Община елена наредба
ИмеОбщина елена наредба
страница3/5
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://administration.elena.bg/documents/2008/n_taksi.doc
1   2   3   4   5
Раздел седми. Такси за административни услуги


Чл. 39. /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси


Номер


Наименование

на таксата

Досегашен размер

Нов размер

ДДС

1

За издаване на удостоверение за наследници

2.20

3.00

не

2

За издаване на удостоверение за идентичност на имена

1.80

2.50

не

3

За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт

1.80

2.50

не

4

За издаване на дубликат на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

1.80

2.50

не

5

За издаване на удостоверение за семейно положение

1.80

2.50

не

6

За издаване на удостоверение за семейно положение при сключване на брак с чужденец в чужбина

5.00

10.00

не

7

За издаване на удостоверение за родствени връзки

2.60

3.50

не

8

За адресна регистрация и / или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес

2.20

3.00

не

9

За заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в РБългария

10.00

15.00

не

10

За заверка на покана-декларация за частно посещение на лице, на което поне един от родителите е от българска народност

5.00

10.00

не

11

За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина

4.00

5.00

не

12

За издаване удостоверение за осиновяване

2.60

2.60

не

13

За издаване удостоверение за многодетна майка

1.40

2.00

не

14

За всички други видове удостоверения по искане на граждани

2.20

3.00

не
 1. Когато лицето, искащо услугата, удостовери, че същата му е необходима за да послужи пред Дирекция “Социално подпомагане”, се заплаща 50% от цената.

 2. Не подлежат на таксуване следните услуги:

1.Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2.Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3.Съставяне на акт за смърт и издаване на първи препис-извлечение от него;

4.Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

 1. 5.Учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6.Поддържане на регистъра на населението;

7.Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението;

8. Издаване на удостоверения за наследствена пенсия.

Чл. 40. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса:


Номер


Наименование

на таксата

Досегашен размер

Нов размер

ДДС

15

По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти


15.1

за жилищни имоти

2.00

2.00

не

15.2

за нежилищни имоти

5.00

5.00

не


Чл. 41. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса (т.16) в размер на 3.00 лв.

Чл. 42. /изм. Реш.80/29.12.2005 г./ (1) За разрешения се събира първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за упражняване на дейността в размери, при спазване на следните принципи:

1. /изм. Реш.80/29.12.2005 г./размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за предоставянето на разрешението;

2.при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;

3.при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.

(2) /изм. Реш.36/27.06.2007 г./ Таксите по ал. 1 се събират за разрешения както следва:

Номер

такса

Наименование

на таксата

Досегашен размер

Нов размер

ДДС

17.

За търговия с тютюневи изделия по чл.30 (1) от Закона за тютюна и тютюневите изделия, за града и крайпътни заведения


17.1.

Първоначална

135.00

135.00

не

17.2.

годишна – в зависимост от площта:


17.2a.

до 30 кв.м. търговска площ

100.00

100.00

не

17.2б.

над 30 кв.м. търговска площ

150.00

150.00

не

18.

За търговия с тютюневи изделия по чл.30 (1) от Закона за тютюна и тютюневите изделия, за селата


18.1.

Първоначална

45.00

45.00

не

18.2.

годишна

35.00

35.00

не

19.

За търговия с тютюневи изделия по чл.30 (1) от Закона за тютюна и тютюневите изделия в заведения за хранене и развлечения в зависимост от категорията


19.1.

категория 5 звезди


19.1a.

Първоначална

250.00

250.00

не

19.1б.

Годишна

2000.00

2000.00

не

19.2.

категория 4 звезди


19.2a.

Първоначална

200.00

200.00

не

19.2б.

Годишна

1500.00

1500.00

не

19.3.

категория 3 звезди


19.3a.

Първоначална

135.00

135.00

не

19.3б.

Годишна

400.00

400.00

не

19.4.

категория 2 и 1 звезди, както и заведения в процес на категоризиране


19.4a.

Първоначална

100.00

100.00

не
годишна, в зависимост от броя на местата


19.4б.

 • до 20 места

100.00

100.00

не

19.4в.

 • от 20 до 50 места

130.00

130.00

не

19.4г.

 • над 50 места

150.00

150.00

не

19.5.

заведения, неподлежащи на категоризация съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за категориза-ция на туристическите обекти


19.5a.

Първоначална

50.00

50.00

не

19.5б.

Годишна

30.00

30.00

не

20.

За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки


20.1.

Отпада /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.)/

0

0

не

20.2.

годишна

300.00

300.00

не

21.

За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки, за града и крайпътни заведения


21.1.

Отпада. /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.)/

0

0

не

21.2.

годишна – в зависимост от площта:


21.2a.

до 30 кв.м. търговска площ

75.00

100.00

не

21.2б.

над 30 кв.м. търговска площ

100.00

150.00

не

22.

За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки, за селата


22.1.

Отпада. /отм. Реш. № 80/29.12.2005 г.)/

0

0

не

22.2.

годишна

20.00

40.00

не23.

За търговия със спиртни напитки в заведения за хранене и развлечения в зависимост от категорията


23.1.

категория 5 звезди


23.1a.

Отпада (отм.. Реш.№ 80/29.12 2005 г.)

0

0

не

23.1б.

Годишна

5000.00

1000.00

не

23.2.

категория 4 звезди


23.2a.

Отпада (отм. Реш.№ 29.12 2005 г./

0

0

не

23.2б.

Годишна

4000.00

700.00

не

23.3.

категория 3 звезди


23.3a.

Отпада (отм.. Реш.№ 29.12 2005 г.)

0

0

не

23.3б.

Годишна

1300.00

500.00

не

23.4.

категория 2 и 1 звезди, както и заведения в процес на категоризиране


23.4a.

Отпада ( отм.. Реш.№ 80/29.12. 2005 г.)

0

0

не
годишна, в зависимост от броя на местата


23.4б.

 • до 20 места

150.00

150.00

не

23.4в.

 • от 20 до 50 места

200.00

200.00

не

23.4г.

 • над 50 места

300.00

300.00

не

23.5.

заведения, неподлежащи на категоризация съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за категориза-ция на туристическите обекти


23.5a.

Отпада ( отм. Реш.№ 80/29.12. 2005 г.)

0

0

не

23.5б.

Годишна

50.00

50.00

не

24.

За временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни – дневна такса


25.00


25.00


не

25.

За издаване на други разрешения

20.00

20.00

не


(3) /изм. Реш.80/29.12.2005 г./Първоначалните, дневните и еднократните такси по ал. 2 се заплащат при подаване искането за издаване на разрешението, а годишните такси – в срок до 31 януари.

(4) (изм. Реш.№ 80/29.12.2005 г.) Собствениците или ползвателите на сезонни обекти декларират до 31 януари на всяка календарна година периода, през който обекта ще работи.

(5) /изм. Реш.80/29.12.2005 г./При прекратяване на търговията с тютюневи изделия или спиртни напитки в даден търговски обект, търговецът връща в общината издаденото разрешение, което обстоятелство се вписва във водения регистър.

(6) /изм. Реш.80/29.12.2005 г./При закриване на търговски обект лицето, осъществявало дейността в него, подава молба за възстановяване на част от годишната такса, като прилага към нея издаденото разрешение и документ за внесената годишна такса.

(7) /изм. Реш.80/29.12.2005 г./За годината на издаване на разрешението по ал. 1 годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.

(8) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Чл. 43. Разрешенията и лицензиите се отнемат със заповед на кмета на общината в случаите, когато:

  1. Лицето не е спазило срока за заплащане на дължимата годишна такса;

  2. В обекта се извършва продажба на алкохол или тютюневи изделия на лица под 18-годишна възраст;

  3. Когато компетентен орган установи наличието на просрочени данъчни или други финансови задължения към общината

(нов Реш. № 36/27.06.2007 г.) Нов раздел осем .Такси за административни услуги за МДТ

Чл. 43а се променя както следва: Таксите за административни услуги за МДТ са в следните размери:Наименование на таксата

Срок на изпълнение на услугата

Досегашен размер

Нов размер

ДДС

11.

За издаване на удостоверение за данъчна оценка на деклариран недвижим имот

2-седмичен от подаване на молбата

0

5.00

не
- за бърза услуга

7-дневен от подаване на молбата

0

10.00

не
- за експресна услуга

24 часа от подаване на молбата

0

15.00

не

22.

За издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя за 1 имот

2-седмичен от подаване на молбата

0

5.00

не
- за бърза услуга

7-дневен от подаване на молбата

0

10.00

не
- за експресна услуга

24 часа от подаване на молбата

0

15.00

не

2.1

над 1 имот: Цените по т.2 + добавка за всеки следващ имот 0,50 лв.

2-седмичен от подаване на молбата

0

5,00+0,50

не
- за бърза услуга

7-дневен от подаване на молбата

0

10,00+1,00

не
- за експресна услуга

24 часа от подаване на молбата

0

15,00+1,50

не

33.

За издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

2-седмичен от подаване на молбата

0

5.00

не
- за бърза услуга

7-дневен от подаване на молбата

0

10.00

не
- за експресна услуга

24 часа от подаване на молбата

0

15.00

не

44.

За издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

7-дневен от подаване наискането

0

3.00

не
- за бърза услуга

3-дневен от подаване на молбата

0

6.00

не
- за експресна услуга

24 часа от подаване на искането

0

9.00

не

55.

За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87,ал.6 ДОПК)

7-дневен от подаване на искането

0

3.00

не
- за бърза услуга

3-дневен от подаване на искането

0

6.00

не
- за експресна услуга

24 часа от подаване на искането

0

9.00

не

66.

За издаване на дубликат от подадени данъчни декларации

7-дневен от подаване на искането

0

3.50

не

77.

За издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения

7-дневен от подаване на искането

0

2.00

не

88.

За издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)

7-дневен от подаване на искането

0

2.00

не

99.

За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

7-дневен от подаване на искането

0

3.00

не

110.

За издаване на на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

7-дневен от подаване на искането

0

3.00

не(изм. Реш. № 36/27.06.2007 г.) Раздел девет .Такса за притежаване на куче. Таксата влиза в сила от 01.01.2007 г.


Чл.43б, (1) изм. Реш. № 36/27.06.2007 г. За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес / седалище в размер на 5,00 лв.

(2.) /нова Реш. №80/29.12.2005 г./ От такса се освобождават собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл.43в, изм. Реш. № 36/27.06.2007 г. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес / седалище.

Чл.43г, изм. Реш. № 36/27.06.2007 г. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването”.

(2) /нова Реш. № 80/29.12.2005 г./ Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


(изм. Реш. № 36/27.06.2007 г)Раздел десет. Такси за гробни места


Чл. 44. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:Номер

такса

Наименование

на таксата

Досегашен размер

Нов размер

ДДС

1.

До 15 години

5.00

5.00

не

2.

За вечни времена

25.00

25.00

не


(2) Таксите по този раздел се събират от общинската администрация.


(изм. Реш. № 36/27.06.2007 г )Раздел единадесет. Такси за ползване на лечебни растения


Чл.44а /нов Реш. № 80/29.12.2005 г./ За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти, собственост на община Елена се заплащат такси в размер определен съгласно чл.24, ал.2 от Закона за лечебните растения, както следва:

І.Билки в сурово състояние

Вид

Мярка

Такса

ДДС.

1.Грудки, корени, коренища


Божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

кг

0,09 лв.

да

Кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг

0,07 лв.

да

Бъзак, гърмен, синя жлъчка

кг

0,02 лв.

да

Глухарче, девисил, оман чер, пищялка, чобанка

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

2.Листа


Мечо грозде

кг

0,08 лв.

да

Боровинка червена и черна, лудо биле


Бръшлян, чобанка

кг

0,03 лв.

да

Глог,живовляк, леска, липа,люляк, оман чер, ягода горска

кг

0,02 лв.

да

Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

3.Стръкове


Блатно кокиче

кг

0,10 лв.

да

Горицвет, лазаркиня

кг

0,08 лв.

да

Гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

кг

0,05 лв.

да

Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

кг

0,04 лв.

да

Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

кг

0,03 лв.

да

Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик,лепка,медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло,подъбиче червено, пчелник, равнец бял

кг

0,02 лв.

да

Врабчови червца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

4.Цветове


липа

кг

0,10 лв.

да

Божур, иглика

кг

0,05 лв.

да

Метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

кг

0,03 лв.

да

Акация бяла, бъз

кг

0,02 лв.

да

Вратига, глог, равнец бял

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да

5.Плодове


Боровинка червена и черна, хвойна червена

кг

0,15 лв.

да

Хвойна сибирска

кг

0,10 лв.

да

Кисел трън, къпина, малина

кг

0,04 лв.

да

Бъз, глог, конски кестен, киселица

кг

0,02 лв.

да

Бъзак, трънка

кг

0,01 лв.

да

други

кг

0,03 лв.

да1   2   3   4   5

Свързани:

Община елена наредба iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена наредба iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена наредба iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом