Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване
ИмеІіі. Условия за участие и условия за отстраняване
страница2/3
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tu-sofia.bg/zop/nvmop2011/bileti/documentacia.doc
1   2   3

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


V.1. При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция в размер на 3% от очакваната стойност на договора в полза на Възложителя като безусловна и неотменима банкова гаранция за срока на действие на договора или парична сума, внесена по сметка на Технически университет – София. Очакваната стойност на поръчката за срока на действие на договора е до 105 000 (сто и пет хиляди) лева без ДДС и зависи от нуждите на Възложителя за закупуване на самолетни, влакови и автобусни билети.

Банковата сметка на Възложителя е:

IBAN BG80 BNBG 9661 3300 1036 01

BIC BNBGBGSD, БНБ – клон “Батенберг”.

V.2. Гаранцията по т. V.1. се освобождава в срок до 20 дни след изтичане срока на договора. Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато Изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 2 (два) работни дни.

V.3. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви върху сумите по банковата гаранция за времето на действие на настоящия договор.


VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

VI.1. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по този договор.

VI.1. Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по този договор, за своя изгода или за изгода на трети лица.

VI.1. Всеки документ, изготвен от Възложителя, станал достояние на Изпълнителя, следва да бъде върнат след прекратяването на договора.


VIІ. САНКЦИИ

VIІ.1. Ако Изпълнителят не изпълни точно възложената услуга и се отклони от заявката на възложителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% от цената й.

VIІ.2. При форсмажорни обстоятелства, страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договорните им задължения за времето на действието на непреодолимата сила.

VII.3. При доказано нарушение на задълженията по раздел VI от този договор, от което за Възложителя са настъпили неблагоприятни последици, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева.


VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

VІIІ.1. Настоящият договор се прекратява:

VІIІ.1.1. С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните.;

VІIІ.1.2. С изчерпване на предвидените средства в размер до 105 000 лева без ДДС;

VІІI.1.3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

VIІІ.1.4. Едностранно от Възложителя, без предизвестие, при неизпълнение или лошо изпълнение на задължение по този договор от изпълнителя повече от три пъти;

VІIІ.1.5. Едностранно от Възложителя без предизвестие - в случай че Изпълнителят по каквато и да е причина бъде лишен от право да упражнява дейността си.

VІIІ.1.6. Едностранно от Възложителя без предизвестие - в случай, че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.


ІX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

ІX.1. Задържането на гаранцията за изпълнение и изплащането на неустойка не лишава изправната страна по договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

ІX.2. Въпроси относно изпълнение предмета на този договор следва да бъдат отнасяни, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………………………………………………...

ІX.3. Всички спорове, възникнали между страните, при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие от компетентния съд.

IX.4. Изменение и допълнения на настоящия договор са действителни само ако са съставени с писмен вид и подписани от страните.

IX.5. За всички неуредени въпроси в този договор ще се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, по два за всяка страна, и влиза в сила от датата на подписването му и регистрирането му в Деловодството на ТУ-София.

Неразделна част от настоящия договор са: Оферта за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1, Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1а, Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 7 и Приложение № 12.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЕКТОР:........................ УПРАВИТЕЛ:................

(проф. д-р инж. Марин Христов) (име, фамилия)

ДИРЕКТОР ДФ: .....................

(маг. икон. Боян Стоилов)


Приложение № 1

ОФЕРТА

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София”

……………………………………………….………………………………

(наименование на участника )

с адрес: гр. , ул. № , тел.: , факс: , е-mail: , *регистриран по ф.д. № / год. по описа на съд, *Булстат: /ЕИК *НДР, *дата и място на регистрация по ДДС.

Разплащателна сметка:

банков код: ; банкова сметка (IBAN): ;

банка: ; град/клон/офис:

*В случаите, в които участникът има съответната регистрация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София”.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в процедурата. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения, както и всички клаузи на предложения от Вас проект на договор.

Предлаганата от нас цена се съдържа в плика „Предлагана цена”, която е неразделна част от офертата ни за участие и която представяме отделно приложена.

Декларираме, че ако нашата оферта за участие бъде приета, предложената от нас ценова оферта ще остане непроменена по време на изпълнението на обществената поръчка като ще предлагаме за всеки конкретен случай на-ниската цена на билетите.

Декларираме, че ако нашата оферта за участие бъде приета, ще започнем изпълнението на поръчката веднага след подписване на договора съгласно съдържащите се в Техническата спецификация изискванията към участниците и офертата ми за участие в срока, определен с договора.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме съгласно приложената декларация подизпълнители.

Съгласни сме и приемаме, че при и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Съгласни сме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в тази оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в офертата ни, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина заедно с произтичащите от това законни последици.

Считаме се обвързани от задълженията и условията, поети с офертата за 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертата от Възложителя.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и Възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.


Дата:.............2011 г. (име, длъжност, подпис и печат)............

Приложение № 1а

ЦЕНОВА ОФЕРТА


За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София”

Във връзка с участието на …………………………(наименование на участника) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София”, заявявам, че ако бъда избран за изпълнител, ще Ви осигурявам самолетни билети за двупосочно пътуване на най-ниските цени на местата в икономична класа в самолетите към момента на пътуването за съответната дестинация, като цените включват ДДС, дължимите летищни такси и други такси, които се заплащат от Възложителя. Към момента на подаване на офертата най-ниските цени в самолета за съответната дестинация са:

Самолетни билетиДестинация

Крайна цена (в лв.)
І група
1.

Брюксел
2.

Берлин
3.

Париж
4.

Амстердам
5.

Лисабон
6.

Люксембург
7.

Прага
8.

Букурещ
9.

Женева
10.

Санкт ПетербургІІ група
1.

Лондон
2.

Рим
3.

Мадрид
4.

Виена
5.

Дъблин
6.

Варшава
7.

Истанбул
8.

Пекин
9.

Мюнхен
10.

НеаполІІІ група
1.

Франкфурт
2.

Кьолн
3.

Атина
4.

Милано
5.

Будапеща
6.

Ханой
7.

Вашингтон
8.

Москва
9.

Анкара
10.Киев

Автобусни билети (двупосочни)Дестинация

Крайна цена (в лв.)

1.

Белград
2.

Атина
3.

Битоля
4.

Истанбул
5.

Букурещ
6.

Ниш
7.

Карлсруе

Влакови билети (двупосочни)Дестинация

Крайна цена (в лв.)

1.

Белград
2.

Атина
3.

Битоля
4.

Истанбул
5.

Букурещ
6.

Ниш
7.

Карлсруе


Дата:………2011 г. (име, длъжност, подпис и печат)………..


Приложение № 2


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният....................................................................................................,

(трите имена )

в качеството на ЕТ/управител/изпълнителен директор/член на управителен орган/съдружник,

на …………………………………………………………………………………………....,

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( посочете наименованието на поръчката )


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Дружеството/ЕТ .................................................,. което представлявам, не е обявено в несъстоятелност.

3. Дружеството/ЕТ.............................................., което представлявам, не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Забележка:

Декларацията се подписва от управляващия/те дружеството съгласно регистрацията.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, обстоятелствата по т. 1 се декларират и от следните лица:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

чл. 84, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице;

Чл. 89, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго.

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;

Чл. 105 от ТЗ - Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.

  3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

Чл. 141, ал. 2 от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Чл. 147, ал. 1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;

Чл. 235, ал. 2 от ТЗ - Съветът на директорите, съответно управителният съвет, с одобрение на надзорния съвет може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 235, ал. 1 от ТЗ - Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно, освен ако уставът предвижда друго.

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

Чл. 244, ал. 4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранни лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

7. в случаите, посочени в т. 1 – 6 от забележката – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


Дата:................... 2011 г. Декларатор:...................

(подпис)


Приложение № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният.................................................................................................,

(трите имена )

в качеството на ЕТ/управител/изпълнителен директор/член на управителен орган/съдружник,

на …………………………………………………………………………………………....,

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( посочете наименованието на поръчката )


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1.Представляваното от мен дружество/ЕТ ..............................................................

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. Представляваното от мен дружеството няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.


(В случай, че участникът е чуждестранно лице, декларира, че не се намира в подобна процедура по т. 1 съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.)

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

Забележка:

Декларацията се подписва от управляващия/те дружеството съгласно регистрацията.

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, обстоятелствата по т. 2 се декларират и от следните лица:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

чл. 84, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице;

Чл. 89, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго.

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;

Чл. 105 от ТЗ - Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.

  3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

Чл. 141, ал. 2 от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Чл. 147., ал. 1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;

Чл. 235, ал. 2 от ТЗ - Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 235, ал. 1 от ТЗ - Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно, освен ако уставът предвижда друго.

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

Чл. 244, ал. 4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранни лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

7. в случаите, посочени в т. 1 – 6 от забележката – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България


Дата:.................. 2011 г. Декларатор:...................

(подпис)

Приложение № 4


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Подписаният.........................................................................................................,

в качеството на член на управителен орган/член на контролен орган/временно изпълняващ длъжността член на управителен орган/временно изпълняващ длъжността член на контролен орган/прокурист/търговски пълномощник,

на …………………………………………………………………………………………....,

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( посочете наименованието на поръчката )


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :


1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с ................................................................................(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Представляващото от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21* или 22** от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Свързани лица” съгласно § 1, т.1 от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

* Чл. 21. (1) от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси „Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.”

** Чл. 22. (1) от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси „Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност”.

Забележка:

Декларацията се подписва от управляващия/те дружеството съгласно регистрацията.

Обстоятелствата по т. 1 се декларират и от следните лица:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

чл. 84, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице;

Чл. 89, ал. 1 от ТЗ - Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго.

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;

Чл. 105 от ТЗ - Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

Чл. 141, ал. 2 от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Чл. 147., ал. 1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;

Чл. 235, ал. 2 от ТЗ - Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл. 235, ал. 1 от ТЗ - Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно, освен ако уставът предвижда друго.

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

Чл. 244, ал. 4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранни лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

7. в случаите, посочени в т. 1 – 6 от забележката – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


Дата:.................. 2011 г. Декларатор:...................

(подпис)


Приложение № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие на подизпълнител


Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………..…,адрес:………………………………………………………………………, лична карта №……, изд. от ……………………..., на ……..., с ЕГН ……………, в качеството ми на (посочете длъжността) ………………… на ………………………. (посочете фирмата, която представлявате),

във връзка с обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София”


Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, ………………..(посочете фирмата, която представлявате) сме съгласни да участваме като подизпълнител на ……………… (посочете кандидата, на който сте подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка.

а) Видът на работата, която ще извършваме, е

…………………………………….

б) Делът на изпълняваната от нас част от предмета на поръчката представлява …………. % от общата стойност на поръчката.

Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат изпълнени от Вас.


Дата:…………… 2011 г. Декларатор: ………………

(подпис)


Приложение № 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП


Долуподписаният/ата……………………………………………………………,адрес:………………………………………………………………………...…… ...... ………, карта №…………................, изд. от……….…………..., на …………………., в качеството ми на .................... (посочете длъжността), на ................................. (посочете наименованието на участника) декларирам, че през последните три години (наименованието на участника) ………… е извършил следните дейности:


№ по ред

Дата на сключване и срок на действие на договора

Стойност на договора

Контрагент /купувач/

(наименование, адрес и

телефон)

1.


2.


3.
Дата:………… 2011 г. Декларатор:……………

(подпис)


Приложение № 7


ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА


В техническото предложение трябва да развиете Вашите виждания за изпълнение на поръчката.

Предложението Ви задължително трябва да съдържа информация по всички точки от раздел ІХ „Техническа спецификация” на документацията.


Дата:………2011 г. (име, длъжност, подпис и печат)………..


Приложение № 8


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА:  1. Адрес ............................................................................................................................................

(град, община, улица, бл., ап.)

телефон №....................................... факс № .....................................

e-mail: ......................................................., интернет адрес ...............................


  1. Лице за контакти: .............................................................

Длъжност: .................................................................................

Лична карта № .........................................................................,

издадена на ............................. от ............................................

телефон/факс: ...........................................................................


3. Обслужваща банка ....................................................................................., банков код BIC ...............……..................,

Банкова сметка IBAN, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо) ..........................................................................................................................

Титуляр на сметката .................................................................


Дата:................. 2011 г. Подпис: ......................................

(име, длъжност, печат)


Приложение № 9
1   2   3

Свързани:

Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconІ. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconI. контекст на управлението. Организация, управление, мениджър
Външен контекст конкуренция, технологични промени, икономически условия, политически и законодателни условия, обществена ценностна...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №126/02. 07. 2012г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на маркирана...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №196 / 22. 10. 2012 г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconСа предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 327 от тз вр чл. 318, ал. 1 от тз вр чл. 79, ал. 1 от ззд
Общите условия за покупка на стоки за търговска верига “В.”, като конкретните условия за доставка на стоките били уточнени в Анекс,...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconСпециални условия медицински разноски при пътуване в чужбина
С настоящите специални условия във връзка с Общите условия на застрахователния договор се заявява и договаря, че се застраховат единствено...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconЗаб-ния на дуоденума, Стомашни кръвотечния
Отстраняване на дразнителите на стомашно–чревния тракт и създаване условия за механично, хим–ично и термично щадене
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconПравила и условия за участие: Минималната възраст за участие е 16 години
Право на участие имат всички отбори, които могат да осигурят минимален брой участници, като няма специални изисквания относно сформирането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом