Доклад №0300001010*
ИмеДоклад №0300001010*
страница1/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.83 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Doklad-OA-Burgas-150411.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

ОДИТЕН ДОКЛАД


0300001010*


за извършен одит на финансовото управление на Областната

администрация – Бургас за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.


*Одитният доклад е издаден с Разпореждане № 052/30.03.2011 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.

СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

4

Част първа Резюме

5

Част втора Въведение

8

1. Кратко описание на одитирания обект

9

2. Цели

9

3. Обхват

10

4. Критерии за оценка

10

Част трета Констатации

10

І. Анализ и оценка на бюджетния процес

10

1. Вътрешни правила

10

2. Планиране и утвърждаване на бюджетната сметка

11

3. Корекции на утвърдената бюджетна сметка

12

4. Изпълнение и отчитане на бюджета

13

4.1. Приходи по бюджета

14

4.2. Разходи по бюджета

16

4.3. Трансфери

20

ІІ. Спазване на нормативните изисквания за възлагане на обществени поръчки


21

1. Правила за възлагане на обществени поръчки в Областна администрация – Бургас и организация на процеса


21

2. Проведени процедури по реда на НВМОП

22

3. Възложени малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП

24

ІІІ. Разпореждане с имоти – държавна собственост

25

1. Вътрешни актове за разпореждане с имоти – ЧДС, предоставени в управление на областния управител и организация на процеса


25

2. Регистри

26

3. Проверка за законосъобразност на разпоредителните сделки с имоти – ЧДС, предоставени в управление на областния управител


26

3.1. Търгове

26

3.2. Продажба на прилежащи терени, прекратяване на съсобственост и делба на имоти, съсобствени на държавата и физически и юридически лица


28

3.3. Учредени вещни права

28

ІV. Управление на имоти – държавна собственост

29

1. Вътрешни правила за управление на имоти – държавна собственост и организация на процеса


29

2. Регистри, водени във връзка с управлението на имоти – държавна собственост


30

3. Сключени договори за наем и споразумения за държане на имоти – държавна собственост, предоставени в управление на областния управител


30

4. Проверка за законосъобразност на тръжните процедури

31

5. Имоти, предоставени за управление на ведомства и организации на бюджетна издръжка и на общини


32

6. Процедури за отдаване под наем на морски плажове по реда на Закона за устройството на черноморското крайбрежие


32

V. Организация и функциониране на счетоводната система

33

1. Счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и вътрешни правила

33

2. Отразяване на стопанските операции по счетоводните сметки и съответствие със счетоводното законодателство


34

3. Инвентаризации

36

Част четвърта Заключение

38

Част пета Препоръки

40

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АДС

Акт за държавна собственост

АОП

Агенция за обществени поръчки

АПК

Административно-процесуален кодекс

ГФО

Годишен финансов отчет

ДДС

Данък добавена стойност

Дирекция „АКРРДС”

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Дирекция „АПОФУС”

Дирекция "Административно - правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗДС

Закон за държавната собственост

ЗДСл

Закон за държавния служител

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗОДФЛ

Закон за облагане доходите на физическите лица

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗПГРРЛ

Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

ЗС

Закон за собствеността

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

ЗУТ

Закон за устройството на територията

ЗУЧК

Закон за устройството на черноморското крайбрежие

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

КТ

Кодекс на труда

МДААР

Министерство на държавната администрация и административната реформа

МОП

Малки обществени поръчки

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МФ

Министерство на финансите

НВМОП

Наредба за възлагане на малките обществени поръчки

ОА

Областна администрация

ОКИ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ОП

Обществени поръчки

Отдел „АФСД”

Отдел ”Административни и финансово-стопански дейности”

ОУ

Областен управител

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ППЗДС

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

ППЗОП

Правилник за прилагане на ЗОП

ПРБК

Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

СМР

Строително-монтажни работи

СчП

Счетоводна политика

УП на ОА

Устройствен правилник на областните администрации

ЧДС

Частна държавна собственост

Част първа


РЕЗЮМЕ


На основание заповед на ръководителя на отделение ІІI и в съответствие с утвърдената Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2010 г. е извършен одит на финансовото управление на Областната администрация (ОА) - Бургас за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

При извършването на одита са проверени, анализирани и оценени: адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол; законосъобразността на управленските решения във връзка с изпълнението и отчитането на бюджета и другите публични средства и дейности; спазването на законовите разпоредби при възлагането на обществените поръчки; законосъобразността на управлението и разпореждането с имоти, предоставени на областния управител (ОУ).

Одитната задача обхвана изпълнението на бюджета, спазването на законовите разпоредби за възлагане на обществени поръчки, управлението и разпореждането с имоти, организацията и функционирането на счетоводната система.

В резултат на извършения одит са направени следните оценки и изводи:

Спазени са нормативните изисквания и указанията на министъра на финансите при изготвяне на проектобюджетите на ОА - Бургас за 2008 г. и 2009 г.

Планирането и разпределението на средствата по бюджетните сметки на ОА са извършени в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ), Законите за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2008 г. и 2009 г. и дадените указания от министъра на финансите и първостепенния разпоредител с бюджетни кредити (ПРБК). По утвърдените бюджетни сметки на ОА за 2008 г. и 2009 г. не са предвидени разходи по всяка от програмите, заложени в проектобюджетите за съответната година.

Извършвани са корекции преди утвърждаване на бюджетната сметка и след срока за представяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета. Корекциите по бюджетните сметки са законосъобразни и са правилно отразени по съответните параграфи. Значителна част от тях са наложени поради непланирани и неутвърдени по бюджетните сметки средства за разходи във връзка с изпълнението на нормативно регламентирани дейности/програми на областната администрация.

Отчетите за изпълнението на бюджета на ОА са изготвени и са представени в съответствие с нормативните изисквания. Към отчета за 2008 г. не е представена разшифровка за придобитите дълготрайни материални активи (ДМА). Обяснителните записки към отчетите за двете години са непълни.

Приходите, реализирани от ОА за одитирания период са свързани с нормативно регламентираната дейност и са отразени по съответните параграфи на единната бюджетна класификация (ЕБК).

В ОА не са утвърдени правила, регламентиращи реда за събиране и отчитане на всички приходи. Осъществяван е контрол по събиране на наемите, предприети са действия спрямо наематели и ползватели на имоти за неизплатените в срок задължения.

Отчетените разходи за 2008 г. и 2009 г. са в рамките на уточнения план, присъщи са за дейността на ОА и са отчетени по съответните параграфи на ЕБК.

С вътрешни актове са въведени контролни процедури за постигане целите на ОА, чрез законосъобразно разходване на финансовия ресурс и добро финансово управление на средствата. Осъществен е и документиран предварителен контрол при извършване на разходи и преди поемане на задължения.

Получените от ОА и предоставени трансфери са отчетени по съответните подпараграфи на ЕБК.

Създадена е добра организация на процеса по възлагане на обществените поръчки. В действащите вътрешни правила не са въведени правила за планиране на обществените поръчки, с което не са спазени разпоредбите на чл. 8, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (редакция ДВ, бр. 3/2009 г.).

При проверката на три от проведените четири процедури е установено, че в обявлението за обществената поръчка, възложителят е определил гаранция за изпълнение в размер на 5 на сто от стойността на договора с ДДС. Определеният по този начин размер на гаранцията за изпълнение е по-висок от законоустановения - 5 на сто от стойността на поръчката, в нарушение на чл. 26, ал. 3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), във връзка с параграф 2 от НВМОП и чл. 15, ал. 3 от ЗОП.

При два от откритите конкурси в заповедта за назначаване на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите няма определен срок за работата на същата, но комисията е приключила работата си в рамките на срока на валидност на офертите в съответствие с чл. 37, ал. 2 от НВМОП.

В една от проведените процедури комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите не е предложила за отстраняване участниците, които не са представили декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (редакция ДВ, бр. 94 от 2008 г.). Допуснато е нарушение на чл. 21, ал. 1, т. 1 от НВМОП.

Причините за установените нарушения в голяма степен са в резултат на формално осъществен контрол за законосъобразност от отговорните длъжностни лица при подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Утвърдени са и са прилагани Вътрешни правила при разпореждане с имоти – частна държавна собственост (ЧДС), съставяне на актове за държавна собственост и отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост, които са в съответствие с действащата нормативна уредба – Закона за държавната собственост (ЗДС), Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), Закона за собствеността (ЗС) и приложимите в определени случаи специални закони.

Разработен е Разширен план за разпореждане на имотите – ЧДС в териториалния обхват на област Бургас през 2008 г. – 2009 г. и разпоредителните сделки през този период са извършвани съобразно утвърдения списък към него и по инициатива на физически и юридически лица.

В ОА – Бургас се водят регистрите, съгласно ЗДС, ППЗДС и приетите вътрешни правила. Данните в тях се актуализират своевременно от определените длъжностни лица.

За одитирания период са извършени общо 22 разпоредителни сделки. Не са извършвани процедури за замяна на имоти – ЧДС с имоти, собственост на физически или юридически лица, както и за продажби и замени на държавни жилища, ателиета и гаражи. Проверени са общо 13 разпоредителни сделки, при които е установено:

а) От проверените шест тръжни процедури всички са открити в съответствие с разпоредбите на ЗДС, ППЗДС и действащите вътрешни правила.

Заповедите за резултатите от провеждането на два търга са издадени от областния управител при наличието на висящо съдебно производство, с предмет в единия случай - заповедта за откриване на тръжната процедура, а в другия – реституционни претенции спрямо имота – обект на търга. Производството по издаване на индивидуалните административни актове не е спряно, с което не е спазено изискването на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). Комисията е взела решение за продължаване на тръжните процедури по целесъобразност с оглед защитата на държавните интереси и недопускане нарушаването на интересите на участниците в търга. В договорите за продажба са включени предпазни клаузи за предотвратяване на риска при евентуална загуба на съдебните дела.

Началните тръжни цени при всички проверени търгове са определени с експертни оценки от лицензирани оценители. Достигнатите тръжни цени са по-високи от първоначално определените и са реализирани приходи в полза на държавния бюджет.

б) Проверените три сделки за продажба на прилежащи терени, прекратяване на съсобственост и делба на имоти, съсобствени на държавата и физически и юридически лица са извършени при спазване на приложимите законови разпоредби от ЗДС, ППЗДС и ЗС по пазарни цени, определени от лицензирани оценители. Дължимите суми са постъпили по сметка на Областна администрация – Бургас, преди сключване на разпоредителните договори.

в) При две проверени разпоредителни сделки за учредяване на право на строеж и право на прокарване, договорите са сключени преди влизане в сила на заповедите на областния управител за учредяване на вещните права. Не е спазено изискването на чл. 90, ал. 1 от АПК. Приобретателите на вещните права са били единствените заинтересовани страни по сделката, поради което не са нарушени интересите на други лица. Заплащането на цената, режийните разноски и местния данък е извършено преди сключване на договорите.

Процесът по управление на имотите - в ОА – Бургас е регламентиран с Вътрешни правила при управление на имоти и вещи – държавна собственост. Утвърдените вътрешни правила са в съответствие със ЗДС, ППЗДС, Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и приложимите в определени случаи специални закони.

В ОА – Бургас се водят определените с приетите вътрешни правила регистри във връзка с управлението на държавната собственост.

Проверени са всички проведени през одитирания период тръжни процедури, в това число 9 търга, приключили със сключване на договор и 1 прекратен търг. Търговете за отдаване под наем на имоти – държавна собственост са открити и проведени в съответствие с разпоредбите на ЗДС и ППЗДС. Достигнатите тръжни наемни цени са по-високи от началните, определени по реда на чл. 41 от ППЗДС.

Сключени са 18 договора за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – ЧДС на ведомства и организации на бюджетна издръжка и на общини. Спазени са изискванията на чл. 6, ал. 3 от ППЗДС.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството на областния управител на област Бургас е възложено управлението, чрез отдаване под наем по реда на ЗДС и ППЗДС, на 21 обекта – изключителна ДС, представляващи морски плажове, които не са предоставени на концесия.

В изпълнение на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството, областният управител е открил тръжни процедури за отдаване под наем на морски плажове, които не са предоставени на концесия. Спазени са разпоредбите на ЗУЧК, ЗДС и ППЗДС.

В законоустановения срок не са закупени документи и не са подадени заявления от кандидати за участие. Търговете са обявени за непроведени на основание чл. 45, ал. 3 от ППЗДС.

При издаването на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за делегиране на правомощия на областния управител не е взет предвид необходимият срок за подготовка, обявяване и провеждане на тръжните процедури за отдаване под наем, съгласно изискванията на ППЗДС. Заповедта е издадена непосредствено преди началото на курортния сезон и въпреки своевременното предприемане на действия от ОА – Бургас за откриването и провеждането на тръжни процедури, не е съществувала обективна възможност за отдаване под наем на морските плажове през целия летен туристически сезон.

В резултат на късното предоставяне на правомощията по управление на морските плажове, които не са предоставени на концесия, от министъра на регионалното развитие и благоустройството на областния управител, са пропуснати приходи от наеми по бюджета на ОА – Бургас за 2009 г.

Разработена и утвърдена е Счетоводна политика (СчП) за 2006 г. на ОА - Бургас и индивидуален сметкоплан в съответствие с изискванията на ЗСч, Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП), указанията на министъра на финансите, дадени с ДДС
№ 20 от 2004 г. Възприетата СчП и индивидуалния сметкоплан са прилагани през одитирания период и не са актуализирани. Утвърдени са вътрешни правила за счетоводния документооборот и за инвентаризация и брак на активите и пасивите.

Не са определени: ред за преглед за обезценка на активите; ред и срокове за извършване на последваща обезценка на ДМА, с оглед отразяването им по справедлива отчетна стойност; ред и начин за начисляване на провизии за вземания.

При проверката за отразяване на стопанските операции за съответствие със счетоводното законодателство и по счетоводните сметки е установено, че в баланса към 31.12.2009 г. не са попълнени колоните „начален баланс” за трите отчетни групи; активите са осчетоводени с балансова стойност, която не съответства на изискванията за справедлива цена. Преглед за обезценка на активите е извършен частично, за имоти предмет на предстоящи разпоредителни сделки.

Не са начислени провизии за оповестените просрочени вземания по счетоводна сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми” към 31.12.2008 г. и 31.12.2009 г. Неправилно са осчетоводени постъпили приходи за режийни разноски от продажба на държавни имоти.

Осъществяван и документиран е контрол, в съответствие с вътрешните правила чрез изготвяне на подробни справки за всеки месец от началника на отдел „АФСД”. Спазени са определените във вътрешните правила процедури във връзка с управлението на имотите - държавна собственост - продадените сгради и терени през одитирания период са отписани от съответните счетоводните сметки.

В СчП не е определен ред за извършване на инвентаризациите, за бракуване на активи и счетоводно отразяване на резултатите. Вътрешни правила за инвентаризация и брак на активите и пасивите са утвърдени със заповед от 15.12.2009 г. Правилата определят организацията, реда и начина за провеждане на инвентаризация.

Със заповед на областния управител от 30.10.2008 г. е възложено извършване на инвентаризация на балансови и задбалансови активи. Извършена е инвентаризация на материалните запаси, без да е изготвена сравнителна ведомост за гориво за отопление. Не е извършена инвентаризация на задбалансови активи, с което не е изпълнена заповедта на ОУ в тази й част. Изготвен е протокол за бракуване на материални запаси, в който не е упоменат начина на ликвидацията им. Съставена е счетоводна операция за бракуваните материални запаси.

Областният управител със заповед от 18.12.2009 г. е възложил да се извърши инвентаризация на балансови и задбалансови активи и пасиви, в срок до 28.02.2010 г. Извършена е инвентаризация на ДМА, установени са незаведени и неотписани имоти, за които са съставени съответните счетоводни записвания и са отразени по баланса към 31.12.2009 г.

Комисиите са предложили активи за брак, одобрени от ОУ, които към момента на одита - м. ІХ. 2010 не са бракувани.

Не е извършена инвентаризация на разчетите доставчици от страната, вземанията от подотчетни местни лица, вземанията от ДОО, разчетите за данък по ЗОДФЛ и задълженията към други кредитори.

Установените пропуски при извършване на инвентаризациите през 2008 г. и 2009 г. са в резултат на неосъществен контрол от страна на финансовия контрольор, на зам.-областния управител и главния секретар, отговорни за контрол по заповедите на областния управител за извършване на инвентаризация за съответния период.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Доклад №0300001010* iconДоклад на "фаустина груп" еоод
Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ике) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (prtr). Последователността...
Доклад №0300001010* iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен неконсолидиран финансов отчет към 31 март 2011г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0300001010* iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0300001010* iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2009г., изготвен в съответствие с...
Доклад №0300001010* iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 март 2010г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0300001010* iconДоклад за дейността Доклад за дейността резюме
Съветът на директорите представя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009г., изготвен в съответствие с Международните...
Доклад №0300001010* iconДоклад глобального экологического фонда
Совет гэф готовит и представляет доклад на каждом очередном совещании Конференции Сторон. В разделе 3 меморандума о договоренности...
Доклад №0300001010* iconДоклад A6-0406/2008
Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за...
Доклад №0300001010* iconДоклад на нпо
Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз и които...
Доклад №0300001010* iconОсновните права: реалност за хората благодарение на Хартата на ес
Днешният доклад се придружава от нов доклад за напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете през 2012 г и съвпада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом