Община елена наредба
ИмеОбщина елена наредба
страница2/5
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://administration.elena.bg/documents/2008/n_taksi.doc
1   2   3   4   5
Раздел четвърти. Туристическа такса


Чл. 26. /изм.Реш.80/29.12.2005 г./ (1) Таксата се заплаща от ползвателя на средство за подслон и място за настаняване или туристическа хижа по смисъла на Закона за туризма.

(2) /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ Таксата се определя на лице за един ден в размер на:

Номер


Наименование

на таксата

Досегашен размер

Нов размер

ДДС

1.

За ползване места за настаняване по смисъла на Закона за туризма на територията на общината, за всяка нощувка


1.1

В средства за подслон и места за настаняване с категория една звезда /Изм. Реш.33/2005 г./

0.30

0.40

не

1.2

В средства за подслон и места за настаняване с категория две и три звезди /изм. Реш.33/2005 г./

0.50

0.70

не

1.3.

В средства за подслон и места за настаняване с категория четири звезди /изм. Реш.33/2005 г./

0.80

0,80

не

1.4.

В средства за подслон и места за настаняване с категория пет звезди /изм. Реш.33/2005 г./

1.00

1,00

не

2.

За туристически хижи


2.1.

с категория три звезди /изм. Реш.33 2005 г./

-

0,30

не

2.2.

с категория четири и пет звезди /изм. Реш.33 2005 г./

-

0,50

не
 1. Лицата до 18-годишна възраст и пенсионерите над 60 години заплащат 50% от таксите по ал.2.

(4) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване и туристически хижи, едновременно със заплащане на услугата.

(5) Събраната такса се внася в бюджета на общината до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

(6) /нова Реш.№80/29.12.2005 г./ Приходите от туристическа такса се разходват, съгласно общинската програма за развитие на туризма.

Чл. 27. /отм. Реш.№80/29.12.2005 г./


/отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./ Раздел пети. Такси за добив на кариерни материали


Чл. 28. /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

(2) /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

(3) /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

Чл. 29. /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

 1. /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

 2. /отм.. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

Чл. 30. /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

Чл. 31. /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

 1. /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

 2. /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./

Чл. 32. /отм. Реш.№ 80/29.12.2005 г./


Раздел шести. Такси за технически услуги


Чл. 33. /изм.Реш.80/29.12.2005 г./ Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните територии.

Чл. 34. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 35. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.

Чл. 36. /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

ВИД УСЛУГА

Досегашен
размер


Нов
размер


ДДС

Административно-
технически услуги


Издаване на заверени копия от документи
и проектна документация


 

 

 

Размер А4

6,00

6,00

не

Размер А3

6,00

8,00

не

Административно-
технически услуги


Заверка на молба-декларация с нотариален акт по обстоятелствена проверка

3,50

5,00

не

Административно-
технически услуги по УТ


Издаване на скица за недвижим имот

8,00

12,00

не

Административно-
технически услуги по УТ


Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ)

18,00

30,00

не

Административно-
технически услуги по УТ


Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

3,00

6,00

не

Административно-
технически услуги по


УТ

Одобряване на технически и работни проекти за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения, узаконяване на строежи

 

 

 

основна цена

10,00

10,00

не

жилищни сгради - на кв. м. РЗП

-

0,30

не

обществено - обслужващи и производствени сгради, складове за търговска дейност - на кв. м. РЗП

-

0,40

не

сгради от допълващото застрояване, селскостопански сгради и складове без търговска дейност - на кв. м. РЗП

-

0,20

не

линейни обекти - на лин. м.

-

0,10

не

комплексни инвестиционни проекти - таксата, завишена с %

-

30%

не

реконструкции, преустройства и основен ремонт - % от предвидената такса за ново строителство

-

50%

не

благоустройствени обекти - на кв. м.

-

0,10

не

рекламно - информационни материали - на бр.

-

30,00

не

узаконяване на строежи - таксата, завишена с %

-

50%

не

 

Преодобряване на проекти с изтекъл срок, както и разглеждане на промени, преработки в одобрени проекти - % от предвидената такса

-

30%

не

Забележка: При строежи със смесено предназначение, таксите се изчисляват поотделно за всеки обект.

Административно-
технически услуги по


УТ

Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл. 124, ал.2 от ЗУТ, чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от ПР на ЗУТ)

20,00

25,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Одобряване и обявяване на проект за ПУП

0,00

25,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на разрешение за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150, ал. 1 от ЗУТ) - предвидената такса за Издаване на разрешение за изработване на ПУП, завишена с %.

30%

30%

не

Административно-
технически услуги по


УТ

Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен инвестиционен проект (чл. 150, ал. 4 на ЗУТ) - предвидената такса за издаване на Разрешение за строеж, завишена с %

30%

30%

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на Разрешение за строеж

20,00

30,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Презаверка на Разрешение за строеж с изтекъл срок - % от предвидената такса

50%

50%

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Допълнение към Разрешение за строеж - % от предвидената такса

0,00

50%

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ)

15,00

30,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на разрешение за строеж на огради (чл. 48 от ЗУТ)

0,00

20,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена (чл. 56 от ЗУТ – в частни имоти)

20,00

30,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (чл. 223 на ЗУТ)

0,00

10,00

не

Административно - технически услуги по

УТ

Проверка на достигнати нива при строителство на сгради - за всяко ниво

10,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа (чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ)

0,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ)

 

 

 

строежи IV категория

50,00

150,00

не

строежи V категория

50,00

100,00

не

При етапно въвеждане в експлоатация - % от дължимата такса за всеки етап, като не се променя общата категория на обекта

0,00

30%

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) - таксата за издаване на Разрешение за строеж, увеличена с 50%

50,00

45,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел и кадастралните планове (чл. 52 от ЗКИР и § 4 от Наредба № 4 за ОСИП)

0,00

15,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Окомплектоване на писмо до нотариуса за снабдяване с нотариален акт за собственост на поземлен имот

0,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Изготвяне на градоустройствена основа за разрешаване на временни строежи (чл. 49, чл. 50 и чл. 56 на ЗУТ)

0,00

12,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Допускане за изработване на ПУП в неурегулирани територии (чл. 59 и чл. 60 на ЗУТ)

20,00

25,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект (чл. 141, ал. 1, чл. 143 и чл. 144) - % от предвидените такси

-

50%

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Разглеждане на предложения от ОбЕСУТ

 

 

 

на инвестиционен проект

50,00

100,00

не

на ПУП и други въпроси

40,00

50,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ)

15,00

30,00

не

Забележка: Освен таксата се внася депозит в размер на 150,00 лв., който се връща след възстановяване на засегнатите участъци или се използва за тяхното ремонтиране.

Административно -
технически услуги по


УТ

Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

0,00

15,00

не

Административно - технически услуги по

УТ

Издаване и заверяване на копие от разрешение за строеж

6,00

15,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ)

7,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (чл. 12 от Норми за данъчна оценка на недвижими имоти – приложение № 2 към ЗМДТ)

7,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот (чл. 200 от ЗУТ)

7,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда (чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ)

7,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§ 16 от ДР на ЗУТ)

8,00

30,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот

7,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Изготвяне на копие от реперен карнет

5,00

6,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Изготвяне на извадка от трасировъчен карнет

5,00

6,00

не

Административно -
технически услуги по


УТ

Издаване на удостоверение за факти от кадастрален, регулационен и застроителен план

7,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по УТ


Издаване на удостоверение за попълнен кадастър

7,00

10,00

не

Административно -
технически услуги по УТ


Изготвяне на извадка от действащ устройствен план

8,00

12,00

не

Административно -
технически услуги по УТ


Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

7,00

10,00

не

Административни услуги
Екология


Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на строителни отпадъци

5,00

5,00

не


Чл. 37. Не се заплаща такса за технически услуги при:

 1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;

 2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

 3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;

 4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;

 5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;

 6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;

 7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;

 8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

Чл. 38. (1) При възможност за извършване на техническите услуги в съкратени срокове, се определят отделни такива – за обикновена, бърза и експресна услуга;

(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са съгласно утвърдена от кмета на общината технологична карта и не могат да надвишават един месец;

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаването на необходимите документи по чл. 48 и заплащането на таксата за съответния вид услуга;

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка;

(5) Цената на бързата услуга се увеличава с 50%, а тази на експресната – със 100% спрямо цената на обикновената услуга.

(6) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с по 1% за всеки просрочен ден, считано от деня на забавянето, но с не повече от 30 на сто от пълния й размер.


1   2   3   4   5

Свързани:

Община елена наредба iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена наредба iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена наредба iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом