Рaбота по молби, жалби и сигнали
ИмеРaбота по молби, жалби и сигнали
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер124.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://krsz.org/upload/t.33-ANALIZ_OB_POSREDNIK.doc

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора този анализ се предоставя на Общински съвет – Стара Загора, на кмета на Община Стара Загора и на средствата за масово осведомяване при спазване на законовите ограничения за конфиденциалност.


РAБОТА ПО МОЛБИ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИЗа периода 9 декември 2009 г. – 30 юни 2010 г. в Регистъра по чл. 14, ал 4 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора са заведени общо 70 писмени молби, жалби и сигнали, като отделно за периода на 2010 година (01.01.2010 г. – 30.06.2010 г.) техният брой е 66. От тях 40 са приключени с издадено становище. Продължава работа по 30 случая. За сравнение - за 2009 година общият брой на регистрираните случаи беше 151.


 1. Жалби и сигнали, според начина на получаването им:

 1. Подадени лично в приемната – 50;

 2. Получени по електронен път – 6;

 3. Пристигнали по пощата – 2;

 4. Постъпили устно или по телефон, за които е съставен протокол по чл. 22 от Правилника за организацията и дейността – 10;

 5. Случаи, в които общественият посредник е действал по своя инициатива, на основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността – 2
 1. Постъпили жалби и сигнали по месеци:

 1. 9-31 декември 2009 г. – 4

 2. януари, 2010 г. – 7

 3. февруари, 2010 г. – 4

 4. март, 2010 г. – 16

 5. април, 2010 г. – 12

 6. май, 2010 г. – 10

 7. юни, 2010 г. - 17
 1. Жалби и сигнали според резултата:
 1. Жалби, молби и сигнали, по които проверката е приключила – 41

 • От тези по т. а) - случаи, в които намесата на обществения посредник е имала резултат – 31

(Случаите, в които намесата на обществения посредник е имала резултат включват:

- Извършени проверки по документи и особено на място от съответния компетентен орган, ненаправени до този момент, а в някои случаи - и наложени наказания и санкции в резултат на проверката - 11;

- Изискана и получена информация или отговор по писмо или жалба на граждани, неполучени до този момент 4;

- Извършено посредничество между компетентните специалисти, обект на жалбата и гражданите, в резултат на което администрацията поема ангажимент да преразгледа наново случая 4;

- Консултиране на граждани относно упражняването на правата им и предприемането на конкретни административни процедури и др. – 12.

 • От тези по т. а) - случаи, в които намесата на обществения посредник е останала без резултат – 10

(Случаите, в които намесата на обществения посредник е останала без резултат се дължат предимно на следните факти:

- Не попадат в правомощията на обществения посредник или в процеса на работа са станали предмет на съдебен спор - 5;

- Искането от страна на жалбоподателя е било неоснователно, като и в тези случаи общественият посредник е изразил подробно своето становище - 2;

- Случаи, в които институцията, обект на жалбата категорично отказва да преразгледа своята позиция – 3.

 1. Жалби, молби и сигнали, в процес на проверка и такива, по които се изчаква отговор – 29

От тези по т. b) -

 • Въпроси в процес на проверка - 23

 • Въпроси, по които се изчаква официален отговор – 6) 1. Разпределение на жалбите и сигналите по направления:


ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


- Административно обслужване – 14

Поставят се главно проблеми, свързани с качеството на обслужване на гражданите от страна на служители от Общинска администрация – мълчаливи откази на подадени молби и липса на отговори по писмени запитвания. Продължава тенденцията най–често гражданите да недоволстват от забавяне и липса на отговори, както и срещу отговори, които не съдържат исканата информация, а са формални и уклончиви. Нерядко тези оплаквания се съпътстват и от недоволство от грубо и/или нехайно и неуважително отношение от страна на служителите. Започват трайно да присъстват и жалби, свързани с прилагането и контрола по Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане.


- Стоителство и инвестиции – 12

Зачестяват жалбите, свързани с незаконно строителство в населените места на територията на община Стара Загора, продължават да постъпват и сигнали, свързани с административния контрол по Наредбата за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора. Отново голям процент (3 от посочените 12) са жалбите, касаещи благоустройството - като състоянието на междублоковите пространства, недовършени градинки в междублоковите пространства и др. подобни.


- Здравеопазване, образование и социални дейности – 9

Този ресор беше един от приоритетите на работа на обществения посредник за 2009 година. За радост през 2010 година няма постъпила нито една жалба, свързана с проблем при приема на деца в ЦДГ на територията на общината, което показва, че общите усилия, положени за разрешаване на този проблем – разкриване на нови групи в детските градини, извършени ремонтни дейности, особено с цел разширяване на материалната база, показват резултат. Посочените 9 сигнала представляват по-скоро питания, а не остро поставяне на проблем.


- Транспорт, обществен ред и чистота – 8

Проблемите с градския транспорт и особено транспорта, обслужващ населените места на община Стара Загора трайно бележат ръст в общата картина от проблеми. Предвид инвестиционния капацитет на общината за 2010 г., могат да се инициират дискусии за възможни алтернативни решения на част от основните проблеми.

Интерес представлява фактът, че почти половината (3) от писмено подадените за първите шест месеца на 2010 година сигнали относно обществения ред и чистотата на града ни, касаят прилагането и контрола по Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора и по-конкретно контрола върху отглеждането на домашни любимци - кучета.


- Общинска собственост – 6

Две са основните направления, които гражданите поставят и по които предстоят проверки – проблеми по прилагането на ЗУТ, както и проблеми, свързани с прилагането и контрола по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

- Оспорване Решение на Общински съвет – 1

РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - 15

- Дирекция «Социално подхпоагане» – 5;

- Областна дирекция «Земеделие» - 2;

- РИО на МОМН – 2;

- РДНСК – 1

- РИОКОЗ – 1

- Дирекция «Бюро по труда» – 1

- ТП на НОИ – 1

- ТД на НАП – 1

- ТП «Български пощи» – 1


ИЗВЪН ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК – 5


Отделно от това за периода 9 декември 2009 г. – 30 юни 2010 г. са приети, изслушани и консултирани и 115 граждани и представители на юридически лица - на място в приемната, по телефона, както и по електронен път. За тези консултации не са заведени жалби, защото основно това са общи въпроси, свързани с приложението на Закона за етажната собственост, както и в сферата на действие на други закони и подзаконови нормативни актове, чието приложение се отнася до дейността на местните органи на власт и самоуправление – Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Закон за достъп до обществена информация, ЗУТ, Кодекс на социалното осигуряване, Наредба за устройството дейността на детските ясли, Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места, Правила за организиране дейността на детските градини и др. В сравнение с данните от анализа за първите шест месеца от дейността през 2009 г., се отчита нарастване на случаите по този показател с приблизително 20%. В резултат на това може да се каже, че институцията е допринесла съществено за повишаване правната култура на гражданите от община Стара Загора.


Акценти на дадените консултации:

 • По приложението на Закона за управление на етажната собственост – над 50% от случаите на задавани въпроси, като най-често питанията са свързани с:

- Начина за свикване на Общо събрание на собствениците;

- Представителство;

- Оформяне на Книга на собствениците;

- Регистрация на сградите в режим на етажна собственост

- Приложна документация (предоставяна за улеснение на гражданите, съгласно Решение на годишно Общо събрание на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България от 18-19.02.2010 г.).

 • Въпроси от областта на социалното осигуряване, най-често, свързани с осигурителните права на осигурените (за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване и т. н.)

 • Сигнали за безработица и проблеми с намирането на работа, както и питания за текущи програми и проекти за заетост.

 • В по-редки случаипроблеми, влизащи в обсега на наказателното право (домашно насилие, кражби и др.)

НАПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЕРИОДА 09.12.2009 г. – 30.06.2010 г. - 4

(съгласно Приложение 1) • Взети предвид – 1 (Предложение, изх. № ОП-10-49/18.06.2010 г.,

Приложение – Извадка от Интернет – сайта на Община Стара Загора)

 • Неприети – 1 (Предложение, изх. № ОП-10-61/22.06.2010 г.,

Приложение - отговор, изх. № 92-00-503/25.06.2010 г.)

 • Без отговор – 2 (Предложение, изх. № № ОП-10-29/06.04.2010 г.,

ОП-10-59/18.06.2010 г.)


РЕЗЮМЕ И ПРЕПОРЪКИАнализът за дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора за периода 09.12.2009 г. – 30.06.2010 г. е изготвен на основание с чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността. В съответствие с разпоредбата на ал. 3 от същия чл. 24, анализът е публичен и ще бъде представен и пред средствата за масово осведомяване.


І. Препоръки по поставените основни акценти:- Във връзка с подобряването на административното обслужване, общественият посредник има направена препоръка, изх. № ОП-09-122/21.10.2009 г. да бъдат качени в подходящ електронен формат на Интернет - сайта на Община Стара Загора всички заявления и други документи, свързани с обслужването на гражданите, които в момента се намират на хартиен носител в Информационен център на Община Стара Загора. Тази препоръка е изпълнена само отчасти.

- Гражданите продължават да настояват и предстои да бъде направе конкретна препоръка за по-гъвкаво и ефективно приемно време, включително и на паричните салони за заплащане на дължимите данъци, съгласно условията на чл.10 ал. 5 от Наредбата за административното обслужване.

- За да се подобри качеството на взаимодействието между потребителите и администратривните структури на Общинска администрация е препоръчително във всички звена на администрацията да бъдат приложени изискванията на чл. 20 от Наредбата за административното обслужване.

- Препоръчително на интернет сайта на Общински съвет – Стара Загора да се предоставя предварително информация освен за графика на заседанията на Постоянните комисии, така и за дневния им ред с цел по–добра информираност на гражданите и осигуряване на гражданското участие в процеса на местното самоуправление, гарантирано в ЗМСМА. Тази информация да достига и до всички населени места на общината, за да се информират жителите за провежданите търгове, конкурси и процедури, които пряко касаят населеното място. Това ще гарантира прозрачността при вземане на решенията от местната власт и органите на местното самоуправление и ще се допринесе за развитие на процеса на гражданското участие в управлението. Това е настояване и на голяма част на представителите на местни и национални медии, отразяващи редовните сесии на Общински съвет – Стара Загора.

- По отношение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора, необходимо е да се засили контролът върху спазването й, включително и в частта - Административно – наказателни разпоредби. Същевременно – за да бъдат спазени правата на притежателите на домашни любимци, които ги отглеждат в съответствие с нормативната уредба – освен да се обособят и обозначат, добре е и да се разгласят широко местата и времето, определени за разхождане.


ІІ. Повече прозрачност в дейността на обществения посредник


- Поради отдалечеността на приемната от централната градска част и от повечето институции, свързани с обслужването на граждани, както и поради липсата на бюджет, което прави невъзможно активното популяризиране на адреса, приемното време и дейността на институцията – общественият посредник използва възможността публично да отправи искане за поставяне на кутия за жалби, сигнали и препоръки до обществения посредник, която да бъде разположена на входа на Общинска администрация – Стара Загора. В бъдеще подобни пощенски кутии могат да бъдат поставени и пред всички регионални структурни звена на държавната администрация.


- С цел повишаване информираността на гражданите по отношение на дейността на обществения посредник, занапред всички препоръки, забележки и предложения ще бъдат своевременно и публично оповестявани чрез средствата за масова информация

Общественият посредник за пореден път изразява готовността си да бъде партньор както на гражданите на община Стара Загора, така и на служителите в местната администрация, като апелира спазването на добрия тон и уважителното отношение от всички страни да се превърне в неизменен стил на поведение. Не е въпросът да си пишем пожелателни писма и да отправяме формални предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи на гражданите, а да се търси ефективност и поемане на отговорност. Административните канцеларии не бива да бъдат арена на словесни битки и излишна реторика, а място за конструктивно решаване на проблемите при спазване на обществения интерес и в съответствие с 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007) (Приложение 2).


Стара Загора Обществен посредник

2 юли 2010 г. (Павлина Геренова)


Приложение № 1


към Анализ за дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора за периода 09.12.2009 г. – 30.06.2010 г.


Съдържание:

 1. Писмо, изх. № ОП-10-49/31.05.2010 г. – 1 лист

 2. Информация - извадка от Интернет сайта на Община Стара Загора – 1 лист

 3. Писмо, изх. № ОП-10-61/22.06.2010 г. – 1 лист

 4. Писмо, изх. № 92-00-503/25.06.2010 г. – 1 лист

 5. Писмо, изх. № ОП-10-29/06.04.2010 г. – 1 лист

 6. Писмо, изх. № ОП-10-59/18.06.2010 г. – 1 листПриложение № 2


12 принципа за добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (Валенсия 2007).


 1. Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори - да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес;
 1. Отзивчивост - да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;
 1. Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване на наличните ресурси;
 1. Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до информация и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;
 1. Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;
 1. Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните интереси;
 1. Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения;
 1. Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;
 1. Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание интересите на бъдещите поколения;
 1. Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове;
 1. Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;
 1. Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.


Свързани:

Рaбота по молби, жалби и сигнали iconВ 26-те пощенски станции на "Български пощи" еад се извършва приемане на заявления, молби, жалби, сигнали
В 26-те пощенски станции на “Български пощи” еад се извършва приемане на заявления, молби, жалби, сигнали
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconРепублика българия държавна агенция за българите в чужбина
Механизъм за подаване на жалби, молби, сигнали и предложения на потребителите на административни услуги
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconДържавна агенция за закрила на детето
Сравнение на данни на приключени преписки, свързани с постъпилите жалби, молби и сигнали за деца през 2009 и 2010 година
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconМолби, сигнали и жалби от л св./задържани/съдени на пробация /бр
От постъпилата информация по заповед № лс-04 706/22. 07. 2008г може да се обобщи краен резултат за министерството за м април 2009г.,...
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconПп 11. Административен процес. Произвоство по създаване на индивидуални административни актове. Оспорване на индив и нормативни адм актове
Пп 12. Адм наказващи органи. Произвоство по налагане на адм наказания. Производство по предложения, сигнали, жалби и молби
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconАнализ на постъпилите жалби и сигнали на граждани, през първото полугод
На постъпилите жалби и сигнали на граждани, през първото полугодие на 2012 г., в приемната на Обществения посредник
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconРаботно време: По, Вт, Че, Пе 8: 00-12: 00 ч
За общи запитвания, индивидуални консултации, обработване на молби и жалби, похвали и оплаквания
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconН. грозев/ Дата: 04. 03. 2010 г. Процедура ред за разглеждане на предложения, жалби и сигнали, на граждани и организации, във връзка с работата на общинска администрация нова загора нова загора
Чл Тези правила уреждат реда за разглеждане от Община Нова Загора на подадени предложения и сигнали от граждани и организации, сигнали...
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconСертификат за регистрация/ Удостоверение за продължително пребиваване
За общи запитвания, индивидуални консултации, обработване на молби и жалби, похвали и оплаквания
Рaбота по молби, жалби и сигнали iconРешение по предложение се взема
Ред за подаване, приемане и обработка на предложения, сигнали и жалби от граждани и организации в община челопеч
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом