Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване
ИмеІіі. Условия за участие и условия за отстраняване
страница1/3
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tu-sofia.bg/zop/nvmop2011/bileti/documentacia.doc
  1   2   3
ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Участници

1.1. Обща разпоредба

В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация.

1.2. Обединение

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него сключват споразумение, включително като определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката (“представляващ обединението”), оригинал или нотариално заверено копие, което се прилага към офертата си. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, освен със съгласието на Възложителя и при условие, че другият/ите участник/ци изпълняват условията за участие и за изпълнение на поръчката, посочени в настоящата документация.

1.3. Оферти

Всеки участник може да представи само една оферта, като участва само за целия предмет на поръчката.

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във връзка с поръчката, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за целите на изпълнението на тази поръчка.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за участие.

1.4. Подизпълнители

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, вида на работата и дела от обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

Участникът трябва да представи декларация за съгласие за участие от всеки посочен подизпълнител (Приложение № 5).

Всеки подизпълнител трябва да отговаря на изискванията за участие, на които следва да отговаря и участникът, за което представя изискуемите от Възложителя документи от раздел VII. Съдържание на офертата, т. 2-7 и 11.

Участник, който е подал самостоятелна оферта и в същото време е посочен като подизпълнител в офертата на друг участник и е представил декларация за съгласие да участва като подизпълнител, се отстранява от участие.

В случай че участникът, на който се възложи изпълнението на обществената поръчка, използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, договорът за изпълнение се прекратява незабавно по вина на изпълнителя, заедно с произтичащите от това законни и договорни последици.

2. Условия за отстраняване и за участие

2.1. Условия за отстраняване – не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация. Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

2.1.1. Представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тази документация.

2.1.2. Не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата документация.

2.1.3. Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертата.

2.1.4. Обявен е в несъстоятелност или е извършена съответната процедура, съгласно законодателството в държавата, в която е установено чуждестранното физическо или юридическо лице.

2.1.5. Намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

2.1.6. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2.1.7. Участник – чуждестранно физическо или юридическо лице, осъдено с влязла в сила присъда, за някое от деянията по т.2.1. 6, освен ако е реабилитирано съгласно законодателството в държавата, в която е установено лицето.

2.1.8. Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължени, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правната норма на държавата, в която участникът е установен.

2.1.9. Участник, при който лицата по ал. 4 от чл. 47 от Закона за обществените поръчки са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2.1.10. Участник, който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 2.1.6, 2.1.7 и 2.1.9 се отнасят, както следва:

  1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);

  2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници;

  3. при дружества с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при едноличните дружества с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ;

  4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ;

при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ;

  1. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица, – за лицата, които представляват участника.

7. в случаите по т. 1-6 – и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България,


2.1.11. Предлаганата с офертата цена не е представена в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в трите плика по чл. 14 от НВМОП.

2.1.12. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката и подизпълнителите не отговарят на изискванията по т. 2.1.4 – 2.1.10.

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1.4 – 2.1.10 с декларации (Приложения № 2 – 4).

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по т. 2.1.4 – 2.1.8.

Когато участник е чуждестранно лице и в съответната държава, в която лицето е установено, не се издават документи, еквивалентни на тези, които се издават на български физически или юридически лица за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.1.4 – 2.1.8 или когато те не включват всички случаи по т. 2.1.4 – 2.1.8, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

2.2. Условия за участие – минимални изисквания за икономически, финансови и технически възможности, на които трябва да отговарят участниците:

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася сумарно за оборота на лицата, включени в обединението.


ІV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Всяка оферта се представя на български език в 1 оригинал, който се поставя в общ плик, съгл. чл. 14 от НВМОП.

2. Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

3. Документи, представени под формата на копие, следва да бъдат нотариално заверени – в случаите, изрично посочени в тази документация.

4. Заверените от участника копия на всички документи, за които в тази документация не се изисква изрично нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница от участника с “Вярно с оригинала”, подпис и печат.

5. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод, а документът за регистрация и копието от документа за самоличност се представят в официален превод.

6. В превода следва да е посочен документът, който е преведен, както и да съдържа име и подпис на лицето, извършило превода.

7. Представянето на оферта задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на НВМОП и ЗОП.

8. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

9. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

10. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка своите оферти в срока, посочен в обявлението, в деловодството на Технически университет - София, гр.София, бул."Климент Охридски" № 8, трети етаж, стая 1317, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.

11. Всяка оферта трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, който трябва да съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, като предлаганата цена трябва да бъде в отделен, по-малък плик – № 3, поставен в големия, техническата оферта трябва да бъде в плик № 2, а всички останали документи трябва да бъдат в отделен, запечатан, непрозрачен плик – № 1. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише от лицето, което е упълномощено да го представлява.

12. Оферта, представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема от възложителя и се връща на участника, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 17.

13. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация:

адрес: Технически университет -София, бул. “Климент Охридски” № 8;

име, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника;

означение: ”За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебните командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София”.

14. Върху плик № 3 се отбелязва следното:

наименование на участника;

надпис: “Предлагана цена”.

15. Върху плик № 2 се отбелязва следното:

наименование на участника;

надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

16. Върху плик № 1 се отбелязва следното:

наименование на участника;

надпис: „Документи за подбор”.

17. При приемане на офертата на участника се издава разписка за подадена и приета оферта.

18. До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на лицето в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер”.

19. След изтичане на срока за получаване на оферти участникът може да представя допълнително документи към офертата си само ако те са посочени в подготвения от комисията за избор протокол с констатации относно наличието и редовността на представените в плик № 1 документи. Документите се представят в срока, определен от комисията в протокола, който не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаването на протокола.

Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.


V. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА
НА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

Участниците имат право да поставят писмено въпроси, свързани с поръчката.

1. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането.

2. Възложителят изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора участника, направил запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да бъде закупена и от други лица.

3. Всички комуникации между възложителя и участниците, свързани с тази процедура, се извършват в писмена форма и на български език. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, по куриер с обратна разписка или по факс. За получено ще се счита уведомление, което е получено лично, на посочения от участника адрес за кореспонденция или номер на факс. Когато адресатът е дал неточен адрес или е сменил своя адрес и не е информирал своевременно ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

а) номера, от който постъпва информацията;

б) дата и час на изпращане. Изпратена информация по факс, която не съдържа тези данни, или тези данни са неверни, не се приема за редовна.

5. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

6. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.


VI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на НВМОП, ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП.


VІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

В големия плик участникът поставят три плика – плик № 1, плик № 2 и плик № 3, съдържащи следните документи:

А. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържащ следните документи:

1. Оферта, попълнена по образец (Приложение № 1) - оригинал.

2. Документи за регистрация на участника:

2.1. Заверено от участника копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

2.2 Заверено от участника копие от документ за самоличност – за физически лица, а за чуждестранни физически лица – и официален превод на документа за самоличност.

3. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2 месеца от крайния срок за подаване на оферти за участие, ако лицата нямат единен идентификационен код (ЕИК) (оригинал или нотариално заверено копие).

Чуждестранните лица представят съответен документ, еквивалентен на посочените в т. 2.1 и 3, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. В случай, че съответното национално законодателство на участника не предвижда еквивалентен документ, участникът представя декларация за липсата на еквивалентен документ.

За допускане до участие в процедура на участниците, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.

Представените документи следва ясно да посочват лицата, участващи в управителните органи на участника.

4. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (Приложение № 2, 3 и 4).

5. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрен и заверен съгласно изискванията на националното законодателство на участника за последните 3 финансови години (2008, 2009 и 2010 г.).

6. Информация за общия оборот за услугите, обект на поръчката за последните три години – за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Минимален годишен оборот на участника от последните 3 финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) 100 000 (сто хиляди) лева за всяка една година, от дейности с предмет, подобен на предмета на тази обществена поръчка.

7. Доказателства за техническата възможност, опит и квалификация на участника за изпълнение на поръчката:

7.1. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Приложение № 6), съдържаща списък на основните договори за извършени услуги, отговарящи на предмета на поръчката (минимум 3 договора), извършени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите, и препоръки за добро изпълнение от предишни възложители за извършени услуги през последните 3 (три) години. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на извършване на услугите, както и дали те са изпълнени професионално. Всяка препоръка трябва да е надлежно оформена с наименование, адрес, телефон и изходящ номер на подписалия препоръката издател и да съдържа описание на извършените услуги по вид, количество и качество. Участници, представили препоръки, които не отговарят на изискванията на Възложителя, както и препоръки, съдържащи забележки за непрофесионално или некачествено изпълнение на услугите, се отстраняват от по-нататъщно участие в процедурата.

7.2. Съответните документи, доказващи членство или акредитация от IATA и оторизация за работа в системата BSP, валидна за 2010 г – заверено от участника копие.

7.3. Заверено от участника копие от документ, доказващ правото на участника да резервира и издава самолетни билети чрез системата “Амадеус” или друга глобална резрвационна система.

7.4. Заверено от участника копие от валидно удостоверение за регистрация на туристически агент/туроператор, ако участникът има такова качество - оригинал.

7.5. Декларация от участника, че не е заличен от регистъра за туристически оператори - свободен текст, ако участникът има такова качество - оригинал.

8. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата по сметката на възложителя или оригинал на банкова гаранция.

9. Платежен документ за закупуване на настоящата документация – заверено от участника копие.

10. Документ за упълномощаване - при наличие на представителство при подаване на офертата за участие в тази поръчка - оригинал или нотариално заверено копие.

11. Декларация за съгласие за участие от всеки подизпълнител (Приложение № 5), в която се посочва и делът на участието, ако се предвижда да има подизпълнители.

12. Споразумение за обединение, включително и за представителството на обединението в процедурата от един от участниците (представляващ обединението), ако в процедурата участва обединение, което не е юридическо лице (оригинал или нотариално заверено копие).

13. Административни сведения на участника (Приложение № 8) - оригинал.

14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП (Приложение № 9) - оригинал.

15. Банкова гаранция за участие (Приложение № 10) - оригинал.

16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал.

B. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ Техническата оферта (Приложение № 7) на участника с подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката, посочени в Техническата спецификация.

C. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържащ ценова оферта, попълнена по образец (Приложение № 1а).

Документите в офертата трябва да бъдат подредени съгласно настоящия раздел VІІ “Съдържание на офертата”, като списъкът на документите в офертата трябва да бъде поставен най-отпред в плик 1.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 - 7 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, както и документите, изрично посочени на други места в тази документация.

При наличие на подизпълнители, същите представят документите по т. 2 - 7 и 11. При участие на подизпълнители или на обединение, документите за всеки от подизпълнителите или за всеки от участниците в обединението се описват в отделен списък и се прилагат в отделна папка.


VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Условията за представяне на гаранциите, задържането и освобождаването им са съгласно чл. 26-30 НВМОП.

Гаранцията е под формата на парична сума или банкова гаранция.

Участникът или определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за участие, съответно изпълнение.

Гаранцията за участие в процедурата е 1000 (хиляда) лева.

Гаранция под формата на парична сума се внася по банковата сметка на възложителя:

IBAN BG80 ВNВG 9661 3300 1036 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ – клон “Батенберг”.

Гаранция под формата на банкова гаранция се представя, като се спазят всички условия на посочения от нас образец.

2. Гаранция за изпълнение на договора е 3% от стойността на поръчката. Гаранцията следва да бъде представена като парична сума или банкова гаранция, преведена по банкова сметка: БНБ – Централно управление, IBAN в лева № BG80 BNBG 9661 3300 1036 01, BIC код на БНБ BNBG BGSD към момента на сключване на договора за изпълнение на поръчката. В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието й следва да бъде не по-кратък от 20 дни след изтичане срока на действие на договора.

3. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя в следните случаи:

а) участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) участникът обжалва решението на възложителя - до решаване на спора;

в) участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в срока по чл. 31, ал. 4 от НВМОП.

4. Възложителят освобождава гаранциите за участие, както следва:

4.1. на отстранените участници - в срок до 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

4.2. на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок до 3 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

5. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

6. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.

7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са предвидени в договора за възлагане на обществена поръчка.

8. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

9. В случай, че участникът е обединение, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в процедурата.


ІХ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Поръчката е за текущо изпълнение, за срок от 2 (две) години или до изчерпване на прогнозната стойност на поръчката до 105 000 лева без ДДС.

2. Място на изпълнение на поръчката: в представителство на изпълнителя на територията на гр. София, с изрично посочен в офертата адрес, като билетите се доставят в Техническия университет - София, бул. „Климент Охридски” № 8 или на друго, посочено от възложителя място на територията на Р. България, съгл. Приложение № 12.

3. Работното време на представителството на изпълнителя трябва да бъде съобразено с работното време на Технически университет - София, като изпълнителят трябва да осигури възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието, включително и при извънредни обстоятелства, в извънработно време, както и в почивни и празнични дни.

4. Предлаганите маршрути трябва да са директни, а при невъзможност - с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации.

5. При заявка за резервация на самолетни, автобусни и влакови билети изпълнителят трябва да предостави писмен отговор на възложителя до 2 (два) часа в рамките на работното време, като същият следва да бъде съобразен с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

6. В случай, че заявката е за дестинация, по която участникът не е предложил крайна цена в офертата си за участие в процедурата, изпълнителят представя отговор, който трябва да съдържа предложение за 3 (трите) възможно най-добри варианта за реализиране на пътуването (директни и такива с подходящи връзки) и при спазване на изискването за най-ниска цена. Възложителят си запазва правото да избере съответен вариант, като потвърди заявката, или да откаже възлагането й, в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка.

7. Срок за изпълнение на заявката – до 1 (един) работен ден, но не по-късно от 24 часа от потвърждаване на заявката, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни обстоятелства.

8. Декларирана възможност и готовност за покриване на всички заявявани от възложителя дестинации на територията на целия свят.

9. Изпълнителят трябва да отбелязва в резервацията, при конкретна заявка, предпочитаното от възложителя място, както и да направи всичко възможно за получаване на съответното потвърждение за това от авиокомпанията.

10. Доставката на билетите до Технически университет - София е за сметка на изпълнителя.

11. Цените на билетите са за двупосочно пътуване и включват дължимите летищни такси и други такси, които се заплащат от възложителя.

12. Цените на билетите се определят в български лева.

13. Начин на плащане: по банков път, в лева.

14. Плащането ще се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след представяне на копие от оригиналния самолетен билет, съдържащ задължително отрязък „агент купон” или изпратен по електронна поща електронен билет, протокол за стойността на билета и приемно - предавателен протокол за доставка на билета.

15. Поръчката за осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети и/или хотелски резервации за нуждите на Технически университет - София следва да се изпълнява съгласно условията на договора, представляващ неразделна част от настоящата документация.

16. Участникът следва да заяви готовност за приемане на върнати от Възложителя преди датата на полета самолетни билети, замяна на самолетни билети с оглед промяна на дестинацията, датата на пътуването, името на пътника и др., без да начислява неустойки или други допълнителни такси за тези действия.

17. При подадена от Възложителя заявка участникът, определен за изпълнител, е задължен винаги да предлага най-ниската цена за пътуването в икономична класа в самолета, по регулярни линини за двупосочно пътуване, като тази цена може да бъде по-ниска, от посочената в офертата му крайна цена.

18. Всички билети следва да се фактурират на поделението, заявило доставката им, съгласно приложение № 12 от документацията.

19. При необходимост и заявка от Възложителя, Изпълнителят осигурява хотелски резервации, съобразени с размера на дневните и квартирните пари по приложение № 1 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. При заявка на хотелска резервация Изпълнителят предоставя отговор на Възложителя в рамките на три часа, който съдържа хотела и цената. Възложителят си запазва правото да потвърди или да откаже заявката.


Х. ЦЕНОВА ОФЕРТА

1. Ценовата оферта се представя по образец – Приложение № 1а на документацията. Ценовата оферта следва да бъде подписана и подпечатана от лицето/ата, представляващо/и участника, и се поставя в плик № 3.

2. В ценовата оферта участникът следва да предложи крайни най-ниски цени на самолетните билети (за двупосочно пътуване) към момента на подаване на офертата, включващи дължимите летищни такси и други такси, които се заплащат от възложителя, по следните 30 (тридесет) дестинации:
Дестинация
І група

1.

Брюксел

2.

Берлин

3.

Париж

4.

Амстердам

5.

Лисабон

6.

Люксембург

7.

Прага

8.

Букурещ

9.

Женева

10.

Санкт Петербург
ІІ група

1.

Лондон

2.

Рим

3.

Мадрид

4.

Виена

5.

Дъблин

6.

Варшава

7.

Истанбул

8.

Пекин

9.

Мюнхен

10.

Неапол
ІІІ група

1.

Франкфурт

2.

Кьолн

3.

Атина

4.

Милано

5.

Будапеща

6.

Ханой

7.

Вашингтон

8.

Москва

9.

Анкара

10.

Киев


3. Двупосочни автобусни билети по следните дестинации – Белград, Атина, Битоля, Истанбул, Букурещ, Ниш, Карлсруе.

4. Двупосочни влакови билети по следните дестинации – Белград, Атина, Битоля, Истанбул, Букурещ, Ниш, Карлсруе.

5. Участникът представя при възможност твърди непроменими цени и по други дестинации, по които може да осигури билети.

6. Участникът ще бъде единствено отговорен за евентуални допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от него ценова оферта.

7. Участникът се задължава да осигурява хотелски резервации, съобразени с размера на дневните и квартирните пари по приложение № 1 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

8. Липсата на цена в офертата по някоя от посочените в т. 2, 3 и 4 от Възложителя дестинации прави ценовата оферта непълна и участникът се отстранява от процедурата.

9. Извън плик № 3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно ценовата оферта. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.


ХІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащанията ще бъдат извършвани в български лева по банков път, с платежно нареждане по сметка, посочена от участника, до 45 (четиридесет и пет) дни след представяне на копие от оригиналния самолетен билет, съдържащ задължително отрязък „агент купон” или изпратен по електронна поща електронен билет, протокол за стойността на билета и приемно - предавателен протокол за доставка на билета.

2. Разплащането ще бъде извършено съобразно посочената в договора схема на разплащане.


ХІI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. При назначаването си от Възложителя членовете на комисията и консултантите (ако има такива) представят декларации за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от НВМОП и за спазване на изискванията по чл. 19, ал. 2 от НВМОП и при условията на чл. 19, ал. 3 от НВМОП.

2. Отварянето на офертите ще се извърши в деня, часа и мястото, посочени в обявлението.

3. Всеки участник може да присъства лично или да изпрати представител, упълномощен писмено от участника, при отварянето на офертите. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

4.Председателят на комисията отваря последователно офертите на участниците по реда на получаването им и проверява наличието в съответния голям плик на три малки плика, надписани плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”.

5. Най-малко трима от членовете на комисията подписват всеки плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Комисията предлага на присъстващите представители по един от тях да подпише плик № 3 на останалите участници.

6. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага на присъстващите представители по един от тях да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

7. Комисията отваря всеки плик № 1 и оповестява документите, които се съдържат в него.

8. След извършване на действията, описани по-горе, приключва публичната част от заседанието на комисията.

9. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

10. В протокола по т. 9 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

11. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по т. 9.

12. След изтичането на срока по т. 10 комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не отваря плик № 2 и плик № 3 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

13. Комисията се запознава с техническата оферта на всеки участник, поставена в плик № 2. Участник, представил техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, описани в раздел IX Техническа спецификация, се отстранява от процедурата.

14. При отварянето на ценовите оферти се спазват изискванията на чл. 38, ал. 12 от НВМОП. Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на интернет страницата си на адрес: www.tu-sofia.bg

15. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на ценовото предложение на участниците.

16. Комисията разглежда и оценява офертите при спазване на изискванията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП и на Възложителя.

17. Когато ценовата оферта на участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от участника подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

18. Възложителят писмено уведомява участниците за резултатите от оценяването на офертите.

ХІІІ. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ.

Основен критерий при оценяване на офертите е най-ниската цена.

Офертите на участниците се оценяват въз основа на заявените от тях цени на самолетни, автобусни и влакови билети по определените по-горе от възложителя дестинации и при прилагане на формулите, посочени по-долу. Определените от възложителя 30 дестинации за самолетни билети са разделят на три групи, с оглед оценяването им, като отделните групи имат различна тежест.

На първо място се класира офертата на участника, получила най-голям брой точки.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката се изчислява чрез формулата

K= K1 + K2 + K3 + K4 + K5,

където:

1. K1 е коефициент за обща цена на самолетните билети по дестинации от група 1 - с относителна тежест 50%. Коефициентът на n-тия участник се изчислява по формулата

,

където

K1 е коефициентът на офертата на n-тия участник за предложената обща цена на самолетните билети по дестинации от група 1;

P1 min – най-ниската предложена обща цена на самолетните билети по дестинации от група 1 от участниците в обществената поръчка;

P1 n – предложената обща цена на самолетните билети по дестинации от група 1 от n-тия участник.


2. K2 е коефициент за обща цена на самолетните билети по дестинации от група 2 - с относителна тежест 30%. Коефициентът на n-тия участник се изчислява по формулатакъдето

K2 е коефициентът на офертата на n-тия участник за предложената обща цена на самолетните билети по дестинации от група 2;

P2 min – най-ниската предложена обща цена на самолетните билети по дестинации от група 2 от участниците в обществената поръчка;

P2 n – предложената обща цена на самолетните билети по дестинации от група 2 от n-тия участник.


3. K3 е коефициент за обща цена на самолетните билети по дестинации от група 3 - с относителна тежест 10%. Коефициентът на n-тия участник се изчислява по формулата

,

където

K3 е коефициентът на офертата на n-тия участник за предложената обща цена на самолетните билети по дестинации от група 3;

P3 min – най-ниската предложена обща цена на самолетните билети по дестинации от група 3 от участниците в обществената поръчка;

P3 n – предложената обща цена на самолетните билети по дестинации от група 3 от n-тия участник.

4. K4 е коефициент за обща цена на автобусни билети по дестинации – с относителна тежест 8%. Коефициентът на n-тия участник се изчислява по формулата

,

където

K4 е коефициентът на офертата на n-тия участник за предложената обща цена на автобусните билети по дестинации;

P4 min – най-ниската предложена обща цена на автобусните билети по дестинации от участниците в обществената поръчка;

P4 n – предложената обща цена на автобусните билети по дестинации от n-тия участник.

5. K5 е коефициент за обща цена на влакови билети по дестинации – с относителна тежест 2%. Коефициентът на n-тия участник се изчислява по формулата

,

където

K5 е коефициентът на офертата на n-тия участник за предложената обща цена на влаковите билети по дестинации;

P5 min – най-ниската предложена обща цена на влаковите билети по дестинации от участниците в обществената поръчка;

P5 n – предложената обща цена на влаковите билети по дестинации от n-тия участник.


XІV. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В срок от 5 (пет) работни дни от приключване работата на комисията и предаване на протоколите от заседанията Възложителят с мотивирано решение обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят уведомява в 3-дневен срок от издаването на решението участниците за резултатите от разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

При писмено искане от страна на участник, участващ в процедурата, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите при условията на чл. 42, ал. 4 от НВМОП. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на чл. 42, ал. 5 от НВМОП.


ХV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва договор с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

2. Договорът се сключва при спазване изискванията и сроковете, посочени в чл. 31-33 от НВМОП.

3. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или да изпълни задълженията си по чл. 32, ал. 1 от НВМОП, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

Не се сключва договор с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора:

а) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП (документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия). Това условие не се прилага в случаите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

б) не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

в) не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.


ХVІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 от НВМОП.


ХVII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


ДОГОВОР


№ ......... / ............ 2011 г.


Днес, ............ 2011 г. в гр. София между :

1. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, представляван от ректора – проф. д-р инж. Марин Христов, и директора на дирекция “Финанси” - маг. икон. Боян Стоилов, ИН 831917834, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1036 01, BIC код BNBGBGSD, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Кл. Охридски“ № 8, телефон 965 21-11, наричано в текста Възложител, от една страна, и

2. ........................................................................................, регистрирано с фирмено дело № ........../ ............ г. на ........................... съд, идентификационен № по БУЛСТАТ ........................, идентификационен № по ДДС ..............................., с адрес ................... ................................., телефон ...................., факс .….................., представлявано от ........................................, наричан в текста Изпълнител, от друга страна,

на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и в изпълнение на заповед №......./.................... за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се състави и подписа настоящият договор.


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

I.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни “Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София”.


II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ІІ.1. Срокът за потвърждаване на резервации за самолетни, влакови и автобусни билети е не по-късно от един работен ден след датата на направеното запитване от Възложителя.

ІІ.2. Срокът за предоставяне на билетите е не по-късно от три работни дни преди датата на съответното пътуване.

II.3. При извънредни обстоятелства или при необходимост от спешно пътуване срокът за изпълнение е в рамките на два часа след заявка от Възложителя.

ІІ.4. Място за изпълнение на възложената с предмета на договора поръчка е в Технически университет – София, бул. “Св. Климент Охридски” № 8, бл. 1, или на друго посочено от Възложителя място на територията на Р. България.

ІІ.5. Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години или до изчерпване на предвидените средства в размер до 105 000 (сто и пет хиляди) лева без ДДС , считано от датата на подписването му.


III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


ІІІ.1. Цената на всяка конкретна услуга се определя от тарифата на съответния превозвач и търговското предложение на Изпълнителя.

ІІІ.2. Цената включва всички разходи по изпълнение предмета на договора при условията на Възложителя, както и застраховката на пътниците. При връщане на билет Възложителят заплаща единствено неустойката на превозвача, като не дължи неустойка на Изпълнителя.

ІІІ.3. Изпълнителят представя оригинална фактура за 100% от дължимата стойност на закупените билети, удостоверяваща изпълнението на поръчката с включен ДДС. Фактурите се издават поотделно за всяко поделение на ТУ-София, ползващо услугите на Изпълнителя в рамките на максималните лимити за всяко звено, посочено в приложение № 12.

ІІІ.4. Плащането на дължимата сума се извършва от Възложителя по банков път, не по-късно от 45 (четиридесет и пет) дни от датата на представяне на фактурата.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ІV.1. Изпълнителят се задължава:

а) да изпълнява договорените услуги, описани по вид в настоящия договор съобразно изискванията на възложителя при възлагане на всяка конкретна услуга, в срока по т. ІІ.1., ІІ.2. и ІІ.3. от договора;

б) да изпълни договорените услуги с място на изпълнение, посочено в т. ІІ.4. от настоящия договор;

в) да проучи пазара и да предложи възможно най-ниските цени на местата в икономична класа в самолетите към момента на пътуването за съответната дестинация, при най-благоприятните за Възложителя условия за реализиране на пътуването при всяка конкретна заявка от страна на Възложителя;

г) при поискване от Възложителя да приема обратно върнати от възложителя преди датата на полета самолетни билети, замяна на самолетни билети с оглед промяна на дестинацията, датата на пътуването, името на пътника и др., без да начислява неустойки или други допълнителни такси за тези действия;

д) Изпълнителят се задължава да предлага маршрути, които са директни, а при невъзможност - с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации.

е) да осигурява при заявка от Възложителя хотелски резервации в съответните страни до размера на квартирните пари, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбита, като договори възможно най-ниските цени, съобразени с категорията и местоположението на хотела и продължителността на предстоя;

ж) да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора;

з) в срок от 3 (три) дни след датата на подписване на договора да определи поименно лица за контакти и мобилни телефони, на които отговарят, като уведоми писмено Възложителя за това.

ІV.2. Изпълнителят има право:

а) да получи от Възложителя ясни изисквания и критерии за изпълнението на услугите, описани в договора и определени за всеки конкретен случай от представител на Възложителя;

б) да получи заплащане на цената за всяка извършена услуга по реда и при условията на настоящия договор.

ІV.3. Възложителят се задължава:

а) да приеме извършените по реда и при условията на настоящия договор услуги, свързани със закупуването на самолетни, влакови и автобусни билети и хотелски резервации;

б) да заплати цената на услугите по реда и при условията на настоящия договор.

ІV.4. Възложителят има право:

а) да изисква от Изпълнителя информация за хода на изпълнение на всяка конкретна услуга;

б) да упражнява контрол върху изпълнението на услугите, като с това не пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя;

в) да не разгласява на трети лица информация на изпълнителя за цени, тарифи и условия на отделните превозвачи, станали му известни във връзка с настоящия договор.
  1   2   3

Свързани:

Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconІ. Закупуване на документация за участие в процедурата; Разходи за процедурата; Финансови условия – прогнозни стойности и условия на плащане. Условия и размер на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора; ІІ
Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване” по обособени позиции, както следва
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconI. контекст на управлението. Организация, управление, мениджър
Външен контекст конкуренция, технологични промени, икономически условия, политически и законодателни условия, обществена ценностна...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №126/02. 07. 2012г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на маркирана...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconУсловия за провеждане на открития конкурс. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите
Копие от Заповед №196 / 22. 10. 2012 г на Директора на тп дгс „Болярка” за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconСа предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 327 от тз вр чл. 318, ал. 1 от тз вр чл. 79, ал. 1 от ззд
Общите условия за покупка на стоки за търговска верига “В.”, като конкретните условия за доставка на стоките били уточнени в Анекс,...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconСпециални условия медицински разноски при пътуване в чужбина
С настоящите специални условия във връзка с Общите условия на застрахователния договор се заявява и договаря, че се застраховат единствено...
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconЗаб-ния на дуоденума, Стомашни кръвотечния
Отстраняване на дразнителите на стомашно–чревния тракт и създаване условия за механично, хим–ично и термично щадене
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Ііі. Условия за участие и условия за отстраняване iconПравила и условия за участие: Минималната възраст за участие е 16 години
Право на участие имат всички отбори, които могат да осигурят минимален брой участници, като няма специални изисквания относно сформирането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом