Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване
ИмеІіі. Условия за участие и условия за отстраняване
страница3/3
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tu-sofia.bg/zop/nvmop2011/bileti/documentacia.doc
1   2   3
Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки


От ..............................................................................., ЕГН ………............, жител на гр. ........................, живущ гр. ................................................, община ".......................................", ул. ................................., л.к. № ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител/член на управителния съвет/ член на Съвета на директорите на ".........................................................."


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


- при изпълнението на обществена поръчка с обект: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София” няма да използвам/ще използвам подизпълнители;

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на сто от общата стойност на поръчката.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.


Дата:..................... 2011 г. Декларатор: ..............................

(подпис)


Приложение № 10


ДО

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

бул. “Кл. Охридски” №8

София 1000


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че нашият клиент ........................... със седалище и адрес на управление ..........................., идентификационен № по БУЛСТАТ ......................., ще участва със свое предложение в обявената от Вас открита процедура с предмет: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София”.

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в откритата процедура.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ............................. ние, .................................. (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на 1 000 (хиляда) лева без ДДС, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма .....................................:

  1. е оттеглила заявлението си след изтичане на срока за получаване на заявления или е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

  2. е определена за Изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл. 41, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (дата) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).


Дата................. 2011 г.

гр. ........................ Подпис: ....................................

(име, длъжност, печат)

Приложение № 11

ДО

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

бул. “Кл. Охридски” №8

София 1000


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между Вас, Технически университет – София (ТУ-София), като Възложител и фирма ......................................., със седалище и адрес на управлениe ..............................................., идентификационен № по БУЛСТАТ ......................., като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София”.

на обща стойност .................................................... (....................................... ................................................... с думи) лева с вкл. ДДС.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ........................... (..................................................... с думи) лева, представляваща 3% от очакваната стойност на договора (105 000) лева без ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ................................... ние, .................................. (банка), се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ....................... (................................................... с думи) лева при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма …............................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (20 дни след изтичане срока на договора) и изтича изцяло и автоматично, в случай че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).


Дата................. 2011 г.

гр. ........................ Подпис: ....................................

(име, длъжност, печат)


Приложение 12


към договор с предмет “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София


Разпределение на максимално определените парични лимити по звена, съгл. чл. III.3 от договора


АДРЕС

Обща сума без ДДС

ТУ - София - гр. София, кв. „Дървеница”

ИН:831917834 ИН по ЗДДС: BG 831917834

Мол. проф. Марин Христов

35000

СОКРАТ – ЕРАЗЪМ към ТУ – София

ИН:831917834 ИН по ЗДДС: BG 831917834

Мол. доц. Николай Андреев

23700

ТУ - София – филиал - Пловдив ( гр. Пловдив, бул. "Цанко Достабанов" 25)

ИН:8319178340285 ИН по ЗДДС: BG 831917834

Мол. доц. Костадин Илиев

2000

КЕЕ към ТУ - София (гр. София, бул. "Климент Охридски" 8)

ИН:8319178340275 ИН по ЗДДС: BG 831917834

Мол. доц. Христо Тодориев

800

ТУ - София - Сливен (гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" 59)

ИН:8319178340084 ИН по ЗДДС: BG 831917834

Мол. проф. Станимир Карапетков

1500

ТУ - София - НИС (гр. София, бул. "Климент Охридски" 8)

ИН:8319178340012 ИН по ЗДДС: BG 831917834

Мол. проф. Никола Калоянов

42000

ОБЩО:

105000ДИРЕКТОР ДФ:..................... РЕКТОР:...................

(маг. икон. Боян Стоилов) (проф. д-р инж. Марин Христов)

1   2   3

Свързани:

Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconІ. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconI. контекст на управлението. Организация, управление, мениджър
Външен контекст конкуренция, технологични промени, икономически условия, политически и законодателни условия, обществена ценностна...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №126/02. 07. 2012г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на маркирана...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №196 / 22. 10. 2012 г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconСа предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 327 от тз вр чл. 318, ал. 1 от тз вр чл. 79, ал. 1 от ззд
Общите условия за покупка на стоки за търговска верига “В.”, като конкретните условия за доставка на стоките били уточнени в Анекс,...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconСпециални условия медицински разноски при пътуване в чужбина
С настоящите специални условия във връзка с Общите условия на застрахователния договор се заявява и договаря, че се застраховат единствено...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconЗаб-ния на дуоденума, Стомашни кръвотечния
Отстраняване на дразнителите на стомашно–чревния тракт и създаване условия за механично, хим–ично и термично щадене
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconПравила и условия за участие: Минималната възраст за участие е 16 години
Право на участие имат всички отбори, които могат да осигурят минимален брой участници, като няма специални изисквания относно сформирането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом