Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г
ИмеЗакон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.82 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.nirakont.com/editor/ufo/_2012/ZAKON_za_budjeta_na_Darjavnoto_obshtestveno_osigurqvane
  1   2   3   4   5
ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.


Обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.


Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил. лв., както следва:
П О К А З А Т Е Л И


Сума

(хил. лв.)


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


8 465 555,7


1. Осигурителни приходи


6 220 337,0


1.1. Осигурителни вноски


3 851 210,3


1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху

сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за

календарната година


2 369 126,7


2. Неданъчни приходи


27 550,1


2.1. Приходи и доходи от собственост


5 585,1


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


21 915,0


2.3. Други неданъчни приходи


50,0


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


(807,9)


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното

обществено осигуряване


301 484,6


5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския

бюджет за покриване на недостига от средства


1 916 991,9(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 462 341,5 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


8 462 341,5


1. Разходи


8 455 191,5


1.1. Пенсии


7 314 015,4


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


6 901 496,7


1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет


298 503,3


1.1.3. Пенсии по международни спогодби


70 000,0


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


44 015,4


1.2. Социални помощи и обезщетения


1 062 909,7


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане

и заетостта


76 703,9


1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови

правоотношения


41 822,0


1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала


4 126,6


1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели


7 722,6


1.3.4. Издръжка


16 647,4


1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и

дейности


89,5


1.3.6. Капиталови разходи


6 295,8


1.4. Отбрана и сигурност


1 120,5


1.5. Разходи за лихви


442,0


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и

институции (Световната банка)


441,0


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


1,0


2. Предоставени трансфери


7 150,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията

за социално подпомагане, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1,

т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 150,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия

на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и

професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално

осигуряване


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4

от Кодекса за социално осигуряване1 000,0(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


3 214,2


ФИНАНСИРАНЕ


(3 214,2)


Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка

за възстановяване и развитие (-)


(3 214,2)


Наличност в края на периода


0Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 304 927,8 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


5 304 927,8


1. Осигурителни приходи


5 304 377,8


1.1. Осигурителни вноски


2 935 251,1


1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора

на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


2 369 126,7


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


550,0(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 6 971 130,0 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


6 971 130,0


1. Разходи


6 971 130,0


1.1. Пенсии


6 970 612,4


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


6 858 985,5


1.1.3. Пенсии по международни спогодби


70 000,0


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


41 626,9


1.2. Социални помощи и обезщетения


517,6(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


(1 666 202,2)Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 300 634,6 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


300 634,6


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


300 634,6(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 300 648,3 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


300 648,3


1. Разходи


300 648,3


1.1. Пенсии


300 634,6


1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет


298 503,3


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)


2 131,3


1.2. Социални помощи и обезщетения


13,7(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


(13,7)Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 116 592,7 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


116 592,7


1. Осигурителни приходи


116 592,7


1.1. Осигурителни вноски


116 592,7(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 53 670,5 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –

ВСИЧКО


53 670,5


1. Разходи


49 320,5


1.1. Пенсии


42 768,4


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


42 511,2


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)


257,2


1.2. Социални помощи и обезщетения


6 552,1


2. Предоставени трансфери


4 350,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за

социално подпомагане, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално

осигуряване


350,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на

труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и

професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от

Кодекса за социално осигуряване1 000,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


62 922,2Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 627 085,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


627 085,3


1. Осигурителни приходи


627 085,3


1.1. Осигурителни вноски


627 085,3(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 709 089,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –

ВСИЧКО


709 089,4


1. Разходи


706 289,4


1.2. Социални помощи и обезщетения


706 289,4


2. Предоставени трансфери


2 800,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


2 800,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


(82 004,1)Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 172 581,2 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


172 581,2


1. Осигурителни приходи


172 281,2


1.1. Осигурителни вноски


172 281,2


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


300,0(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 349 536,9 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


349 536,9


1. Разходи


349 536,9


1.2. Социални помощи и обезщетения


349 536,9(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


(176 955,7)Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 943 734,1 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


1 943 734,1


2. Неданъчни приходи


27 550,1


2.1. Приходи и доходи от собственост


5 585,1


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


21 915,0


2.3. Други неданъчни приходи


50,0


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


(807,9)


5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства


1 916 991,9(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 78 266,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


78 266,4


1. Разходи


78 266,4


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


76 703,9


1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения


41 822,0


1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала


4 126,6


1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели


7 722,6


1.3.4. Издръжка


16 647,4


1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


89,5


1.3.6. Капиталови разходи


6 295,8


1.4. Отбрана и сигурност


1 120,5


1.5. Разходи за лихви


442,0


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка)


441,0


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


1,0


(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


1 865 467,7


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


(1 865 467,7)


Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие


(3 214,2)


Наличност в края на периода


1 862 253,5Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:


1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;


2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:


а) до 5400 лв. - 420 лв.;


б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;


в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;


г) над 7500 лв. - 550 лв.;


3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;


4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.


(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г. е 420 лв.


(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".


Чл. 9. Определя се за периода от 1 януари до 31 май 2012 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст 136,08 лв., а за периода от 1 юни до 31 декември 2012 г. - 145 лв.


Чл. 10. Определя се за 2012 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица 7,20 лв.


Чл. 11. Определя се за 2012 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 240 лв.


Чл. 12. Определя се за 2012 г. размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице 540 лв.


Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.


Чл. 14. За 2012 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.


Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.


Чл. 16. (1) За 2012 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".


(2) За 2012 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 1000 лв.


(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  1   2   3   4   5

Свързани:

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconДържавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г
Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил лв., както...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г
Промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (збдоо) 2012 г и промените в Кодекса за социално осигуряване (ксо),...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл.  (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20. 12. 2011 г.)
Размери и разпределение за 2012 г на вноските за държавно обществено осигуряване (доо), допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г iconДиана Ковачева мотиви за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г
Указ №253 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом