Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер17.41 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2010/52_25.06.2010_p9.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


52/25.06.2010 г.


ПРОТОКОЛ № 9/25.06.2010 г.


ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност”, за съфинансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”.


На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 2 от ДР на Закона за енергийната ефективност, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА


РЕШИ:


І. Общински съвет – Елена дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Елена за финансиране на проект „Енергоефективна реконструкция на котелна уредба, отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване на ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена, община Елена, област Велико Търново”, при следните параметри:

1. Начин на изразходване на средствата – Прилагане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Ана Брадел” – гр. Елена;

2. Финансираща институция – Фонд „Енергийна ефективност”;

3. Максимален размер на дълга – 166 320 лева;

4. Валута на дълга – лева;

5. Максимален срок на погасяване – 60 месеца

6. Максимален лихвен процент – 9% (девет процента);

7. Условия на погасяване – по договаряне съгласно погасителен план;

8. Обезпечение по кредита - първи по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания от собствени приходи по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския бюджет, покриващи 150% от кредита;

9. Такси и комисионни – няма;

ІІ. Упълномощава и възлага на кмета на Община Елена да представлява да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия за:

- кандидатстване за отпускане на кредит;

- подписване и подаване на всички необходими документи;

- сключване на договор за кредит при гореописаните условия;

- учредяване на обезпечението, а именно вписване на Договора за особен залог на вземанията, описани в т. 8, в Централен регистър на особените залози.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съветЕлена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом