Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер188.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.government.bg/documents/Protokol_PKZaetost_1_30.01.2012.doc

Постоянна комисия по заетост към

Областен съвет за развитие на област Велико ТърновоП Р О Т О К О Л


1 / 30.01.2012 г


Днес 30.01.2012 г. в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 19 от общо 29 членове на комисията. / Приложение 1 – Списък на присъстващите членове/

Г-жа Изабела Чорбаджиева - заместник областен управител и Председател на Постоянната комисия по заетост откри заседанието и представи проекта за дневен ред:

 1. Представяне на Предложението на Регионален инспекторат по образование – Велико Търново за Държавния план-прием за учебната 2012-2013 г. – докладва представител на РИО

 2. Дискусия по направеното Предложение за Държавния план-прием за учебната 2012-2013 г.

 3. Вземане на решение за съгласуване на Държавен план-прием.

 4. Разни.

По така предложения дневен ред не бяха направени предложения и той бе приет единодушно от членовете на Комисията без промени.

По точка 1

Г-жа Изабела Чорбаджиева даде думата на г-жа Розалия Личева -Началник на Регионален инспекторат по образование Велико Търново

Г-жа Розалия Личеваблагодари на присъстващите и заяви, предложението на РИО е изготвено на основание на чл. 49 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл. 25 от Закона за професионалното образование и обучение и списъка на професиите за професионално образование и обучение и е съобразено поставените изисквания от Министерството на образованието, младежта и науката. През настоящата година тези изисквания са:

 • предложенията да са съобразени с приоритетите за развитие на област Велико Търново

 • баланс между реалния брой завършващи основно образование ученици и заявения прием

 • наличие на МТБ и необходимите специалисти

 • декларация от директора при предложение за прием на две професии/специалности от професия в една паралелка, като чрез нея се гарантира, че финансирането на обучението в тези паралелки ще се извършва в рамките на средствата по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик за целия срок на обучение.

Г-жа Личева направи кратък преглед на реализирания прием през учебната 2011-2012 година.

За учебната 2011/2012 г. година за прием след 7-ми клас са били закрити 2 профилирани паралелки и 4 професионални като най- голям е броя във Велико Търново – общо 3 (1 професионални и 2 профилирани). Средната пълняемост на паралелки след 7 клас е 24,04 в профилирани паралелки и 23,94 в професионалните паралелки.

Направен е анализ на броя на приетите след седми клас ученици. Наблюденията са, че все повече се увеличава процентът на приетите след седми клас ученици. През 2003 г. те са били 33,45%, а през 2011 г. те са 54,83%. Относително постоянен е броят на учениците, които след завършен седми клас отиват да учат в други общини и области, както и на тези, които идват да учат в област Велико Търново от други области.

През 2012 г. завършващите VІІ-ми клас ученици са 1902. Наблюдава се намаление на броя на завършващите ученици в общините Горна Оряховица, Лясковец, Свищов, Велико Търново. Запазва се или се увеличава в общини Стражица, Павликени, Полски Тръмбеш, Сухиндол, Елена и Златарица.

За прием след VІІ-ми клас за направени заявки за прием на 1368 ученика.

Регионален инспекторат по образованието предлага балансиран прием след VІІ-ми клас за 1104 ученика и за обучение след основно образование остават 798 ученика.

Регионален инспекторат по образование след прецизно разглеждане на направените заявки е изготвил едно балансирано предложение за Държавен план прием по общини:

Община Велико Търново:

 • при реализирани през 2011/2012 г. 9 професионални паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 11, РИО предлага прием в 9 професионални паралелки.

 • при реализирани през 2011/2012 г. 14 профилирани паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 19, РИО предлага прием в 16 профилирани паралелки

Предложението е за разкриване над приема от миналата година на 2 профилирани паралелки: 1 в Хуманитарна гимназия - профил „Хуманитарен” и 1 в СОУ „Г. С. Раковски” – профил „Спорт”.

Община Горна Оряховица:

 • при реализирани през 2011/2012 г. 5 професионални паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 8, РИО предлага прием в 6 професионални паралелки.

Предлага се разкриване на паралелка „Техник по ортопедична техника” в ПТГ „Васил Левски”

 • при реализирани през 2011/2012 г. 4 профилирани паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 5, РИО предлага прием в 4 профилирани паралелки

Община Елена:

 • за 2012 г. СОУ „Иван Момчилов” заявява прием в 1 професионална паралелка.

 • при реализирана през 2011/2012 г. 1 профилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 1, РИО предлага прием в 1 профилирана паралелка

Община Лясковец:

 • при реализирана през 2011/2012 г. 1 профилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 1, РИО предлага прием в 1 профилирана паралелка в СОУ „М. Райкович”

Община Павликени:

 • при реализирана през 2011/2012 г. 1 професионална паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 1, РИО предлага прием в 1 професионална паралелка.

 • при реализирана през 2011/2012 г. 1 профилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 2, РИО предлага прием в 2 профилирана паралелка.

Предложението е да бъде съгласуван прием в 2 профилирани паралелки в СОУ „Бачо Киро”, където има условия и интерес към такова обучение.

Община Свищов:

 • при реализирани през 2011/2012 г. 2 професионални паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 2, РИО предлага прием в 2 професионални паралелки.

 • при реализирани през 2011/2012 г. 2 профилирани паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 4, РИО предлага прием в 3 профилирани паралелки като предлага разкриване на профилирана паралелка в СОУ „Н.Катранов”.

Община Стражица:

 • при реализирана през 2011/2012 г. 1 профилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 1, РИО предлага прием в 1 профилирана паралелка в СОУ А.Каралийчев”.

 • за 2012/2013г. ПГСС "М.Ангелов" - с.Камен заявява прием в 1 професионална паралелка, РИО предлага да не се извършва прием след 7-ми клас в ПГСС "М.Ангелов" - с.Камен.

В общините Полски Тръмбеш, Златарица и Сухиндол не се предлага прием след 7-ми клас в професионални и профилирани паралелки.


Като цяло за област Велико Търново прием след 7-ми клас РИО предлага да се извърши в 19 професионални и 28 профилирани паралелки.

През 2011/2012 г. прием след 8-ми клас в област Велико Търново има реализиран в 26 професионални, 9 профилирани и 4 непрофилирани паралелки.

Закрити са били следните паралелки:

 • 1 паралелка, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия'' - ПГТ „Д-р Васил Берон" - Велико Търново;

 • 1 паралелка, специалност „Топлотехника" — ПТГ „Васил Левски" — Г.Оряховица;

 • 0,5 паралелка по специалност „Електрически инсталации" в ПГС „К. Фичето" – В. Търново;

 • 0,5 паралелка по специалност „Вътрешни облицовки и настилки" в ПГС „К. Фичето" В. Търново;

 • 0,5 паралелка по специалност „Горско стопанство" - СОУ „Ив. Момчилов" - гр. Елена

 • 0,5 паралелка по специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене" - СОУ „Ив. Момчилов" - гр. Елена

 • 1 паралелка, профил Хуманитарен - ХГ „Св. Св. Кирил и Методий" – В. Търново;

 • 1 непрофилирана паралелка в СОУ "Николай Катранов" - гр. Свищов

 • 1 профилирана паралелка, профил "Технологичен“ - СОУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов (утвърдена непрофилирана паралелка)

Средната пълняемост на паралелки след основно образование през 2011/2012 г. е 22,27 в СОУ и профилирани гимназии и 23,79 в професионалните гимназии.

Броят на завършващите 8-ми клас ученици е 852. Направена е заявка за прием след 8-ми клас за 1176 ученика. Регионалният инспекторат по образование предлага балансиран прием за 912 ученика както следва по общини:

Община Велико Търново:

 • при реализирани през 2011/2012 г. 6 професионални паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 12, РИО предлага прием в 6 професионални паралелки.

 • при реализирани през 2011/2012 г. 2 профилирани паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 4, РИО предлага прием в 3 профилирани паралелки.

 • при реализирана през 2011/2012г. 1 непрофилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявени 2, РИО предлага прием в 1 непрофилирана паралелка

Община Горна Оряховица:

 • при реализирани през 2011/2012 г. 7 професионални паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 8, РИО предлага прием в 7 професионални паралелки.

 • при реализиран прием през 2011/2012 г. в 1 профилирана паралелки, за 2012/2013 г. няма заявени такива.

 • няма да има прием и в непрофилирани паралелки.

В Община Елена при реализиран прием през 2011/2012 г. в 1 професионална и 1 профилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявен прием в 1 непрофилирана паралелка, в която РИО предлага да се осъществи прием.

Община Златарица:

 • при реализирана през 2011/2012 г. 1 професионална паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 1, РИО предлага прием в 1 професионална паралелка.

 • при реализирана през 2011/2012 г. 1 непрофилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 1, РИО предлага прием в 1 непрофилирана паралелка.

Община Павликени:

 • при реализирани през 2011/2012 г. 2 професионална паралелка, за 2012/2013 г. има заявени 2, РИО предлага прием в 2 професионални паралелки.

 • при реализирана в СОУ „Бачо Киро” през 2011/2012 г. 1 профилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 1 непрофилирана паралелки, РИО предлага прием в 1 непрофилирана паралелка в същото училище.

В Община Лясковец при реализиран прием през 2011/2012 г. в 1 профилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявена 1 непрофилирана, в която РИО предлага да се извършва прием.

В Община Полски Тръмбеш при реализиран прием през 2011/2012 г. в СОУ ”Ц.Церковски” в 1 професионална, 1 профилирана и 1 непрофилирана паралелка, за 2012/2013 г. са подадени същите заявки и РИО предлага да бъде извършен прием в 1 професионална, 1 профилирана и 1 непрофилирана паралелка.

Община Свищов:

 • при реализирани през 2011/2012 г. 4 професионални паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 6, РИО предлага прием в 4 професионални паралелки.

 • при реализирани през 2011/2012 г. 1 профилирана паралелка, за 2012/2013 г. има заявени 2, РИО предлага прием в 2 профилирани паралелки, като предлага разкриване на още една профилирана паралелка в СОУ „Д.Благоев”, за сметка на реализираната непрофилирана паралелка в същото училище през миналата учебна година.

Община Стражица:

 • при реализирани през 2011/2012 г. 3 професионални паралелки, за 2012/2013 г. има заявени 3, РИО предлага прием в 3 професионални паралелки.

 • при реализиран прием в 1 профилирана паралелка през 2011/2012 г. има заявка за 1 непрофилирана паралелка, като РИО предлага да бъде разкрита 1 непрофилирана паралелка в СОУ „А.Каралийчев”

В Община Сухиндол през 2011/2012 г. има реализиран прием в 1 професионална паралелка, която за 2012/2013 година отново е заявена и РИО предлага в нея да се извършва прием след основно образование.

Като цяло за област Велико Търново прием след основно образование се предлага в 25 професионални, 6 профилирани паралелки и 7 непрофилирани паралелки.

Професионалните области по които през учебната 2012/2013 г. ще бъдат обучавани учениците са следните:

 • Дизайн – 1 училище

 • Стопанско управление и администрация – 4 училища

 • Информатика – 4 училища

 • Машиностроене, металообработване и металургия – 3 училища

 • Електротехника и енергетика и Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника – 5 училища

 • Химични продукти и технологии – 0 училища

 • Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства – 5 училища

 • Хранителни технологии – 4 училища

 • Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи – 4 училища

 • Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло – 1 училище

 • Архитектура и строителство – 3 училища

 • Растениевъдство и животновъдство, Градинарство (паркове и градини) и Горско стопанство – 7 училища

 • Медицинска диагностика и лечебни технологии – 1 училище

 • Социална работа и консултиране – 1 училище

 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг; Пътувания, туризъм и свободно време – 9 училища

 • Фризьорски и козметични услуги – 1 училище

 • Транспортни услуги – 1 училище


В предложения план –прием не се предлага обучение в следните професионални направления:

215 - приложни изкуства и занаяти

524 - химични продукти и технологии

544 – минно дело

624 – рибно стопанство

640 - ветеринарна медицина

723 – здравни грижи

813 – спорт

861 – сигурност

863 – военно дело и отбрана


Новите професии предложени в План-приема за 2012/2013 година са:

 • 812020 „ Планински водач”, специалност 8120201 “Туризъм” с придобиване на ІІІ СПК в Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”, Велико Търново

 • 762030 "Помощник-въпитател", специалност 7620301“Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца” с придобиване на ІІІ СПК в Професионална гимназия по моден дизайн –Велико Търново – задочна форма на обучение

 • 725030 „Техник по ортопедична техника", специалност 7250301 “Ортопедична техника и бандажи” с придобиване на ІІІ СПК в Професионална техническа гимназия „Васил Левски” ,град Горна Оряховица

 • 482040 „Организатор Интернет приложения”, специалност 4820401 „Електронна търговия” с придобиване на ІІІ СПК в Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица

 • 812010 „ Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност 8120101 “Организация на туризма и свободното време” с придобиване на ІІІ СПК в СОУ “Иван Момчилов“ – град Елена

 • 812030 „ Екскурзовод”, специалност 8120302 “Екскурзоводско обслужване” с придобиване на ІІІ СПК в СОУ “Иван Момчилов“ – град Елена

 • 541020 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, специалност 5410201 „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, задочна форма на обучение с придобиване на ІІ СПК в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, Свищов – задочна форма на обучение

 • 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника”, специалност 5250602 “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, задочна форма на обучение с придобиване на ІІ СПК в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, Свищов – задочна форма на обучение


През 2012/2013 г. в област Велико Търново се предлага обучение и в следните форми на обучение:

 • 11 задочна форма на обучение

 • 1 задочно след VІІ клас

 • 1 вечерна

 • 1 ПТУ дневна

 • 2 ПТУ вечерна

 • 3 помощни паралелки


Изведени бяха силните и слаби страни на така представения Държавен план-прием за 2012/2013 г. и бяха набелязани необходимите мерки за промяна.


По точка 2

Г-жа Чорбаджиева даде думата на членовете на Комисията за обсъждане на предложения от РИО Държавен план-прием. Решението, което ще вземе днес комисията трябва да съответства на баланса между търсене на регионалния пазар на труда и предлагане на профилирано и професионално обучение и да е подчинено най-вече на броя на завършващите ученици.

Г-н Обрешко Нечев представи накратко дефицитите на пазара на труда на територията обслужвана от Дирекция „Бюро по труда” В. Търново. Ясно изразени са дефицитите от работници в хотелиерството, хранително вкусовата промишленост, строителството и машиностроенето. Има несъответствие между изискванията на работодателите и предлаганата свободна работна ръка.

Г-жа Илийка Иванова подкрепи изказването на г-н Нечев, като заяви, че работодателите се нуждаят от работна ръка „сега и на момента”. Липсва в цялата област обучение на кадри за шивашкото производство, а има такива потребности и по този въпрос трябва да се помисли, защото след 3-4 години ще има огромен дефицит.

Г-жа Пенка Игнатова заяви, че изнесения анализ е продукт на изключителен труд, който уважава и счита, че предложения прием се основава на реализирания прием през изминалата година. В община В. Търново имаше заявки от бизнеса за обучение на кадри и готовност за съдействие от тяхна страна. Относно приема след 7-ми клас тя изрази молба да се даде възможност на СОУ „Вела Благоева” да извърши прием в 1 профилирана паралелка след 7-ми клас профил „Предприемачество и бизнес”. Наистина миналата година не бе реализиран прием в същото училище след 7-ми клас, но това беше в друг профил „Информационни технологии”.

Г-жа Розалия Личева отбеляза, че РИО се е постарало максимално да се съобрази с предложенията на бизнеса и заявките на училищата и счита, че предлага един балансиран Държавен план-прием. Относно въпросът за профилираната паралелка в СОУ „Вела Благоева”, децата, които искат да се обучават в професионално направление „Предприемачество” биха могли да го направят в Старопрестолна гимназия по икономика. Голям е процентът на учениците, които след завършване на средното си образование продължават във висши учебни заведения и се реализират в други сфери. Това налага усилията да се запази мрежата от професионални училища в Свищов, Велико Търново и др. общини, за да се подкрепи развитието на местната икономика.

Балансираният прием е направен основно на базата на намаляващия брой ученици и това е най-важния критерий.

Г-жа Милена Богданова заяви, че е удовлетворена от направения анализ и предложението за Държавен план-прием. В условията на икономическа криза в община Свищов има сериозно свиване на пазара и бизнеса не е в състояние да планира необходимостта от кадри и от там и училищата се затрудняват да планират разумно обучението по определени професии. Акцентът, върху който е построен приема е единствения възможен – броя на завършващите ученици.


По точка 3

Г-жа Изабела Чорбаджиева предложи да бъде подложено на гласуване следното решение:

РЕШЕНИЕ 1 :


Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Велико Търново приема без изменения и съгласува, направеното от Регионален инспекторат по образование Велико Търново предложение за Държавен план-прием за учебната 2012/2013 година в държавните и общински професионалните и профилирани гимназии и средните общообразователни училища с професионални паралелки както следва:

VІІ клас

Основно образование


Общо

Задоч-на

Про-фес.

Про-

фил.

Про-

фес.


Про-

фил.

Непро-

фил.

Пом.

Веч.

ПТУ

веч.

ПТУ

дн.

Зад.

Община В. Търново

-

9

16

6

3

1

2

-

-

-

2
Община Г.Оряховица

1

6

4

7

-

-

-

1

1

1

2
Община Елена

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

2
Община Златарица

-

-

-

1

-

1

-
-

-

1
Община Лясковец

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-
Община Павликени

-

1

2

2

-

1

-

-

-

-

1
Община П.Тръмбеш

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-
Община Свищов

-

2

3

4

2

-

1

-

1

-

1
Община Стражица

-

-

1

3

-

1

-

-

-

-

2
Община Сухиндол

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

За областта


1


19


28


25


6


7


3


1


2


1


11


104Решението бе прието от членовете на комисията с 19 гласа За”


Г-жа Чорбаджиева благодари на присъстващите на днешното заседание и изрази задоволство от проведения диалог.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Изабела Чорбаджиева

Заместник областен управител

на област Велико Търново

СЕКРЕТАР:

Мариета Гъркова

Старши експерт

Дирекция АКРРДС


Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом