Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ИмеДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
страница1/8
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер0.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/dokumentacia29.04.2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБЕКТ:

РЕМОНТНИ РАБОТИ НА УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”,

СЪГЛАСНО ЧЛ.2, АЛ.1, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ. 60, И ЧЛ.61 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2011 година


СЪДЪРЖАНИЕ:

на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка за обект: “Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,


 1. Покана
 1. Описание на обекта на поръчката.
 1. Технически спецификации.
 1. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
 1. Условия за подготовка на офертата.
 1. Оферта – образец
 1. Ценова листа - образец
 1. Договор – проект за основни ремонти
 1. Договор проект за текущи ремонти.
 1. Декларация по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП -образец
 1. Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП - образец
 1. Декларация за минимална цена на труда - образец
 1. Декларация за техническото оборудване- образец;
 1. СПИСЪК- декларация за изпълнени подобни обекти- образец
 1. Количествено-стойностни сметки по позиции 1, 2 и 3- образци.ПОКАНА


Относно: “Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Във връзка със Заповед №. СА-03-04-221/ 08.04.2011г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш, Ви каним да представите Вашата оферта за изпълнение на малка обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет на поръчката е “Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, включващ следните позиции:

Позиция 1- Основен ремонт на пътни настилки на общински път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/

Позиция 2- Основен ремонт на пътни настилки и възстановяване на крайпътни канавки и банкети на общински път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/

Позиция 3- Основен ремонт на улична мрежа в с.Куцина

Позиция 4 - Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш-с.Страхилово-с.Павел/ в участъка от км. 62+750 до км. 64+800 с дължина 2,05 км.

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+000 до км. 2+400 с дължина 2,40 км.

Позиция 5Текущ ремонт на улични настилки в населените места на територията на община Полски Тръмбеш


2. Максимална стойност на поръчката: е 155 224 лв с ДДС, в това число:

- Позиция 1 - 60 717 лева с ДДС

- Позиция 2 - 21 583 лева с ДДС

- Позиция 3 – 20 000 лева с ДДС

- Позиция 4 – 3424 лева с ДДС

- Позиция 5 - 49 500 лева с ДДС


 1. Критерият за оценка е икономически най-изгодното предложение, съгласно приложената към документация методика.
 1. Срок на изпълнение на поръчката: Максимален срок за изпълнение на настоящата поръчка по позиции:

- Позиция 1 - 40 календарни дни

- Позиция 2 - 20 календарни дни

- Позиция 3 - 20 календарни дни

- Позиция 4 - 10 календарни дни

- Позиция 5 – до 30.09.2011г.


 1. Място и срок за подаване и разглеждане на офертите:

-подаване на офертите на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 305 до 17,00 часа на 17.05.2011 г.

- разглеждане на подадените оферти на 18.05.2011г. От 10.00 часа в заседателна зала на общинската администрация Полски Тръмбеш


 1. Изисквания към участниците са посочени в Документация за участие в малка обществена поръчка за избор на изпълнител за обект: “Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш, неразделна част от настоящата покана


7. Специфични условия:

- всеки участник може да кандидатства по една или няколко позиции

-участник трябва да определи срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 дни от датата на подаването на офертата


Приложение: Документация за участие в малка обществена поръчка за избор на изпълнител за обект: “Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, по чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП и чл.60 и чл.61 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми, финансирани от ЕС, на Община Полски Тръмбеш.


КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/


ОПИСАНИЕ

НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предмет на настоящата малка обществена поръчка е обект “Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, включващ следните позиции:

Позиция 1- Основен ремонт на пътни настилки на общински път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/

Позиция 2- Основен ремонт на пътни настилки и възстановяване на крайпътни канавки и банкети на общински път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/

Позиция 3 - Основен ремонт на улична мрежа в с.Куцина– асфалтиране на улица между о.т.91- о.т.102

Позиция 4- Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш-с.Страхилово-с.Павел/ в участъка от км. 62+750 до км. 64+800 с дължина 2,05 км.

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+000 до км. 2+400 с дължина 2,40 км.

Позиция 5Текущ ремонт на улични настилки в населените места на територията на община Полски Тръмбеш


Целта на ремонта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващите настилки и пътното тяло с оглед осигуряване на безопасно движение на превозните средства.


Посочените обекти в позиции от 1,2 и 3 са от втора група строежи ІІІ категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква “а” от ЗУТ

За изпълнение на Позиция 4 и 5 - Текущи ремонти на улични и пътни настилки съгласно Чл. 6.от ПРВВЦПРС и във връзка с чл. 3, ал. 2 ЗКС участникът трябва да е вписан в ЦПРС , най-малко в пета група- отделни видове СМР, посочени в НКИД, в раздел "Строителство", с код 42.11”Строителство на автомагистрали , пътища и самолетни писти”.


Позиция 1- предвижда извършване на основен ремонт на пътна настилка на общински път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/ в участъка от осова точка 320 до връзката му с път ІІІ-502

 • Изкърпване на съществуващите на платното копки със средна дебелина на асфалта от 4 до 6см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон;

 • Фрезоване на асфалтова настилка

 • Втори битумен разлив

 • Доставка и полагане на плътен асфалтобетон върху цялото платно със средна дебелина 4 см

 • Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 3 км на определено от Възложителя място.


Позиция 2 - предвижда извършване на ремонтни работи на общински път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ на участъци посочени от Възложителя, както следва:

 • Изкърпване на съществуващите на платното копки със средна дебелина на асфалта от 4 до 6см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон;

 • Фрезоване на асфалтова настилка

 • Втори битумен разлив

 • Доставка и полагане на плътен асфалтобетон върху цялото платно със средна дебелина 4 см

 • Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км на определено от Възложителя място.

Позиция 3 - Основен ремонт на улична мрежа в с.Куцина предвижда подготовка на платно и полагане на асфалтобетон по улица в участъка между о.т. 91 и о.т.102, а именно:

 • направа изкоп за подравняване

 • възстановяване на нарушената трошено-каменна настилка

 • първи битумен разлив

 • Доставка и полагане на плътен асфалтобетон върху цялото платно със средна дебелина 4 см

 • Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км на определено от Възложителя място.

Позиция 4- предвижда извършване на текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

На Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш-с.Страхилово-с.Павел/ в участъка от км. 62+750 до км. 64+800 с дължина 2,05 км.

На Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+000 до км. 2+400 с дължина 2,40 км, а именно:

 • Изкърпване на съществуващите на платното копки със средна дебелина на асфалта 4 см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон;

 • Изкърпване на съществуващите на платното копки със средна дебелина на асфалта 6 см включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон;

 • Повдигане на нивото на ревизионните шахти до ниво на пътното платно


Позиция 5 Текущ ремонт на улични настилки в населените места на територията на община Полски Тръмбеш предвижда извършване на най-належащите ремонтни работи на съществуващите настилки по улиците на град Полски Тръмбеш и някои други населени места на общината по указания на Възложителя. Ремонтът включва следните видове работи:

 • възстановяване на нарушената трошено-каменна настилка

 • Изкърпване на съществуващите на платното копки със средна дебелина на асфалта 4 см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон;

 • Изкърпване на съществуващите на платното копки със средна дебелина на асфалта 6 см включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон;

 • Повдигане на нивото на ревизионните шахти до ниво на пътното платно

 • Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 кмЗа позиции 1, 2 и 3 са изготвени ориентировъчни количествени сметки, неразделна част от настоящата документация. Изпълнителят е длъжен да изготви анализни единични цени за всички видове работи, които са предвидени в ориентировъчни количествени сметки.

По позиции 4 и 5 трябва да се представят само анализи за единични цени на следните видове работа:

 • възстановяване на трошено-каменна настилка - за 1 м3

 • Изкърпване на асфалта 4 см, включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон - за 1 м2;

 • Изкърпване на асфалта със средна дебелина 6 см включващо изрязване, почистване, измиване на копките, предварителна обработка с битумна емулсия и полагане на асфалтобетон – за 1 м2

 • Повдигане на нивото на ревизионните шахти до ниво на пътното платно за 1 бр.

 • Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км


Анализните цени да се изчислят въз основа на разходни норми при предложените от кандидата параметри на ценообразуване:

Анализните цени да се включват всички разходи и начисления за единична мярка без ДДС.

Всички строително ремонтни работи задължително да се изпълняват в съответствие техническите спецификации

Количествата на извършената работа ще се установяват на място с подробна справка-схема и двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Непредвидените видове и количества работи възникналите в процеса на изпълнение и СМР , които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, но само в рамките на договорената стойност ще се разплащат по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване , както и основните СМР.

Разплащането ще се извърши в български лева, по банков път въз основа на доказан обем извършена работа с протокол обр.19 и съставени актове и протоколи за скритите работи и екзекутивни чертежи.

Изпълнителят е длъжен своевременно да уведомява възложителя за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скритите работи.

При оформянето на строителните документи да се спазва Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


Съставил :


/инж.Л.Тодорова/


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

при изпълнение на МОП

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се извърши по приложените КСС-та и указания на Възложителя.

 2. Преди започване на строително-ремонтните работи е необходимо Изпълнителя да осигури Сигнализация на движението в района на обекта, за да се осигурят нормални условия за движение на превозните средства чрез отбивни пътища или пропускане на движението по съществуващия път. Изпълнителят отговаря за временната организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 16 от 23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците (ДВ бр. 72 от 2001г.)

 3. Изпълнителят своевременно да уведомява Възложителя за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи. Представител на Възложителя задължително приема подготвената основа на всяка кръпка.

 4. При влагане на местни материали в обекта да се представи на Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от управомощена лаборатория . При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

 5. След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

 6. Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

 7. Необходимо е да се спазват Закона за националната стандартизация (обн.ДВ бр.55/1999г., изм.ДВ бр.108 и 112 от 2001г., бр. 13/2002г.-в сила от 06.04.2002г.), Закон за техническите изисквания към продуктите (обн.ДВ бр.86/1999г., изм.ДВ бр.63 и 93 от 2002г., бр.18 и 107 от 2003 г.), Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №230 от 2000 г. (обн.ДВ бр.93/2000г., изм. Доп. ДВ бр. 75/2001г., бр. 109/2003г. – в сила от 01.01.2004г.).ПЪТНИ НАСТИЛКИ


Настоящата поръчка включва изпълнение на пътни асфалтови настилки, изкърпване на трошено-каменни и асфалтови настилки

Основни материали за строителния процес и качествата, на които трябва да отговарят на:

БДС EN 13108-1:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон.

БДС EN 13108-2:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 2: Изисквания за много тънки пластиве.

БДС EN 13108-3:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 3: Асфалтова смес с пластифициран битум.

БДС EN 13108-4:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 4: “Hot rolled” асфалт.

БДС EN 13108-5:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 5: Сплит мастик асфалт.

БДС EN 13108-6:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 6: Лят асфалт.

БДС EN 13108-7:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 7: порест асфалт.

БДС EN 13108-8:2006 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 8: Регенериран асфалт.

БДС EN 12697-1:2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 1: Съдържание на разтворимо свързващо вещество.

БДС EN 12697-2:2002+А1:2008 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 2: Определяне на разпределението на размера на частиците.

БДС EN 12697-3:2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 3: Възстановяване на битума:Ротационен изпарител.

БДС EN 12697-4:2004/АС:2004 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 4: Възстановяване на битума:Фракционна колона.

БДС EN 12697-5:2002+А1:2008 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 5: Определяне на максималната плътност.

БДС EN 12697-6:2003+А1:2008 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 6: Определяне на обемната плътност на асфалтови пробни тела.

БДС EN 12697-8:2003 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 8: Определяне съдържанието на въздушни пори в асфалтови пробни тела.

БДС EN 12697-9:2004 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 9: Определяне на сравнителна плътност.

БДС EN 12697-10:2004 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 10: Уплътняемост.

БДС EN 12697-11:2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 11: Определяне на сцеплението между добавъчен материал и битум.

БДС EN 12697-13:2004/АС:2004 2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 13:Измерване на температурата.

БДС EN 12697-14:2004/АС:2004 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 14:Съдържание на вода.

БДС EN 12697-15:2003 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 15:Определяне на устойчивостта на агрегация.

БДС EN 12697-17:2004+А1:2008 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 17: Загуба на частици от пробно тяло от дрениращ асфалт

БДС EN 12697-18:2005 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 18: Оттичане на свързващото вещество.

БДС EN 12697-19:2004+А1:2008 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 19: Пропускливост на пробно тяло.

БДС EN 12697-21:2004 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 21: Отпечатък при използване на плоски пробни тела.

БДС EN 12697-22:2003+А1:2008 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 22: Изпитване за образуване на коловози.

БДС EN 12697-23:2004 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 23: Индиректно определяне на якостта на опън на асфалтово пробно тяло.

БДС EN 12697-24:2004+А1:2008 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 24: Устойчивост на умора.

БДС EN 12697-25:2005 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 25: Изпитване на циклично уплътняване.

БДС EN 12697-26:2005 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 26: Коравина

БДС EN 12697-27:2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 27: Вземане на проби.

БДС EN 12697-28:2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 28: подготовка на проби за определяне на съдържанието на свързващо вещество, на вода и на зърнометричния състав.

БДС EN 12697-29:2003 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 29: Определяне на размерите на асфалтово пробно тяло.

БДС EN 12697-36:2003 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 36: Определяне на дебелината на асфалтовата настилка.

БДС EN 12697-37:2004 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 37:Изпитване с горещ пясък за определяне адхезията на свързващото вещество върху предварително обвити минерални фракции за горещо валиран асфалтобетон (HRA).

БДС EN 12697-38:2005 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 38: Общи съоръжения и калибриране.

БДС EN 12697-39:2005 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 39: Определяне на съдържанието на свързващото вещество чрез запалване.

БДС EN 12697-40:2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 40: Определяне на дрениращата способност на място.

БДС EN 12697-41:2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 41: Устойчивост на противозамръзващи течности.

БДС EN 12697-43:2006 Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 43: Устойчивост на горива.

БДС 2880:1984 Брашно минерално за асфалтобетонни смеси.

БДС 15783:1983 Пясък за пътни настилки. Класификация. Технически изисквания.

БДС 173:1987 Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване.

БДС 2282:1983 Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития.

БДС EN 13242:2004+А1:2007 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

БДС EN 13043:2003 Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи.

БДС EN 12371:2006 Методи за изпитване на естествени каменни материали. Определяне на устойчивостта на замърсяване.

БДС EN 1097-1:2000 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 1: Определяне съпротивлението на износване (micro-Devil).

БДС EN 1097-2:2000 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 2: Методи за определяне съпротивлението на дробимост.

БДС EN 1097-10:2003 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 10: Определяне на височината на пропиване на вода.

БДС EN 1097-3:2000 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 3: Определяне на плътността в насипно състояние и празнините.

БДС EN 1097-4:2008 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 4: Определяне на празнини във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние.

БДС EN 1097-5:2008 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 5: Определяне на съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор.

БДС EN 1097-6:2001 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбацията на вода.

БДС EN 1097-7:2008 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 7: Определяне на плътността на частиците на фин пълнител.Петнометричен метод.

БДС EN 1097-8:2000 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 8: Определяне на коефициента на полируемост на скален материал.

БДС EN 1097-9:2000 Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали. Част 9: Определяне на съпротивлението на износване чрез гуми със стоманени шипове. Nordic изпитване.

БДС EN 1367-5:2003 Изпитване за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скалните материали. Част 5: Определяне на устойчивост на термичен шок.

БДС EN 13036-1:2004 Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Част 1: Измерване на дълбочината на макротекстурата чрез използване на пясъчно петно.

БДС EN 13036-3:2004 Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Методи за изпитване. Част 3: Измерване на повърхностното отводняване на настилката.

БДС EN 13036-3:2004 Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Част 4: Метод за измерване на съпротивлението при хлъзгане/ приплъзване на повърхността. Изпитване с махало.

БДС EN 13036-7:2004 Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Част 7: Измерване на неравностите на повърхността на настилката. Измерване с лата.

БДС 9341:1978 Шлаки доменни и стоманодобивни за строителни цели.

БДС EN 13043:2005 Скални материали за битумни смеси и настилка за пътища, самолетни писти и други транспортни площи

БДС EN 14260:2004 Производни от пиролиза на въглища. Въглищен катран и свързващи вещества на основата на смоли и сродни продукти. Катрани за пътни настилки. Характеристики и методи за изпитване.

БДС 3942:1982 Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания.

БДС EN 12591:2003 Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за категория пътни битуми.

БДС EN 13924:2006 Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за клас твърди настилки.

БДС EN 14023:2006 Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на спецификация за полимерно модифицирани битуми.

БДС EN 1425:2005 Битуми и битумни свързващи вещества. Характеристика на външните свойства.

БДС EN 1429:2005 Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пресевния остатък на битумни емулсии и стабилността при съхранение чрез пресяване.

БДС EN 13588:2004 Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на сцеплението на битумни свързващи материали чрез изпитване с махало.

БДС EN 13285:2003 Несвързани смеси. Изисквания.

БДС EN 13286-1:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 1: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Въведение, общи изисквания и вземане на проби.

БДС EN 13286-2:2006 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Изпитване по Proctor.

БДС EN 13286-3:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 3: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Уплътняване с вибрации при контролиране на параметрите.

БДС EN 13286-4:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 4: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационен чук.

БДС EN 13286-5:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 5: лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Вибрационна маса.

БДС EN 13286-40:2003 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 40: метод за изпитване за определяне на якостта на директен опън на хидравлично свързани смеси.

БДС EN 13286-41:2003 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 41: Метод за изпитване за определяне на якостта на натиск на хидравлично свързани смеси.

БДС EN 13286-42:2003 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 42: Метод за изпитване за определяне на якостта на индиректен опън на хидравлично свързани смеси.

БДС EN 13286-43:2003 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 43: метод за изпитване за определяне на модула на еластичност на хидравлично свързани смеси.

БДС EN 13286-44:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 44: Метод за изпитване за определяне на алфа коефициент на високодоменна шлака.

БДС EN 13286-45:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 45: Метод за изпитване за определяне на времето за полагане на хидравлично свързани смеси.

БДС EN 13286-46:2003 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 46: Метод за изпитване за определяне на съдържанието на влага.

БДС EN 13286-47:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: Метод за изпитване за определяне на показателя на носимоспособност Calofornia (CBR), показателя на носимоспособност и линейното разширение.

БДС EN 13286-48:2006 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 48: Метод за изпитване за определяне степента на пулверизация.

БДС EN 13286-7:2004 Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 7:Триосно изпитване с циклично натоварване за хидравлично несвързани смеси.

БДС EN 14227-1:2005 Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 1: Гранулирани свързани смеси с цимент.

БДС EN 14227-2:2005 Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 2: Свързани смеси с шлака.

БДС EN 14227-3:2005 Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 3: Свързани смеси с филтърна пепел.

БДС EN 14227-4:2005 Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 4: Филтърна пепел за хидравлично свързани смеси.

БДС EN 14227-5:2005 Хидравлично свързани смеси. Изисквания. Част 5: Хидралично свързани смеси за основи на пътища.

БДС ENV 13282:2004 Хидравлично свързващи вещества за пътища. Състав, изисквания и критерии за съответствие.

БДС EN 12271:2007 Повърхностна обработка. Изисквания.

БДС EN 12272-1:2004 Повърхностна обработка. Методи за изпитване. Част 1: Количества и точност на разстилане на свързващи вещества и фракции.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом