Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл."Г " №1, представлявана от кмета А. К., против Решение №
ИмеПроизводството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл."Г " №1, представлявана от кмета А. К., против Решение №
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер70.98 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/Courts/DC/Blagoevgrad/wa.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590
Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.”Г..” № 1, представлявана от кмета А. К., против Решение № 2519/26.03.2012 г. по гр.д. № 38/2012 г. на Районен съд – Б., с което е признато за незаконно и е отменено прекратяването на трудовото правоотношение на Т. Т. З., ЕГН *, гр. Б., ул. В. № 8, . 2, извършено със Заповед № 449/05.12.2011 г. на кмета на О. Б., като Т. Т. З. е възстановена на предишната работа - „главен специалист ПУП/КЗСП/ и технически секретар на ОЕС по УТ” в отдел „Архитектура и проектиране” на О. Б.. Със съдебното решение О. Б. е осъдена да заплати на Т. Т. З. сумата от 3600 лв., представляваща обезщетение за 6 месеца, на основание чл. 225, ал. 1 КТ, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от депозиране на исковата молба в съда – 06.01.2012 г. до пълното изплащане, както и да внесе по сметка на Районен съд – Б. държавна такса по уважените искове.

Във въззивната жалба се излагат подробни съображения за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на поставения съдебен акт. Правят се възражения за процесуални нарушения при изготвяне на доклада по делото. Поддържа се становището, че след като няма нормативни изисквания за заемане на определена длъжност, то право на работодателя е да поставя такива с щатното разписание и длъжностната характеристика с оглед нуждата от по-добра и ефективна работа. Жалбоподателят настоява, че преценката на работодателя в този случай е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол, като се позовава на съдебна практика в тази насока. Моли въззивната инстанция да отмени решението на РС – Б. и да отхвърли предявените искови претенции. Претендират се сторените разноски в производството.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, ведно със становищата и доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Ищцата Т. Т. З. заемала длъжността „старши специалист ПУП/КЗСП/ и технически секретар на ОЕС по УТ” в О. Б., Дирекция „Устройство на територията”, Отдел „Архитектура и проектиране” от 29.11.2007 г. по силата на сключен трудов договор № 695/29.11.2007 г. С Допълнително споразумение № 343/02.06.2008 г. същата била назначена на длъжност „главен специалист ПУП/КЗСП/ и технически секретар на ОЕС по УТ” в О. Б.. На 03.06.2008 г. на служителката била връчена новата длъжностна характеристика, съгласно която минималното образование за заемане на тази длъжност било средно, което изискване било залегнало и в одобреното от кмета на О. Б. длъжностно разписание на общинската администрация, в сила от 03.06.2008 г. Същото изискване било заложено и в действащото от 11.11.2011 г. до 05.12.2011 г. длъжностно разписание на общината. На 05.12.2011 г. било одобрено ново длъжностно разписание, считано от 06.12.2011 г., в което за заемане на длъжността „главен специалист ПУП/КЗСП/ и технически секретар на ОЕС по УТ” вече се изисквала минимална образователно-квалификационна степен „магистър”, което било отразено и в длъжностната характеристика на длъжността. Със Заповед № 449/05.12.2011 г. на кмета на О. Б. трудовото правоотношение с Т. Т. З. било прекратено, считано от 06.12.2011 г., на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ и с мотива, че същата не притежава необходимото образование за изпълняваната работа. Видно от приложената по делото диплома № 001930 Т. З. притежава средно образование по специалност „Строителство и архитектура”. В заповедта било отбелязано, че на служителката се дължи обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието, както и обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ за 8 работни дни неизползван платен годишен отпуск – 5 дни за 2009 г. и 3 дни за 2010 г. Заповедта й била връчена при отказ, удостоверен с подписите на двама свидетели, на 05.12.2011 г.

По делото е приложена служебна бележка изх. № 1016/09.03.2012 г. на Агенцията по заетостта, съгласно която от 12.12.2011 г. Т. Т. З. е регистрирана като безработна. Видно от Удостоверение № 41/12.03.2012 г. на О. Б., брутното трудово възнаграждение, получено от Т. Т. З. за месец ноември 2011 г., възлиза на 643.50 лв.

Анализът на така установената фактическа обстановка налага следните правни изводи:

Въззивната жалба е процесуално допустима – подадена е в законоустановения срок от надлежна страна с правен интерес от обжалване на първоинстанционния съдебен акт. Разгледана по същество същата е неоснователна.

Разпоредбата на чл. 328 КТ регламентира основанията за прекратяване на трудовия договор от работодателя с отправяне на писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ. В конкретния случай трудовото правоотношение между Т. Т. З. – служител, и О. Б. – работодател, е прекратено със Заповед № 449/05.12.2011 г. на кмета на Общината, на основание чл. 328, т. 6, предложение първо – липса на необходимото образование за изпълнение на възложената работа. Проверката на съда за законосъобразността на извършеното уволнение включва преценка дали са били налице всички факти, съдържащи се в хипотезиса на горепосочената правна норма, при условията на които, работодателят може да упражни потестативното си право да прекрати трудовото правоотношение, и по-конкретно: настъпила ли е промяна в изискванията за заемане на длъжността след сключване на трудовия договор и отговаря ли служителя на тези нови изисквания. По делото действително се установи, че служителката Т. З. не е отговаряла на изискването да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” за заемане на длъжността „главен специалист ПУП/КЗСП/ и технически секретар на ОЕС по УТ”, което изискване е било въведено от работодателя след постъпването й на работа. В съдебната практика няма спор, че работодателят има право да променя с щатното разписание и с длъжностната характеристика изискването за образование за определена длъжност, когато същото не е определено в нормативен акт. Именно това е сторено от О. Б. с одобряването на длъжностно разписание, считано от 06.12.2011 г., в което за заемане на длъжността „главен специалист ПУП/КЗСП/ и технически секретар на ОЕС по УТ” вече се е изисквало висше образование - „магистър”, което било отразено и в длъжностната характеристика на длъжността. Волята на работодателя в този случай е подчинена на неговата суверенна преценка - съдът не е компетентен да се произнася каква квалификация налага естеството на работата за дадена длъжност и дали има обективна необходимост от въведената промяна. В този смисъл неправилно районният съд в мотивите към атакувания съдебен акт е приел, че работодателят не е успял да докаже обективната нужда от промяна на изискванията за образование – т.е. че спецификата на работата за заемане на длъжността налага по-висока образователна степен. Ето защо възраженията на жалбоподателя, че първата инстанция в доклада си по делото не е дала указания на О. Б. да ангажира доказателства за горните обстоятелства, дори да се приемат за основателни, в случая не налагат корекция на доклада, тъй като според въззивният съд същите са извън предмета на доказване. Преценката какви изисквания да бъдат въведени за изпълнение на дадена работа, е в дискреционната власт на работодателя и тъй като е преценка по целесъобразност, наложена от нуждите на производствения процес, не подлежи на съдебен контрол, както е прието и в цитираната във въззивната жалба съдебна практика. Но последното важи при едно условие обаче – стига с тази преценка на работодателя да не се нарушават императивни правни норми, каквато е забраната за злоупотреба с права по чл. 8, ал. 1 КТ.

Работодателят е длъжен да спазва принципа за добросъвестност при упражняването на своите субективни права и юридически задължения по КТ, в т.ч. правото му да прекратява трудови правоотношения. Съблюдаването на изискването за добросъвестност и недопускането на злоупотреба с права са в предмета на съдебната проверка и тяхното нарушаване води до незаконосъобразност на уволнението /Р 92-03-ІІІ г.о. по гр.д. № 2752/02г., Р 1671-03-ІІІ г.о. по г.д. № 968/02г., Р 1355-10-IV г. о. по гр. д. № 978/09г., Р 8-10-III г. о. по гр. д. № 598/2009 г., Р 1238-05- III г. о. по гр. д. № 770/2003 г./. В конкретния случай работодателят О. Б. е предприела изменението в длъжностното разписание и длъжностната характеристика за длъжността „главен специалист ПУП/КЗСП/ и технически секретар на ОЕС по УТ” единствено с цел уволнението на Т. З.. При съпоставката на действалото до момента на издаването на процесната заповед за уволнение длъжностно разписание на общинската администрация от 11.11.2011 г., и новоприетото от 06.12.2011 г. разписание, прави впечатление, че второто е одобрено само три седмици след предходното, и единствената разлика между двете разписания е във нововъведеното изискване за висше образование – „магистър” за заеманата от З. длъжност, след като преди това изискването е било за минимално необходимо образование – средно. Нещо повече – изискването за средно образование е било въведено още с длъжностното разписание от 03.06.2008 г. и е било потвърдено с приетото няколко години по-късно разписание от 11.11.2011 г. Поради това буди недоумение какви обстоятелства са наложили завишаване на изискванията именно за тази длъжност и то само три седмици след одобряването на ново длъжностно разписание, ако не целта по този начин незабавно да бъде уволнена З.. Не може да бъде пренебрегнато обстоятелството, че промяната се е изразила в поставянето на едно твърде завишено изискване за образование – от средно във висше, степен „магистър”. Видно от данните по делото, с изключение на длъжностите главен и старши юрисконсулт, за които по закон се изисква магистърска степен, за всички останали длъжности в общината най-високата минимално необходима образователна степен е „бакалавър” – такава е достатъчна дори за заемане на ръководни длъжности като директор на дирекция и началник на отдел, включително и за началника на отдел „Архитектура и проектиране”, на който е била подчинена З.. Ето защо предприетата промяна в изискванията за заемане на длъжността „главен специалист ПУП/КЗСП/ и технически секретар на ОЕС по УТ” е била произволна, използвана целенасочено за уволнението на конкретен служител – Т. З., и представляваща злоупотреба с право, което правният ред не допуска. След като работодателят е извършил уволнение, злоупотребявайки с предоставените му субективни материални права по чл. 328, т. 6 КТ и упражнявайки ги превратно, заповедта за прекратяване на трудовия договор на това основание, се явява незаконна, а предявените искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ - основателни. Доколкото от приложените по делото писмени доказателства – копие от трудовата книжка на ищцата, както и от служебната бележка от Бюрото по труда, се установява, че след уволнението З. не е полагала труд по трудово правоотношение, то тя има право на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ. Размерът на последното е правилно изчислен от районния съд съобразно разпоредбата на чл. 228, ал. 1 вр. чл. 225, ал. 1 КТ и е присъден в съответствие със заявената от ищцата искова претенция в пълния претендиран размер.

Предвид еднаквите правни изводи, до които достигна въззивният съд, с тези на първоинстанционния, обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, ОС – Б.


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА Решение № 2519/26.03.2012 г. по гр.д. № 38/2012 г. по описа на Районен съд – Б..

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Свързани:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е въззивно по реда на чл. 258 и сл от гпк. Образувано е по въззивна жалба депозирана от А. Н. Т.,от гр. К., ул."С."№ против решение № /03. 11. 2009
Производството е въззивно по реда на чл. 258 и сл от гпк. Образувано е по въззивна жалба депозирана от А. Н. Т.,от гр. К., ул.”С.”№...
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Въззивното производството по реда на чл. 258 и сл. Гпк е образувано по жалба на О. Б., представлявана от Кмета А. К. насочена против...
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е образувано по въззивна жалба на Ц. Б. З., ж. Г. Д., ул."Полк. Борис Д."№5, вх."А". 3, ап. 18, против решение №868/14. 03. 11г на рс-г. Д
Производството е образувано по въззивна жалба на Ц. Б. З., ж. Г. Д., ул.”Полк. Борис Д.”№5, вх.”А”. 3, ап. 18, против решение №868/14....
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е образувано по въззивна жалба на „. и Еф Д. Б.", седалище и адрес на управление в С., бУ."Ц. О." №14, против решение №3490/20. 06. 11г на рс-р по
Производството е образувано по въззивна жалба на „. и Еф Д. Б.”, седалище и адрес на управление в С., бУ.”Ц. О.” №14, против решение...
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е образувано по въззивна жалба на В. К. Г. и К. К. Л., Г., ул."В. Л."№1. против решение №1313/20. 05. 2010г на рс-с., постановено по гр д.№1362/09г
Производството е образувано по въззивна жалба на В. К. Г. и К. К. Л., Г., ул.”В. Л.”№1. против решение №1313/20. 05. 2010г на рс-с.,...
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е образувано по въззивна жалба на В. К. Б. Л. и К. В. Б. Б. със седалище в Б., У.№2,В. А. 1, А. 2,против решение №2770/18. 05. 11г на рс-разлог по
Производството е образувано по въззивна жалба на В. К. Б. Л. и К. ”В. Б. Б. със седалище в Б., У.№2,В. А. 1, А. 2,против решение...
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба от адв. М м-пълномощник на г и. Е. със седалище и адрес на управление: гр. Б
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба от адв. М м-пълномощник на “ г и. Е. със седалище...
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е образувано по въззивна жалба на Арсен Г. Щ., Б., ул."С. К. и М."№26,против решение №7261/27. 09. 2010г на рс-б., постановено по гр д.№260/10г по
Производството е образувано по въззивна жалба на Арсен Г. Щ., Б., ул.”С. К. и М.”№26,против решение №7261/27. 09. 2010г на рс-б.,...
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е образувано по въззивна жалба на В. И. М., ж. Б., ул."О."№11. 1, А. 1, против решение №3296/21. 04. 2011г на рс-б., постановено по Г. д.№3344/10г по
Производството е образувано по въззивна жалба на В. И. М., ж. Б., ул.”О.”№11. 1, А. 1, против решение №3296/21. 04. 2011г на рс-б.,...
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба на О. Б., гр. Б., пл.\"Г \" №1, представлявана от кмета А. К., против Решение № iconПроизводството е образувано по въззивна жалба на „Д. З."Е., гр. С., р-н „С", бул."Г. Б."№3,против решение №1525/23. 02. 2010 г на рс б., по гр д.№2966/09г по
Производството е образувано по въззивна жалба на „Д. З.”Е., гр. С., р-н „С”, бул.”Г. Б.”№3,против решение №1525/23. 02. 2010 г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом