Републикабългари я национален статистически институт 1
ИмеРепубликабългари я национален статистически институт 1
страница1/14
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер1.64 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.nsi.bg/OBPDOCS/2010_09_30_PROCEDURE.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
1038 София, ул.“П. Волов” 2, тел.:(+359 2) 9857 111, факс:(+359 2) 9857 500, e-mail: info@nsi.bg
Изх. № ............................

София, ............................2010 г.УТВЪРДИЛ:

/доц. Д-р Мариана Коцева/


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:


ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ПРЕБРОЯВАНЕ’2011”


София, октомври 2010

Цена на документацията – 12 (дванадесет) лева


СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. Решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура.

 2. Обявление за обществена поръчка.

 3. РАЗДЕЛ І - Обект на поръчката и технически спецификации (Приложения №1.1, 1.2 и 1.3).

 4. РАЗДЕЛ ІІ - Оценяване на офертите.

 5. РАЗДЕЛ ІІІ - Условия и указания за организация и провеждане на процедурата;

 6. РАЗДЕЛ ІV - Съдържание на офертата – изискуеми документи и оформяне на предложенията

 7. Документи образци:

 • Приложение №2 - Оферта

 • Приложение №3.1 – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

 • Приложение №3.2 – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП

 • Приложение №3.3 – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП

 • Приложение №3.4 – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП

 • Приложение №3.5 – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

 • Приложение №3.6 – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП

 • Приложение №3.7 – Декларация относно наличие на подизпълнител

 • Приложение №3.8 – Декларация-съгласие на подизпълнител (когато е приложимо)

 • Приложение №3.9 – Декларация за общия оборот и за оборота от доставки, аналогични на предмета на поръчката

 • Приложение №3.10 – Декларация – списък на изпълнени договори

 • Приложение №4 – Административни сведения за участника

 • Приложение №5.1 – Техническо предложение за обособена позиция 1

 • Приложение №5.2 – Техническо предложение за обособена позиция 2

 • Приложение №5.3 – Техническо предложение за обособена позиция 3

 • Приложение №6.1 – Ценово предложение за обособена позиция 1

 • Приложение №6.2– Ценово предложение за обособена позиция 2

 • Приложение №6.3 – Ценово предложение за обособена позиция 3

 • Приложение №7.1 – Проект на договор по обособена позиция 1

 • Приложение №7.2 – Проект на договор по обособена позиция 2

 • Приложение №7.3 – Проект на договор по обособена позиция 3

 • Приложение №8.1– Образец на банкова гаранция за участие

 • Приложение №8.2 – Образец на банкова гаранция за изпълнениеРАЗДЕЛ І
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА.

 • Предмет на настоящата обществена поръчка е:

“ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ПРЕБРОЯВАНЕ’2011”

Срок на изпълнение: до 40 дни, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от 14.01.2011 г.

 • Поръчката е съставена от 3 обособени позиции:

Обособена позиция 1 Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на: блейд шаси, блейд сървъри за бази данни и приложения, дисков масив, лентово устройство и компютърен шкаф

Обособена позиция 2 – Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на комуникационно оборудване

Обособена позиция 3 – Доставка и гаранционен сервиз на настолни и преносими компютри и принтери

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

Подробно описание на минималните изисквания към техническите средства за всяка обособена позиция са описани в техническото задание (Приложение №№1.1., 1.2 и 1.3.).

Всички предложени устройства трябва да бъдат окомплектовани с необходимия хардуер, модули, кабели (вкл. захранващи) и др. така, че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификацията и допълнителни такива, ако са необходими. При установяване, че дадено устройство не може да изпълнява дадена функционалност поради недостиг или липса на даден хардуерен или софтуерен модул, то тези модули трябва да бъде доставени безплатно.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Републикабългари я национален статистически институт 1 iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconРепубликабългари я национален статистически институт
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№487 от 19. 11. 2012г
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconРепубликабългари я национален статистически институт
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconРепубликабългари я национален статистически институт
За определяне на наемател на част от недвижим имот публична държавна собственост, включваща 4,5 М2 за монтиране и поддръжка на 3...
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconРепубликабългари я национален статистически институт документи
За провеждане на търг за отдаване под наем на площи- 1,5 М2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. Вендинг автомат за натурален плодов...
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март...
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconРепубликабългари я национален статистически институт
За провеждане на търг за отдаване под наем на част от покривно пространство с площ от 125,00 М2 и самостоятелно помещение с площ...
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconРепубликабългари я национален статистически институт
Интрастат, както и на търговците, осъществяващи внос и износ на стоки със страни извън ес, при попълването на отделни клетки в Единниа...
Републикабългари я национален статистически институт 1 iconНационален статистически институт
Правилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности версия 2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом