Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
ИмеBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер173.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007741214.docx
00774-2012-0014

BG-Стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, РБългаря 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132

Място/места за контакт: Общинска администрация Стара Загора, стая № 315, ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.

Адрес на профила на купувача: www.starazagora.bg/bg/obshtestveni-por-chki.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Основно място на изпълнение: територията на Община Стара Загора
Код NUTS: BG344

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

„Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”. Обществената поръчка включва следните дейности: Ново строителство Ремонтни работи - основен ремонт, рехабилитация, реконструкция - възстановяване и повишаване носимоспособността на пътната настилка и съоръженията чрез подмяна на износените пластове и усилване на конструкциите в съответствие с нарастване на движението от МПС отводнителни мероприятия; промяна на ситуацията и нивелетата на пътя и др. Текущ ремонт пътни настилки – включва дейности по подобряване и поддържане в изправност на пътната настилка. Работата по текущите ремонти се извършва системно по цялата дължина на улицата или пътя и има за цел да осигури състояние на настилката, съответстващо на планираното ниво на обслужване. •Ремонт на асфалтова настилка -Машинно изрязване на повреденото място във вид на правоъгълник с отвесни, но паралелни и перпендикулярни на пътната ос страни. -Почистване на мястото. -Нанасяне на течен битум по основата и страните на ремонтираната повърхност. -Приготвеното място се запълва с гореща или студена асфалтова смес еднопластово или двупластово в зависимост от дълбочината на дупката, след което тя се уплътнява. При дупки с дълбочина 5 см сместа се полага еднопластово, при по-дълбоки от 5 см двупластово. -Уплътняване -Почистване и извозване на отпадъците •Ремонт на паважна настилка -Всички павета на ремонтирания участък се отстраняват, сортират и почистват. -Замърсеният под тях пясък се отстранява. -Настилките се изпълняват върху добре уплътнен, чист едрозърнест пясък - 10см. -Върху чистия пясък се нареждат паветата, засипват се с пясък, уплътняват се и повторно се засипват с пясък. -Почистване и извозване на отпадъците Текущ ремонт на асфалтови тротоарни настилки: -Изкоп в земни почви и натоварване машинно -Изкоп в земни почви и натоварване ръчно -Транспорт на земни /скални/ маси на депо -Подготовка на земна основа за тротоари /конструкция: 5см-пясък; 15см- несортиран трош. камък/ -Полагане на асфалтови тротоарни настилки с ширина от 0,75м до 3м. и дебелина 4 см - плътен асф. Полагане на хоризонтална маркировка: •Непрекъснати и прекъснати линии, стоп линии, стрелки, надписи, пешеходни пътеки, и площи забранени за движение: -с пътна боя без перли - машинно -с пътна боя без перли - ръчно -с пътна боя с перли - машинно -с пътна боя с перли – ръчно -със студен битумен пластик – бял -със студен битумен пластик – цветен •Направа на изкуствени неравности /гърбици/ от асфалт

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233120, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

„Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”. Обществената поръчка включва следните дейности: Ново строителство Ремонтни работи - основен ремонт, рехабилитация, реконструкция - възстановяване и повишаване носимоспособността на пътната настилка и съоръженията чрез подмяна на износените пластове и усилване на конструкциите в съответствие с нарастване на движението от МПС отводнителни мероприятия; промяна на ситуацията и нивелетата на пътя и др. Текущ ремонт пътни настилки – включва дейности по подобряване и поддържане в изправност на пътната настилка. Работата по текущите ремонти се извършва системно по цялата дължина на улицата или пътя и има за цел да осигури състояние на настилката, съответстващо на планираното ниво на обслужване. •Ремонт на асфалтова настилка Машинно изрязване на повреденото място във вид на правоъгълник с отвесни, но паралелни и перпендикулярни на пътната ос страни. Почистване на мястото. Нанасяне на течен битум по основата и страните на ремонтираната повърхност. Приготвеното място се запълва с гореща или студена асфалтова смес еднопластово или двупластово в зависимост от дълбочината на дупката, след което тя се уплътнява. При дупки с дълбочина 5 см сместа се полага еднопластово, при по-дълбоки от 5 см двупластово. Уплътняване Почистване и извозване на отпадъците •Ремонт на паважна настилка Всички павета на ремонтирания участък се отстраняват, сортират и почистват. Замърсеният под тях пясък се отстранява. Настилките се изпълняват върху добре уплътнен, чист едрозърнест пясък - 10см. Върху чистия пясък се нареждат паветата, засипват се с пясък, уплътняват се и повторно се засипват с пясък. Почистване и извозване на отпадъците Текущ ремонт на асфалтови тротоарни настилки: Изкоп в земни почви и натоварване машинно Изкоп в земни почви и натоварване ръчно Транспорт на земни /скални/ маси на депо Подготовка на земна основа за тротоари /конструкция: 5см-пясък; 15см- несортиран трош. камък/ Полагане на асфалтови тротоарни настилки с ширина от 0,75м до 3м. и дебелина 4 см - плътен асф. Полагане на хоризонтална маркировка: •Непрекъснати и прекъснати линии, стоп линии, стрелки, надписи, пешеходни пътеки, и площи забранени за движение: -с пътна боя без перли - машинно -с пътна боя без перли - ръчно -с пътна боя с перли - машинно -с пътна боя с перли – ръчно -със студен битумен пластик – бял -със студен битумен пластик – цветен •Направа на изкуствени неравности /гърбици/ от асфалт

Прогнозна стойност без ДДС

15000000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 150 000 лв.(сто и петдесет хиляди лева). Представя в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - банкова гаранция, то валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG45BPBI79353375755401 BIC: BPBIBGSF в БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България. Гаранцията за изпълнение е в размер на 450 000 лв. (четиристотин и петдесет хиляди лева). Представя в една от следните форми:депозит на парична сума по сметка на Възложителя; банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. При избор на гаранция за изпълнение- парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG45BPBI79353375755401 BIC: BPBIBGSF в БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България. Ако участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възложените с Възлагателно писмо, конкретен вид и обем работа на основание двустранно подписан констативен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя за действително извършените СМР/СРР, след издаване на фактура. В констативния протокол се отразяват количеството и качеството на извършените СМР/СРР, съобразно Възлагателното писмо на Възложителя и въз основа на действително проверени и измерени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие на вложените материали.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Технически спецификации. •Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали. Качеството на влаганите материали да отговаря на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. •Изпълнените видове СМР да са в съответствие с изискванията на БДС и ПИПСМР. •Участниците следва да имат предвид технологичните изисквания поставени в „Техническа спецификация на НАПИ 2009г.”, одобрена от изпълнителен директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията: http://www.api.government.bg/images/stories/Techn_secification.pdf Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ±140С от температурата на работната рецепта. Времето за транспортиране на сместа до обекта не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути. Изисквания за осигуряване на безопасност. •Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и временната организация на движението по Наредба № 3 от 16 август 2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици. •да обезопасява и сигнализира строителната площадка, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, като изготви проекти за ВОД по Наредба № 3 от 16 август 2010 г. в десетдневен срок от писмена поръчка от възложителя, придружена с количествена сметка и срок за изпълнение. •При извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Не може да участва във възлагането на ОП лице, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.който е лишен от правото да упражнява строителна дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.3.който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за ОП доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 отДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за СО съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;5.който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;6.който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;Не може да участва в процедура за възлагане на ОП чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелстватачл. чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП; Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, съдържащ: Плик №1 "Документи за подбор": 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Оферта, попълнена по образец 3. Копие на документ за регистрация, удостоверение за актуално състояние или EИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; Копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на ЗТР. В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР. Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата. 5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал. 5, т. 1; по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1,2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. 8.Документи и информация за икономическите и техническите възможности, посочени раздел III.2.2 и в III.2.3). 9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;11.Документ за внесена гаранция за участие 12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;13Декларация за приемане на условията в проекта на договора;14.Документ за закупена документация за участие. Плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката:1.Техническа оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – В техническата оферта участникът следва да опише технологията за полагане на асфалта. 2. Предложение за гаранционни срокове. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена": ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец с приложен анализ на единичните цени.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ, придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действието на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновявано през срока на договора. 2.Декларация по образец, съдържаща информация за оборота от ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър.;ФЛ представят официални документи във вид на заверени копия или оригинал, удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години, оформени съгласно Закона за счетоводството.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Участниците трябва да имат застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството. която да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действието на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновявано през срока на договора. 2.Участниците следва да са реализирали оборот от ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) в размер не по-малко от 15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева) без включен ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Заверено копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2012 г; 2.заверени копия на сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството ISO 9001:2008 и за опазване на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда; заверено копие на сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за безопасни условия на труд и SA 8000 или еквивалентен за социална отговорност, като обхвата на сертификация трябва да отговаря на предмета на поръчката. 3.Декларация в свободен текст за наличието на собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна), с приложени копия от документи за собственост или наем. В случай, че се използва мобилна база трябва да бъде посочен терена, върху който тя ще бъде монтирана, както и да се приложат всички разрешителни документи за монтаж на подобно съоръжение върху този терен. Мобилната асфалтова база трябва да бъде действаща и да притежава Разрешение за въвеждане в експлоатация, заверено копие на което следва също да се приложи. За всяка от предложените асфалтови бази (собствена или наета) да се представи и удостоверение от РИОСВ, че нямат наложени санкции за нарушения на нормативната уредба свързана с изпълнение мерките за опазване на околна среда за 2011г. 4.Списък на техническите лица, включително на отговарящите за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма с приложени документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители и на лицата, които отговарят за извършване на СМР. 5. Декларация по образец - списък на квалифицираните строителни работници, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България. 6.Справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на кандидатстване или уведомление до съответната ТД на НАП (Приложение №1 към чл. 1, ал. 1, Приложение №2 към чл. 2, ал. 1 и Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба №5/2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда). 7. Декларация по образец за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка, придружена от документи за собственост, договори за наем/лизинг.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя обхват на вписвание втора група I категория. 2.Участникът трябва да притежава внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхвати на сертификация отговарящи на предмета на поръчката или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда; BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за безопасни условия на труд и SA 8000 или еквивалентен за социална отговорност с обхвати на сертификация отговарящи на предмета на поръчката; 3.Участниците трябва да разполагат със собствена и/или наета асфалтова база (мобилна или стационарна). 4.Участникът следва да представи списък на техническите лица, включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители и на лицата, които отговарят за извършване на СМР. От представените документи следва да е видно, че ръководният и техническият персонал на участниците притежава опит и квалификация, съответстваща на посочените изисквания, а именно: • Ключовият ръководен персонал да притежава стаж в строителството най-малко 10 години. 5.Участникът да представи списък на квалифицираните строителни работници, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България. 6.Участникът да представи справка за актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на кандидатстване или уведомление до съответната ТД на НАП (Приложение №1 към чл. 1, ал. 1, Приложение №2 към чл. 2, ал. 1 и Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба №5/2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда); 7.Участникът следва да разполага с минимум два комплекта механизация за изпълнение на СМР/СРР за пътен / уличен участък с асфалтова настилка, включващ следните машини: Спецификация на машини за 1 комплект: ВИД МАШИНА Пътни работи -Багер кофа до 2м3* - 1бр. -Мултифункционален багер тип JCB 3CX или друг такъв модел - 1бр. -Челен товарач*- 1бр. -Камион (самосвал) 15т и повече -2бр. -Грейдер -1 бр. -Водоноска с помпа- 1бр. -Валяк гумено бандажен за земни работи (тип VV-100)-1бр. -Пътна фреза (тип Виртген)* - 1бр. Асфалтови работи -Валяк бандажен 12т с вибрации - 2бр. -Валяк бандажен с вибрации 2-3т - 1бр. -Пневматичен валяк 10-12 т -1бр. -Асфалтополагач тип "Фьогеле" - 1бр. -Гудронатор - 1бр. -Фугорезака- 1бр. -Мобилен компресор с пневматични принадлежности - 1бр. Други -Пикап до 3т (Бус)- 1бр. -Агрегат за ток - 1 бр. -Трамбовка- 1бр. -Автокран*- 1бр. -Бетоновоз* - 1бр. -Маркировъчна машина- 1бр. * - означава, че машината може да бъде наета.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

03.09.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN

Условия и начин на плащане

Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG77BPBI79358475755544 BIC: BPBIBGSF, КОД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България или на касата в Община Стара Загора.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

13.09.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 17.09.2012 г. Час: 11:00

Място

Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Стара Загора: www.starazagora.bg/bg/obshtestveni-por-chki

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.08.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Свързани:

Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, Факс:...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, рбългаря 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, e-mail:, Факс:...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Цена Велкова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813,...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Тракийски университет, Студентски град, За: доц д-р Добри Ярков; Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042...
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-гр. Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" №29, За: Адриана Митева, р българия 1000, София, Тел.: 02 9823099, Факс:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом