За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения
ИмеЗа издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер32.46 Kb.
ТипРешение
източникhttp://pirin.bg/hcss/AdUsl/8_ograjdane.doc
До

Дирекция

Национален Парк “Пирин”


ЗАЯВЛЕНИЕ


за издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии

към съществуващи сгради и съоръжения

на основание чл. 21, т. 16, чл. 22 от Закона за защитените територии,

Раздел ІІ, т. 4.0, подточка І-12 от План за управление на НП “Пирин”

№ ................. от .................. 20 ..... г.

(попълва се от Д “НП Пирин”)


От …............................................................................................................................................................

(наименование на фирмата, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ, управител)

…………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………………

с адрес: гр. (с.) ......................................................, община .....................................................................

ул. (кв./жк) ”........................................................................................” № ......., бл. ......., вх. ...., ап. .....,

ЕГН ...................................................

Моля да бъде издадено разрешение за ограждането на пояс І от санитарно-охранителната зона към водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на

…………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………..… ,

попадащ на територията на НП “Пирин”.

За целта прилагам подробно описание на дейността, което включва:

 1. Обосновка от необходимостта за ограждане на сградата или съоръжението;

 2. Местоположение на сградата/съоръжението (скица с координати, карта);

 3. Площ на прилежащата територия;

 4. Технически/работен проект;

 5. Времеви график за извършване на дейността;

 6. Видове СМР, които ще се извършват;

 7. Брой на лицата, които ще извършват дейността;

 8. Вид на необходимия транспорт/машини, които ще се използват;

 9. Отговорно лица за извършване на дейността и начин за контакт с него;

 10. Документ за актуалното състояние (за юридическите лица).


Уведомен съм че:

За резултата от заявлението, мога да получа информация в съответния офис на ПУ ................................... в 14-дневен срок от подаването му, а заповедта с разрешението или отказа се издават в посочения по горе срок и се публикуват в страницата на Интернет на адрес: www1.government.bg/ras;


.......... 20 ..... г. Заявител: ..............................

(подпис)

У К А З А Н И Я


за издаване на разрешение за

ограждане на пояс І от санитарно-охранителните зони към водоизточниците и съоръженията за питейно-битови нужди


 1. Ограждането на прилежащи терени към съществуващи сгради и съоръжения се разрешава по изключение само за пояс І от санитарно-охранителните зони към водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

 2. За разрешаване на дейността физическите или юридическите лица подават заявление по образец. Образец от заявлението може да се получи в Централния офис на Дирекцията.

 3. Заявлението се подава в Централния офис на Дирекцията в гр.Банско,ул.”България” №4, тел. 0749/8 82 03. и се завежда в регистъра

 4. Заявлението съдържа трите имена, адрес и ЕГН за физическите лица; наименованието, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ за юридическите лица.

 5. Заявлението задължително е придружено от подробно описание на дейността, което включва:

  1. Обосновка от необходимостта за ограждане на сградата или съоръжението;

  2. Местоположение на сградата/съоръжението (скица с координати, карта);

  3. Площ на прилежащата територия;

  4. Технически/работен проект;

  5. Времеви график за извършване на дейността;

  6. Видове СМР, които ще се извършват;

  7. Брой на лицата, които ще извършват дейността;

  8. Вид на необходимия транспорт/машини, които ще се използват;

  9. Отговорно лица за извършване на дейността и начин за контакт с него;

  10. Документ за актуалното състояние (за юридическите лица).

 6. Заявления, които не са попълнени по образец или не се придружават от документите по т. 5 се оставят без разглеждане.

 7. В 14-дневен срок от подаване на заявлението Директорът издава индивидуален административен акт за разрешаване на дейността или мотивирано отказва издаването му.

 8. Отказ за разрешаване на дейността се прави, когато не са на лице обстоятелствата по т. 1.

 9. Отказите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 10. Ограждането на прилежащи терени към съществуващи сгради и съоръжения се осъществява задължително под контрола на определени от Директора длъжностни лица.

 11. По време на извършване на дейността, лицето е длъжно стриктно да спазва режима и нормите в Национален парк “Пирин”, съгласно Закона за защитените територии, Плана за управление на НП “Пирин”, изискванията по противопожарна безопасност, указанията на длъжностните лица и условията посочени в разрешителното. Условията са задължителни за заявителите.Свързани:

За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconЗа издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – каптиран извор, разположен на земи общинска собственост
Образец на заявление за издаване на разрешително по чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите
За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconДирекция Национален Парк "пирин"
За издаване на разрешение за паша на домашни животни по чл. 50, т от Закона за защитените територии
За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconРепублика българия
Текущ ремонт на водовземните съоръжения и обслужващите сгради и съоръжения към тях, включително на мерителните и разходомерни устройства...
За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconХидроизолация на основи на сгради и съоръжения
Хидроизолацията на основите е един от най-отговорните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. На...
За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconНаредб а 
Издаване на разрешение за разкопаване при изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура при ново строителство,...
За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconИздаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия или инсталации

За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconСписък административни услуги
Издаване на разрешение за допускане до употреба на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната...
За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconПроцедура за извършване на административна услуга
Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции,...
За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconРазрешението се издава за следните дейности
Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции,...
За издаване на разрешение за ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения iconКак да пестим енергия в жилищните сгради. Преустройство на съществуващи многоетажни жилищни сгради. Наръчник за архитекта
Втората световна война. В неговите рамки бе проведен международен конкурс за архитекти и студенти по архитектура на тема “Живот в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом