване в дома на родителите му. Последното се доказва от показанията на разпитаните свидетели, отразеното в социалния доклад, в които се сочи, че ответникът е изразил желание упражняването н ародителските права дасе предостави на майката, както и съгласие да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лева.

В изпълнение разпоредбите на чл.59, ал.2 СК, на ответника следва да бъде определен режим на лични контакти с детето, като с оглед установеното по делото и липсата на направени възражения от страна на ответника, съдът възприема предложения от ищцата режим на лични контакти с детето, и който съдът определя по следния начин: два пъти месечно - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 до 19.00ч. без преспиване, по местожителство на майката – с.К., както и 10 дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

Относно искането за осъждане на ответника да заплаща на малолетното си дете месечна издръжка, съдът прави следните изводи:

Съгласно чл.143, ал.2 СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Следователно задължението на родителите е безусловно, що се касае до получаването на издръжка. Ето защо, съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, установяващи, че ищцата работи и получава месечно възнаграждение в размер на около 300 лева, като същевременно полага ежедневните грижи по отглеждането и възпитанието на детето, както и изразеното съгласие на ответника да заплаща месечна издръжка от по 100 лева месечно, макар и при липсата на доказателства установяващи точен размер на месечния му доход, съдът възприема изразеното становище, като признание на иска за определяне на издръжка и намира претенцията за основателна досежно посочения размер. Освен, че месечната издръжка е дължима с оглед цитираната норма, морален дълг на всеки родител е и да се грижи и издържа своите деца , като законът предвижда минимален размер на същата в размер на една четвърт от минималната работна заплата за страната под който императивно установен от закона минимум, съдът не би могъл да определи месечна издръжка, и който е близо 68 лева. Съдът счита, че така определения размер на издръжката за роденото от брака дете е във възможностите на ответника, същевременно е съобразена с нормативната уредба относно размера на издръжката – чл.142 СК и настъпилото изменение от м.септември в минималната работна заплата за страната.

Предвид основателността на претенцията за прекратяване на брака между съпрузите ии с оглед обстоятелството, че при сК.ване на гражданския брак ищцата В.Ж.Н., с ЕГН: ***** по баща Х. е приела фамилното име на съпруга си -Николова, искането й за възстановяване на предбрачното й фамилно име –Х. , се явява основателно.

С оглед изхода на делото и на основание чл.329, ал.1 от ГПК съдът определя окончателна държавна такса за образуване на делото в размер на 40 /четиридесет/ лева. Предвид това, че ищцата е заплатила при депозиране на исковата молба държавна такса по иска за развод в размер на 25 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ/ лева, то ответникът следва да бъде осъден да заплати оставащата се част до пълния размер на държавна такса , а именно сумата от 15 лева по сметка на съда, доколкото съгласно цитираната норма разноските по брачни дела се поемат от страната виновния съпруг, то ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата сумата от 25 лева. Ответникът следва да заплати по сметка на съда и общо сумата от 144 сто четиридесет и четири лева , представляваща дължимата държавна такса върху определената издръжказа детето , родено от брака.

Мотивиран от горното и на основание чл.49, ал.1 и 3 СК, чл.53 СК, чл.59 СК, чл.142 СК, съдът


Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между В.Ж.Н., с ЕГН: *****, от село К., община Петрич и Г.А.Н., с ЕГН: ****, от село К., община гр.Петрич, ул.”А.Б.” № 7, поради дълбоко и непоправимо разстройство, настъпило по вина на съпруга - Г.А.Н..

УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на роденото от брака дете: – В.Г.Н., роден на **** г. в град Петрич, с ЕГН: ****, се ПРЕДОСТАВЯ на майката В.Ж.Н., с ЕГН: *****, от село К., община Петрич, като се ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетното дете при неговата майка на посочения административен адрес, с режим на лични контакти по отношение малолетното дете - ОПРЕДЕЛЕН за бащата - Г.А.Н., с ЕГН: ****, от село К., както следва: два пъти месечно - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 до 19.00ч. без преспиване, по местожителство на майката – с.К., както и 10 дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА Г.А.Н., с ЕГН: ****, от село К., община гр.Петрич, ул.”А.Б.” № 7 да заплаща на детето си В.Г.Н., роден на **** г. в град Петрич, с ЕГН: **** месечна издръжка в размер на 100 лева /сто лева /, считано от 24.02.2012г. до настъпване на основания за промяна или отмяна.

ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на ищцата В.Ж.Н., с ЕГН: *****, от село К., община Петрич -Х..

ОПРЕДЕЛЯ окончателен размер на държавната такса по иска за развод в размер на 40 /ЧЕТИРИДЕСЕТ/ лева.

ОСЪЖДА Г.А.Н., с ЕГН: ****, от село К., община гр.Петрич, ул.”А.Б.” № 7 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд-гр.Петрич държавна такса по иска за развод в размер на 15 /ПЕТНАДЕСЕТ/ лева, както и сумата от 144 сточетиридесет и четири лева, представляваща дължимата държавна такса върху определената издръжка за детето, родено от брака.

ОСЪЖДА Г.А.Н., с ЕГН: ****, от село К., община гр.Петрич, ул.”А.Б.” № 7 ДА ЗАПЛАТИ на В.Ж.Н., с ЕГН: *****, от село К., община Петрич сумата от 25 лева/ двадесет и пет лева/ , представляващи платена държавна такса от невиновния съпруг.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Благоевград в двуседмичен срок от връчване на препис от решението на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството е с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от кт във връзка с чл. 225 ал. 1 от кт и чл. 224 ал. 1 от кт и е образувано въз основа на искова
Производството е с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от кт във връзка с чл. 225 ал. 1 от кт и чл. 224 ал. 1 от кт...

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството е образувано въз основа на иск с правно основание чл. 45 Ззд, предявен от „. Е. със седалище и адрес на управление: Г. П. ул. „М №1, вписано в
Производството е образувано въз основа на иск с правно основание чл. 45 Ззд, предявен от „. Е. със седалище и адрес на управление:...

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството е с правно основание чл. 243,ал. 4 и сл. Нпк и е образувано въз основа на жалба на Р. Р. К., от гр. С., срещу постановление от 14. 09. 2009г по дп №
Производството е с правно основание чл. 243,ал. 4 и сл. Нпк и е образувано въз основа на жалба на Р. Р. К., от гр. С., срещу постановление...

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството е с правно основание чл. 50 от ск (за развод по взаимно съгласие) и е образувано въз основа на иск, предявен от Ж. С. М., Егн

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството е с правно основание чл. 49 от ск и е образувано въз основа на искова молба, предявена от В. З. М., с Егн: *, село П., община П., с адрес за

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството е с правно основание чл. 200 от кт и е образувано въз основа на искова молба, предявена от Г. Л. М., Егн: *, със съдебен адрес: Г. Б., У. Тодор

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от. О
И. Е. К., Егн против Г. К. П., с постоянен адрес в село К., община П. с посочено правно основание чл. 8

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството е с правно основание чл. 49, ал. 4 от ск и е образувано въз основа
Прави искане за събиране на гласни доказателства разпит на един свидетел, при режим на

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството по делото е образувано въз основа на иск, предявен от Д. Г. А
М., О. П., с Егн: *, против Н. Г. А., от с. К., О. П., с Егн: *. Искът е с правно основание чл. 49, ал. 1, Ск

Производството е с правно основание чл. 49, ал. 1 от ск и е образувано въз основа iconПроизводството по делото е образувано въз основа на иск, предявен от Л. Г. В
Егн: от Г. П., У."М. В." №5, против Г. З. В. от Г. П., У."К." №., егн: *, с посочено правно основание чл. 144 от ск

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом