Биография лична информация
ИмеБиография лична информация
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер155.68 Kb.
ТипБиография
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/689/17699463421785936803.docПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
Лична информация
Име
Цвета Йорданова Зафирова

Адрес
Варна 9002, бул. Княз Борис I 77

Телефон
052/ 660-423 (служ.)

E-mail
tzveta_zafirova@abv.bg
Трудов стаж• Дати (от-до)
2004 -

• Име и адрес на работодателя
Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис І 77

• Вид на дейността или сферата на работа
Управленска и преподавателска (доцент по 05.02.20 Социално управление)

• Заемана длъжност
Ръководител катедра
• Дати (от-до)
1989-2004

• Име и адрес на работодателя
Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис І 77

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска

• Заемана длъжност
Преподавател
• Дати (от-до)
1985-1989

• Име и адрес на работодателя
Институт по корабостроене - Варна ,бул. 8-ми приморски полк 128

• Вид на дейността или сферата на работа
Научна

• Заемана длъжност
Проектант Системи за управление
• Дати (от-до)
1980-1985

• Име и адрес на работодателя
ЗФК – Варна, бул. Приморски, гаров площад

• Вид на дейността или сферата на работа
Информационно обслужване и административна дейност

• Заемана длъжност
Програмист
Образование и обучение
• Дати (от-до)
4.12.2000-18.12.2000

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Frije University Amsterdam – Holland

Получена диплома
Специализация Доверието в и между организациите
• Дати (от-до)
1995 - 2000

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис І 77

Получена диплома
2000 г. - Доктор по икономика по 05.02.20 Социално управление
• Дати (от-до)
19.07.1996-6.08.1996

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
University of Minho, Braga - Portugal

Получена диплома
Специализация Управление на агробизнеса
• Дати (от-до)
1.07.1996-18.07.1996

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
University of Limerik – Ireland

Получена диплома
Специализация Управление на агробизнеса
• Дати (от-до)
1.08.1996-31.08.1996

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Luton University - UK ; G`s Marketing Group - Ely, UK

Получена диплома
Специализации: Управление на агробизнеса
• Дати (от-до)
12.02.1992-31.03.1992; 4.03.1994-28.04.1994; 28.11.1994-15.12.1994; 1. 09.1997-30.09.1997

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Nottingham Trent University - UK

Получена диплома
Специализации: Среда на организацията, Стратегическо управление, Писане и работа с казуси, Управление на болници
• Дати (от-до)
20.11.1993-28.11.1993

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Bradford University - UK

Получена диплома
Специализация: Стратегически и маркетингов мениджмънт
• Дати (от-до)
1987-1988

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Икономически университет – Варна (ЦСДК)

Получена диплома
Специализация Моделиране и оптимизиране на икономическите процеси в промишлеността
• Дати (от-до)
1975-1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Икономически университет – Варна

Получена диплома
Висше образование - 1980 г. Специалност Организация и проектиране на обработката на икономическата информация (ОПОИИ)
• Дати (от-до)
1972-1975

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Математическа гимназия - Хасково

Получена диплома
Средно образование - 1975 г.
Лични умения и компетенции
Майчин език
БългарскиДруги езици

Английски

• Четене
Отлично

• Писане
Добро

• Разговор
Добро

Други езици
Немски

• Четене
Отлично

• Писане
Добро

• Разговор
Основно
Други езици

Руски

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

• Разговор
Добро
Социални умения и компетенции
Членство в:

 • Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт

 • Европейски институт за напреднали изследвания в мениджмънта (EIASM) – Амстердам, Холандия

 • Редколегия на „Известия на Икон. Университет”

 • Академичен съвет на ИУ – Варна

 • Факултетен съвет на факултет „Управление” и на факултет „Информатика” при ИУ-Варна

 • Научен факултетен съвет на факултет „Управление” и на факултет „Информатика” при ИУ - Варна


Консултантска дейност на лечебни заведения и на фирми
Технически умения и компетенции
Windows, MSOffice, Power Point
Изследователска дейност
Стратегическо управление, Управление на лечебни заведения, Управление на публичния сектор, Конкуренция и конкурентоспособност на организациите
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ


І. МОНОГРАФИИ

 1. Възможности за развитие и интегриране на българския малък и среден бизнес в ЕС. ИУ, Варна, 2002 [165 стр. –в съавт. Ц.З. 114 стр.]

 2. Избор на стратегия в управлението на болниците. ГорексПрес, Варна, 2001 [155 стр.].

 3. Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в община Варна в конкурентна среда. Варна, Библиотека “Проф. Цани Калянджиев”, ИУ-Варна, 2010 [215 стр. – в съавт. Ц.З. 148 стр.]


ІІ. СТУДИИ

 1. Методологически аспекти в изследване на конкуренцията при вземане на стратегически решения в бизнеса// Годишник на ИУ, Варна, том 74, 2002, с.159-228.

 2. Strategic alliances of “East-West” Model in Eastern Europe: opportunities and problems.// East European Quarterly, Vol. 36, 2002, рр.72-104. (USA)

 3. Изследване на потребителската оценка на болниците и болничното обслужване във Варненска област и приложението й при вземане на стратегическите решения. //Годишник на ИУ, том 73, 2001, с.267-300 (в съавт.)

 4. Конкурентно поведение на болниците в България в пазара на здравни услуги. //Годишник на ИУ, Варна, том 69, 1997, с. 112-147.


ІІІ. НАУЧНИ СТАТИИ

 1. Състояние и проблеми на пазара на специализирана извънболнична помощ във Варненски регион// Управление и устойчиво развитие, бр.3-4, 2010

 2. An approach for determining hospital competitiveness and its implications for improving and integrated health care// Trakia Journal of Sciences, Volume 8, Number 3, Series Social Sciences, St. Zagora, 2010, рр.120-125.

 3. Оценка на конкурентоспособността на организацията // Управление и устойчиво развитие, бр.3-4, 2009, с.71-75.

 4. Рискът в стратегическия избор: идентификация и управление // Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.47, Икономика и мениджмънт, 2008, с.17-23 - награден с диплом и кристален приз „The Best Paper” за 2008 г.

 5. Стратегии за оцеляване и устойчиво развитие на общинските лечебни заведения във Варненска област // Управление и устойчиво развитие, бр.3-4, 2008, с.251-257 (в съавт.)
 6. РЗОК в условията на новите промени в здравното осигуряване// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.46, серия 5.1., Здравна промоция и превенция, Русе, 2007, с.104-109.


 7. Устойчивост на релацията потребности – търсене на здравни услуги // Управление и устойчиво развитие, бр.1, 2007, с.409-414. (в съавт.)

 8. 40 години катедра „Стопанско управление” // Известия на ИУ – Варна, бр.3, 2007, с.95-104.

 9. Създаване на информационна система за изследване на конкуренцията в стратегическото управление на бизнеса // Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.45, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, 2006

 10. Развитие на аналитичните способности и на стратегическото мислене на студентите в семинарните занятия по дисциплината “Стратегическо управление” // Управление и устойчиво развитие, ЛТУ, бр.3-4, 2006, с.444-449.

 11. Устойчивото развитие като стратегически приоритет при производството на калцинирана сода в етапа на присъединяване на България към ЕС // Управление и устойчиво развитие, бр.3-4, 2005

 12. Управленски проблеми при функционирането на смесените фирми в България // Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т.44, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, 2005, с.302-307.

 13. The risk and uncertainty in the establishment of strategic alliances of “east-west” model in Eastern Europe // Ekonomic Themes, Nish, year XLIII, book II, Volume 1-2, 2005, pp.145-155.

 14. Управление на рисковете в РЗОК // Социална медицина, бр. 2, 2004, с.32-34.

 15. Стратегии в маркетинговия план за акредитация на лечебните заведения // Здравен мениджмънт, бр.3, 2004, с.38-42 (в съавт.)

 16. Стратегически приоритети в управлението на РЗОК // Здравен мениджмънт, бр.5, 2004, с.32-38.

 17. Пазарът на Европейския съюз и българския бизнес // Икономика и управление на селското стопанство, бр.4, 2004, с.26-31 ( в съавт.)

 18. Финансовият план като основен елемент на бизнес плана на лечебното заведение // Социална медицина, бр.3, 2004, с.33-35 (в съавт.)

 19. Изпълнителният директор и стратегическото управление в акционерните дружества // Икономика, бр.1, 2003, с.90-92.

 20. Stratĕgie prežitia a rozvoja bulharskych malých podnikov v procese vstupu do Európskej ŭnie //Ekonomickĕ rozhl`ady, Ekonomska Univerzita v Bratislave. 1, 2003, Volume XXXII, pp.87-96 (Slovakia)

 21. Quality of banking and strategic management after entrance foreign capital in bank organizations. The case SG Expressbank // Strategijski mеnadžment, бр.1, 2002, с. 12-17 (Yugoslavia).

 22. Стратегическо поведение на Диагностично-консултативните центрове в конкурентна среда // Здравна икономика и мениджмънт, бр.2, 2002, с.13-17.

 23. Българският бизнес и достъпът до вътрешния пазар на ЕС // Външна търговия, бр. 5, 2001, с. 19-21.

 24. Neccesity to strategic planning in the process of Bulgarian business preparation in the integration in EU // Fundamental Sciences and Applications, Technical University Plovdiv, том 9, 2001, рр. 43-51

 25. Challenges to Bulgarian Industry and мanagerial tasks in the stage of accession to EU // Ekonomske teme, Universitatis of Nis, бр.3, 2001, с.77-88 (в съавт.) (Yugoslavia).

 26. Стратегически приоритети и задачи в дейността на лечебните заведения // Социална медицина, бр. 2, 2001, с. 39-40.

 27. The SPACE Method and its Applications as a Technique for Strategic Position Evaluation and Strategic Choice Making //Strategijski mеnadžment, бр.1, 2001, с. 61-65 (Yugoslavia).

 28. Стратегически контрол и оценка на стратегията в публичните болници // Информационен бюлетин на Асоциацията на болниците в България, бр.3, 2001, с.24-28.

 29. Foreign Direct Investment (FDI) in Bulgaria – the basis for the formation of strategic alliances of the type “east–west” in the process of preparation for joining the EU // Ekonomske teme, 1-2, 2001, Nis (Yugoslavia)

 30. Лоялност на персонала на болниците във Варненска област // Социална медицина. бр.2, 2000, с.28-30

 31. Foreign Direct Investment (FDI) in Bulgaria – the basis for the formation of strategic alliances of the type “east–west” in the process of preparation for joining the EU // Scientific Journal “Fasta Universitatis”, seriеs Economics and Organization, Universitatis of Niš, vol.1, №7, 1999, с. 57-62 (Yugoslavia).

 32. Регулиране на конкуренцията между болниците в България // Икономика, бр.5, 1999, с. 13-15.

 33. Контрол на болничните разходи в условията на конкуренция // Здравна икономика, бр.1, 1999, с. 29-32.

 34. Възможности за увеличаване на износа на български агропродукти чрез създаване на стратегически сдружения // Известия на ИУ, бр.2, 1998, с.65-75 (в съавт.)

 35. Стратегически алтернативи за промяна в обществените болници в България // Известия на ИУ, Варна, бр.4, 1998, с. 26-35.

 36. Стратегии за управление на риска в аграрния бизнес //Икономика и управление на селското стопанство, бр.4, 1997, с.18-20.

 37. Някои аспекти на конкуренцията между болниците в България // Известия на ИУ, бр.2, 1997, с.105-116.

 38. Здравната реформа и конкуренцията между болниците // Социална медицина, бр.3-4, 1997, с.33-34.

 39. Конкурентоспособност на болниците в България // Социална медицина, бр.3, 1996, с. 41-42.


ІV. НАУЧНИ ДОКЛАДИ

 1. Необходимост от промяна в стратегическото поведение на университетите в периода на криза // Сб. Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване. ИУ, Варна, Азалия, 15-17 май, 2009, с.27-34.

 2. 40 години катедра „Стопанско управление” – традиции и приемственост // Сб. Управление развитието на организациите, 2008, с.13-22.

 3. Влияние на външната среда върху здравните потребности от специализирана доболнична помощ. Бургас, 2007, с.172-189 (в съавт.)

 4. Подготовка за стратегически решения по създаване на алианси в болничния сектор. Бургас, 2007, с.94-104.

 5. Роля и развитие на семейния бизнес в България при присъединяването й към ЕС: сравнителен анализ с Англия. // Сб. Европейски перспективи на националното стопанство, ИУ, Варна, 2005, с. 238-246 (в съавт.)

 6. Необходимост от контрол и оценка на плановете на публичните лечебни заведения. // Сб. В криза ли е планирането? СА “Д. Ценов”, Свищов, 2005, с.153-158.

 7. Директорите на РЗЦ и осъществяването на стратегията за развитие на болничната помощ в България // Сб. Съвременни управленски практики, т. ІІ, Бургаски свободен университет, Св. Кирик и Юлита, 2004, с.202 – 216.

 8. Стратегическо партньорство в процеса на интернационализация на българския бизнес: необходимост и проблеми в управлението. Технически университет. Варна, 2004

 9. Висшето образование: необходимост от нови управленски дисциплини, свързани с евроинтеграцията // Сб. Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията, т. ІІ, Бургас, 2004, с.230-235.

 10. Европотребителите в стратегическите решения за интернационализация на българския бизнес // Сб. XXІ век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта, ІІ том, Свищов, 2002, с. 119-126

 11. Strategies for survival and development of Bulgarian small business in the integration in EU // “Современите процеси на економскиот развоj во земjите од juгоисточна Европа”, Университет “Св. Климент Охридски”, Битола, Економски факултет, Прилеп, 2001, с. 959-968 (Macedonia).

 12. Отговорността на изпълнителният директор в стратегическото управление // Сб. “Икономиката и развитието на обществото”, ИУ, Варна, т.3, 2001, с.348-352

 13. Trust as a critical factor in the establishment strategic alliances from type “east-west” in Eastern Europe. В CD: “Trust within and between organization”, 29-30 November, 2001, Amsterdam (Holland)

 14. Информационно осигуряване на проучването, анализа и оценката на конкурентите в стратегическото управление //Сб. Информационен мениджмънт на предприятието, УИ при ИУ, Варна, 2001, с.145-152.

 15. Приложни аспекти при изследване търсенето и предлагането на болнично обслужване в пазара на здравни услуги //Сб. “Мениджмънта и предизвикателствата на ХХI век”, ИУ, Варна, 2000, с.108-117.

 16. Предизвикателствата на политическата среда към мениджърите на обществените болници в периода на здравната реформа в България. В: Сб. “Мениджмънт. Съвременно развитие и практика.” Макрос 2001, Пловдив, 1998, с. 102-106.

 17. Състояние и проблеми при износа на български селскостопански продукти. // Сб. “Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика”, АИ “Ценов”, Свищов, 1997, с.172-178. (в съавт.)

 18. Промените в индивидуалните потребности на населението в прехода към пазарна икономика и тяхното отражение върху стратегическия избор. В: Сб: “Икономически проблеми на прехода към пазарно стопанство”, ИУ, Варна, 1996, с.152-157.

 19. Рискът в планирането на аграрния бизнес. В: Сб. “Ролята и мястото на икономическите механизми в условията на преход към пазарната икономика”, Шкорпиловци, ИУ, Варна, 1996, с.68-73

 20. Финансирането на обществените болници - ключова уязвимост в конкурентната им борба. В: Сб. ”Ролята и мястото на икономическите механизми в условията на преход към пазарната икономика”, Св. Кирик и Юлита, Пловдив, 1996, с.41-47

 21. Промоционални стратегии в управлението на болниците в България в периода на преход. В: Сб.: “Управление на прехода”, АИ “Ценов”, Свищов, 1996, с. 57-60. (в съавт.)

 22. Избор на конкурентна стратегия за развитието на болниците в България: подход, ориентиран към потребителя на здравни услуги. В: Сб. “Бизнес - стратегии - структури”, ИУ, Варна, 1995, с. 291-297.

 23. Разработването на ситуация като форма на контрол върху знанията и уменията на студентите по дисциплината “Стратегически мениджмънт”. В: Сб. “Проблеми на икономическото образование при пазарни условия”, ИУ, Варна, 1995, с. 76-80.

 24. Стратегически анализ на ценностната система на мениджъра и влиянието му върху стратегическия избор. В: Сб. “Хаосът и предизвикателствата на планирането”, АИ “Ценов”, Свищов, 1995, с. 319-324.

 25. Система на заплащане на труда в корабостроителните заводи в условията на номенклатурно планиране. V национален симпозиум по корабостроене, Варна, 1989

 26. Оптимизиране разпределението на капиталните вложения за обновяването на техниката и технологията в корабостроенето. V национален симпозиум по корабостроене, Варна, 1989

 27. Акордната система на заплащане на труда в ДФ “Корабостроене”, Трявна, 1989


V. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Теория на управлението. Наука и икономика, Варна, 2010. (в съавт.)

 2. Планиране и прогнозиране. Учебно помагало. Наука и икономика, Варна, 2009 (в съавт.)

 3. Стратегическо управление. Учебно помагало. Наука и икономика, Варна, 2009 [290 стр.]

 4. Стратегическо управление. Учебник. Наука и икономика, Варна, 2007 [292 стр.]

 5. Стратегическо управление. Сборник казуси. ИУ, Варна, 2005 (в съавт.)

 6. Сборник задачи, казуси и тестове по планиране и прогнозиране. Славена, 2002 (в съавт.)

 7. Стратегическо управление. Ръководство за семинарни занятия. УИ при ИУ, Варна, 2001 (в съавт.)

 8. Ръководство по агробизнес. Том 2. Развитие на агрофермерския бизнес. Част І. Tempus Project SJEP 09004/95, АИ “Ценов”, Свищов, 1998 (в съавт.)

 9. Ръководство по агробизнес. Том 5. Казуси по агробизнес. Tempus Project SJEP 09004/95, АИ “Ценов”, Свищов, 1998 (в съавт.)

 10. Среда на организацията. УИ при ИУ, Варна, 1993 (в съавт.)


VІ. ДРУГИ (ОТЗИВ)

 1. Отговор на осъзнатата необходимост от макроикономически анализ и прогнозиране. // Икономическа мисъл, бр.6, 2001

Стр. от


Свързани:

Биография лична информация iconБиография лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография (CV) Лична информация

Биография лична информация iconБиография лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Биография лична информация iconБиография Лична информация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом