Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента
ИмеТрудове от представените от кандидата за оценка на рецензента
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер78.01 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rum33code.net/RDSC/BG/Activities/Doktoranti/Nedialkov/rsimeonov.doc


ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”


РЕЦЕНЗИЯ


от професор Иван Методиев Симеонов

преподавател в Националния военен университет

гр. Велико Търново, живеещ в гр. София, ж.к. „Полигона”,

бл. 11, ет. 11, ап. 51, тел. 876 37 18, моб. 0899061 365


На научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „професор”, в научната област „ Сигурност и отбрана” с шифър 9.0, научно направление „Военно дело” с шифър 9.2, специалност „Организация и управление на въоръжените сили”


на кандидата:


полковник, инж.доцент д.в.н. Димитър Илиев Недялков

заместник декан по научната дейност

на факултет „Командно-щабен”

към Военна академия „Г.С. Раковски”


гр. София

31 октомври 2011 г.


 1. Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента.

Кандидатът полковник, инж. доцент д.в.н. Димитър Илиев Недялков участва в конкурса за заемане на академична длъжност „професор” с 41 труда с общ обем от 3831 страници.

Приемам за рецензиране 22 (двадесет и два) труда с обем 2347 страници. Останалите трудове са публикации, свързани с получаването на научната степен „доктор на науките” на академичната длъжност „доцент”.

Приетите за рецензиране трудове са както следва:

а/ Монографии 5 (пет) броя:

 • „Българската авиация през студената война” (офсет 320 стр.);

 • „Самолетостроенето в България” (офсет 85 стр.);

 • „В небето на Номонхан”(In the Sky of Nomonhan”)

(офсет на английски език 247 стр.);

 • „Въздушната мощ в Номонханския военен конфликт” (офсет на български и японски език 250 стр.);

 • „В небето на Халхин-Гол” (207 стр.).

Монографиите са на български, английски и японски език, издадени са или се подготвят за издаване в чужбина.

б/Учебници 3(три) броя:

 • „Военноавиационната система на България в годините на студената война” (офсет 365 стр.);

 • „100 години българска военна авиация” (офсет 364 стр.);

 • „Малката война за Кипър” (офсет 124 стр).

Всички учебници са на български език и са публикувани в България.

в/Доклади за научни конференции и статии:

Общо 10 броя с обем 172 стр. От тях една е публикувана на английски език в специализирано британско издание на Института за научни иследвания.

г/Други научни и научно-приложни публикации:

Научна разработка на английски език по проблемите на въздушната мощ публикувано в Маршал Център (Германия), участие в разработване управленски документи за избор на нов боен самолет за българската армия, документи регламентиращи летателната дейност, концепция за БЛА в БА, учебен план и програма за обучение на екипи на БЛА, (премината от служители по сигурността), общо 5 (броя), с обем 487 стр.

За част от научните и научно-приложните трудове кандидтът е получил официални удостоверения за внедряване в практиката.

От приетите за рецензиране трудове 20 броя са авторска разработка и 2 броя в съавторство.

 1. Обща характеристика на научноизследователската, научноприложната и педагогическата дейност на кандидата.

Научноизследователската, научноприложната и педагогическата дейност на доцент д.в.н. Недялков е в научната област „Сигурност и отбрана” и в частност в професионално научното направление „Военно дело”. Тя обхваща публикувани и въведени в учебния процес учебници и сборници, работа със студенти, слушатели, докторанти и специализанти, участие в научноизследователски проекти, изнасяне на доклади на национални и международни научни форуми, провеждане на аудиторни и извънаудиторни занятия и разработване на лекции и публикации в специализирани издания, както и различни научни и научноприложни разработки.

Главното, което характеризира кандидата е неговата изследователска и преподавателска дейност. Силно проявени са неговата внедрителска и научнопопуляризаторска дейност.

Научноизследователската дейност на доцент д.в.н. Недялков може да се обедини в следните направления:

- военноисторически изследвания;

- авиационната мощ като същност, съдържание, в исторически аспект и съвременно състояние;

- военноавиационна експертиза на летателните апарати (пилотируеми и безпилотни);

- теория на военноавиационното обучение.

Монографията „Военноавиационната система на България в годините на студената война” събира, анализира, обобщава и разкрива общественополитически, военнотехнически, технологични и организационни принципи и закономерности в изграждане на Българската авиационна система като част на военнополитическата структура в условия на блоково противопоставяне.

Цялостното впечатление от научноизследователската, научноприложната и педагогическа дейност на кандидата е, че той последователно, целенасочено, в продължение на повече от 15 години изследва и развива проблемите на авиационната наука.

 1. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.

Полковник инж. доцент Недялков е преподавател в продължение на 17 години. Преминава през всички академични длъжности от асистент, старши асистент, главен асистент и доцент, както и административноръководните длъжности – началник на катедра и заместник декан на факултет. Той е изявен и уважаван лектор. Ежегодната му аудиторна заетост е средно 600 аудиторни часа. Доцент Недялков е постоянен ръководител на дипломанти и докторанти. Под негово ръководство се провеждат различни активни форми на обучение – щабни тренировки, камндно-щабни учения и учения с войски. Често е канен от ръководството на ВВС като лектор сред войските. Разработените от него монографии, учебници, учебни пособия, учебни планове, програми и други методически учебни материали са на много добро равнище. Доцент Недялков постоянно усъвършенства своята квалификация и специализация. Учатвал е в повече от 15 квалификационни и специализационни курсове във страната и чужбина. Участвал е в подгтовката и провеждането на съюзни учения в страната и чужбина.

 1. Основни научни резултати и приноси.

Анализът на научноизследователските трудове откроява следните научнотеоретични, научноприложни приноси и творчески резултати, изразени в:

 • Обогатяване на съществуващите теоретични знания в националната и световна авиационна наука, в това число прилагането на системния подход в изучаване на военновъздушните сили; Сравнителни анализи на авиационните способности на страните в значими военни конфликти в историята на човечеството; определяне на спецификата на операциите във въздушното пространство; определяне на значението на завоюването на превъзходство във въздуха и поддържането на неговото статукво в условията на мир и война изложени в трудовете в 2.1.2,20, 2.1.2.16, 2.1.2.17;

 • Проучване, анализиране и обобщаване на нови факти от авиационната военна история и историята на авиационното военно изкуство, в това число – особенностите на въздушната война, връзката въздушна война – военна политика; Ефектът от въздушното противоборство и изхода от военния конфликт и гоподството в третата дименсия на войната. Взаимозависимостта между съотношение на авиационни потенциали и изхода от въздушната битка; Ролята на предварителното планиране и подготовката на авиационната организация върху изхода от борбата и др. Трудове 2.1.2.17, 2.1.2.21, 2.1.2.23.

 • Определяне на подход за изследване на военнит конфликти и в частност на бойнат авиация в тях, както и мощта на държавата чрез количествен показател – мощта на въоръжените сили, в частност на авиационната мощ. Трудове 2.1.2.15, 2.1.2.17, 2.1.2.20, 2.1.2.23, 2.1.1.26 и др.;

 • Внедрените в образователния процес и в подготовката на българските ВВС на учебници, учебни помагала, документи, регламентиращи организирането и провеждането на летателната дейност в авиацията чрез учебни планове и програми. Трудове 2.11.2, 2.11.10, 2.11.13;

 • Експертни становища и оценки за разработване на безпилотни летателни апарати и за оценка ефективността и ефикасността на предстоящата аквизиция на основен боен изтребител на българските ВВС. Трудове 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.10, 2.1.1.11, 2.1.1.12 и др.;

Приносите и научните резултатите обобщават множество допълнителни конкретни научни резултати в предложените за рецнзия публикации. Всички приноси и научни резултати са в авторските трудове на кандидата. Само приносът на експертните становища внедрени в практиката, частично е в съавторство – трудове 2.1.1.18. 1. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката.

Научнотеоретическите приноси подпомагат развитието на националната и световна авиационна наука. За разлика от досегашните военноисторически изследвания, работите на доцент Недялков имат кумулативен характер, защото с обобщенията и хронографията той прилага и съвременни постижения на бойната ефективност и моделиране. По този начин неговите военноисторически трудове съдържат интердисциплинарен характер.

Научноприложните приноси подпомагат и подобряват качеството на обучението и подготовката на авиационните структури. Те имат и косвен икономически ефект в резултат на подобрена организация на летателната дейност, закупуването на нови изтребители и обучението на оператори на безпилотни летателни апарати. Доцент д.в.н. Недялков притежава удостоверение, че е цитиран, включително и в чуждестранни издани.

 1. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата.

Приносите и научните резултати изведени от рецензираните трудове са собствено дело на кандидата. Като цяло научните трудове изследват големи научни и научноприложни проблеми, представляват значителен и оригинален принос във военната наука.

 1. Критични бележки за рецензираните трудове.

Към рецензираните трудове могат да се отправят следните критични бележки:

 • Част от изводите в посочените трудове 2.1.2.20, 2.1.2.22, 2.1.1.5 не са аргументиране с убдителен доказателствен апарат;

 • В някои трудове (2.1.1.8, 2.1.13, 2.1.1.7) темата предполага задълбочени солидни изследвания, а разработените са в обем от 8-до 23 страници;

 • На лице са редакционни и печатни грешки и повторения – трудове 2.1.1.9, 2.1.1.12 и 2.1.1.6;

 • Авторът задълбочено изследва военноавиационните исторически проблеми и значително по-малко проблемите иПосочените критични бележки влияят на качеството на научноизследователската продукция на кандидта, но не омаловажават постигнатите приноси и научни резултати.

 1. Лични впечатления от кандидата.

Познавам кандидата повече от 20 години. Бях един от рецензентите на неговата дисертация за получаване на научна степен ”доктор на науките”. Той е солиден, последователен и задълбочен изследовател и внедрител. Ползва се с авторитет сред научната общост, както и е ценен преподавател.

 1. Заключение.

Като отчитам научната и научноприложната продукция на кандидата, неговите изявени педагогически и личностни качества и положителна оценка на неговите научни приноси и резултати смятам, че кандидатът отговаря на изискванията на академичната длъжост „професор”.

Поради това предлага на членовете на уважаваното жури да присъди академичната длъжност „професор” на полковник инж. доцент д.в.н. Димитър Илиев Недялков.


10. Оценка на кандидата.

Поради изложеното по-горе считам, че на единствения кандидат в конкурса полковник инж. доцент д.в.н. Димитър Илиев Недялков, трябва да се даде положителна оценка и предлагам на уважаемото жури да му присъди академичната длъжност "професор".


РЕЦЕНЗЕНТ: ПРОФ. . /П/ . ИВАН СИМЕОНОВ


Свързани:

Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconРепублика българия
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconОбщина бяла слатина
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconСписъ к на допуснатите и недопуснатите кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Трудове от представените от кандидата за оценка на рецензента iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом