Указани я
ИмеУказани я
страница4/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер450.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/ukazania_magistri_1632_1_1974_1.doc
1   2   3   4   5


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Катедра „Финанси и кредит”


Попълва се от студента


До Г-н Ръководител катедра “Финанси и кредит”
М О Л Б А


за назначаване на научен ръководител в ОКС „МАГИСТЪР”


от……………………………………………………………....................................……...

фак.№:…........., спец. .............................................................., редовно/задочно обучение.


Г-н Ръководител катедра,

Моля да ми бъде назначен научен ръководител на дипломна работа със следната тема: ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Идейният проект за дипломната работа е одобрен от .......................................................

(ръководител на магистърски семинар)


Средният успех от обучението ми до момента е ..................................................


Варна, ......................... 200 ..... г. Подпис на студента: .......................................

Попълва се служебно!


Одобрил идейния проект по посочената по-горе тема: .....................................................

(ръководител на магистърски семинар)


Варна, ......................... 200 ..... г. Подпис: .......................................


Средният успех на студента отговаря/не отговаря на посочения по-горе.

Инспектор УР: ...........................


ПРИЛОЖЕНИЕ 5


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА


I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Дипломната работа е научно съчинение и затова е абсолютно задължително при нейното написване да се използва научния стил. Това изисква целия текст да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Например погрешно е да се използват изрази като „Тук ще анализираме състоянието и развитието на финансовите услуги...”. Правилната форма за едно научно съчинение е „В дипломната работа се анализира състоянието и развитието на финансовите услуги...”.

Дипломната работа се оформя в следния ред:


1. Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1.


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “ФИНАНСИ И КРЕДИТ”


ЗАГЛАВИЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА


(Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър”)


Дипломант:………………… Научен ръководител:

Специалност ............................... (.................)


Фак. №…................


Варна


200....


Фигура 1. Общ вид на заглавна страница на дипломна работа


В заглавната страница не се допускат допълнителни елементи като лого, мото, графики, снимки и други подобни.


2. Съдържание. Оформя се на нова страница. Включва увода, всички части, параграфи и подпараграфи на изложението, заключение, списък с използваната литература и приложения със съответните страници, на които започват. Номерацията на страниците започва от увода. Ако дипломната работа съдържа приложения се номерира само страницата, от която започват.


3. Увод. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва УВОД.


4. Следва изложението на дипломната работа по гла­ви и параграфи. Всяка глава започва на нова стра­ница като заглавието й се изписва с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт (Bold). Параграфите и подпараграфите се номерират по следния начин:


ГЛАВА ПЪРВА

ЗАГЛАВИЕ НА ГЛАВАТА

1. Заглавие на параграф

Текст от изложението ..........

1.1. Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ..........

1.2. Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ..........


5. Заключение. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЗАКЛЮЧЕНИЕ.


6. Списък на използваната литература. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЛИТЕРАТУРА.


7. Приложения. Всяко приложение започва на нова страница, като на първия ред, дясно подравнено с главни букви, с удебелен шрифт (Bold) се изписва ПРИЛОЖЕНИЕ и неговия пореден номер. Основният текст на дипломната работа трябва да препраща към използваните приложения с израза (вж.: приложение 2), който се поставя в края на изречението в скоби. Като приложения не се допускат нормативни актове, реклами, снимки и други материали, неподходящи за научен текст.


II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

1. Общи изисквания. Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21cm x 29,7cm). Полетата на всяка страница да бъдат както следва:

- горе 2,54 cm; - долу 2,54 cm;

- ляво 3,17 cm; - дясно 3,17 cm.

При форматирането на текста се спазват следните параметри:

- Шрифт (Font): Times New Roman, размер 12 пункта (12 pt.), стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия;

- Междуредие (Line spacing): 1,5 lines;

- Всеки абзац започва с отстъп (First line) 1,27 cm;

- Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие Single;

- Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени (Alignment: Justified);

- Номерация на страниците: долу, центрирано, с арабски цифри;

- В горното поле (Header) и долното поле (Footer) не се изписва никакъв текст като име на автора, заглавие на дипломната работа, заглавие на глави и др.


2. Особени случаи за форматиране. Общите изисквания за форматиране се спазват със следните изключения:


- Заглавна страница

Надписът „ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА” се изписва с главни букви, размер 18 pt., удебелено и центрирано. Надписът „КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ” се изписва с главни букви, размер 16 pt., удебелено и центрирано. Заглавието на дипломната работа е с главни букви, размер 20 pt., удебелено и центрирано. Текстът под заглавието е с размер 14 pt., удебелен, както е показано на фиг. 1. Най-долу на заглавната страница се отбелязва годината, в която дипломната работа ще бъде защитавана.


- Съдържание

В съдържанието надписите „Увод”, „Заключение”, „Литература”, „Приложения” и заглавията на главите са с размер на шрифта 14 pt., удебелено. Заглавията на параграфите са с размер на шрифта 12 pt., удебелено.


- Заглавия на глави, параграфи и подпараграфи

Заглавията на главите се изписват с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт, размер 14 pt. Параграфите са с размер на шрифта 14 pt., удебелено, с ляво подравняване. Подпараграфите са с размер на шрифта 12 pt., удебелено, с ляво подравняване.

На съответните страници в дипломната работа надписите „УВОД”, „ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, „ЛИТЕРАТУРА” и „ПРИЛОЖЕНИЕ ...”са с размер на шрифта 14 pt.


- Списък с използвана литература

Списъкът с използвана литература е с размер на шрифта 10 pt., междуредие Single, без отстъп на първия ред, ляво подравняване.


III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УВОДА

Препоръчителният обем на увода е около 2 – 3 страници. В него последователно се включват следните елементи:

- Актуалност и значимост на проблема. Най-общо в началото на увода се дава отговор на въпроса “Защо е избрана точно тази тема на дипломната работа?” Позицията може да бъде подкрепена с цифри, мнения на експерти, интересни факти и т.н.

- Обект на изследването. Обектът е това което се изследва (явление, процес, организация, взаимоотношения, система и др.). На отделен ред точно и ясно се записва: “Обектът на изследването е ...”. Например, ако дипломната работа изследва финансовите пазари, то обектът й може да бъде „пазарът на съкровищни облигации” или „пазарът на корпоративни ценни книжа”.

- Предмет на изследването. Предметът е качество, свойство, характеристика на изследвания обект. Той е по-тясна категория от обекта на изследването. В посочения по-горе пример с обект „пазара на корпоративни ценни книжа”, предмет може да бъде ефективността на конкретния пазар, неговата институционална организация и др. Предметът също трябва да бъде дефиниран ясно и недвусмислено.

- Цел на дипломната работа. Целта се посочва на нов ред, като тя може да е само една. Целта трябва да звучи изследователски. Ето защо е препоръчително да съдържа думи като: “да се докаже”, “да се оцени”, “да се аргументира” и т.н. Целта не трябва да е учебникарска, като например “да се опише” или “да се систематизира”. Много трябва да се внимава със задаването на целта, защото тя е отправната точка за рецензента при оценяването. На нейна база се констатира доколко съдържанието на дипломната работа е логична, последователна и правилно ориентирана.

- Задачи на дипломната работа. Задачите са няколко на брой и следват изложението на дипломната работа. Те трябва да са подчинени на целта. Обикновено се записват една след друга на нов ред с номерация: 1), 2), 3) и т.н. Най-общо те описват какво трябва да се направи в отделните глави, като например – “да се представят теоретичните постановки по проблема на ...”, „да се анализира ...” и т.н. Препоръчително е решаването на всяка задача да се реализира с отделна глава от дипломната работа.

- Използвана методика. Тук се описват конкретните методи на анализ, използвани в дипломната работа – например метод на анкетното проучване, статистически методи за анализ, интервюта и т.н. Упоменава се използвания софтуер при анализа.

- Ограничения на дипломната работа. Тук се посочват тези аспекти, които няма да бъдат засегнати в дипломната работа и причините за това. Например: “В дипломната работа не са разгледани краткосрочните корпоративни ценни книжа, защото нямат развит пазар в България”.


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Изложението трябва да съдържа три ясно откроени части – теоретична, аналитична и прескриптивна.

Теоретична част. В нея се разкриват теоретичните основи и концепции по темата. Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични възгледи, подходи, модели в изследванията на водещи автори в областта.

Аналитична част. Това е основната част на дипломната работа. Тя задължително има изследователски характер. Дипломантът анализира състоянието и развитието на изследвания обект чрез практическо приложение на различни модели.

Прескриптивна част. Съдържа препоръки и предложения за решаване на установените проблеми в аналитичната част.

По-подробни указания относно изложението на дипломната работа се дават на спецсеминарите.


V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО

В заключението накратко (до 2 страници) се синтезират основните резултати и препоръки в дипломната работа. Те могат да бъдат с теоретична и практическа насоченост. Обикновено заключението започва със “След направения анализ в дипломната работа могат да се направят следните изводи: ...” или “Резултатите от дипломната работа дават основанието да се обобщи: ...”. Добре е изводите да се запишат последователно: 1), 2), 3) и т.н.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Изложението може да вклю­чва мисли, идеи, постановки, части от нормативни доку­менти и данни, взаимствани от други литературни източници. Те могат да бъдат буквално цитирани или преразказани. Във всички случаи е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочването на оригиналния източник на същата страница, под линия. Номерът на цитата се поставя в началото или в края на мисълта, а при буквално цитиране – след кавичките на цитата. Номерирането на ци­татите става с арабски числа (1, 2, 3 ...) последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой. При първо цитиране под линия се спазват следните правила, представени в примерите по-долу:

- Цитиране на монографии, студии, учебници

При цитиране на произведение с един автор:

1Вачков, Ст. Мениджмънт на банките. Абагар, В. Търново, 1996, с.139.

2Liaw, T. The Business of Investment Banking. John Wiley & Sons, N.Y., 2006, pр.102-108.


При цитиране на произведение с двама или трима автори:

3Вачков, Ст., Л. Георгиев. Въведение в теорията на банкерството. РИА Спектра, Варна, 2000, с.89-92.

4Rose, P., S. Hudgins. Bank Management and Financial Services. 7th ed., Irwin/McGraw-Hill, Boston, 2006.


При цитиране на произведение с повече от трима автори задължително се посочват имената на първите трима, след което се изписва „и др.” („et.al.” за латиница):

5Вачков, Ст., Ем. Спасова, Й. Йорданов и др. Корпоративни финанси. Стено, Варна, 2006.

6Cox, S., D. Black, G. Smith, et.al. Financial markets. Prentice-Hall, London, 2008.


При цитиране на колективен автор (институт, международна организация и др.):

7БАН. Икономически институт. Стратегия за повишаване на конкурентно-способността във финансовия сектор. София, 1995.

8BIS. Committee on Payment and Settlement Systems. Survey of developments in electronic money and internet and mobile payments. Basle, 2004.


- Цитиране на статии от списания и вестници, произведения от годишници, сборници с доклади и т.н.

При цитиране на статии от списания:

9Кано, Ж. Френският опит в кредитирането на земеделието. //Икономика и управление на селското стопанство, №2, 1996.

10Modigliani, F., M. Miller. The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. //American Economic Review, №48 (3), 1958.


При цитиране на статии от вестници (не е препоръчително цитиране на вестници!):

11Кръстева, С. Политическите последствия от доклада на ЕС. //Капитал, №20, 2006, с.18-19.


При цитиране на произведения от годишници, сборници с доклади и т.н.:

12Вачков, Ст. Allfinanz – новото лице на финансовата търговия. –В: Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Иновации и трансформации на организираните пазари в България”, Университетско издателство, Варна, 2003, с.216-224.

13Kilgus, E. Positionierung des Retail Banking im Strukturwandel des Finanzsektors. –In: Bernet, B., P. Schmid. Retail Banking – Visionen, Konzepte und Strategien für die Zukunft, 2. Aufl. Gabler Verlag, Wiesbaden, 2002.


- Цитиране на произведения от интернет

При цитиране на информация от сайт:

14National Association of Investors Corporation, NAIC Online, 20 September 1999,
1   2   3   4   5

Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом