И за да се произнесе взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер92.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на А. Е. Е.- И. на Р. С. О. със

седалище и адрес на управление Р. М., община Р., област К. против Решение №ПО-

01-05/13.01.2012г. на Д. на Б. Д. З. Р.-Б. и издадено Разрешително за

водовземане №41110049/13.01.2012г. на името на „Р.” Д., ЕИК. от повърхностен воден обект река М. Л., приток на река И.

в землището на Р. М., община Р., местността „Агнилото”, област К. с параметри

съгласно документите представени към заявление вх.№РР-01-133/14.04.2012г.

С жалбата се твърди, че при издаване на оспорените актове за допуснати

съществени нарушения на административнопроизводствените правила, същите са издадени в противоречие на материалноправни разпоредби и в несъответствие на

целта на закона.

Ответникът по жалбата Д. на Б. Д. З. Р.-Б., чрез процесуалния си представител,

взема становище за неоснователност на жалбата и моли тя да бъде отхвърлена.

Счита, че оспореното решение е законосъобразно, тъй като е издадено от

компетентен орган, в съответната форма, при спазване на процесуалноправните и

материалноправни разпоредби.

Заинтересованата страна „Р.” представлявана от изпълнителния директор

П. К. С. оспорва жалбата. Посочва, че водопровода, построен през

1971 година обслужва около 7-8 имота, като в момента обслужва и администрацията на Природен парк “Р. М.”, както и администрацията на “Р.” .

Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства, приема за установено следното:

Административното производство по реда на Глава четвърта, Раздел втори от

Закона за водите (ЗВ) е инициирано от П. К. С. в качеството му на

изпълнителен директор на „Р.” ,Г. Д. с подаването на заявление вх.№РР-

01-133/14.04.2011г. до Д. на Б. Д. З. Р.-Б. (л.135) с искане за откриване на

процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден

обект река М. Л., приток на река И., замлещите на Р. М., община Р.,

местност „Агнилото”, област К.. Целта на заявеното водовземане е питейно-битово водоснабдяване на съществуващи туристически сгради, разположени в местността „Агнилото”, като водовзеането от водния обект ще се осъществява посредством съществуващи съоръжения: дренажно вохващане, довеждащ водопровод и бетонов

резервоар.

След преценка на подаденото заявление, ведно с приложенията към него на

заявителят е указано да представи данни и документи, доказващи, че водата във

водния обект отговаря на изискванията на Наредба №12/18.06.2002г. за качествени изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно –битово водоснабдяване (вж. писмо изх.№ РР-01-133/04.05.2011 г.). В изпълнение на

посочените указания в БДЗБР от заявителя са представени заяление, презаверена скица на сграда, извлечение от книга за дълготрайни материални ативи на

заявителя, 2 бр. Удостоверения на Д. на РИОКОЗ К., обяснителна записка, проект-

заснемане и картен материал, протокол от изпитване. Представени са и чертеж на водовземването съоръжение и анализ на качеството на повърхностните водиот водоизточника.

В хода на производството е извършена задължителната преценка по заявлението на

основание чл.62, ал.1 от ЗВ (л.90), като е установено че не са налице основания

за отказ и може да се пристъпи към извършване на публично обявяване по реда на чл.62а от ЗВ.

На основание чл.62а, ал.1 от ЗВ е изготвено съобщение за публично обявяване по

заявление от управителя на “Р.” , Г.Д. за издаване на разрешително за

водовземане (л.89). Съобщението е надлежно обявено в населена местност Р. М. на 24.11.2011г. и в Община Р. на 21.11.2011г.(л.83-85).

Постъпило е възражение (вх.№РР-01-133/09.12.2011г.) от А. Е. Е. - И. на Р.

С. О. против Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река М. Л.. Със Заповед №РД-05-161/16.12.2011г. Директорът на БДЗБР Б. (л.79) е

назначена комисия, която да разгледа постъпилото възражение. На 27.12.2011г. на проведено заседание комисията е приела, че възражението е неоснователно, както и че не са налице пречки за продължаване на процедурата. Комисията е решила, че

процедурата следва да продължи с издаване на разрешително за водовземане.

Мотивите на комисията за неоснователност на възраженито, обективирани в

протокол от 27.12.2011г. са следните: инвестиционното предложение не предвижда изграждането на нови съоръжения, а предвижда ползването на съществуващи такива.

Прието е, че учредяването на санитарно- охранителна зона около водоизточника по реда на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води е в

обществен интерес. Прието е, още че издаването на разрешително няма да окаже

отрицателно въздействие върху защитените територии, като комисията се е

позовала на становище изх.№26-00-9(1)04.02.2011г. на Д. на РИОСВ Перник(л.144),

както и че не противоречи на План за управление на речните басейни.

С Решение №ПО-01-05/13.01.2012г. на Д. на Б. Д. З. Р.-Б. на основание чл.67, ал.

1 от ЗВ вр. чл.52, ал.1, т.4, чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗВ е издадено Разрешително

за водовземане №41110049/13.01.2012г. на името на „Р.” Д., ЕИК. от повърхностен воден обект река М. Л., приток на река И.

в землището на Р. М., община Р., местността „Агнилото”, област К. с параметри

съгласно документите представени към заявление вх.№РР-01-133/14.04.2012г.

Решението на Д. на БДЗБР Б. и Разрешителното за водоползване са обжалвани по

административен ред. По жалбата на оспорващия Министъра на околната среда и

водите се е произнесъл с Решение №76/14.03.2012г. с което е отхвърлил жалбата и е потвърдил Решение №ПО-01-05/13.01.2012г. на Д. на Б. Д. З. Р.-Б. и

Разрешително за водовземане №41110049/13.01.2012г.

Жалбата е процесуално допустима , тъй като е подадена в срока по чл.149, ал.

3,вр.ал.1 от АПК и от надлежна страна, която е взела участие в производството

по издаване на оспореното разрешително чрез подаване на възражение. Разгледана по същество тя се явява неоснователа.

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, в кръга на

неговите правомощия съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ. Спазени

са административно-производствените правила и материалноправните разпоредби.

Процедурата по издаване на разрешително за водоползване или ползване на воден обект е регламентирана в чл.60 - чл.70 от ЗВ. В производството по издаване на

оспореното разрешение са спазени предвидените срокове в чл.61, ал.2 от ЗВ, чл.

64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ и чл.67, ал.1 от ЗВ.

Мотивирането на акта е изискване за неговата законосъобразност, за което съдът следи служебно в рамките на предоставения му съдебен контрол за

законосъобразност.

Като правно основание за издаването на обжалваното разрешително са посочени

разпоредбите на чл.67, ал.1 вр. чл. 52, ал., т.4 и чл.44, ал.1 и 2 от ЗВ.

Разпоредбата на чл.46, ал.1 от ЗВ изчерпателно изброява случаите при които се

издава разрешително за ползване на воден обект, като б. ”з”е посочено

водовземане от повърхностни или подземни води, каквото е издадено в настоящия случай разрешително.

Посочената разпоредба на чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ определя компетентният орган за

издаване на разрешителното за водоползване.

В процесното разрешително са изложени фактически и правни основания за

издаването му. Още повече съгласно констатната практика на ВАС няма пречка

мотивите на даден административен акт да се съдържат в относими към издаването му доказателства, след като същите са част от преписката и са приложени по

делото, а в акта си органът се е позовал на тях, както в настоящия случай.

Неоснователно е възражението, че съвместимостта на издаденото разрешителното не

е съобразено с обществените интереси, в това число учредяване на санитарно-

охранителна зона около водоизточника, предвид че по делото липсват

доказателства за осъществяване на състава на чл.49, ал.1 от ЗВ. По смисъла на

ЗВ обществените интереси се нарушават, когато в резултат на водоползване или

ползване се създава опасност от: 1. ограничаване на общото водоползване или

ползване; 2. застрашаване на отбраната и сигурността на страната; 3. нарушаване

условията и плановете за управление на речния басейн и 4. негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и върху защитени територии или разхищение на води (чл. 49, ал. 1 от ЗВ). В конкретният случай предмет на обсъждане биха били хипотезите на т. 1, 3 и 4 от ал. 1 на чл.

49 от ЗВ. В случая не е ограничено общо водолзване или ползване на бодния обект с оглед целта на разрешителното, а именно питейно-битово водоснабдяване на

туристчески сгради. Не са налице и доказателства за нарушаване на условията на

плановете на управление на речния басейн. Що се касае до хипотезата на наличие

на негативно въздействие върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и върху защитените територии, за което жалбоподателят прави оплакване, в издаденото разрешително са предвидени условия, които да гарантират спазването на изискванията за опазване на околната среда-учредяване на СОЗ

около водоизточника, които подлежат на съгласуване с Министерство на

здравеопазването. Освен това в приложението към разрешителното в т.1.5 е

залегнало задължение да не се извършва допълнително строителство, свързано с осъществяване на водовземането, или други дейности в противоречие на Закона за

защитените територии, Закона за опазване на околната среда и Закона за

биологичното разнообразие. В следваща т.1.6 от приложението към разрешителното е залегнало и друго задължение, а именно: експлоатацията, ремонта и

поддържането на съоръженията, попадащи на територията на Природен парк “Р. М.” да се извършва съгласно режима, определен със Закона за защитените територии и

Плана за управление на Природен парк “Р. М.”.

Следователно налице е гарантиране на всички законови изисквания за защита

интересите на населението, които са визирани в закона. В случай, че е налице

неспазване на условията на разрешителното, органът по чл. 52, ал. 1 от ЗВ може

да постанови неговото отнемане, при нарушаване на условията на разрешителното - чл. 79, ал. 3, т. 3 от ЗВ. Следователно оспореното разрешително е издадено и

при спазване на изискванията на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗВ. Съгласно посочената

норма административният орган преценява искането като съобразява съвместимостта с обществените интереси, в това число нуждите на населението от района на

водовземането.

Неоснователно е и възражението, че административния орган не е отчел

експлоатационната годност и съответствието към съвременните стандарти на

съществуващия водопровод, изграден през 1971 година с оглед приетото по делото заключение на съдебно-техническата експертиза, както и представеното по делото

удостоверение за търпимост №364/2.10.2005г.

Оспореното разрешително е издадено в предписаната от закона форма, в

съответствие с материалноправните разпоредби на ЗВ и при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила.

Предвид изложеното оспорването, като неоснователно следва да бъде отхвърлено.

По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд-Б.


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Е. Е.-И. на Р. С. О. със седалище и адрес на

управление Р. М., община Р., област К. против Решение №ПО-01-05/13.01.2012г.

на Д. на Б. Д. З. Р.-Б., с което е издадено Разрешително за водовземане

№41110049/13.01.2012г.

Копие от решението на основание чл. 138 АПК да се изпрати на страните по

делото, които могат да го обжалват в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ Василка Шаламанова


Вярно с оригинала!

О.М

Свързани:

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом