Общинскисъвет варна
ИмеОбщинскисъвет варна
страница1/4
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер306.09 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/re6eniq 11-26.04.2000.doc
  1   2   3   4О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - В А Р Н А

П Р О Т О К О Л № 11

от заседание, проведено на 26.04.2000


по точка първа от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна на решение на Общински съвет - Варна N 181-2(10)/22.03.2000 г.

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - Председател Общински съвет - Варна

Общ брой присъстващи общински съветници - 45

Общински съвет - Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

198-1. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна потвърждава свое решение N 181-2(10)/22.03.2000 г.

/за - 26, против - 18, въздържали се - 1/


по точка втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна на решение на Общински съвет - Варна N 164-5(9)/08.03.2000 г.

Докл.: Ст. СЕВАСТИЯНОВ - Председател Общински съвет - Варна

Общ брой присъстващи общински съветници - 46

Общински съвет - Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

199-2. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна потвърждава свое решение N 164-5(9)/08.03.2000 г.

/за - 27, против - 16, въздържали се - 3/


по точка трета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и бюджет” относно: определяне на средни месечни брутни заплати на общинската администрация и звената към нея, функция “Образование”, функция “Здравеопазване”, функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи, функция “Култура”, общински предприятия; определяне на основни месечни заплати на Кмета на Община Варна и Председателя на ОбС; определяне размера на наградите за “Най-добър учител в Община Варна”; определяне дневен оклад и режийни разноски за приготвяне на храна в детски заведения; промяна на решение N 178-1-2/22.03.2000 г.; финансиране на общински и регионален кръг на олимпиадите в общинските училища; организиране на Младежки дом като бюджетна дейност; отпускане на средства за лечение; осигуряване средства на дейност 3018; определяне размера на курортни такси за чуждестранни и български граждани за 2000 г.; осигуряване средства от общинския бюджет за изравняване на цените на 60 бр. ученически карти до с. Тополи с цените на ученическите карти по градските линии; продължаване издръжката на бюджетните предприятия “ДССД”, “Дезинфекционна станция” и “Ученическо и столово хранене”до регистрирането им по Търговския закон.

Докл.: Стефан САВОВ - Председател ПК “Финанси и бюджет”

Общ брой присъстващи общински съветници - 50

Общински съвет - Варна прие следните Решения:

200-3. На основание ПМС 25/19.03.2000 г., писмо № В-0400/ 119 от 30.03.2000 г. от 30.03.2000 г. на Министерството на Културата и на основание чл.21,ал. 1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна определя средни брутни заплати на работещите във функция "Култура" по дейности, считано от 1 януари 2000 г., както следва:
ЧИСЛЕНОСТ
ПЕРСОНАЛ

СБРЗ
в лв

ФРЗ
1 месец- лв.

I. КУЛТУРА

176

207

36432

1.Дирекция КИН

86

206

17716

2.Библиотека

53

200

10600

3. Галерия

15

203

3045

4. Ансамбли

4

221

884

5. Др. д-ти Култура

18

227

4087/за - 47, против - 0 въздържали се - 1/

201-3-1. На основание чл. 21, ал. 1 г, 2 от ЗМСМА в изпълнение на чл. 6, ал. 3 на ПМС № 25/02.03.2000 г ; писмо на МОН № З479/15.03.2000 г., Общински съвет приема средна месечна брутна работна заплата на едно лице и средства за работна заплата за група "Образование" считано от 01.01.2000 г., както следва:

следва:


персонал


Брой


ср. брутна месечна запл. /лв./


Лимит ФРЗ
за 1 месец

Обща численост


5022


167,04


838 837,88

В т.ч.
Педагогически


3553


192,37


683 490,61

Непедагогически


1469


105,78


155 390,82


201-3-2. Общински съвет Варна определя средства за работна заплата по дейности, както следва:

3002 - Целодневни детски градини 132 247,67

3003 - Санаториални детски градини 11 532,58

3004 - Обединени детски заведения 50 843,08

3005 - Полудневни детски градини 5 761,59

3008 - Общообразователни училища 583 037,44

3009 - Вечерна гимназия “Д.Войников" 3 067,83

3010 - ССУ "Г.Бенковски" 13 538,05

3014 - Средношк.общежитие “М.Колони” 6 995,17

3021 - Други дейности за децата 16 978, 75

3029 - Други дейности по образование. 14 872,72

ОБЩА СУМА 838 874,88

/за - 47, против - 1, въздържали се - 0/

202-3. На основание чл. 21,ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и чл 6, ал.1 от ПМС 25/02.03.2000г., Общински съвет - Варна определя средни брутни работни заплати и ФРЗ на работещите в общинската администрация и звената към нея, считано от 01.01.2000 г. както следва:

/за - 47, против - 0, въздържали се - 1/

203-3. На основание чл., ал.1, т. 2 от ПМС № 25 от 02.03.2000 г. и Писмо СГ-91-00/13 от 14.03.2000 г. на МТСП, предлагам средни брутни заплати и фонд РЗ на работещите във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, както следва:Дейност


Численост
персонал


СБРЗ в лв.


ФРЗ
в хил.лв.

5302 Общинска служба за социално
подпомагане
5303 Заведения за социални услуги
в т. ч.:


121
159


204.40
142.83


24732
22710

Дом за стари хора
СУПЗ


56
103


137.02
145.99


7673
15037

5304 Домашен социален патронаж
5305 Дневен дом за деца и младежи с умерена
и тежка умствена изостаналост


58
12


120.72
152


7001.97
1824

ОБЩО Функция:


350


160.77


56267.97


/за - 47, против - 0, въздържали се - 1/

204-3. На основание чл., ал. 2, чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 25/02.03.2000 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности, чл. 21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА и писмо № 08-00-84/20.03.2000 г. на МЗ, Общински съвет Варна определя средната месечна брутна заплата, на функция “Здравеопазване” и средните месечни брутни заплати по дейности към ф-я Здравеопазване, считано от 01.01.2000 г.

Численост на персонала СБРЗ в лв. ФРЗ за месец в лв.

4403 159.00 700 077

в т.ч. Висш персонал

961,25 259.00 248 964

/за - 47, против -0, въздържали се - 2/

205-3. На основание чл. 8 от ПМС № 25/02.03.2000 г. и съгласно решение на ръковоството на Народното събрание от м.февруари 2000 г., Общински съвет - Варна определяосновни месечни заплати на Кмета на община варна и Председателя на Общински съвет - Варна, считано от 01.01.2000 г., както следва:

1. Кирил Петров Йорданов-Кмет на Община Варна - 635.00 лв.

2.Стелиян Георгиев Севастиянов-Председател на ОбС - 635.00 лв.

/за - 42, против - 0, въздържали се - 5/

206-3. На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна одобрява 3 индивидуални награди за “Най-добър учител” по 100 лв. и две колективни награди за “Най-добър учителски колектив” по 400 лв. от бюджета на функция “Образование”.

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/

207-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 21 от ПМС № 15/15.02.2000 г. Общински съвет - Варна определя в рамките на бюджетна за функция “Образование” за 2000 г.:


Дневен оклад за едно дете, както следва:


- ЦДГ и ОДЗ - 1.10 лв.

- СДГ/вкл.нощуващи групи/ - 1.70 лв.

2. Размер на режийни разноски за приготвяне на храна в ЦДГ, ОДЗ и СДГ:

- закуска - 0.10 лв.

- обяд - 0.35 лв.

- вечеря - 0.27 лв.

/за - 50, против - 0, въздържали се - 0/

208-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна изменя решение № 178-1-2/22.03.2000 г. в частта II. Спортни училища, както следва:

- закуска - 0.00 лв.

- обяд - 1.06 лв.

- вечеря - 0.00 лв.

/за - 45, против - 1, въздържали се - 3/

209-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна дава съгласие за целево отпускане на бюджетни средства от група “Образование” в размер на 8 500 лв. за провеждане на олимпиади в общински учебни заведения, както следва:

- за общински кръг - 5 743 лв.

- за регионален кръг - 2 723 лв.

Средствата да се ползват от бюджета на Общински детски комплекс за 2000 г. и да се разходват за консумативи, хонорари за проверка на писмените работи и ДОО в размер на 33% или 0,7% върху изплатените хонорари.

/за - 46, против - 0, въздържали се - 0/

210-3. Общински съвет - Варна на основание чл. 21 , ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от ПМС № 15/15.02.2000 г. решава Младежки дом - Варна да се организира като дейност на бюджетна издръжка в група “Други дейности по икономика” с бюджет от 01.05.2000 г. до 31.12.2000 г. в размер на 36 300 /съгласно Приложение 1/, численост на персонала от 01.05.2000 г. - 10 щатни бройки.

Счетоводното обслужване ще се извършва от филиал “Специални училища” към фукция “Образование”.

При преизпълнение на приходната част по Приложение 1 да се актуализира бюджета на Младежкш дом - Варна.

/за - 48, против - 0, въздържали се - 2/

211-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна решава:

1. Отпуска парична помощ за лечение в чужбина на Велина Красимирова Любенова в размер на 4000 лв., като средствата се изплатят от бюджета на община Варна, дейност ИРО, §18.

2. Гласуваните средства да бъдат преведени по посочената банкова сметка, след представяне на официални документи за насрочена дата за оперативно лечение в Израел и разрешение от Посолството за пътуване в чужбина.

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/

212-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна решава:

1. Отпуска парична помощ за лечение в чужбина на Никола Пламенов Стоянов в размер на 4000 лв., като средствата се изплатят от бюджета на община Варна, дейност ИРО, §18.

2. Гласуваните средства да бъдат преведени по посочената банкова сметка, след представяне на официални документи за насрочена дата за оперативно лечение в Германия и разрешение от Посолството за пътуване в чужбина.

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/

213-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отпуска парична помощ за лечение в чужбина на Юлиян Църев в размер на 2000 лв., като средствата се изплатят от бюджета на община Варна, дейност ИРО, §18.

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/

214-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна прехвърля от бюджета на дейност 4039 - ДССД по бюджета на дейност 3018 - Столове сумата от 23 370 лв., считано от 01.04.2000 г. във връзка с поетапното преминаване на храненето в ЦДГ и ОДЗ от ДССД в ОП “Ученическо и столово хранене” съгласно решение № 50-5-3/13.12.1999 г.

/за - 49, против - 0, въздържали се - 0/

215-3-1. На основаниечл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА; чл. 4 и във връзка с чл. 96, Раздел IV, глава Трета от ЗМДТ, Общински съвет - Варна определя размер на курортните такси, както следва:

За курорти от национално значение:

- за чуждестранни граждани - 1,50 лв.

- за български граждани - 0,50 лв.

215-3-2. Общински съвет - Варна решава начислената за месеца сума като курортни такси да се превежда до 10-то число на следващия месец по сметката на Данъчната служба по местонахождението на туристическите обекти.

/за - 43, против - 2, въздържали се - 3/

216-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна решава разходите по изравняване на цените на 60 бр. /шестдесет бр./ ученически карти до с. Тополи с цените на ученическите карти по градските линии да се поемат от общинския бюджет, дейност “Транспорт”.

/за - 48, против - 0, въздържали се - 2/

217-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна решава да се продължи издръжката на бюджетните дейности “Ученическо и столово хранене”, “Дирекция стопанска и спомагателна дейност” и “Дезинфекционна станция” до регистрирането им по Търговския закон в рамките на бюджета на съответните функции.

/за - 47, против - 0, въздържали се - 3/

по точка четвърта от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и стопанство” относно: увеличаване капитала на “Дворец на културата и спорта”-ЕАД - Варна; отмяна на решения на ОбС NN 1313-6-2/15.10.97 г. и 1334-3-2/19.11.99 г.; промяна на решение на ОбС N 2186-3-2(45)/29.09.99 г.; прехвърляне на общински жилища от фонд “Резервен” във фонд “Настаняване наематели”; замяна на имот на ул. “Плиска” N 13; замяна недвижим имот частна общинска собственост в м. “Св. Никола” N 217; допълване на “Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Варна”; допълване решение на ОбС N 122-5(8)/23.02.2000 г.; обявявяне за частна общинска собственост на имот на детска ясла N 14 “Звънче”; ликвидиране на съсобственост на имот м. “Франга дере”; разпределението на дивидент на “Пазари”-ЕООД за 1999 г.
  1   2   3   4

Свързани:

Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Приемане на декларация от Общински съвет – Варна за запазване собствеността на “Дворец на културата и спорта”-еад – Варна....
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Разглеждане на предложение от пк “Култура” относно удостояване със звание “Почетен гражданин на гр. Варна” на г-н Кшиштоф...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да поиска от Републиканския бюджет временен безлихвен заем в размер на...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Разглеждане на предложение от пк “Култура” относно присъждане на награда “Варна” в областта на литературата и изкуството
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 09 юни 2006 г от 09. 00 до 15. 00 ч се проведе  Четиридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 28 септември 2006 г от 09. 00 до 18. 00 ч се проведе Четиридесет и петото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 30 ноември 2005 г от 09. 00 до 13. 30 ч се проведе Тридесет и петото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На 04 април 2006 г от 09. 00 до 17. 30 ч се проведе Четиридесетото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
Относно: Упълномощаване представителя на Община Варна в Общото събрание на "Варна-Шеле"-оод за участие в Общото събрание на съдружниците,...
Общинскисъвет варна iconОбщинскисъвет варна
На основание чл. 39а, ал. 1 от змсма, Общински съвет Варна избира за кмет на район "Приморски" г-н Пламен Цветанов Градинаров
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом