Община елена наредба
ИмеОбщина елена наредба
страница4/5
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://administration.elena.bg/documents/2008/n_taksi.doc
1   2   3   4   5
ГЛАВА ТРЕТА. ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА

НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Чл.45. /изм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./ За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена с тази Наредба.

Чл.46. /изм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставянето им. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, транспорт и наеми на сгради и оборудване;

в) разходи за управление и контрол;

г) разходите по прилагане, събиране, анализи, научна и изследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране;

д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

  1. (3) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.47. /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ (1) При възможност за извършване на услугите в съкратени срокове, се определят отделни цени за:

1. обикновена;

2. бърза;

3. експресна;

(2) / изм. Реш. № 80/29.12.2005 г./Сроковете за извършване на услугите са;

1. / нова Реш. № 80/29.12.2005 г./обикновена – в рамките на 10 работни дни, освен ако няма друг срок, определен със закон или подзаконов нормативен акт;

2. / нова Реш. № 80/29.12.2005 г./бърза – в рамките на 3 работни дни, освен ако няма друг срок, определен със закон или подзаконов нормативен акт;

3. / нова Реш. № 80/29.12.2005 г./ експресна – в рамките на един работен ден;

(3) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаването на необходимите документи по чл. 48 от настоящата Наредба и заплащането на цената на съответния вид услуга;

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка;

(5) Цената на бързата услуга се увеличава с 50%, а тази на експресната – със 100% спрямо цената на обикновената услуга.

Чл.48. /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./Необходимите документи за извършване на конкретна услуга се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл.49. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.50. При неспазване на сроковете по чл. 47, ал. 2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто за всеки ден, считано от деня на забавянето, но с не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.51. /изм. Реш. № 36/27.06.2007 г./ Общинският съвет определя услуги и цени за тях, посочени в Приложение №1 и Приложение №2.


./ отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./Раздел първи. Услуги от общ характер/

Чл.52. ./ отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./


/ отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./Раздел втори. Услуги, извършвани

в дирекция “Специализирана администрация”

Чл.53. /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./


Отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./Раздел трети. Услуги, извършвани

в дирекция “Обща администрация”

Чл.54. /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./

Чл.55.(1) /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./

(2) отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.

(3) отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.

(4) /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

Чл.56.(1) /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./:

(2) отм.Реш.№ 80/29.12.2005 г.

Чл.57. отм Реш. № 80/29.12.2005 г.


Отм. Реш. № 80/29.12.2005 г./ Раздел четвърти. Услуги, извършвани

в направленията на бюджетна издръжка


Чл.58 отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.

Чл.59. отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.

Чл.60. (1) отм. Реш.0 80/29.12.2005 г.

(2) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.

Чл.61. (1) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.

(2) отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.

(3) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г..

(4) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г..

Чл.62. (1) отм. Реш. 2005 г.

(2) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.

(3) отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.


Глава ЧЕТВЪРТА АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.63. За невнесените в срок такси и цени на услугите по тази наредба се начислява лихва по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Чл.64. /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ За не събрана такса по чл.26, ал.4 или не внесени в срок по силата на чл.26, ал.5 се налага глоба както следва:

  1. На физически лица – от 20 до 100 лева;

  2. /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./На юридически лица – от “100 до 500” лева.

Чл.65 (1) Установяването на нарушенията на тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен;

2. /изм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./“Ползватели” са всички физически и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.


Преходни и заключителни разпоредби:


§ 2. Тази наредба се издава в изпълнение на чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от първо число на месеца, следващ нейното приемане.

§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси, цени на услуги и права, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.

§ 4. Разпоредбата на чл.43, т.3 се прилага след 31.03.2003 г.

§ 5. Изпълнението и контрола по тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

§ 6. С приемането на тази наредба се отменят:

  1. Решение № 23 / 21.12.1999 г. на Общински съвет – Елена;

  2. Решение № 104 / 28.12.2001 г. на Общински съвет – Елена;

  3. Решение № 1 / 31.01.2002 г. на Общински съвет – Елена.

§ 7. Размера на таксата за битови отпадъци за 2004 година е определен с Решение № 12 / 30.12.2003 г.

§ 8. /нов. р-е № 94/21.12.2004 г./ Община Елена не предоставя услуги на физически и юридически лица, които имат задължения към общината за минали периоди.

§ 9. /нов р-е № 6/31.01.2006 г./ За 2006 г. първата вноска по чл.17, ал.1, т.1 /таксата за битови отпадъци/ се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите за цялата година в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.


Наредбата е приета с решение №14/06.03.2003 г., протокол №3 от 06.03.2003 г., изменена и допълнена с решение №11/30.12.2003г., протокол №4 от 30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Протокол № 16 от 21.12.2004 г. Решение № 6/27.01.2005 г., Протокол № 1 от 27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Протокол № 15 от 29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Протокол № 1/31.01.2006 г., Решение № 36/27.06.2007 г., Протокол № 6 от 27.06.2007 г. на Общински съвет- Елена


ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА:

/Симеон Кънчев/


Приложение №1


Към чл.51 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елена във връзка с чл.6, ал.2 от ЗМДТ


по ред

Видове услуги предоставяни от

Община Елена

Досегашен размер

Нов размер

ДДС
Услуги, от общ характер


1.


Издаване на удостоверение от общ характер или служебна бележка


1.1.

на физически лица

1.00

1.00

не

1.2.

на юридически лица

3.00

3.00

не

2.

Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове, договори и др., за страница

1,00

1.00

не

3.

Копирни услуги, за страница

0.10

0.10

да

4.

Разпечатка на документи, за страница

0.20

0.20

да

5.

Ламиниране на документи, за страница

1.00

1.00

да

6.

Сканиране на документи, за страница

1,00

1.00

да

7.

Приемане на факс, за страница

0,50

0.50

да

8.

Изпращане на факс, за страница


8.1.

за страната

1,00

1.00

да

8.2.

за чужбина

3,00

3.00

да

9.

Транспортна услуга на км.


9.1.

с лек автомобил

0,40

0.50

да

9.2.

с лекотоварен автомобил

0,70

0.75

да
Услуги, извършвани от дирекция “ФБУС”


1.

Приемане на молба-декларация за картотекиране на нуждаещи се от общинско жилище

1,00

5.00

не

2.

Издаване на удостоверение за изплатени задължения по сделки, по които Община Елена е продавач


2.1.

за движими вещи

5.00

11.00

не

2.2.

за недвижими имоти

10.00

13.00

не

3.

Издаване на удостоверение за ползване на общинско жилище

1.00

4.50

не

4.

Издаване на удостоверение,че даден имот не е актуван като общински

3,00

5.50

не

5.

Закупуване на документация за участие в състезателна процедура


5.1.

За приватизация на дружество с над 50% общинско участие

300.00

450.00

да

5.2.

За приватизация на обособени части от дружество с над 50% общинско участие

150.00

210.00

да

5.3.

За приватизация на общински имот, невключен в капитала на общинско дружество

100.00

190.00

да

5.4.

За продажба по реда на ЗОС

70.00

100.00

да

5.5.

За отстъпване право на строеж върху общински терен

50.00

80.00

да

5.6.

За отдаване под наем на общински нежилищни имоти

40.00

80.00

да

5.7.

За процедури по ЗОП

50,00

100,00

да

5.8.

За процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, определени в ЗОП

100.00

100.00

да

5.9.

За възлагане на обществен превоз

100,00

100.00

да

6.

За издаване на дубликат на разрешение за търговия с тютюневи изделия

5.00

5.00

не

7.

За издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика

10,00

10.00

не

8.

За регистрация на кучета

5.00

5.00

не

9.

Отм. Реш. 2005 г./ За регистрация на земеделска или горска техника


10.

За заверка на молба-декларация за земеделски производител

1,00

1.00

не

11.

За използване на общински разплодници

3,00

3.00

да

12.

За издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници

20.00

25.00

не

13.


За заверка на пътен лист за изпълнение на случаен превоз на пътници

2,00

2.00

не

14.

За издаване на служебна бележка за снабдяване със строителна дървесина, за куб.м.

Дребна

2,00

3.00

да
средна и / или едра

4,00

5.00

да

Забележка. В случаите, когато дървесината е необходима за отстраняване последствията от бедствия, аварии или катастрофи, такса не се заплаща. Обстоятелствата се удостоверяват с документ

15.

За издаване на разрешително за отсичане на дървета в собствен имот, в т.ч.

за ценни дървесни видове (орех, черница, череша, кестен и др.) и за повече от 5 бр. дървета

12,00

15.00

не
За всички останали случаи

8,00

10,00

не

16.

За повторно издаване на служебна бележка по граждански договор

0.50

0.50

не

17.

Ползване на пленарната зала на общината- 100 места, за час

През летния период (01.04 – 31.10)

8.00

14.00

да
През зимния период (01.11 – 31.03)

10.00

20.00

да

18.

Ползване на конферентната зала на общината - 30 места, за час

През летния период (01.04 – 31.10)

6,00

9.00

да
През зимния период (01.11 – 31.03)

8,00

14.00

да

19.

Ползване на заседателната зала на общината - 20 места, за час

През летния период (01.04 – 31.10)

5.00

8.00

да
През зимния период (01.11 – 31.03)

6.00

12.00

да

20.

Ползване на други помещения в сгради общинска собственост

0,10 лв. на кв.м. на ден

0,15 лв. на кв.м. на ден
21.

Ползване на озвучаване, за час

15.00

15.00

да

22.

Ползване на шрайбпроектор, флипчарт, екран и друго оборудване, за час

5,00

5.00

да

Забележка: 1.Организациите на издръжка от озон (01.04 - 31. или празничен ден, цените се завишават с 50%.а Еленабщинския бюджет не заплащат такси за ползване на зали;

2. Когато община Елена е съорганизатор на проявата, не се заплащат такси;

3. За ползване на залите в почивен или празничен ден, цените се завишават с 50%.
Услуги, извършвани от дирекция “УТАБ”


23.

За издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци на депото за ТБО, на куб.м.

5,00

5.00

не
Услуги, извършвани от дирекция “АОКЧР”


24.

Изготвяне на образец “УП-2” на лица, работили в организации, чийто архиви са предадени за съхранение в Община Елена

2.00

2.00

не

25.

Изготвяне на “Образец 30” на лица, работили в организации, чийто архиви са предадени за съхранение в Община Елена

1,00

1.00

не
1   2   3   4   5

Свързани:

Община елена наредба iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена наредба iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена наредба iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом