1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд
Име1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер31.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Doktoranti/Kamarshew.doc
ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

СТАНОВИЩЕ

от полковник доцент доктор инж. Георги Василев Камарашев,

доцент в катедра “Национална и регионална сигурност”

при факултет “Общовойскови” на НВУ “В. Левски”,

гр. В. Търново, бул. “България” 76, тел. 062/618803

на дисертационния труд на Росица Николова Дойновска на тема „Предизвикателства пред управлението на медицинския персонал в Българската армия и направления за разрешаването им", представен за придобиваме на образователната и научна степен „доктор" по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (логистика на сигурността и отбраната) "

Проучванията на достъпната литература показват, че липсват целенасочени теоретични разработки, относно управлението на военномедицинския персонал във ВМА. Обикновено в практиката се използват съществуващи общовалидни модели, създадени за нуждите на въоръжените сили в изпълнение на действащите закони и подзаконови актове, без да се отчита спецификата на медицинския труд. в условията на въоръжените сили. Разглежданата проблематика има и общонационално значение, което е достатъчно основание да се приеме, че въпросите за управлението на военномедицинския персонал с особена тежест на сестринския състав във ВМА са актуални.

Темата на дисертационния, труд е в пълно съответствие с основното съдържание на разработката. Задачите на научното изследване са целесъобразно формулирани и позволяват постигането на желаните научни резултати, към които се стремят автора, неговия научен ръководител и обучаващото го звено.

1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния

труд.

Научните и научно-приложни приноси са лично дело на Росица Николова Дойновска, които са постигнати чрез проведените от нея теоретични и практически изследвания и се явяват по-нататъшно разработване на въпроси и проблеми от теорията и практиката на управлението на военномедицинския персонал. Акцент се поставя на анализ на съществуващия модел за управление медицинския персонал в БА и последващо разработване, пробиране и предлагане на обосновани направления и стъпки за неговото усъвършенстване.

В него има важни научни и научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос за развитието на науката и практическото решаване на широк кръг от проблеми, свързани с необходимостта от усъвършенстване на съществуващите методи за подбор на персонала, оценяването, мотивирането му и неговото обучение по време на трудовия процес, като съществени елементи на управлението.

Целта на дисертационния труд и произтичащите научно-изследователски задачи съответстват на получените резултати и формулираните изводи и препоръки. Резултатите от дисертационния труд имат практическо и научно приложение в усъвършенстването на управлението на сестринския персонал в многопрофилните болници на ВМА.

2. Критични бележки.

Като недостатък на дисертационния труд може да се посочи, че общите изводи от дисертационния труд са в прекомерно голям брой и силно детайлизирани при съществуваща взаимовръзка и възможност за редуциране. В оформянето на дисертационния труд н автореферата към него има неточности, повторения и редакционни и технически грешки, които не намаляват научната му стойност, но влошават външния вид на труда. Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху значимостта на приносите в дисертационния труд.

3. Заключение.

Дисертацията е задълбочен и завършен научен труд от изследването на актуален проблем и е с постигнати значими научни и приложни приноси, доказващи способността на докторанта самостоятелно да разработва важни въпроси за теорията и практиката на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването.

4. Оценка ма дисертационния труд.

От анализа на разработката се налага извода, че дисертационният труд притежава научни и научно-приложни приноси и отговаря на Закона за развитие на академичния състав в Р. България и правилника за неговото прилагане и убедено предлагам на научното жури да присъди на Росица Николова Дойновска ОНС "доктор" за разработения труд на тема „Предизвикателства пред управлението на медицинския персонал в Българската армия и направления за разрешаването им", представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор" по научна специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство (логистика на сигурността и отбраната)".

06.06.2012 г. полк. доц. д-р (п) Г. Камарашев

Свързани:

1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconСтановище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
...
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconСтановище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
...
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconНа дисертационния труд: „
Тема на дисертационния труд: „Проучване на качеството на извънболничната помощ при сърдечно-съдови заболявания в България (терапевтични...
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconНа дисертационния труд
Тема на дисертационния труд: “Към теорията на високотемпературната свръхпроводимост: От електронната структура до флуктуационните...
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconНа дисертационния труд
Тема на дисертационния труд: “Селекционно-генетични проучвания при тютюн Бърлей”
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconНа дисертационния труд: Проучвания на качеството на извънболничната помощ при лечение на сърдечно-съдови заболявания в България (терапевтични резултати, фактори и препоръки за оптимизиране на здравноосигурителната система)
Тема на дисертационния труд: Проучвания на качеството на извънболничната помощ при лечение на сърдечно-съдови заболявания в България...
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconЗа присъждане на образователната и научна степен
...
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconМаг инж. Светослав Георгиев Генчев
Целите и задачите на дисертацията са тясно свързани и обосновани от проведеният в глава първа задълбочен преглед и анализ на състоянието...
1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд iconНа дисертационния труд
Върху дисертационен труд за получаване на научната и образователна степен “Доктор”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом