Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер94.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.hayatbg.com/docs/MSDS_Bingo_AutomatEURO_COMP-BG.doc
И
НФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТДата на издаване: 12.02.2010

Дата на редакция:01


1.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА


Име на продукта:

BINGO AUTOMAT

BINGO AUTOMAT ENZY-MAX

SODA EFFECT (СОДА ЕФЕКТ)

AROMATHERAPY (АРОМАТЕРАПИ)

2 в 1


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: прахообразен перилен препарат за перални машини


Производител:

"Хайат Кимия Санаи " А.Ш.

Махир Из.Джадеси No 25

Алтунизаде , Истанбул, Турция

Телефон: +90 216 55 44 000

E-mail: sales@hayat.com.tr


Вносител:

Хайат България Кемикъл ООД

Гр.Варна ЗПЗ

Телефон, Телефон за спешни случаи: +359 (52) 501717

Факс: +359 (52) 503571

Контакт:

sales@hayatbg.com


2. ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ


Класификация на: Здраве: 1 4=Иключителна

опасностите Запалимост: 0 3=Висока

Реактивност: 0 2=Средна

Специални опасности: Няма 1=Лека


Опасности за здравето (Остри и хронични):


Поглъщане: Може да причини временно стомашно-чревно раздразнение


Контакт с очите: Може да причини леко, временно раздразнение


Кожа: Няма


Вдишване: Сериозното излагане на влиянието на праха от продукта може да причини временно раздразнение на дихателните пътища. Продължителното излагане на влиянието на праха от продукта може да причини дихателна чувствителност.


Признаци и симптоми на излагане на влиянието на продукта:


Поглъщане: Възможно е леко стомашно-чревно раздразнение


Контакт с очите: Когато продуктът или неговия воден разтвор попадне в контакт с очите, може да доведе до временно повърхностно раздразнение.


Кожа: Няма


Вдишване: Сериозното излагане на влиянието на праха от продукта може да причини временно раздразнение на дихателните пътища.


Специфични рискове за човека и околната среда в съответствие с 67/548/EC:

Символи за опасност: Няма

Стандартни изрази относно безопасността (S-фрази):

S2 Да се пази от достъп на деца.

S22 Да не се вдишва праха.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Стандартни израази относно риска (R-фрази): Няма


3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ


CAS НОМЕР

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ

EINECS НОМЕР

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ГРАНИЦИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВЕЩЕСТВОТО

68411-30-3

Бензенсулфонова киселина, C10-13алкил производни. Натриева сол

270-115-0

5-15%

Няма определени

111905-53-4

Алкохоли, С13-15-верижни и линейни, бутоксилирани

етоксилирани

Полимер

<5%

Няма определени

15630-89-4

Натриев перкарбонат

239-707-6

5-15%

Няма определени

497-19-8

Натриев карбонат

207-838-8

15-30%

Няма определени

9003-04-7

Полиакрилна киселина

Натриева сол

Полимер

<5 %

Няма определени

1344-09-8

Натриев силикат

215-687-4

5-15%

Няма определени

9014-01-1/9001-62-1

Ензим

232-752

2/232-619-9

< 5%

Няма определениДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Необозначените съставки не се считат за опасни съгласно федералния стандарт за обявяване на опасностите (29CFR 1910.1200).


4. ПЪРВА ПОМОЩ


ОЧИ: Незабавно изплакнете очите с много вода в продължение на поне 15 минути като държите клепачите отворени. Своевременно потърсете лекарска помощ.


КОЖА: Свалете замърсените дрехи. Измийте добре със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако раздразнението продължи. Изперете дрехите преди да ги облечете отново.


ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се свържете с местния център за контрол на отравянията или с лекар.


ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух. Потърсете медицинска помощ, ако раздразнението продължи.


ХРОНИЧНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО: Няма известни


5- ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Температура на възпламеняване: -

Долна граница на избухване: -

Горна граница на избухване: -

Средства за потушаване на пожар: Вода, водна струя, въглероден двуокис, пяна или сух прах

Специални процедури: Не се изискват специални процедури

Необичайни опасности от пожар/ експлозия: Няма известни

Допълнителна информация: Няма

Стабилност: стабилно


6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ

Лични предпазни мерки: Минимизирайте нивото на разпрашаване докато събирате продукта. Предотвратете излагането на влиянието на праха от продукта като използвате дихателни апарати, одобрени от NIOSH (Национален институт за професионална безопасност и здраве) с филтри HEPA (филтри с висока ефикасност). Използвайте ръкавици, за да ограничите контакта с кожата.

Мерки за екологична защита: Изхвърлянето на продукта трябва да става съобразно всички федерални, регионални и местни наредби. Малки количества (домашни) разтвори могат да бъдат изхвърляни в канализацията. Сухият продукт може да бъде изхвърлян на сметищата, ако това се позволява от местните разпоредби. Изхвърлете празната опаковка в боклука. Отпадните води, които съдържат продукта, могат да бъдат изхвърляни в канализацията съобразно всички федерални, регионални и местни наредби.

Стъпки, които трябва да бъдат предприети, ако материалът бъде разсипан или разлят: разгледайте разделите за лични предпазни мерки, противопожарни мерки, обработка и складиране и лична защита за контрол на излагане на влиянието на продукта, преди да продължите с почистването. По време на почистването, използвайте подходяща екипировка за лична защита. Може да има опасност от подхлъзване в резултат на разлятия материал.

За разсипан сух материал, съберете материала в одобрен контейнер като същевременно ограничите разпрашаването му. Почистете с прахосмукачка, ако е необходимо, праха останал по пода. Рециклирайте или изхвърлете продукта според необходимото, съобразно наредбите и другите изисквания в този раздел.

Изхвърлете малките (домашни) количества в приемлив канал от разделна канализационна система/ канал за промишлени отпадъчни води. Избършете малки разливи с влажен парцал. Изхвърлете съгласно местните наредби.


7. ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАНЕ

Предпазни мерки, които трябва да бъдат предприети при обработката и складирането: Избягвайте контакт с кожата и вдишването на праха от продукта. Складирайте на сухо, хладно място. Поддържайте продукта сух, за да не се слепват гранулите.


Други предпазни мерки: Няма.


8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРОДУКТА/ ЛИЧНА ЗАЩИТА

ВЕНТИЛАЦИЯ: Локален смукателен вентилатор: Промишлената употреба може да изисква вентилация с локален смукателен вентилатор.

Специална: Няма

Механична: Достатъчна е вентилация за общо разреждане на въздуха

Друга: Няма

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ: Ако има вероятност от разпръскване на разтвора от продукта, могат да бъдат необходими химически предпазни очила.

ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ: Защитни ръкавици (гумени, неопренови) трябва да бъдат използвани при продължителен директен контакт.


9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

ТОЧКА НА КИПЕНЕ (F): -

НАЛЯГАНЕ НА ПАРИ (mm на hg): -


РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА: Значителна

ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО/ ОБЕМНО ТЕГЛО НА НАСИПЕН ТОВАР: >50

ФОРМА И МИРИС: Бял прах и мирис на парфюм


10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

СТАБИЛНОСТ: Нормално стабилен

ПРОДУКТИ ОТ РАЗЛАГАНЕТО: Въглеокис, въглероден двуокис

НЕСЪВМЕСТИМОСТ: Силни киселини и фосфорни окиси.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Няма да се появи.


11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт е химически препарат съгласно значението, определено в закона за химикалите. Продуктът не трябва да бъде класифициран като вреден въз основа на наличните данни и токсикологичната оценка.


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Данни от изпитването за екотоксичност: Няма налични данни

Разпространение и поведение в околната среда: Няма налични данни

Първично разграждане:

Сурфактантите, съдържащи се в продукта са обикновено поне 90% биоразградими.

Пълно биологично разграждане:

Лесно разградими и бързо разградими. Всички органични вещества, съдържащи се в този продукт,

постигат > 60% BOD/COD или освобождаване на СO2, или разграждане до > 70% DOC при тестовете за

разграждане. Достигнати за пределните стойности за "лесно разграждане" (напр. по OECD Метод 301 ).

GHS: Не е категоризиран

ПАВ съдържащи се в този продукт отговорят на критериите за биоразградимост определени от Регламент (ЕС) № 648/2004 относно детергентите.

Метод: Анекс ІІІ, част А


Метод: МО. ОИСР 303A

Метод за анализ: Бисмут-активно вещество

Степен на елиминиране:> = 90%

Метод: ОИСР 301B; ISO 9439; 92/69/ЕИО, В.4-C

Метод за анализ: CO2 в сравнение с формиране на теоретична стойност

Степен на елиминиране:> 60% (28 г)

Оценка: Лесно биоразградими (според критериите на ОИСР).

Химична потребност от кислород (COD): 2430 мг / г


Токсичност за водата:

Остра токсичност за рибата: LC 50>10-100 мг продукт на литър

Остра бактериологична токсичност: ЕС 50>10-100 мг продукт на литър


13. ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ПРОДУКТА

Метод на изхвърляне на отпадъците: Сухият продукт от протреблението може да бъде изхвърлян на сметищата. Сухият продукт от промишлена употреба може да бъде изхвърлян на сметищата, ако е разрешено от местните наредби или може да бъде изгарян, ако не се разрешава изхвърляне на сметищата.

Потребителите могат да изхвърлят празните опаковки в боклука. Промишлените потребители могат да изхвърлят празни, единични опаковки на боклука. Многобройни празни и/ или повредени опаковки трябва да бъдат пресовани и изхвърлени на сметището съобразно с всички приложими наредби, или да бъдат изгорени.

Домашните разтвори в резултат на потреблението на продукта могат да бъдат изхвърляни в канализацията. Промишлените отпадни води, съдържащи продукта, могат да бъдат изхвърляни в канализацията при съблюдаване на всички федерални, регионални и местни наредби.


14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Точно наименование на пратката според DOT: Не е определено за този тип транспорт

Точно наименование на пратката според IMO: Не е определено за този тип транспорт

Точно наименование на пратката според IATA: Не е определено за този тип транспорт

Точно наименование на пратката според AFI: Не е определено за този тип транспорт

Допълнителна транспортна информация: Не е определена за транспорт


15. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обработка и складиране:

Съхранявайте в затворен контейнер на сухо място при стайна температура (15-25 оС)

Дръжте контейнера затворен и далеч от пряка слънчева светлина.

Избягвайте контакт с топлина и влага.

Измийте лицето и ръцете след работа с материалите.

Да се пази от деца.


Кутиите на всички продукти, произведени от HAYAT CHEMICAL IND. CO., са направени от хартиени влакна, които са 100% рециклируеми, като в производството им се използва 80% отпадъчна хартия.

Всички съставки в този продукт са включени в списъка на TSCA (Закона за контрол върху токсичните вещества).

CERCLA/ EPCRA

Раздел 313 токсични химикали: Няма


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


ИЗГОТВЕН ОТ: ХАЯТ КЕМИКЪЛ, ТУРЦИЯ

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом