Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер149.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Stroitelstvo/Protokoli_OS_UT/Protokoli_2012/Protokol_23_2012.doc

ПРОТОКОЛ № 23 от 26.06.2012г.


П Р О Т О К О Л

№ 23Днес, 26.06.2012г., в изпълнение на Заповед № 1348 / 15.11.2011г. на Кмета на Oбщина Благоевград, Заповед № 1478 / 28.12.2011г. на Кмета на Община Благоевград, Заповед № 252 / 15.03.2012г. на Кмета на Община Благоевград и Заповед № 288 / 02.04.2012г. на Кмета на Община Благоевград се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Благоевград в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Васил Тинчев – Главен архитект на Община Благоевград и

ЧЛЕНОВЕ:

  1. арх. Виолета Спасова – Началник – отдел “Архитектура и проектиране” при Община Благоевград

2. инж. Стилияна Ерделска – Началник – отдел "АСК" при Община Благоевград

3. Валентина Спасова – Главен юрисконсулт на Община Благоевград

4. инж. Камелия Вълкова – Началник – отдел "Инвестиционна дейност" при Община Благоевград

5. Ели Лазарова – Директор на дирекция "Управление на собствеността и регулация" при Община Благоевград

6. инж. Радой Хаджиев – Главен експерт "Кадастър, регулация и земеразделяне" при Община Благоевград

7. арх. Николай Манолов – Представител на Камарата на архитектите в България – гр. Благоевград

8. инж. Даниела Павлова – електроинженер

9. инж. Иван Иванов – Представител на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

10. инж. Теменужка Филипова – представител на Областно пътно управление –гр. Благоевград


1.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 98 / 07.06.2012 г. от Тодор Георгиев Гошев за одобряване на инвестиционен проект за промени по чл. 154 от ЗУТ за обект: “жилищна сграда”, находящ се в УПИ XXIV, имот с идентификатор 04279.604.75 в кв. 93 по плана на V – ти микрорайон, гр. Благоевград.

Докладва: Петър Калпачки


Р Е Ш Е Н И Е № 1

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри инвестиционен проект за промени по чл. 154 от ЗУТ за обект: “жилищна сграда”, находящ се в УПИ XXIV, имот с идентификатор 04279.604.75 в кв. 93 по плана на V – ти микрорайон, гр. Благоевград, поради следните причини :

  1. Липсва съгласие от заинтересованите лица, съгласно изискванията на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ.

  2. Да се коригира наименованието на обекта по чл. 154 от ЗУТ.


2.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 88 / 21.05.2012 г. от Гюрга Николова Веселинска, Ангелина Тодорова Георгьовска и други за одобряване на инвестиционен проект за обект: “разделяне на жилище от 1 - ви етаж в две самостоятелни жилища”, находящ се в УПИ XIII, имот с идентификатор 04279.614.333 в кв. 96 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград.

Докладва: Ирена Малчева


Р Е Ш Е Н И Е № 2

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по заявлението за одобряване на инвестиционен проект за обект: “разделяне на жилище от 1 - ви етаж в две самостоятелни жилища”, находящ се в УПИ XIII, имот с идентификатор 04279.614.333 в кв. 96 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, след представяне на документ за собственост на пристройката.


3.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 102 / 18.06.2012 г. от Димчо Радославов Юлев за одобряване на инвестиционен проект за обект: “пристройка към съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ V, имот с идентификатор 04279.623.233 в кв. 26 по плана на VII – ми микрорайон, гр. Благоевград.

Докладва: Ирена Малчева


Р Е Ш Е Н И Е № 3

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри инвестиционен проект за обект : “пристройка към съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ V, имот с идентификатор 04279.623.233 в кв. 26 по плана на VII – ми микрорайон, гр. Благоевград, тъй като проекта не е за пристройка към съществуващата сграда, съгласно издадената виза.

Проекта може да се одобри след представяне на документ за закупуване на имота.


4.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 104 / 20.06.2012 г. от Красимира Огнянова Шекерлиева за одобряване на инвестиционен проект за обект: “жилищна сграда”, находящ се в УПИ IV 320, имот с идентификатор 04279.623.233 в кв. 26 по плана на VII – ми микрорайон, гр. Благоевград.

Докладва: Ирена Малчева


Р Е Ш Е Н И Е № 4

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по заявлението за одобряване на инвестиционен проект за обект: “жилищна сграда”, находящ се в УПИ IV 320, имот с идентификатор 04279.623.233 в кв. 26 по плана на VII – ми микрорайон, гр. Благоевград, след представяне на виза за проектиране на гараж и барбекю и декларация за съгласие от собствениците на съседния имот.


5.обект: Заявление с вх.№ 0108 – Б – 105 / 20.06.2012 г. от Анка Димитрова Дякова, Александър Димитров Костов и Христо Спасов Трайков за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части:

  1. РУП за УПИ XI, имот с идентификатор 04279.614.276, имот с идентификатор 04279.614.275 и УПИ IX, имот с идентификатор 04279.614.269 в кв. 93 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград – за свързано застрояване.

  2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ XI, имот с идентификатор 04279.614.276 в кв. 93 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград.

Докладва: Ирена Малчева


Р Е Ш Е Н И Е № 5

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XI, имот с идентификатор 04279.614.276, имот с идентификатор 04279.614.275 и УПИ IX, имот с идентификатор 04279.614.269 в кв. 93 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград – за свързано застрояване.

Инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ XI, имот с идентификатор 04279.614.276 в кв. 93 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград е внесен с доклад.


6.обект: Заявление с вх.№ З – 03 – 47 / 06.06.2012 г. от ЧЕЗ “Разпределение България” АД за одобряване на инвестиционен проект за обект : “Захранващ кабел НН за жилищна сграда с магазини, гаражи и офиси” в УПИ III, имот с идентификатор 04279.609.46 в кв. 1 по плана на ж.к. “Запад” гр. Благоевград.

Докладва: инж. Бойко Милушев


Р Е Ш Е Н И Е № 6

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по заявлението за одобряване на инвестиционен проект за обект : “Захранва кабел НН за жилищна сграда с магазини, гаражи и офиси” в УПИ III, имот с идентификатор 04279.609.46 в кв. 1 по плана на ж.к. “Запад” гр. Благоевград, след съгласуване на трасе от Общински експертен съвет по устройство на територията и след издаване на заповед за учредяване на право на преминаване.


7.обект: Жалба с вх.№ Ж – 02 – 173 / 04.06.2012 г. от Георги Тодоров Ангелов относно изработен Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ XXIV 183, 184, 297 в кв. 2 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград по заявление с вх.№ 0107 – Р – 5 / 20.04.2012 г. от Диан Николов Иванов.

Докладва: инж. Радой Хаджиев


Р Е Ш Е Н И Е № 7

Общински експертен съвет по устройство на територията уважава жалбата относно изработения Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ XXIV 183, 184, 297 в кв. 2 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград, тъй като е налице имуществен спор.

При постигане на съгласие заявлението за одобряване на плана може да бъде преразгледано и одобрено.


8.обект: Молба с вх.№ М – 02 – 358 / 04.06.2012 г. от Юлия Стоянова Гошева до Общински съвет – гр. Благоевград за учредяване правото на сервитут и за предварително съгласие от Общински съвет – гр. Благоевград по чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за електрозахранване до имот с идентификатор 04279.105.20 в местността “Армутлука” по кадастралната карта на Благоевград.

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 8

Общински експертен съвет по устройство на територията изразява следното становище : да се внесе предложение от Кмета на Община Благоевград до Общински съвет – гр. Благоевград за даване предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за електрозахранване до имот с идентификатор 04279.105.20 в местността “Армутлука” по кадастралната карта на Благоевград.


9.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 91 / 13.07.2011 г. от Мая Димитрова Давкова, Любомир Николов Лазаров, Евгени Димитров Халачев, Любен Наков Илиев, Петър Страхилов Стойчев, Малин Петров Кривачки, Георги Димитров Котоков, Михаил Георгиев Кадиев, Здравко Станчов Гръчки, Методи Станчов Гръчки, Стойне Драганов Киров и Благой Стойнев Стоименов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация /ПУР/ от О.Т. 28 до О.Т. 37 за обособяване на нова улица – тупик за достъп до гаражи с идентификатори 04279.625.119.41, 04279.625.119.9, 04279.625.119.10, 04279.625.119.11, 04279.625.119.12, 04279.625.119.13, 04279.625.119.14, 04279.625.119.15, 04279.625.119.16, 04279.625.119.17, 04279.625.119.18 и 04279.625.119.19 и изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ – промяна предназначението на УПИ XIX от “комплексно жилищно строителство” в “комплексно жилищно строителство и гаражи” и режим на застрояване на 12 броя гаражи с идентификатори 04279.625.119.41, 04279.625.119.9, 04279.625.119.10, 04279.625.119.11, 04279.625.119.12, 04279.625.119.13, 04279.625.119.14, 04279.625.119.15, 04279.625.119.16, 04279.625.119.17, 04279.625.119.18 и 04279.625.119.19 в кв. 21 по плана на ж.к. “Ален мак”, гр. Благоевград.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 9

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация /ПУР/ от О.Т. 28 до О.Т. 37 за обособяване на нова улица – тупик за достъп до гаражи с идентификатори 04279.625.119.41, 04279.625.119.9, 04279.625.119.10, 04279.625.119.11, 04279.625.119.12, 04279.625.119.13, 04279.625.119.14, 04279.625.119.15, 04279.625.119.16, 04279.625.119.17, 04279.625.119.18 и 04279.625.119.19 и изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ – промяна предназначението на УПИ XIX от “комплексно жилищно строителство” в “комплексно жилищно строителство и гаражи” и режим на застрояване на 12 броя гаражи с идентификатори 04279.625.119.41, 04279.625.119.9, 04279.625.119.10, 04279.625.119.11, 04279.625.119.12, 04279.625.119.13, 04279.625.119.14, 04279.625.119.15, 04279.625.119.16, 04279.625.119.17, 04279.625.119.18 и 04279.625.119.19 в кв. 21 по плана на ж.к. “Ален мак”, гр. Благоевград.


10.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 28 / 06.03.2012 г. от Сергей Йорданов Терзийски за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с № 020044 в местността “Въчевица”, землището на с. Еленово, общ. Благоевград от “нива” за “ниско жилищно строителство”, с утвърдена площадка за проектиране с Решение № АР – 49 – 02, т. 1 от 29.02.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Благоевград.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 10

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с № 020044 в местността “Въчевица”, землището на с. Еленово, общ. Благоевград от “нива” за “ниско жилищно строителство”, с утвърдена площадка за проектиране с Решение № АР – 49 – 02, т. 1 от 29.02.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Благоевград.


11.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 9 / 26.01.2012 г. от Стефан Димитров Николов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с № 009005 в местността "Диновица", землището на с. Рилци, общ. Благоевград – от "нива" за "ниско свободно жилищно строителство", с утвърдена площадка за проектиране с Решение № ОД – 11, т. 6 от 19.12.2011 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Благоевград.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 11

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с № 009005 в местността "Диновица", землището на с. Рилци, общ. Благоевград – от "нива" за "ниско свободно жилищно строителство", с утвърдена площадка за проектиране с Решение № ОД – 11, т. 6 от 19.12.2011 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Благоевград.


12.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 48 / 10.05.2012 г. от “Виктория – 99” ЕООД, с управител Николай Лозанов Николов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за водопроводна връзка до имот с идентификатор 04279.111.29 в местността “Джампалица” по кадастралната карта на гр. Благоевград, минаваща през имоти с идентификатори 04279.125.79 – местен път (общински) и 04279.158.75 – местен път (общински).

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 12

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за водопроводна връзка до имот с идентификатор 04279.111.29 в местността “Джампалица” по кадастралната карта на гр. Благоевград, минаваща през имоти с идентификатори 04279.125.79 – местен път (общински) и 04279.158.75 – местен път (общински).


13.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 57 / 04.06.2012 г. от Георги Стефанов Димитров и Николай Христов Андонов за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 04279.601.262 по кадастралната карта на гр. Благоевград – обособяване на нов УПИ за имот с идентификатор 04279.601.262, с предназначение “за жилищно строителство и магазини” и план за застрояване за новообразувания УПИ – за ниско свободно жилищно застрояване с магазини.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 13

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 04279.601.262 по кадастралната карта на гр. Благоевград – обособяване на нов УПИ за имот с идентификатор 04279.601.262, с предназначение “за жилищно строителство и магазини” и план за застрояване за новообразувания УПИ – за ниско свободно жилищно застрояване с магазини, поради следните причини:

1. Не са спазени изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата.

2. С Подробния устройствен план /ПУП/ се изменя уличната регулация и се предвижда паркинг извън имота, без да има заповед на Кмета за допускане и решение на Общински съвет – гр. Благоевград.


14.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 58 / 05.06.2012г. от “Екофютчър Енерджи 1” ООД, с управители Теменужка Фотева Кралева и Румен Иванов Димитров за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с № 000135 в местността “Чуката”, землището на с. Церово, общ. Благоевград от “нива” за “ветроенергиен парк – 1 /един/ брой ветрогенератор с мощност 1,5 MW”, с утвърдена площадка за проектиране с Решение № АР – 49 – 05, т. 2 от 30.05.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Благоевград.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 14

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по заявлението за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с № 000135 в местността “Чуката”, землището на с. Церово, общ. Благоевград от “нива” за “ветроенергиен парк – 1 /един/ брой ветрогенератор с мощност 1,5 MW”, с утвърдена площадка за проектиране с Решение № АР – 49 – 05, т. 2 от 30.05.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Благоевград, след допълнително проучване.


15.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 59 / 06.06.2012 г. от “ЛИДЛ България ЕООД ЕНД КО” КД, пълномощник на “ВИМ – Х” ООД, с управител Нгуен Ван Хоай за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за улична регулация /ПУР/ от клон на кръгово кръстовище при ЗМК за нова улична комуникация, преминаваща през имот с идентификатор 04279.621.79 (общински) като продължение в западна посока за осигуряване достъп до имот с идентификатор 04279.621.80, изменение плана за регулация /ПР/ на УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 в кв. 1 по плана на Промишлена зона (IX – ти и X – ти микрорайон), гр. Благоевград и план за застрояване /ПЗ/ за УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 – за ново средно свободно застрояване за търговски комплекс, супермаркет, паркинг и трафопост.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 15

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за улична регулация /ПУР/ от клон на кръгово кръстовище при ЗМК за нова улична комуникация, преминаваща през имот с идентификатор 04279.621.79 (общински) като продължение в западна посока за осигуряване достъп до имот с идентификатор 04279.621.80, изменение плана за регулация /ПР/ на УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 в кв. 1 по плана на Промишлена зона (IX – ти и X – ти микрорайон), гр. Благоевград и план за застрояване /ПЗ/ за УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 – за ново средно свободно застрояване за търговски комплекс, супермаркет, паркинг и трафопост.


16.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 60 / 07.06.2012 г. от Борис Смиленов Милушев и Виктор Александров Милушев за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ –изменение плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ XXIV, имот с идентификатор 04279.604.369 в кв. 83 по плана на V – ти микрорайон, гр. Благоевград – промяна предназначението на УПИ XXIV от “за хотел, заведение за обществено хранене и озеленяване” за “жилищно строителство, офиси, заведение за обществено хранене и озеленяване”, изменение характера на одобреното застрояване от ниско в средно и ново средно свободно застрояване за жилища, офиси и заведение за обществено хранене.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 16

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се задвижат процедурите по одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ XXIV, имот с идентификатор 04279.604.369 в кв. 83 по плана на V – ти микрорайон, гр. Благоевград – промяна предназначението на УПИ XXIV от “за хотел, заведение за обществено хранене и озеленяване” за “жилищно строителство, офиси, заведение за обществено хранене и озеленяване”, изменение характера на одобреното застрояване от ниско в средно и ново средно свободно застрояване за жилища, офиси и заведение за обществено хранене, тъй като Подобният устройствен план /ПУП/ не е съобразен със заповедта за допускане.


17.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 61 / 12.06.2012 г. от Божурка Николова Петрова и Спаска Николова Колева за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.310.2221 в местността "Гошевица" по кадастралната карта на гр. Благоевград – от "за земеделски труд и отдих" за "вилно строителство", с утвърдена площадка за проектиране с Решение № АР – 49 – 05, т. 4 от 30.05.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Благоевград.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 17

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се задвижат процедурите по одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.310.2221 в местността "Гошевица" по кадастралната карта на гр. Благоевград – от "за земеделски труд и отдих" за "вилно строителство", с утвърдена площадка за проектиране с Решение № АР – 49 – 05, т. 4 от 30.05.2012 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Благоевград, тъй като с Подробния устройствен план не е решен достъпа до имота и не са спазени изискванията за цветово оформяне на ПУП.

Има строителна забрана в участъка от ул. “Андрейчин” до отклонението за бул. “П. Яворов”.


18.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 62 / 18.06.2012 г. от Славейко Николов Трайков и Емил Николов Трайков за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ПЗ/ на имот с № 022002 в местността "Гошевица", землището на с. Еленово, общ. Благоевград – промяна предназначението на имота от "жилищно строителство и магазини" за "покрита спортна площадка и заведение за обществено хранене" и ново ниско свободно застрояване за покрита спортна площадка и заведение за обществено хранене.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 18

Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ПЗ/ на имот с № 022002 в местността "Гошевица", землището на с. Еленово, общ. Благоевград – промяна предназначението на имота от "жилищно строителство и магазини" за "покрита спортна площадка и заведение за обществено хранене" и ново ниско свободно застрояване за покрита спортна площадка и заведение за обществено хранене, тъй като в имота има констатирано незаконно строителство и издадени следните заповеди на Началника на РДНСК Югозападен район :

1. Заповед № ДК – 09 – БЛ – 66 / 22.07.2010 г.

2. Заповед № ДК – 09 – БЛ – 65 / 22.07.2010 г.

3. Заповед № ДК – 02 – ЮЗР – 183 / 26.05.2011 г.

4. Заповед № ДК – 02 – ЮЗР – 182 / 26.05.2011 г.


19.обект: Заявление с вх.№ З – 03 – 51 / 13.06.2012 г. от “РИЛ – 2010” ООД за одобряване на изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Благоевград, одобрен с Решение № 208 от Протокол № 3 от 25.02.2011г. на Общински съвет – гр. Благоевград за имот с № 162.1219, находящ се в местността “Параджико”, землището на с. Покровник, общ. Благоевград, във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на обект: “водноелектрическа централа за МВЕЦ – сградоцентрала” в имота.

Докладва: Ивана Янева


Р Е Ш Е Н И Е № 19

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по заявлението за одобряване на изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Благоевград, одобрен с Решение № 208 от Протокол № 3 от 25.02.2011г. на Общински съвет – гр. Благоевград за имот с № 162.1219, находящ се в местността “Параджико”, землището на с. Покровник, общ. Благоевград, във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на обект: “водноелектрическа централа за МВЕЦ – сградоцентрала” в имота, след допълнително проучване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………./арх. Васил Тинчев/

ЧЛЕНОВЕ:

1………………../арх. Виолета Спасова/


2………………./инж. Стилияна Ерделска/


3………………../Валентина Спасова/


4………………../инж. Камелия Вълкова/


5………………../Ели Лазарова/


6………………../инж. Радой Хаджиев/


7………………../арх. Николай Манолов, без т. 17/


8………………../инж. Даниела Павлова/


9………………/инж. Иван Иванов/


10………………/ инж. Теменужка Филипова/


Изготвил:

Ивана Янева

Младши експерт "Юрист"

в отдел “Архитектура и проектиране”

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом