Указани я
ИмеУказани я
страница5/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер450.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/ukazania_magistri_1632_1_1974_1.doc
1   2   3   4   5
.


При цитиране на статия в електронно издание (списание):

15Browning, Т. Embedded Visuals: Student Design in Web Spaces. //Kairos: A Journal for Teachers of Writing in Webbed Environments, №3 (1), 1997, .


При цитиране на работни и дискусионни материали (working papers, discussion papers):

16Ekinci, M., S. Kalemli-Ozkan, B. Sorensen. Financial Integration within EU Countries: The Role of Institutions, Confidence and Trust. NBER Working Paper № 13440, September 2007, .


При последващи цитирания на същия източник се изписва само автора или авторите, поставя се точка, след което се изписва „цит.съч.” („op.cit” за латиница) и съответната страница. Пример: В текста вече е цитиран следния източник:

17Йорданов, Й. Финансови инвестиции. Лотос 23, Варна, 2001, с.52-55.

Ако в последствие отново се използва същия източник, цитирането под линия е със следния вид:

18Йорданов, Й. Цит.съч, с. 166.

Когато в рамките на една и съща страница се цитира повече от един път един и същ източник, се използва съкращението „Пак там.” (“ibid.” за латиница):

19Йорданов, Й. Пак там., с. 167.

или

20Пак там., с. 166.

Ако в текста се използват няколко източника с един и същ автор (автори), при повторно и следващи цитирания се отбелязва част от заглавието и/или годината на издаването.


VII. ОФОРМЯНЕ НА ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ФОРМУЛИ

1. Таблици. Таблиците в изложението трябва да бъдат номери­рани и озаглавени. Номерирането на таблиците става с арабски числа, последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой (Таблица 1, Таблица 2, ....). Номерът на таблицата се поставя непосредствено преди заглавието с дясно подравняване и удебелен шрифт (Bold). Заглавието на таблицата трябва да бъде формулирано кратко, като се изписва центрирано с удебелен шрифт (Bold).

За всеки един от показателите, представени в таблицата се посочва мерна единица. Мерните единици се отразяват в антетката на таблицата или в отделен ред или колона. Те се отбелязват с общовъзприети букви, знаци и съкращения.

Знакът „%” се поставя само след число, в противен случай се изписва „процент”. Неправилно е в антетката да се напише „струк­тура в %”, а е правилно „структура в процент”.

Задължително е в текста да има коментар и препратка към разположените в дипломната работа таблици – например: (вж.: табл. 3).

Всяка таблица следва да се разположи по възмож­ност на една страница. Ако се налага пренасяне на следва­ща страница, в горния десен ъгъл се пише „продължение”.

Когато в таблиците се ползват данни от други изследвания, техният източник задължително се цитира непосредствено под таблицата (например „Източник: Вачков, Ст., Ем. Спасова, Й. Йорданов и др. Корпоративни финанси. Стено, Варна, 2006, с.243.”). Ако в някоя от таблиците се представят изчислени от автора показатели, необходимо е да се посочи източника на данни, тъй като показателите са производни на първична информа­ция (например „Изчислено по данни на Статистически го­дишник на Република България, 1998, с.315-316.”).

Пример:


Таблица 12

Глобални лидери на пазара на синдикирани заеми през 2006 г.

(по размер на предоставения ресурс и пазарния дял)

Кредитор

Предоставен ресурс

(млн. щ. долари)

Пазарен дял

(в процент)

JP Morgan

549 475

14,2

Citigroup

418 968

10,8

Bank of America Securities LLC

330 083

8,5

Royal Bank of Scotland Group

188 219

4,9

Deutsche Bank AG

171 018

4,4

Източник: http://banker.thomsonib.com.


2. Фигури. Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер и ясно, кратко и точно заглавие. Номерирането става по система, аналогична на таблиците с тази разлика, че тук номерът и заглавието се поставя центрирано под фигурата. Необходима е легенда за разчитане на показате­лите. Задължително е в текста да има коментар и препратка към разположените в дипломната работа фигури – например: (вж.: фиг. 5). Източникът на данните във фигурите се цитира под линия.

Пример:
Фиг. 14. Сума на набрания капитал чрез IPO в Европа и брой на IPO (2002-2006 г.)3

...

Текст на изложението ...

...

3Източник: International Financial Services, London. City Indicators Bulletin. January 2007, p.3, .


Не е необходимо всички таблици и фигури да се включват в изложени­ето. Много от данните и изчислените показатели имат по­мощен характер и присъствието им в текста би утежнило изложението. Компромисен вариант в тези случаи е пред­ставянето на подобна информация като приложение. Основният текст трябва да препраща към приложението с израза (вж.: приложение 2), който се поставя в края на изречението в скоби.


3. Формули. Формулите се изписват на отделен ред, центрирано, като вдясно се посочва техния номер в скоби. Номерирането става с арабски цифри последователно в цялото изложение. Значението на всеки елемент от формулата трябва да бъде обяснено. Пример:

, (13)

където MTR – маржинална данъчна ставка;

- изменение на данъчното задължение;

- изменение на данъчната база.


Когато се ползват формули от други изследвания задължително се цитира източника под линия. За общоизвестни формули (например формулата за определяне на настояща стойност, стандартно отклонение, коефициент на вариация и др.) не се цитира източник.


VIII. ОФОРМЯНЕ НА СПИСЪКА С ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Източниците се подреждат по азбучен ред, според имената на авторите, като първо се посочват тези на кирилица, а след това на латиница. Нормативните актове, статистическите годишници, годишните отчети и интернет адресите се изброяват накрая. Източниците се номерират последователно с арабски цифри. При изписването на всеки източник се прилагат правилата за първо цитиране под линия, без да се посочват страниците. Изключение правят статиите от списания, при чието библиографиране се отбелязват страниците, на които те са публикувани.


IX. ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ

След като дипломантът получи одобрение от научния ръководител, дипломната работа се разпечатва на мастилено-струен или лазерен принтер в един екземпляр. След разпечатването дипломантът трябва да изчете целия текст като проверява за допуснати грешки. Страниците, на които са открити грешки, се коригират и разпечатват наново.

Дипломантът трябва да подвърже един екзем­пляр от дипломната си работа. Подвързването се извършва с пластмасов гребен (спирала), прозрачно безцветно фолио и черен гръб. Подвързаната дипломна работа се представя на научния ръководител, който я подписва по своя преценка.

1   2   3   4   5

Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом