І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
ИмеІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер233.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/01250511.doc

Услуги
 Номер 1 от 25.05.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"

 Пощенски код: 1606

 Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично - частно партньорство"

 E-mail:

 Факс: 02 9173262

 Пощенски адрес: бул. "Македония" № 3

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: София

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: Галя Тодорова

 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III

 Адрес на възложителя: ww.napi.government.bg

 Телефон: 02 91733421

 Адрес на профила на купувача

 Страна: РБългария

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: „Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация и реконструкция на обект: Лот 18, „Транзитни пътища V”, Път II-13 „Борован - Кнежа” от км 44+030 до км 51+269,70, Път II-13 „Борован - Кнежа” от км 53+400 до км 67+300, Път II-81 „Петрохански проход” от км 50+820,08 до км 72+706,16, Път II – 81 „Обход на гр. Берковица" от км. 72+685.15 до км.77+537.92, Път II-81 „Йончеви ханове - Благово” от км 79+900 до км 86+289,51 

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG314

 Място на изпълнение: Област Плевен

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 12

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: „Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация и реконструкция на обект: Лот 18, „Транзитни пътища V”, Път II-13 „Борован - Кнежа” от км 44+030 до км 51+269,70, Път II-13 „Борован - Кнежа” от км 53+400 до км 67+300, Път II-81 „Петрохански проход” от км 50+820,08 до км 72+706,16, Път II – 81 „Обход на гр. Берковица" от км. 72+685.15 до км.77+537.92, Път II-81 „Йончеви ханове - Благово” от км 79+900 до км 86+289,51

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 71521000: Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти:

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Определяне на изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на обект: Лот 17, „Транзитни пътища V”, Път II -16 „Мездра-Ребърково-Елисейна” от км 0+000 до км 22+544.90, път II-16 „Елисейна - Своге” от км 22+544.90 до км 50+790.53, път II-16 „Своге-Нови Искър” от км 50+790.53 до км 81+778.84, съгласно приложените в документацията Проектна документация, Обобщена Количествена сметка и Техническа спецификация и приложение.

 Прогнозна стойност: 500000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 24

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):


 Описание: Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е 5 000 лв. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Гаранцията за авансово плащане задължително е под формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. В 30 - дневен срок от датата на влизане в сила на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на КОНСУЛТАНТА авансово до 10 на сто от Цената за изпълнение на Договора без ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) дни след Датата на приключване съгласно дефиниците в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер до 10 на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранциите се представят в една от следните форми:депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: БНБ – централно управлениеIBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03BIC: BNBGBGSD банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, оригинал Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковите гаранции, изготвени по образците, посочени в т. 94.3 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя. Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена по образеца в Приложение № 11, тази за изпълнение на договора - по образеца в Приложение № 12, а банковата гаранция за авансово плащане - по образеца в Приложение № 17 от Документацията за участие в процедурата. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:


 Условия: Заплащането по договора се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим, съгласно действащото законодателство, данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Цената за изпълнение на Договора представлява цялостното и окончателно възнаграждение на Консултанта за услугите по този Договор. В 30 - дневен срок от датата на влизане в сила на Договора Възложителят превежда на Консултанта аванс, представляващ до 10% от Цената за изпълнение на Договора без ДДС (ако Изпълнителят изрично е посочил в Техническата си оферта, че иска авансово плащане). Върху авансовото плащане не се начислява лихва.Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 1/3 от сумата на съответното междинно плащане към Консултанта до пълното възстановяване на авансовото плащане. След пълното възстановяване на авансовото плащане банковата гаранция за авансово плащане се освобождава в срок до 10 работни дни.Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя или сума по набирателната сметка на Възложителя и фактура на стойност равна на стойността на исканото авансово плащане.Извършват се три междинни плащания, всяко от които в размер на 30% от цената за изпълнение на договора. Всяко междинно плащане се намалява с удръжките за възстановяване на авансовото плащане. Междинните плащания се извършват по схема, както следва: първо междинно плащане - представлява 30% от цената за изпълнение на договора, което се извършва в 60-дневен срок от приемането и издаването на Акт за междинно плащане по договора за строителство, удостоверяващ достигането на 33% от стойността на строителните работи; второ междинно плащане - представлява 30% от цената за изпълнение на договора, което се извършва в 60-дневен срок от приемането и издаването на Акт за междинно плащане по договора за строителство, удостоверяващ достигането на 66% от стойността на строителните работи и трето междинно плащане - представлява 30% от цената за изпълнение на договора, което се извършва в 60-дневен срок от издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15) по ЗУТ. До завършване на строителството общата сума на междинните плащания не може да надхвърля 90% от цената за изпълнение на договора. Окончателно плащане в размер на 10% от цената за изпълнение на договора се извършва в срок до 60 дни от издаване на Акта за окончателно плащане по Договора за строителство, след въвеждането на Строежа в експлоатация и след изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и на Доклад - Технически паспорт на Строежа.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):


 Правна форма: Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА

 Условия: При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението, а когато възложителят не е поставил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице се представят и документите по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса напарични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на подписване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.3. Лиценз за упражняване на дейността – извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издаден от държавата, където участникът е установен. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от партньорите в обединението. 4. Гаранция за изпълнение на договора в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел "ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА" от документацията за участие. 5. Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ. В случай на обединение – обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката и застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.6. Чуждестранното лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение № 16.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3), представени по реда и начина описан в Документацията за участие. Представят се собственоръчно подписани с трите имена декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители те също представят такива декларации. 2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата: 2.1. Наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.2.2. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 2.3. Участникът не отговаря на изискванията по т. ІІІ.2.2 и т. ІІІ.2.3 от настоящото обявление. 2.4. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма.2.5. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 2.6. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения. 2.6. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 2.8. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване. 2.9. Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, освен ако участникът не докаже, че предложената цена е формирана обективно, съгласно изискванията по т. 76.8. от Документацията за участие (чл. 70 от ЗОП).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: 1.1. заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010); 1.2. заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009, 2010);1.3. заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя заверил финансовите отчети за последните 3 финансови (2008, 2009, 2010) години.2. Информация за общия оборот и за оборота на консултантските услуги, в сферата на строителството (строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави) за последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документите по ІІІ.2.2, т. 1 и т. 2 се представят за всеки от тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.4. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по ІІІ.2.2, т. 1, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в ІІІ.2.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.

 Минимални изисквания: А. Оборот от услуги като консултант в областта на строителството, сходно с предмета на обществената поръчка (строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави), сумарно за последните 3 (три) години (2008, 2009,2010) не по-малко от 600 000 (шестстотин хиляди) лв. без ДДС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе трябва да бъде изпълнено от обединението или от участник в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Списък (Прил. №8) на основните договори за консултантски услуги, вкл. и договорите по ІІІ.2.3, т.А., сходни с предмета на ОП (стр. надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в др. държави при стр-во на пътища, стр-во на авиописти, изпълнени през посл. 3 (три) години (2008, 2009, 2010), вкл. обект, възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация. 2. Референции за изпълнение на най–важните стр. обекти и задължително за тези по ІІІ.2.3, т.А или сертификати за завършване, или копие от договора заедно със сертификат за получено окончателно плащане или други документи, издадени от лица, различни от участника, доказващи изпълнението на договорите.3. Списък на техн. оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР по ІІІ.2.3, т.Б (Прил. № 15). Участникът представя док-ти, удостоверяващи основанието за ползване на техн. оборудване за изпитване и изследване–док-т за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем, лизинг, други, вкл. възможностите на трети лица в съответствие с тази док-я. 4. Списък на транспорта и превозните средства, осигурени за екипа (Прил. № 15.1) и док-ти, удостоверяващи основанието за ползване на транспорта и превозните средства, осигурени за екипа – док-т за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем, лизинг, други, вкл. възможностите на трети лица в съответствие с тази док-я.5. Списък (Прил. № 9) на инженерно–техническия персонал за осигуряване на техн. ръководство при изпълнение на консултантската услуга, вкл. за осигуряване на контрола на качеството по ІІІ.2.3, т.Д. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, проф. опит и квал-я и длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на ОП, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, др.). Участникът представя док-ти, удостоверяващи образованието, проф. квал-я и проф. опит на лицата по ІІІ.2.3, т.Д: трудово–биографични справки на членовете на екипа (Прил. № 9.1) като се приложат и съответните доказателствени док-ти (копия на дипломи за завършено образование, трудови или граждански договори, трудови книжки, за "Координатор по безопасност и здраве" следва да се представи док-т за изкаран курс или др. вид док-т, който дава възможност за заемане на тази позиция и др.); декларация по Закона за защита на личните данни на членовете на екипа (Прил. № 9.2) и декларация за непрекъснато разположение на ключовите специалисти на обекта по време на целия стр. период (Прил. № 9.3). 6. Лиценз за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/ или упражняване на стр. надзор, издаден по реда на на чл. 7 от "Наредбата за условия и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на стр. надзор" с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, съответно екв. документ – за чуждестранните лица.7. Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт (напр. ISO) или екв. на тях док-ти, издадени от независими лица акредитирани по съотв. серия европейски стандарти от ИА "Бълг. служба за акредитация" или от чужд. орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация. 8. Декларация по ІІІ.2.3, т.З (Прил. № 10). 9. В случай, че участник–чуждестранно лице, е посочил в справката по ІІІ. 2.3, т. Д (ако е приложимо) и т.5, че ще изпълни ОП с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава–членка на ЕС, или на държава –с трана по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация (Прил. № 16).

 Минимални изисквания: А. През последните3 год. ( 2008, 2009, 2010) да е изпълнил поне три договора като консултант с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в др. държави, при стр-во на пътища, вкл. пътни съоръжения или стр-во на авиописти. Б. Да има възможност да осигури техн. оборудване за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР, мин. тотална станция и нивелир с лата и тринога.В.Да има възможност да осигури офиси (свързани със съответните ЕЛ.,ВиК и др. мрежи), транспорт и превозни средства за своя екип.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него.Г. Да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техн. ръководство при изпълнение на консултантската услуга, вкл. за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на ОПД.1. Задължителният мин. състав на екипа трябва да включва ключови специалисти, както следва:- Рък. на проекта - стр. инженер, степен магистър; с познания при прилагане на местни и международно признати стандарти, техн. спецификации и указания за стр-во и управление на инфр. обекти; с опит в пътния сектор 8 год. и участие в екип на подобна старша позиция най-малко в един изпълнен проект 10 год. - Инженер по материали - стр. инженер, инженер-геолог или инженер-химик, степен магистър; с познания при прилагане на местни и межд. признати стандарти за окачествяване на материалите при изпълнение на стр-вото на инфр. обекти; опит в пътния секто 5 год. и участие в екип на подобна длъжност в най-малко 1 изпълнен проект през последните 8 год. - Инженер по количества - стр. инженер, степен магистър; с познания при прилагане на местни и межд. признати стандарти, техн. спецификации и указания за стр-во и управление на инфр. обекти; опит в пътния сектор 5 год. и участие в екип на подобна длъжност в най-малко 1 изпълнен проект през последните 8 год. - Инженер по съоръженията"-образование стр. инженер степен магистър спец. ТС или ПГС,опит в пътния сектор магистър мин. 8г. опит при упражняване на строителен надзор на проекти за стр-во или реконструкция на пътища и съоръжения /част Конструктивна/ - мин. 5 год. - Инспектор - ще изпълнява и функциите на "Координатор по безопасност и здраве"; стр. инженер, степен магистър или стр. техник и да притежаване необходимия сертификат или др. документ за упражняване на позицията за "Координатор по безопасност и здраве"; с опит в пътния сектор 5 год. и участие в екип на подобна длъжност в най-малко 1 изпълнен проект през последните 8 год. - Геодезист - степен магистър- стр. инженер, инженер по геодезия; с опит в пътния сектор 5 год. и участие в екип на подобна длъжност в най-малко един изпълнен проект през последните 8 годД.2. Краткосрочни експерти-висше образование - 5. год. съотв. професионален опит. Д.3. Помощен персонал и съдействие. Е. Да притежава Лиценз съгласно чл. 166, ал.2 от ЗУТ, а за участниците – чуждестранни лица, екв. документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от участниците в обединението. Ж. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт (например ISO) или екв. на тях. З. Да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА

 Нормативни разпоредби: Чл. 166, чл. 229 от Закон за устройство на територията и Наредба за условия и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр. 99/ 2003 год.).

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)


 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка


Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Обявление за предварителна информация

 Номер на обявлението в OВ: 2011/S- от 18/05/2011

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 70

 Условия: 1. Върху посочената стойност не се начислява ДДС.2. Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14,00 до 16,00 часа всеки работен ден, след обнародване на обявлението в електронната страница на ДВ. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, IBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14,00 до 16,00 часа.

 Дата: 22/06/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие


 Час: 17:00

 Дата: 02/07/2011

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 120

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите


 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

 Място: Административната сграда на АПИ, ет.IV, ст. 406A

 Време: 13:30

 Лица: Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

 Дата: 03/07/2011

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: Документацията по процедурата е публикувана на интернет адрес на АПИ: www.napi.government.bg.Консултантът се задължава да изпълнява функциите си и по време на гаранционните срокове за СМР и съоръженията, в съответствие с договора за СМР. 

Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 20.05.2011 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcаdmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9356113

 Страна: РБългария

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Е-mail: cpcаdmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9356113

 Страна: РБългария

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 20/05/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"

 Пощенски код: 1606

 Място/места за контакт: Завеждащ деловодство при АПИ

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес: бул. "Македония" № 3

 Град: София

 На вниманието на: Деловодство

 Интернет адрес

 Телефон: 02 9520525

 Страна: РБългария

Свързани:

І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №1, ст. 2
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: д-ция "Обществени поръчки и публично-частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3, ст. 4
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом