Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г
ИмеЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер390.09 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://ekom2002.com/bg/rzdocs/docs/Zakon za budjeta na DOO-2009.doc
  1   2   3
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2009 Г.

ДВ. бр. 109 от 23 Декември 2008г.


В сила от 01.01.2009 г.
Обн., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г.


    Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил. лв., както следва:

    

ПОКАЗАТЕЛИ

Сума
(хил. лв.)

    

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

7 584 092,1

1.

Осигурителни приходи

6 363 238,6

1.1.

Осигурителни вноски

4 293 618,7

1.1.1.

Вноски за работници и служители от работодатели за държавнотообществено осигуряване

2 548 424,0

1.1.2.

Вноски от работници и служители (лична вноска)

1 540 263,9

1.1.3.

Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

157 630,8

1.1.4.

Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавнотообществено осигуряване от Националната агенция за приходите

37 300,0

1.1.5.

Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 отКодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключи-телните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

10 000,0

1.2.

Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора наосигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година

2 069 619,9

2.

Неданъчни приходи

23 344,7

2.1.

Приходи и доходи от собственост

4 253,0

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

18 861,7

2.2.1.

Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното общественоосигуряване от Националната агенция за приходите

7 000,0

2.2.2.

Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националнияосигурителен институт след 31 декември 2005 г.

1 500,0

2.2.3.

Други глоби, санкции и неустойки

10 361,7

2.3.

Други неданъчни приходи

230,0

2.3.1.

Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гаранти-рани вземания на работниците и служителите"

200,0

2.3.2.

Други неданъчни приходи

30,0

3.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-758,6

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното общественоосигуряване

352 322,9

5.

Получени допълнителни субсидии от централния/републиканскиябюджет за покриване на недостига от средства

845 944,5

    (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 7 581 503,4 хил. лв., както следва:

    

I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

7 581 503,4

1.

Разходи

7 571 503,4

1.1.

Пенсии

6 564 371,9

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 175 292,6

1.1.2.

Пенсии за сметка на републиканския бюджет

289 456,2

1.1.3.

Пенсии по международни спогодби

54 000,0

1.1.4.

Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)

45 623,1

1.2.

Социални помощи и обезщетения

851 449,5

1.3.

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомаганеи заетостта

93 102,0

1.3.1.

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения

42 798,2

1.3.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

4 226,6

1.3.3.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

8 236,2

1.3.4.

Издръжка

24 940,3

1.3.5.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

74,9

1.3.6.

Капиталови разходи

12 825,8

1.4.

Отбрана и сигурност

1 246,2

1.5.

Разходи за лихви

1 333,8

1.5.1.

Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции(Световната банка)

1 332,8

1.5.2.

Други разходи за лихви към местни лица

1,0

1.6.

Резерв за реформата в социалното осигуряване

60 000,0

2.

Предоставени трансфери

10 000,0

2.1.

На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията засоциално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1,т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 500,0

2.2.

На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условияна труд"

6 000,0

2.2.1.

Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професио-налните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

4 000,0

2.2.2.

За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 отКодекса за социално осигуряване

2 000,0

2.3.

За Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

500,0

    (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

    

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

2 588,7

ФИНАНСИРАНЕ

-2 588,7

    
Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международнатабанка за възстановяване и развитие (-)

-2 588,7
Наличност в края на периода

-

    Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 486 847,6 хил. лв., както следва:

    

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

5 486 847,6

1.

Осигурителни приходи

5 426 347,6

1.1.

Осигурителни вноски

3 356 727,7

1.1.1.

Вноски за работници и служители от работодатели за държавнотообществено осигуряване

1 927 312,1

1.1.2.

Вноски от работници и служители (лична вноска)

1 235 762,8

1.1.3.

Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

146 352,8

1.1.4.

Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавнотообществено осигуряване от Националната агенция за приходите

37 300,0

1.1.5.

Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 отКодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните изаключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

10 000,0

1.2.

Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на стовърху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица закалендарната година

2 069 619,9

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавнотообществено осигуряване

60 500,0

    (2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 6 291 148,5 хил.лв., както следва:

    

I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

6 291 148,5

1.

Разходи

6 291 148,5

1.1.

Пенсии

6 228 371,4

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 131 130,3

1.1.3.

Пенсии по международни спогодби

54 000,0

1.1.4.

Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)

43 241,1

1.2.

Социални помощи и обезщетения

2 777,1

1.6.

Резерв за реформата в социалното осигуряване

60 000,0

    (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

    

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-804 300,9

    Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 291 522,9 хил. лв., както следва:

    

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

291 522,9

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното общественоосигуряване

291 522,9

    (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 291 533,3 хил. лв., както следва:

    

I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

291 533,3

1.

Разходи

291 533,3

1.1.

Пенсии

291 522,9

1.1.2.

Пенсии за сметка на републиканския бюджет

289 456,2

1.1.4.

Издръжка (пощенска такса и ДДС)

2 066,7

1.2.

Социални помощи и обезщетения

10,4

    (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

    

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-10,4

    Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 118 569,6 хил. лв., както следва:

    

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

118 569,6

1.

Осигурителни приходи

118 569,6

1.1.

Осигурителни вноски

118 569,6

1.1.1.

Вноски за работници и служители от работодатели за държавнотообществено осигуряване

118 569,6

    (2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 57 289,1 хил. лв., както следва:

    

I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

57 289,1

1.

Разходи

51 189,1

1.1.

Пенсии

44 477,6

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

44 162,3

1.1.4.

Издръжка (пощенска такса и ДДС)

315,3

1.2.

Социални помощи и обезщетения

6 711,5

2.

Предоставени трансфери

6 100,0

2.1.

На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията засоциално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социалноосигуряване

100,0

2.2.

На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

6 000,0

2.2.1.

Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалнитеболести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

4 000,0

2.2.2.

За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 отКодекса за социално осигуряване

2 000,0

    (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

    

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

1 280,5

    Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 639 509,4 хил. лв., както следва:

    

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

639 509,4

1.

Осигурителни приходи

639 509,4

1.1.

Осигурителни вноски

639 509,4

1.1.1.

Вноски за работници и служители от работодатели за държавнотообществено осигуряване

391 184,8

1.1.2.

Вноски от работници и служители (лична вноска)

237 046,6

1.1.3.

Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)

11 278,0

    (2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 744 266,6 хил. лв., както следва:

    

I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

744 266,6

1.

Разходи

740 866,6

1.2.

Социални помощи и обезщетения

740 866,6

2.

Предоставени трансфери

3 400,0

2.1.

На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията засоциално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социалноосигуряване

3 400,0

    (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

    

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

- 104 757,2

    Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 179 112,0 хил. лв., както следва:

    

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

179 112,0

1.

Осигурителни приходи

178 812,0

1.1.

Осигурителни вноски

178 812,0

1.1.1.

Вноски за работници и служители от работодатели за държавнотообществено осигуряване

111 357,5

1.1.2.

Вноски от работници и служители (лична вноска)

67 454,5

4.

Получени трансфери от централния бюджет за държавното общественоосигуряване

300,0

    (2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 101 083,9 хил. лв., както следва:

    

I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

101 083,9

1.

Разходи

101 083,9

1.2.

Социални помощи и обезщетения

101 083,9

    (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

    

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

78 028,1

    Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 868 530,6 хил. лв., както следва:

    

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

868 530,6

2.

Неданъчни приходи

23 344,7

2.1.

Приходи и доходи от собственост

4 253,0

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

18 861,7

2.2.1.

Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното общественоосигуряване от Националната агенция за приходите

7 000,0

2.2.2.

Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националнияосигурителен институт след 31 декември 2005 г.

1 500,0

2.2.3.

Други глоби, санкции и неустойки

10 361,7

2.3.

Други неданъчни приходи

230,0

2.3.1.

Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантиранивземания на работниците и служителите"

200,0

2.3.2.

Други неданъчни приходи

30,0

3.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-758,6

5.

Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджетза покриване на недостига от средства

845 944,5

    (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 96 182,0 хил. лв., както следва:

    

I.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

96 182,0

1.

Разходи

95 682,0

1.3.

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомаганеи заетостта

93 102,0

1.3.1.

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения

42 798,2

1.3.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

4 226,6

1.3.3.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

8 236,2

1.3.4.

Издръжка

24 940,3

1.3.5.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

74,9

1.3.6.

Капиталови разходи

12 825,8

1.4.

Отбрана и сигурност

1 246,2

1.5.

Разходи за лихви

1 333,8

1.5.1.

Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции(Световната банка)

1 332,8

1.5.2.

Други разходи за лихви към местни лица

1,0

2.

Предоставени трансфери

500,0

2.3.

За Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

500,0

    (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

    

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

772 348,6

ФИНАНСИРАНЕ

-772 348,6

    
Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банказа възстановяване и развитие (-)

-2 588,7
Наличност в края на периода

769 759,9

    (4) Погасяването на получените външни заеми се извършва чрез бюджета на Националния осигурителен институт.

    Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2009 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 260 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 130 лв.;
4. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 65 лв.;
5. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

    Чл. 9. Определя се за 2009 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, както следва:
1. от 1 януари до 30 юни - 124,84 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември - размерът по т. 1, увеличен с процент, равен на процента, определен по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, намален с 10 пункта.

    Чл. 10. Определя се за 2009 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 6 лв., и дневен максимален размер - 12 лв.

    Чл. 11. Определя се за 2009 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

    Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

    Чл. 13. Определя се за приход по бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

    Чл. 14. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

    Чл. 15. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 1, т. 4 в размер 60,0 млн. лв. се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.

    Чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,1 на сто.
(2) За 2009 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 660 лв.
(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

  1   2   3

Свързани:

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconДържавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г
Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил лв., както...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г
Промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (збдоо) 2012 г и промените в Кодекса за социално осигуряване (ксо),...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconЗакон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл.  (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20. 12. 2011 г.)
Размери и разпределение за 2012 г на вноските за държавно обществено осигуряване (доо), допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г iconДоклад за първо четене по Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 г., № 702-01-48, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2007 г
Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 7 ноември 2007 г., разгледа и обсъди Законопроекта за бюджета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом