Община елена наредба
ИмеОбщина елена наредба
страница1/5
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер1.02 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://administration.elena.bg/documents/2008/n_taksi.doc
  1   2   3   4   5ОБЩИНА ЕЛЕНАНАРЕДБАза определянето и администрирането

на местните такси и цени на услуги

на територията на община Елена


Приета с Решение №14/06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30.12.2003 г., Решение № 94/21.12.2004 г., Решение № 6/27.01.2005 г., Решение № 80/29.12.2005 г., Решение № 6/31.01.2006 г., Решение №36/27.06.2007 г. на Общински съвет-Елена


Глава първа. Общи положения


Чл. 1. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005г./ С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цените на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на община Елена.

Чл. 2. (1) На територията на община Елена се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;

 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

 3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;

 4. за добив на кариерни материали;

 5. за технически услуги;

 6. за административни услуги;

 7. за откупуване на гробни места;

 8. (нова Реш № 80/29.12.2005 г.) за притежаване на куче;

 9. туристическа такса;

 10. (изм. Реш. № 80/29.12.2005 г.) други местни такси, определени със закон.

(2) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Община Елена предоставя и други услуги, извън тези по ал.1, по цени, определени с тази Наредба.


Раздел първи. Определяне на размера

на местните такси, цени на услуги и права


Чл. 3. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Размерите на местните такси и цените на услугите, предоставяни от общината, се определят в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат в брой или по банков път.

(2) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Местните такси и цените на услугите, предоставяни от общината, се заплащат предварително или едновременно с предоставянето на услугите, с изключение на тези, за които сроковете са уредени с нормативни актове.

Чл. 4. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи, регламентирани в ЗМДТ:

 1. възвращаемост на пълните разходи, направени от общината във връзка с предоставянето на услугата;

 2. създаване на условия за разширяване диапазона на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

 3. постигане на максимална справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

 4. ефективно използване на човешките и материални ресурси чрез определяне на такси и цени на предоставяните услуги;

 5. за услугите, при които дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:

 1. Преките и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);

 2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);

 3. Разходи за управление и контрол;

 4. Инвестиционни разходи.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете, свързани с неговото прилагане.

Чл. 6. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Размерът на таксата, може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато това се налага за защита на обществения интерес или реализиране на общинската социална политика, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи;

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет);

Чл. 7. Общинският съвет определя в съответните раздели на тази наредба реда, по който лицата, неползващи определена услуга през съответната година или през период от нея, се освобождават от заплащането на съответната такса.

Чл. 8. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси и услуги, като в този случай разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.

Чл. 9. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./В случаите, когато предоставянето на услуги се извършва при условията на пазарна конкуренция, основа за определяне размерите на цените на услугите могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи.

Чл. 10. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината;

(2) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Приходите от такси и цени на услуги, реализирани от второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, постъпват в общинския бюджет и се разходват според приетия от Общински съвет – Елена бюджет за съответната година;

(3) Приходите от извършваните услуги и събираните наеми в звената, работещи на принципа на “делегираните бюджети”, постъпват директно по самостоятелните им бюджети;

(4) Местните такси се събират от общинската администрация, освен тези, за които е регламентирано друго със закон или с тази наредба.


Раздел втори. Промяна на размера

на местните такси, цени на услуги и права


Чл. 11. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.

Чл. 12. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и / или при необходимост от промяна размера на таксите и цените.

(2) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси, цените на услугите предоставяни от общината.

(3) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

 1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

 2. препоръки за подобряване на администрирането на таксите, които се внасят за обсъждане от общинския съвет.

Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за :

 1. видовете услуги и дейности, за които има определени такси и цени и техните размери;

 2. използваната информация за въвеждане на такси и цени и конкретните методики, използвани за определяне на размера им;

 3. броя на заплатилите такси и ползвателите на услугите – по видове такси и услуги;

 4. броя на изключенията от общата политика;

 5. размера на събраните средства – поотделно за всяка потребителска такса и / или цена на услуга или право.Глава ВТОРА. ОБЩИНСКИ ТАКСИ


Раздел първи. Такса за битови отпадъци


Чл. 14.(1)/изм. с р-е 11/30.12.2003 г./Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

(2)/нова, р-е 11/30.12.03 г./ Границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

(3)/нова, р-е 11/30.12.03 г./ За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения.

Чл. 15. (1)/ изм. с р-е 11/30.12.03 г./ Таксата се заплаща :

 1. от собственика (собствениците) на имота;

 2. за общинските имоти, ползвани или наети от други лица – от общината за сметка на наемателя (ползвателя);

 3. при учредено вещно право на ползване – от ползвателя;

 4. при предоставяне на особено право на ползване (концесия) – от концесионера.

(2)/ нова с р-е 11/30.12.03 г./ Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.16. /изм.с р-е 11/30.12.2003 г./(1) Размерът на таксата за граждани се определя в промили:

1. върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.20 от ЗМДТ.

(2) /изм. с р-е №6/27.01.2005 г./ Размерът на таксата за юридически лица и еднолични търговци се определя:

1. /изм. с р-е №6/27.01.2005 г./ в левове, според количеството на битовите отпадъци за юридическите лица и еднолични търговци, подали декларация в Община Елена до 30 ноември на предходната година;

Количеството битови отпадъци за юридически лица и еднолични търговци е равно на обема на декларираните съдове.

2. когато лицата не са подали декларация в срок, или не са декларирали действителния брой и вид на използваните съдове за битови отпадъци, те заплащат годишната такса върху данъчната оценка по чл.21 от ЗМДТ;

3. при определяне размера на таксата, в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл.15, ал.2, т.1, 2 и 3;

4. таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове върху данъчната оценка по чл.21 от ЗМДТ.

(3) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Таксата се събира от общинската администрация - МДТ.

Чл. 17. /изм. с р-е №11/30.12.2003 г./(1) Таксата се заплаща :

1. на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи;

2. на предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(2)/изм. с р-е №11/30.12.2003 г./ Собствениците на имоти са длъжни:

1. собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;

2. когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало;

3. за сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл. 18./изм. с р-е №11/30.12.2003 г. (1) Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

(2)/изм. с р-е №11/30.12.2003 г./ Не се събира такса за:

1. сметосъбиране и сметоизвозване в населените места, където услугата не се предоставя от общината;

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, където услугата не се предоставя от общината.


Раздел втори. Такса за ползване на пазари,

тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна


Чл. 19. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща предварително от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

 1. (3) За целите на този раздел се определят зони както следва:

 2. 1. Първа зона - централната градска част, включваща пространството между улиците “Иван Момчилов”, “Панайот Хитов”, “Стоян Михайловски”, “Чучур”, “Калето”, “Кършовска”, “Острец”, “Йеромонах Йосиф Брадати”, “Кокиче”, “Робовска”, “Васил Левски”, р. Еленска, “Иван Кирилов” и “Пробуда”, включително и самите улици (Приложение 1);

2. Втора зона - останалата част на града и селата.

(4) /изм. с Реш. №36/27.06.2007 г./ Таксите се определят на квадратен метър, на ден или на месец, както следва:

Номер


Наименование

на таксата

Досегашен размер

Нов размер

ДДС

1.

За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция


1.1

- първа зона на кв.м., на ден

1.00

1.00

не

1.2

- първа зона на кв.м., на месец

15.00

15.00

не

1.3

- втора зона на кв.м., на ден

0.70

0.70

не

1.4

- втора зона на кв.м., на месец

10.00

10.00

не

2.

За продажба от кола с животинска тяга, на ден


3.00


3.00


не

3.

За продажба от лек автомобил, на ден


3.1

- първа зона

6.00

6.00

не

3.2

- втора зона

4.00

4.00

не

4.

За продажба от товарен автомобил или ремарке, на ден


4.1

- първа зона

13.00

13.00

не

4.2

- втора зона

10.00

10.00

не

5.

За търговия с промишлени стоки


5.1

- първа зона на кв.м., на ден

2.00

2.00

не

5.2

- първа зона на кв.м., на месец

30.00

30.00

не

5.3

- втора зона на кв.м., на ден

1.50

1.50

не

5.4

- втора зона на кв.м., на месец

20.00

20.00

не

6.

За ползване на тротоари, площади, улични платна и др., включително за разполагане на маси, столове и витрини


6.1

- първа зона на кв.м., на ден

0.40

0.50

не

6.2

- първа зона на кв.м., на месец

7.00

8.00

не

6.3

- втора зона на кв.м., на ден

0.30

0.30

не

6.4

- втора зона на кв.м., на месец

5.00

5.00

не

7.

За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки, на кв.м. на ден


2.00


2.00


не

8.

За ползване на места, върху които са орга-низирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други се събира такса

на кв.м на ден


0.30


0.30


не

9.

За ползване на тротоари и обществени площи за разполагане на строителни материали за всеки ден и дърва за огрев след 15-я ден от доставката им


9.1

- първа зона на кв.м., на месец

3.00

3.00

не

9.2

- втора зона на кв.м., на месец

2.00

2.00

не


Чл. 20. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Събирането на таксите по предходния член става от общинската администрация, съответно кметовете на кметства и кметските наместници– за населените места за които отговарят.

Чл.21. /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./ (1) Лицата, желаещи да ползват терени по т.6 на чл.19, ал.4 подават молба за това в общинската администрация. Молбата се разглежда от главния архитект на общината и сектор “УСКП”, и в 7-дневен срок се издава разрешително или мотивиран отказ;

(2) Разрешителното се отнема и съоръженията се премахват в случаите, когато:

1. лицето не заплати дължимата месечна вноска;

2. /нова Реш. № 80/29.12.2005 г./ мястото не се използва;

3. мястото се използва не по предназначение;

4. мястото се използва не от лицето, на което е предоставено;

5. при неспазване на посочените място и площ;

6. когато обществени нужди налагат това.

(3) /нова Реш. № 80/29.12.2005 г./ Разрешителното се отнема със заповед на кмета на община Елена, по предложение на назначена комисия.


Раздел трети. Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги


Чл. 22. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците заплащат месечна такса в размер, както следва:

1. /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ за социално слаби и с доход на член от семейството до 45,00 лв. – било 12 лв. става 14,00 лв.

2. /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ с доход на член от семейството от 45,01 лв. до 60,00 лв. – било 18 лв. става 20,00 лв.

3. /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ с доход на член от семейството от 60,01 лв. до 90,00 лв. – било 23 лв. става 25,00 лв.

4. /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ с доход на член от семейството от 90,01 лв. до 120,00 лв. – било 26 лв. става 28,00 лв.

5. /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ с доход на член от семейството над 120,01 лв. – било 30 лв. става 32,00 лв.

(2) /изм.Реш.№ 80/29.12.2005 г./Таксата се заплаща с 50% намаление за:

1. деца сираци и деца с един родител /починал родител или неустановен произход на единия родител/;

2.деца, чийто и двамата родители са студенти редовна форма на обучение;

3. деца с родител с намалена работоспособност над 50 %;

4. деца, чиито родители отбиват наборна военна служба;

5. за второ дете от семейство, когато и двете деца са настанени в детско заведение;

6. за трето и следващи деца в семейството.

(3) /нова Реш.№80/29.12.2005 г./ От такса се освобождават децата в детските градини, подлежащи на задължително предучилищно обучение, съгл.чл.20, ал.1 от ЗНП. Родителите на същите заплащат размера на дневния оклад за храна.

(4) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

(5) /нова Реш.№ 80/29.12.2005 г./ За ползване намаленията по ал.1 и 2, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи правото на преференция.

Чл.23. (1). /изм. Реш.№36/27.06.2007 г./ Учениците, които ползват общежитие, към СОУ “Ив.Момчилов”, заплащат месечна такса в размер на било 5 лева става 8 лв.

(2) /нова Реш.№80/29.12.2005 г./ За ползване по-малко от ½ от месеца /календарни дни/ се заплащат 50% от дължимата такса.

Чл. 24. /изм. Реш. №80/29.12.2005 г./ (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

(2) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г.Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за доставка на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

(3) /нова Реш.№80/29.12.2005 г./ Лицата, ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, чиито лични доходи са до 85 лв., заплащат месечна такса в размер не повече от 60% от тези доходи, а тези с лични доходи над 85 лв., заплащат реалната издръжка за едно лице.

(4) /изм. Реш.№80/29.12.2005 г./ Ветераните от войните на основание чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните заплащат месечна такса при ползване услугите на домашния социален патронаж в размер на 30% от размера на получаваната от тях пенсия.

Чл. 25. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 24 - до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Община елена наредба iconОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Чл. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването,...
Община елена наредба iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена наредба iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба iconНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях, на територията на Община Елена Глава първа общи положения чл. 1
Чл. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване...
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом