Закон за защита при бедствия
ИмеЗакон за защита при бедствия
страница2/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.58 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.sliven.government.bg/doc/norm/zak_zashtita_bedstviq_2012.rtf
1   2   3   4   5   6

Глава трета.
ЕДИННА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА


Раздел I.
Общи правила


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на бедствия са:

1. предупреждение;

2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

3. оповестяване;

4. спасителни операции;

5. оказване на медицинска помощ при спешни състояния;

6. оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните екипи;

7. овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;

8. защита срещу взривни вещества и боеприпаси;

9. операции по издирване и спасяване;

10. радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;

11. ограничаване и ликвидиране на пожари;

12. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални средства за защита;

13. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

14. ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;

15. други операции, свързани със защитата.

(2) Защитата на населението при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" се осъществява в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр. 62 от 1989 г.).


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Дейностите по чл. 19 се изпълняват от единната спасителна система, която включва структури на:

1. министерства и ведомства;

2. общини;

3. търговски дружества и еднолични търговци;

4. центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения;

5. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни формирования по чл. 41;

6. въоръжените сили.

(2) Звената, службите и другите оперативни структури по ал. 1 са съставни части на единната спасителна система при запазване на институционалната или организационната им принадлежност и определените им функции или предмет на дейност.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Основни съставни части на единната спасителна система са Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, областните дирекции на МВР и центровете за спешна медицинска помощ.

(2) Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Структурата на основните съставни части на единната спасителна система се изгражда на територията на цялата страна в съответствие с административно-териториалното деление.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при поискване съгласно плановете за защита при бедствия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с разрешение на министъра на отбраната въз основа на искане от съответния държавен орган съгласно плановете по ал. 1.


Раздел II.
Планиране и подготовка


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Плановете за защита при бедствия уреждат взаимодействието между частите на единната спасителна система и осигуряват възможност за поетапно привличане на сили и средства в съответствие с развитието на бедствието.


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)


Чл. 28. (1) Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения.

(2) Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.

(3) Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на вътрешните работи, областния управител или на кмета на общината.


Раздел III.
Координация и ръководство на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи в района на бедствието


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез оперативните центрове на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР."

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Оперативните центрове:

1. приемат и оценяват информация за възникнали бедствия;

2. уведомяват компетентните съставни части на единната спасителна система и координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури;

3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при бедствия;

4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител организират включване на предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

(4) Получената и предадената гласова информация в и от оперативните комуникационно-информационни центрове се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Стандартните оперативни процедури по ал. 2, т. 2 се разработват от главния секретар на МВР съгласувано с ръководителите на структурите по чл. 20, ал. 1.


Чл. 30. (1) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да съдействат на МВР за осъществяване на комуникациите при бедствия и на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.


Чл. 31. (1) Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието, наричано по-нататък "място на намеса", се извършва от ръководителя на място.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) В случаите на епидемии или епизоотии ръководител на място е ръководителят на регионалната здравна инспекция или на областната дирекция по безопасност на храните.


Чл. 32. Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи има право да:

1. забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;

2. нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;

3. разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие;

4. поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или материална помощ;

5. създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от единната спасителна система;

6. раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.


Глава четвърта.
УЧАСТИЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ ПРИ БЕДСТВИЯ


Раздел I.
Права и задължения на физическите лица


Чл. 33. (1) Всяко физическо лице има право на:

1. информация за мерките за осигуряване на защитата;

2. обучение за начините на поведение и действие при бедствия;

3. средства за защита;

4. неотложна и възстановителна помощ;

5. обезщетение за реално причинени вреди при или по повод на нормативно установените действия за защита при бедствия.

(2) Помощта по ал. 1, т. 4 и обезщетението по ал. 1, т. 5 се предоставят при условия, по ред и в размери, определени с правилника по чл. 54, ал. 6.


Чл. 34. Всяко физическо лице е длъжно да:

1. понесе ограниченията във връзка с обявено бедствено положение, произтичащи от мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на дейностите по защитата;

2. помогне на всяко друго физическо лице, чийто живот или здраве са поставени на риск вследствие на бедствие, при условие че не рискува своя живот или здраве;

3. информира съответния център за спешни повиквания или по друг начин да търси възможност за предоставяне на помощ, когато не е в състояние да предостави необходимата помощ лично;

4. окаже съдействие в съответствие с възможностите си или материална помощ по искане на кмета на община или ръководителя на място;

5. допусне при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи влизането на спасителни екипи и техника, извършване на теренни преустройства, изграждане на съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване на поземлен имот и отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато е собственик, ползвател или управител на недвижимия имот;

6. предостави на ръководителя на спасителния екип информация за опасностите, които биха могли да застрашат живота и здравето на спасителите или на населението;

7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) допусне безвъзмездно разполагането на съоръжения на системите за ранно предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова собственост, и да осигури достъп до тях за експлоатацията им;

8. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) не възпрепятства достъпа на оправомощени длъжностни лица до колективните средства за защита за контрол, профилактика и ремонт.


Раздел II.
Задължения на юридически лица и еднолични търговци


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, разработват авариен план на обекта, който съдържа:

1. максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта;

2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;

3. мерките за защита на персонала;

4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;

5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;

6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;

7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.

(2) Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от посоченото в ал. 1, ако е определено в специален закон.

(3) Лицата по ал. 1:

1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 1;

2. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно;

3. предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия относно:

а) източниците на рискове от дейността им;

б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;

в) възможните въздействия върху населението и околната среда;

г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;

4. при възникнала авария в обекта са длъжни:

а) незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

б) незабавно да съобщят за аварията на съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, и на кмета на непосредствено застрашената община;

в) да предоставят на съставните части на единната спасителна система информация за взривни вещества, опасни химически вещества, източници на йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота и здравето на хората;

г) при участие на екипи от единната спасителна система да им сътрудничат при отстраняване на аварията;

д) да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране;

5. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;

6. създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за защита на работещите на територията на обекта;

7. провеждат обучение на работещите за защита при бедствия.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на тези по чл. 35, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа:

1. рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;

2. мерките за защита на пребиваващите;

3. разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на предвидените мерки;

4. ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;

5. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 3;

6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

(2) Лицата по ал. 1:

1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 1;

2. организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана по ал. 1 най-малко веднъж годишно;

3. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;

4. създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на територията на обекта;

5. провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плановете за защита при бедствия, са длъжни да предоставят при поискване планираната помощ.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Юридическите лица и едноличните търговци - оператори на радио- и телевизионни програми, при поискване от оперативните центрове на единната спасителна система излъчват незабавно и без изменение на съдържанието и смисъла неотложна информация, необходима за защитата на населението.

(2) Информацията по ал. 1 се излъчва безвъзмездно.

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Закон за защита при бедствия iconЗакон за защита при бедствия
Чл Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на населението, околната среда, културните и материалните...

Закон за защита при бедствия iconЗакон за защита при бедствия
Чл. Този закон урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при...

Закон за защита при бедствия iconЗакон за защита при бедствия
Чл. Този закон урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при...

Закон за защита при бедствия iconЗакон за защита при бедствия
Чл. Този закон урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при...

Закон за защита при бедствия iconОбщи положения
Чл. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване защитата на населението, околната среда, културните и материалните...

Закон за защита при бедствия iconП л а н за защита при бедсвия в община златарица
Плана за защита при бедствия се разработва от Община Златарица, въз основа на чл. 9, ал.(2) и чл. 65 от Закона за защита при бедствия...

Закон за защита при бедствия iconПлан за защита при радиационна авария гр. Луковит 2012
Закона за защита при бедствия(дв бр. 102 от 19. 12. 2006г изм дв бр. 80 от 14. 10. 2011 г ) /. и е разработен въз основа на направения...

Закон за защита при бедствия iconПлан за защита при промишлени аварии гр. Луковит 2012
Закона за защита при бедствия / 33Б-дв бр. 102 от 19 декември 2006 г изм. Двбр. 41 от 22 Май 2007 г., изм дв бр. 80 от 14. 10. 2011...

Закон за защита при бедствия iconПлан за защита при бедствия и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия на територията на община Пещера съгласувано с
Началник на районна служба за пожарна безопасност и защита на населението Пещера

Закон за защита при бедствия iconПротоко л
Общински съвет гр. Летница на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от змсма и във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 2 и чл. 9 от Закона за защита...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом