Кодове на пакетите изследвания
ИмеКодове на пакетите изследвания
страница4/13
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер1.49 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsoplb.org/uploads/docs/03_prilojenie_md_2012_21_01_2012_parvdoc.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

No.  амбулаторен лист No. 

Пациент
 ЛНЧ дата на раждане ..

име, презиме и фамилия по лична карта

Aдрес: гр. (с.)

Ул.. No.

Ж.к. бл. вх. ет. ап.

Изпращащ

лекар/лекар по дентална

медицина 

заместващ нает

Изпраща се за: МКБ .  .  Тип

Кодове на назначени МДД . . .

. . .

име и фамилия

Дата: лекар/лекар по дентална медицина

подпис и личен печат

Извършващ


лекар/лекар по дентална медицинаиме и фамилия

Кодове на извършени МДД . . .

. . .

.. лекар/лекар по дентална медицина

Дата подпис и личен печат

Декларирам, че назначените ми медико-диагностични изследвания са извършени. Пациент:

Бл. МЗ-НЗОК No. 4
код специалност


Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност


Първичният медицински документ "Направление за медико-диагностична дейност" – бл. МЗ-НЗОК № 4 се съставя в един екземляр от лекар по дентална медицина и в един екземпляр от изпълнител на ПИМП/СИМП, като направлението се изпраща на медико-диагностичната лаборатория чрез пациента. Резултатите се изпращат от медико-диагностичната лаборатория - чрез пациента или по служебен път на лекаря, назначил изследванията, за формиране на здравно досие на ЗЗОЛ. Изпълнителите, извършили лабораторните изследвания, отчитат документа заедно с отчетните документи в РЗОК.

Документът се попълва ясно и четливо с печатни букви, със син или черен химикал.

1. Общи данни:

1.1. Направление за медико-диагностична дейност No. – пореден номер направление за медико-диагностична дейност. Номерацията е последователна за всеки лекар в рамките на календарна година. Номерът се изписва “дясно подравнен”.

1.2. Амбулаторен лист No. – вписва се номерът на амбулаторния лист, на базата на който лекарят, извършил прегледа, е издал направлението.

2. Данни за пациента:

2.1. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи в Република България, които нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с “Х” ЛНЧ и се въвежда дата на раждане.

2.2. РЗОК No., здравен район – вписват се кодовете на РЗОК и здравния район на избрания общопрактикуващ лекар, съгласно здравната карта на Република България.

2.3. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящият адрес.

2.4. Идентификационен номер на чужденеца – вписва се персонален идентификационен номер на чужденеца.

2.5. Код на държавата – вписва се кодът на държавата.

3. Данни за лекаря, издаващ направлението:

3.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на лечебното заведение, издаден от РЦЗ/РЗИ или МЗ – на лекаря титуляр.

  1. Код специалност – вписва се кодът на специалността на лекаря, назначил МДД, според приложената номенклатура на специалностите.

  2. УИН – вписва се УИН на лекаря титуляр/ЛПК на лекаря по дентална медицина.

  3. УИН – вписва се УИН на лекаря заместник (нает персонал), осъществил преглед; маркира се с “Х” заместник или нает персонал.

  4. Име и фамилия – имената на лекаря, назначил МДД.

4. Изпраща се за – изпращащият лекар, издал направлението, вписва:

4.1. Кода на диагнозата по МКБ 10 (1. основен код на главна диагноза; 2. допълнителен код).

4.2. Кодовете на назначените МДД.

4.3. Полетата, в които не са вписани кодове на назначени МДД, се зачертават.

4.4. Посочва се типът на направлението, съгласно приложена номеклатура, както следва: тип 1 – по повод остро заболяване или състояние извън останалите типове, издава се от ОПЛ или специалист; тип 2 – по повод хронично заболяване, неподлежащо на диспансерно наблюдение; издава се от ОПЛ или специалист; тип 4 – за диспансерно наблюдение, издава се от специалист или ОПЛ само на лица включени в диспансерната им листа за медико-диагностични изследвания в хода на диспансерното наблюдение, съгласно Приложения № 9 и № 14; тип 6 – за медицинска експертиза, издава се от ОПЛ или специалист за МДД, необходими в хода на експертизата; тип 7 – за профилактика на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст, издава се от ОПЛ, в хода на профилактиката, съгласно изискванията на Приложение № 13 или от специалист в хода на профилактиката на лица от рискови групи, съгласно Приложение № 15; тип 8 – по искане на ТЕЛК/НЕЛК, издава се само от ОПЛ за ВСМДИ по искане на ТЕЛК или НЕЛК; тип 9 – по програма „Майчино здравеопазване”, издава се от изпълнителя на програмата – ОПЛ или специалист АГ, съгласно Приложения № 13 и № 15; тип 10 – по програма „Детско здравеопазване”, издава се от изпълнителя на програмата – ОПЛ или специалист педиатрия, съгласно Приложения № 13 и № 15.

4.5. Попълва се само от лекар по дентална медицина. При назначаване на МДД с код 06_01(секторна рентгенография) се вписва номер на зъб.


 
 
 
 
 


5. Изпращащият лекар/лекар по дентална медицина вписва датата на издаване на направлението, подписва се и задължително подпечатва документа с личния си печат и печата на ЛЗ (за нает персонал).

6. Данни на лекаря, извършил изследванията:

6.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът, издаден от РЦЗ/РЗИ или МЗ.

6.2. Код специалност – вписва се кодът на специалността на лекаря, извършил МДД, според приложената номенклатура на специалностите.

6.3. УИН на лекаря – вписва се УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина, извършил МДД.

6.4. Име и фамилия – имената на лекаря, извършил МДД.

6.5. Вписват се кодовете на извършените МДД.

6.6. Извършващият лекар/лекар по дентална медицина вписва дата на извършване на изследванията, подписва се и задължително подпечатва документа с личния си печат.

7. Пациентът декларира извършването на медико-диагностичните изследвания с подписа си.
Указания за работа с документи за предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели


ИМП предписва продукти за лечение на хронични заболявания на рецептурна бланка бл. МЗ-НЗОК №5 или №5А по своя преценка, в зависимост от състоянието на конкретния ЗЗОЛ. Поредният № на рецептата се генерира от софтуера на предписващия, независимо от избрания образец на рецептурна бланка. Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията РЦЗ, УИН и специалност) за всяка календарна година започва от № 1. На една бланка не се предписват различни продукти (лекарства, медицински изделия или диетични храни за специални медицински цели), както и напълно и частично заплащани лекарствени продукти.


Указания за работа с “Рецептурна бланка-НЗОК” – БЛанка Образец „ МЗ-НЗОК № 5”


"Рецептурна бланка – бл.МЗ-НЗОК №5" е документ за предписване и отпускане на напълно или частично платени от НЗОК лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, в количества за до 30 дни. Попълва се в два екземпляра от изпълнителя на медицинска или дентална помощ.

И двата екземпляра се предават на пациента.

В случай, че лекарят или лекарят по дентална медицина е предписал доза по-висока от максимално определената при разрешаване на лекарствения продукт и се е подписал срещу нея, фармацевтът изпълнява съответното предписание.

В случай на явни несъответствия в предписанията, фармацевтът е задължен да се свърже с лекаря или лекаря по дентална медицина, издал рецептата.

Документът се попълва ясно и четливо.


Данни, попълвани от лекар или лекар по дентална медицина, издал рецептата

1. Лични данни на лекар/лекар по дентална медицина – Код на специалност, регистрационен номер на лечебното заведение, УИН/ЛПК, име и фамилия, телефон, подпис, печат.

2. Данни за пациента – Име, презиме, фамилия, възраст, адрес, № РЗОК (където е активния избор на ОПЛ), ЕГН(ЛНЧ) - за граждани, осигурени в РБългария; иднетификационен номер – за граждани от ЕС или по двустранни спогодби. Код на държавата – вписва се само за граждани на ЕС или по двустранни спогодби.

В полетата "бременна" и "кърмачка", означени с , се прави избор със знак "Х".

3. Данни по предписанието:

3.1. Дата на издаване – датата на издаване на рецептата. Датата на издаване на рецептата и датата на издаване на амбулаторния лист, в който са отразени данните от нея, трябва да съвпадат.

3.2. № на рецептурна книжка – записва се № на валидната рецептурна книжка на пациента, в случаите на хронично заболяване.

3.3. Код на лекарствен продукт – от списъците с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК.

3.4. Генерично заместване – изборът се маркира с „Х”.

 • при избор “да” – не се попълва “код на лекарствен продукт”, а в полето Rp. Се изписва международното непатентно наименование от лекарствения списък на НЗОК, формата и количеството на лекарствения продукт; еднократна доза на прием; схема на приемане; продължителност на лечението.

 • при избор “не” – се попълва “код на лекарствен продукт”, а в полето Rp. Се изписва търговското наименование, формата и количеството на лекарствения продукт, медицинското изделие или диетична храна; еднократна доза на прием; схема на приемане или прилагане; продължителност на лечението.

3.5 МКБ – изписва се кодът на заболяването, посочен в списъците с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК.

4. Протокол № – изписва се номерът на Протокола, въз основа на който се издава рецептата. Ден, месец, година на заверка в РЗОК, които се считат за дата на издаване на протокола.

5. № на амбулаторен лист – изписва се № на амбулаторния лист

6. Рецепта № - пореден № на рецептата. Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията РЦЗ, УИН и специалност) за всяка календарна година започва от № 1.

7. Задължително се поставят подпис и личен печат върху двата екземпляра, постъпващи в аптеката.


Данни, попълвани от аптеката

8. Рецепта № - генериран от софтуера на аптеката. Поредността на номерацията за всяка календарна година започва от № 1.

9. Изпълнила аптека № - регистрационният номер на аптеката

10. ЕГН /ЛНЧ или идентификационен номер на чужденеца и код на държавата на получателя.

11. Дата на изпълнение на рецептата.

12. Изпълняващият рецептата се подписва и поставя печат на аптеката и я предоставя за подпис на приносителя.


Рецептата не се изпълнява в случай, че:

13. не съдържа всички данни по точки 1 до 7;

14. срокът на валидност е изтекъл;

15. има несъответствие между предписания брой опаковки и определената доза на прием и другите общи изисквания по предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;

16. предписаният лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна не са включени в списъците на НЗОК

17. не се изписва по реда на чл. 56, ал. 3 от ЗЗО;

18. не се представи заверена от РЗОК “Рецептурна книжка на хронично болния”, документ за самоличност, оригинален протокол и копие от него;

19. съдържа несъответстващи НЗОК-кодове; превишени дози, срещу които няма подпис на лекаря; заличени и/или задраскани данни; несъответстващи МКБ-кодове и други несъответствия съгласно изискванията по предписанията, определени в НРД.


Образецът може да се разпечатва от лекаря/лекаря по дентална медицина или да се печата в печатница на бял лист А4 (формат портрет) в 2 екземпляра или на А4 (Landscape), като в този случай двата екземпляра се отделят с разделителна линия.
ИМП предписва продукти за лечение на хронични заболявания на рецептурна бланка бл. МЗ-НЗОК №5 или №5А по своя преценка, в зависимост от състоянието на конкретния ЗЗОЛ. Поредният № на рецептата се генерира от софтуера на предписващия, независимо от избрания образец на рецетурна бланка. Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията РЦЗ, УИН и специалност) за всяка календарна година започва от № 1. На една бланка или отрязък не се предписват различни продукти (лекарства, медицински изделия или диетични храни за специални медицински цели), както и напълно и частично заплащани лекарствени продукти.


Указания за работа с “Рецептурна бланка-НЗОК” – блАНКА ОБРАЗЕЦ „МЗ-НЗОК № 5А”

"Рецептурна бланка – МЗ-НЗОК №5А" е документ за предписване и отпускане на напълно или частично платени от НЗОК лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за лечение на хронични заболявания. Рецептурната бланка се състои от три отрязъка – А, В и С. На един отрязък предписаното количество е за до 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка в списъците на НЗОК. На една рецептурна бланка предписаното количество може да е за не повече от 90 дни, предписано на до три отрязъка.

На рецептурната бланка не могат да бъдат предписвани едновременно:

- лекарствени продукти, назначени с повече от един протокол;

- лекарствени продукти, назначени по протокол и такива, назначавани без протокол.

На рецептурната бланка могат да се предписват само до 3 лекарствени продукта (НЗОК-кода) за до 3 заболявания (МКБ-кодове), в случаите на назначаване без протокол. Не се допуска включване в отрязъци „В” и „С” на допълнителни МКБ-кодове, различни от тези, вписани в отрязък „А”.

Попълва се в два екземпляра от ИМП.

И двата екземпляра се предават на пациента.

В случай, че ИМП е предписал доза по-висока от максимално определената при разрешаване на лекарствения продукт и се е подписал срещу нея, фармацевтът изпълнява съответното предписание.

В случай на явни несъответствия в предписанията, фармацевтът е задължен да се свърже с ИМП, издал рецептата.

Документът се попълва ясно и четливо.


Данни, попълвани от ИМП, издал рецептата – попълват се върху всеки отрязък с предписание

1. Лични данни на ИМП – Код на специалност, регистрационен номер на лечебното заведение, УИН, име и фамилия, телефон, подпис, печат.

2. Данни за пациента – Име, презиме, фамилия, възраст, адрес, № РЗОК (където е активния избор на ОПЛ), ЕГН(ЛНЧ) - за граждани, осигурени в РБългария; иднетификационен номер – за граждани от ЕС или по двустранни спогодби. Код на държавата – вписва се само за граждани на ЕС или по двустранни спогодби.

В полетата "бременна" и "кърмачка", означени с , се прави избор със знак "Х".

3. Данни по предписанието:

3.1. Дата на издаване – датата на издаване на рецептата. Датата на издаване на рецептата и датата на издаване на амбулаторния лист, в който са отразени данните от нея, трябва да съвпадат.

3.2. № на рецептурна книжка – записва се № на валидната рецептурна книжка на пациента.

3.3. Код на лекарствен продукт – от списъците с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК.

3.4. Генерично заместване – изборът се маркира с "Х".

 • при избор “да” – не се попълва “код на лекарствен продукт”, а в полето Rp. се изписва международното непатентно наименование от лекарствения списък на НЗОК, формата и количеството на лекарствения продукт; еднократна доза на прием; схема на приемане; продължителност на лечението.

 • при избор “не” – се попълва “код на лекарствен продукт”, а в полето Rp. се изписва търговското наименование, формата и количеството на лекарствения продукт, медицинското изделие или диетична храна; еднократна доза на прием; схема на приемане или прилагане; продължителност на лечението.

3.5 МКБ – изписва се кодът на заболяването, посочен в списъците с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК.

4. Протокол № – изписва се номерът на Протокола, въз основа на който се издава рецептата. Ден, месец, година на заверка в РЗОК, които се считат за дата на издаване на протокола.

5. № на амбулаторен лист – изписва се № на амбулаторния лист.

6. Рецепта № - пореден № на рецептата. Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията РЦЗ, УИН и специалност) за всяка календарна година започва от № 1.

7. Задължително се поставят подпис и личен печат върху двата екземпляра, постъпващи в аптеката.

Данни, попълвани от аптеката

8. Рецепта № - генериран от софтуера на аптеката. Поредността на номерацията за всяка календарна година започва от № 1.

9. Изпълнила аптека № - регистрационният номер на аптеката.

10. Дата на изпълнение на всеки отрязък се посочва върху него и върху следващия отрязък.

11. ЕГН /ЛНЧ или идентификационен номер на чужденеца и код на държавата на получателя

12. Изпълняващият рецептата се подписва и поставя печат на аптеката и я предоставя за подпис на приносителя.

Рецептата не се изпълнява в случай, че:

13. не съдържа всички данни по точки 1 до 7;

14. срокът на валидност е изтекъл;

15. има несъответствие между предписания брой опаковки и определената доза на прием и другите общи изисквания по предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;

16. предписаният лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна не са включени в списъците на НЗОК

17. не се изписва по реда на чл. 56, ал. 3 от ЗЗО;

18. не се представи заверена от РЗОК “Рецептурна книжка на хронично болния”, документ за самоличност, оригинален протокол и копие от него;

19. съдържа несъответстващи НЗОК-кодове; превишени дози, срещу които няма подпис на лекаря; заличени и/или задраскани данни; несъответстващи МКБ-кодове и други несъответствия съгласно изискванията по предписанията, определени в НРД.

Образецът може да се разпечатва от лекаря/лекаря по дентална медицина или да се печата в печатница на бял лист А4 (Landscape) в 2 екземпляра, като отделните отрязъци са отделени с разделителна линия.ТАЛОН ЗА МЕ No.  амбулаторен лист No.

Пациент
 ЛНЧ дата на раждане ..

име, презиме и фамилия по лична карта

Aдрес: гр. (с.) ул No

Ж.к. бл. вх. ет. ап.

лекар /лекар по

дентална медицина

заместващнает

име и фамилия на лекаря/лекаря по дентална медицина
подготовка за ЛКК
ЛКК
по искане на ЛКК

 подготовка за ТЕЛК/НЕЛК

Основна диагноза ........................ МКБ . .

придружаващи заболявания МКБ: . .

Към:     

(кодове специалисти)

Дата: лекар/лекар по дентална медицина

подпис и личен печат

талон за МЕ No.  дата: ..

Специалист

име и фамилия

амб. лист No.  дата: .. МКБ .

дата: лекар/лекар по дентална медицина

подпис и личен печат

талон за МЕ No.  дата: ..

Специалист

име и фамилия

амб. лист No.  дата: .. МКБ .

дата: лекар/ лекар по дентална медицина

подпис и личен печат

талон за МЕ No.  дата: ..

Специалист

име и фамилия

амб. лист No.  дата: .. МКБ .

дата: лекар/лекар по дентална медицина

подпис и личен печат

талон за МЕ No.  дата: ..

Специалист

име и фамилия

амб. лист No.  дата: .. МКБ .

дата: лекар/лекар по дентална медицина

подпис и личен печат

талон за МЕ No.  дата: ..

Специалист

име и фамилия

амб. лист No.  дата: .. МКБ .

дата: лекар/лекар по дентална медицина

подпис и личен печат

Бл. МЗ-НЗОК No. 6

Бл. МЗ-НЗОК No. 6


Указания за попълване на ТАЛОН ЗА МЕ


Талон за МЕ” – бл. МЗ-НЗОК № 6 се издава в един екземпляр от лекари и лекари по дентална медицина, работещи в ЛЗ за извънболничната медицинска или дентална помощ. Използва се в случаите, когато ЗЗОЛ се насочва за преглед по повод извършване на експертиза на работоспособността към лекар/лекар по дентална медицина в извънболничната помощ.

Документът се попълва ясно и четливо с печатни букви, със син или черен химикал.

Документът задължително се подпечатва с личния печат на изпращащия лекар/лекар по дентална медицина.

Съдържание на обща част от “Талон за МЕ”

1. Талон за МЕ №: пореден номер на талона. Номерацията е последователна в рамките на календарна година, “дясно подравнен”.

2. Амбулаторен лист № – вписва се номерът и датата на амбулаторния лист, на базата на който лекарят, извършил прегледа, е издал талона за ЛКК.

3. Данни за пациента:

3.1. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи в Република България, който нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с “Х” ЛНЧ и се въвежда дата на раждане.

3.2. РЗОК No., здравен район – вписват се кодовете на РЗОК и здравният район на избрания общопрактикуващ лекар, съгласно здравната карта на Република България.

3.3. Идентификационен номер на чужденеца – вписва се персонален идентификационен номер на чужденеца.

3.4. Код на държавата – вписва се кодът на държавата.

3.5. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящият адрес.

4. Данни за изпращащия лекар/лекар по дентална медицина:

4.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът, издаден от РЦЗ/РЗИ на титуляра на ЛЗ.

При издаване на талон по искане на ЛКК, председателят издава талона, като попълва регистрационния номер на лечебното заведение, където е разкрита ЛКК и вписва собствения си ЕГН.

4.2. УИН – вписва се УИН на лекаря и ЛПК на лекаря по дентална медицина, издал “Талон за МЕ”.

4.3. УИН – вписва се УИН на лекаря заместник (нает персонал), осъществил преглед; маркира се с “Х” заместник или нает персонал.

4.4. Име и фамилия – вписват се имената на лекаря, издал “Талон за МЕ”.

4.5. Вид на прегледа, за който се издава талона за МЕ – “подготовка за ЛКК”, “от ЛКК”, “по искане на ЛКК”, “подготовка за ТЕЛК/НЕЛК” (освидеталстване или преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК) като се маркира с “Х”.

5. Основна диагноза – вписва се наименованието на заболяването и код по МКБ.

5.1. Придружаващите заболявания – вписват се кодове по МКБ на заболяванията.

6. Насочва се към – вписват се кодовете на специалистите, към които се насочва пациента за преглед, според приложената номенклатура на специалностите.

7. Вписва се датата на издаване на “Талона за ЛКК”. Лекарят, издал талона, поставя подписа си и подпечатва с личния си печат и с печата на ЛЗ (за нает персонал).Съдържание на отрязък от “Талон за МЕ”:

Данни за лекар специалист/лекар по дентална медицина извършил преглед на база получен ”Талон за МЕ”:

 1. на отрязъка от “Талон за МЕ” от датата на издаването му – еднакъв с номера и датата на талона от общата част.

 2. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът, издаден от РЦЗ/РЗИ.

 3. УИН – вписва се УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина – специалист, извършил прегледа.

 4. Име и фамилия – име и фамилия на лекаря/лекаря по дентална медицина – специалист.

 5. Код на специалността – според приложената номенклатура на специалистите.

 6. Амбулаторен лист № – номерът на амбулаторния лист, издаден за извършения преглед и датата на прегледа.

 7. МКБ на основното заболяване.

 8. Вписва се датата на извършване на прегледа и лекарят, извършил прегледа поставя подписа си и го подпечатва с личния си печат.

Движение на общата част от “Талон за МЕ”

1. При преглед за подготовка за ЛКК: общата част от “Талон за МЕ”, заедно с третите екземпляри на амбулаторните листове се връща чрез ЗЗОЛ на лекаря/лекаря по дентална медицина, поискал прегледите, като се прилага към здравното досие на ЗЗОЛ.

2. ЛКК преглед: общата част от “Талон за МЕ” остава в председателя на ЛКК, като заедно с първия екземпляр на амбулаторния лист, се прилага към месечния отчет на ЛКК.

3. При преглед по искане на ЛКК: общата част от “Талон за МЕ”, заедно с третите екземпляри на амбулаторните листове се връща чрез ЗЗОЛ на председателя на ЛКК.

4. При преглед за подготовка за ТЕЛК/НЕЛК (освидеталстване или преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК) общата част от “Талон за МЕ”, заедно с третите екземпляри на амбулаторните листове се връща чрез ЗЗОЛ на председателя на ЛКК.

Движение на отрязък от “Талон за МЕ”

1. При преглед за подготовка за ЛКК: Специалистът, извършил преглед на базата на “Талон за МЕ”, отчита отрязък от “Талон за МЕ” заедно с първия екземпляр на попълнен амбулаторен лист.

2. ЛКК преглед: Всеки лекар от ЛКК попълва отрязък от “Талон за МЕ”, които заедно с общата част от “Талона за ЛКК” и с първия екземпляр на амбулаторния лист, изготвен от председателя, се прилага към месечния отчет на ЛКК.

3. При преглед по искане на ЛКК: Специалистът, извършил преглед на базата на “Талон за МЕ”, отчита отрязък от “Талон за МЕ” заедно с първия екземпляр на попълнен амбулаторен лист.

4. При преглед за подготовка за ТЕЛК/НЕЛК (освидеталстване и преосвидетелстване от ТЕЛК) Специалистът, извършил преглед на базата на “Талон за МЕ”, отчита отрязък от “Талон за МЕ” заедно с първия екземпляр на попълнен амбулаторен лист.

рег. номер на лечебното заведение

(име, презиме, фамилия по документ за самоличност)

Aдрес: гр. (с.)

Ул.. No.

Ж.к. бл. вх. ет. ап.

Възраст Пол 

рец. книжка No.


УИН на лекаря-специалист

код специалност (име и фамилия на лекаря)

(наименование на лечебното заведение и адрес)
ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК/РЗОК
No.

дата на

заброй месеци

издаване

срок:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Кодове на пакетите изследвания iconКодове на пакетите изследвания

Кодове на пакетите изследвания iconСписък на пакетите приложни програми и програмни библиотеки
За година и половина бяха подбрани, адаптирани и инсталирани на Blue Gene/P пакетите програми и библиотеки,, които осигуряват ефективното...
Кодове на пакетите изследвания iconКодове на болести по мкб-10
Включва: морфологични кодове М965—М966 с код за характера на новообразуванието /3
Кодове на пакетите изследвания iconКодове за дзпо (кодове за превеждане на суми по сметки 7318)
Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд
Кодове на пакетите изследвания iconЖак Рюпник, директор изследвания в Национален център за научни изследвания, Франция
Завършил История в Сорбоната и Политически изследвания в Института за политически изследвания, Париж. Магистър по Съветски изследвания...
Кодове на пакетите изследвания iconКонспект за докторантски конкурс по журналистика (емпирични изследвания в комуникацията) 2012/2013 г
Емпиричните изследвания като комуникационен процес. Еднократни и многократни изследвания
Кодове на пакетите изследвания iconТеоретични аспекти на икономическите изследвания
Директор на Института за научни изследвания и главен редактор на Алманах Научни изследвания
Кодове на пакетите изследвания iconКодове на болести по мкб-10
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две диагностични (от които едната задължително е...
Кодове на пакетите изследвания iconКодове на болести по мкб-10
Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични (от които едната е задължително...
Кодове на пакетите изследвания iconМаркетингови решения
Маркетингова информационна система. Маркетингови изследвания. Значение и роля на маркетинговите изследвания. Съдържание и обхват...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом