Указани я
ИмеУказани я
страница3/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер450.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/ukazania_magistri_1632_1_1974_1.doc
1   2   3   4   5

„КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ”

за придобиване на ОКС „МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА"

 1. Коалиционният модел на финансовите корпорации. Обща характеристика. Конфликти и компромиси в коалицията “Principal-Agent”. Изводи от изследването на информационната асиметрия във финансовите институции.. Механизми за дисциплиниране на мениджмънта. Репутация и кооперационен дизайн на финансовите корпорации.

 2. Околна среда на финансовите институции. Параметри на околната среда. “Времева ножица”. Либерализация, интернационализация, де- и ре-регулиране, глобализация. Иновация във финансовото предлагане. Проблеми на културната съвместимост.

 3. Глобализацията и всеобщото финансово предлагане (Allfinanz). Всеобщото финансово предлагане във функционален и институционален план. Базисни стратегии на всеобщото финансово предлагане. Надзорни и регулативни проблеми на всеобщото финансово предлагане.

 4. Стратегическо целеполагане във финансовите корпорации. Главна и производни цели. Варианти за създаване на добавена стойност. Сделки-ядро. Стратегически бизнесполета (позиции на успеха) – определение, оценка и позициониране.

 5. Равнища на мениджмънта във финансовите корпорации. “Corporate Governance” и неговото съдържание. Главни ориентири на ценностнобазирания мениджмънт. Компетенции, делегиране, последствия. Открити проблеми пред съвременното корпоративно управление във финансовата сфера

 6. Подходи към анализа на организацията във финансовите(банковите) институции. Инструменти на организационно-структурното изграждане. Оптимална организационна структура. Модели на организационна структура. Интегриран бизнесмодел във финансовите корпорации. Стойностна верига (мрежа).

 7. Lean Management” и реинженеринг във финансовите корпорации. Основни измерения. Критерии и тестване на готовността към промяна. Приемственост между “твърдите” и “меките” фактори на успеха.

 8. Банкови продукти и услуги за малкия и средния бизнес. Банкови заеми. Анализ и оценка на кредитоспособността. Депозитни услуги в сегмента „Малък и среден бизнес”.

 9. Кеш-мениджмънт за корпоративни клиенти. Щрихи към комплексния профил. Cash Management за международни корпоративни клиенти.

 10. Въведение в структурираното финансиране. За генезиса на структурираното финансиране. Финансиране на фирмени покупки и експанзии. Проектно финансиране.

 11. Синдикирано и външнотърговско финансиране. Синдикирани заеми. Финансиране на външнотърговски сделки.

 12. Основи на риск-мениджмънта във финансовите институции. Парадоксът на риск-мениджмънта във финансовата сфера. Оправдани и неоправдани рискове. Обхват, съдържание и цели на рисковата политика. Предметът на риск-мениджмънта. Риск-мениджмънтът като процес. Основни фази (етапи).

 13. Концепция за финансовата стратегия на корпорацията. Еволюция на фирмената бизнесстратегия. Фази на развитието на стратегическите управленски концепции. Характеристика на финансовата стратегия на предприятието. Роля на финансовата стратегия в управлението на корпорацията. Основни принципи при разработването на финансовата стратегия. Етапи на разработването на финансовата стратегия.

 14. Стратегически финансов анализ. Същност на стратегическия финансов анализ и методи за осъществяването му. Информационна база на стратегическия финансов анализ. Анализ на влиянието на факторите от макроикономическата среда (среда с общо влияние). Анализ на факторите от външната среда, върху които фирмата може да повлияе. Анализ на влиянието на факторите от вътрешната среда. Моделиране на стратегическата финансова позиция на компанията.

 15. Целеполагане при стратегическото финансово управление. Понятие за стратегическите цели на финансовата дейност. Изисквания към системата от финансови цели. Теории за фирменото целеполагане. Обосноваване нса главната стратегическа цел. Предимства на модела. Формиране на система от стратегически цели и целеви нормативи на финансовата дейност.

 16. Програма за стратегическото финансово развитие на корпорацията. Характеристика на стратегическите финансови решения. Определяне на главната финансова стратегия. Финансова политика по отделни аспекти на финансовата дейност на компанията. Подбор на стратегически финансови алтернативи. Програма за стратегическо финансово развитие на предприятието.

 17. Управление на реализацията на финансовата стратегия. Особености на процеса на реализацията на финансовата стратегия. Етапи на процеса на реализацията на финансовата стратегия. Реализация на стратегическите изменения във финансовата дейност на предприятието. Система от методи за управление на стратегическите възможности на предприятието. Система от методи за управление на стратегията в условията на реално време. Контрол върху реализацията на финансовата стратигия. Коригиране на програмата за стратегическо финансово развитие.

 18. Антикризисна финансова стратегия. Същност, причини и последствия от кризата във финансовото управление на компанията. Видове финансови кризи на корпорацията. Принципи на антикризисното финансово управление. Съдържание на процеса на АФУ на предприятието. Антикризисни иновации. Реинжинеринг.

 19. Реструктуриране на компаниите. Сливания, поглъщания и раздробяване на компании – същност, видове, причини. Аргументи против сливанията и поглъщанията. Фактори за успешното извършване на сливанията и поглъщанията. Проблеми в интегрираната компания.

 20. Финансово управление на международната дейност на корпорацията. Валутни курсове и валутни операции. Рискове на инвестициите в чужбина. Хеджинг. Капиталово бюджетиране на международната корпоративна дейност. Международни аспекти на управлението на оборотния капитал.

 21. Система за пресмятане с пълни разходи. Основни цели, идеен модел и структура на системата. Подсистеми: “ Пресмятане на видовете разходи” и “ Пресмятане на разходите по място на възникване”.

 22. Система за пресмятане с пълни разходи. Подсистема “ Пресмятане на разходите по носители” и подсистеми.

 23. Система за пресмятане с частични разходи. Основни цели и идеен модел на системата. Подсистема : “ Пресмятане на видовете разходи” и “Пресмятане на разходите по място на възникване”. Подсистема “ Пресмятане на разходите по носители” и подсистеми.

 24. Присъщи приходи и разходи. Същност и съдържание.Покриващ принос-същност, видове, показатели за покриващия принос.

 25. Механика на фючърс контрактите. Характеристика на фючърсния контракт. Разлики между форуърд и фючърс контрактите. Конвергенция на фючърса до спот. Реверсиране на позиция. Доставка. Котиране в пресата.

 26. Определяне на форуърд и фючърсните цени. Постоянно усложнена лихва. Къси продажби. Репо лихвен процент. Връзка между спот и форуърд. Форуърд и фючърс цени. Индексен арбитраж. Фючърси върху валути. Потребителски стоки и инвестиционни стоки. Дефиниция на достъпна доходност. Разходи по поддържане (Cost of Carry).

 27. Стратегии за хеджиране с фючърси. "Дълго" и "късо" хеджиране. Базис. Коефициент на хеджиране основан на минималната вариация. Ролинг-оувър на хеджирана позиция. Приложение при хеджиране на портфейли от акции.

 28. Механика на опционните пазари. Базисни активи. Параметри на опциите "плейн ванила". Дивидент и деление на капитала. Нейкед и ковърд колс. Варанти. Конвертируеми облигации. Котировки в ежедневната преса.

 29. Свойства на опциите върху акции. Фактори, влияещи върху цените на опциите върху акции. Американски и европейски тип опции. Горна граница на цените на опциите. Долна граница на цените на европейски кол и пут (без плащания на дивидент). Ценообразуване на кол и пут-опции преди падежа. Пут-кол паритет.

 30. Биномни дървета. Въведение в биномния процес. Ценообразуване на портфейл с помоща на биномен процес. Ценообразуване на опционен контракт. Ирелевантността на очакваната възвръщаемост на базисния актив. Риск-неутрално ценообразуване. Делта ().

 31. Съдържание и особености на логистиката. Етапи на развитие, равнища на приложение, определения за логистиката. Цели задачи и функции на логистиката, обект и предмет вкл. същност и видове материални потоци.

 32. Логистични системи. Същност, видове, свойства. Мрежова йерархия на логистичната система (логистична верига, канал, мрежа)

 33. Логистичен мениджмънт. Същност и съдържание, логистична стратегия – видове, оценка и избор, конфигуриране на логистичната система, основна логистична задача, логистични разходиЛ И Т Е Р А Т У Р А:

 1. Бланк, И. А. Концептуальные основы финансового менеджмента, К., Ника- Центр, 2003.

 2. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия, К., Ника-Центр, 2004.

 3. Вачков, Ст., Е. Спасова, Д. Петров. Банково кредитиране на аграрния бизнес – рискове и алтернативи. Наука и икономика, Варна, 2004.

 4. Вачков, Ст., Е. Спасова, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Д. Рафаилов, Н. Филчева. Корпоративни финанси, Стено, Варна, 2006.

 5. Вачков, Ст., Е. Спасова, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Ат. Камеларов. В света на модерното банкиране, Стено, Варна, 2007.

 6. Галиц, Л. Финансов инженеринг. Бургас, Делфин прес, 1994.

 7. Георгиев, И. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С.,1998.

 8. Йорданов, Й, Инвестиционни фондове - структура, мениджмънт, оценка., ЕТ Пееви, Варна 2002.

 9. Йорданов, Й., Финансови инвестиции, Лотос 23, Варна, 2001.

 10. Йорданов, Й., Възможности за имунизиращ портфейл в условията на българският финансов пазар, Банки, инвестиции, пари, 3/2003.

 11. Йорданов, Й., Финансови инвестиции & Финанси на фирмата, Сборник, Варна, Април 2003.

 12. Младенова, З., Ив. Якимова, Ив. Илиев, Ст. Вачков, Т. Хубенова, Ат. Атанасов. Световното стопанство в условията на глобализацията, Стено, Варна, 2002.

 13. Петров, Г, и др. Корпоративни финанси, С, 2006.

 14. Спасова Е, и др. Финансов мениджмънт, В., Ун.изд-во, 2000.

 15. Стоянов, Стоян Георгиев, Фютчерси, опции и синтетични ценни книжа, изд. Тракия М, С. 1999.

 16. Торнтън,Д.У. Корпоративни финанси.С.,Хефест.1993.

 17. Трифонов Т. Финансов анализ на фирмата – първа и втора част, С., Сиела,2001.

 18. Aglietta, M. A. Rebėrioux. Corporate Governance Adrift. A Critique of Shareholder Value. Edward Elgar Publishing Ltd., 2005.

 19. Barenblat, Scot G.; and Mesler, Donald T.; "Stock Index Options"; Probus Publishing Co.; Chicago; 1992.

 20. Beidelman, Carl R.; "Financial Swaps: New Strategies in Currency and Coupon Risk Management"; Dow Jones-Irwin.; Homewood, Illinois; 1985.

 21. Brigham, Huston, Fundamentals of financial management, 2001

 22. Cox, John C.; and Rubenstein, Mark; "Options Markets"; Prentice-Hall; Englewood Heights, NJ; 1985.

 23. DeRosa, David F.; "Options on Foreign Exchange", Probus Publishing Co.; Chicago, 1992.

 24. Ezzamel, A. (Ed.). Governance, Directors and Boards. Edward Elgar Publ. Ltd., 2005.

 25. Fabozzi, Frank J.; "Winning the Interest Rate Game: A Guide to Debt Options"; Probus Publishing Co.; Chicago; 1989.

 26. Figlewski, Stephen, and Silber, William L, and Subrahmanyam, Marti, G. (editors); "Financial Options: From Theory to Practice"; Business One Irwin; Homewood, IL; 1992.

 27. Frost, Ronald J.; Options on Futures"; Revised Edition (futures); Probus Publishing Company; Chicago; 1994.

 28. Gibson, Rajna; "Option Evaluation: Analyzing and Pricing Standardized Option Contracts"; McGraw-Hill; New York; 1991.

 29. Gross, LeRoy; "The Conservative Investor's Guide to Trading Options"; New York Institute of Finance; New York; 1989.

 30. Hull, J., Fundamentals of Futures and Option Markets, Prentice-Hall 2001.

 31. Hull, John C.; "Options, Futures, and Other Derivative Securities"; Second edition; Prentice-Hall; Englewood Cliffs, NJ; 1993.

 32. Mishkin, Fr. S, B. Casu. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 17th. Ed., Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 2006.

 33. Patrick, A. Mergers, acquisitions and corporate restructurings, 2002.

 34. Rose, P. S., S. C. Hudgins. Bank Management & Financial Services, 7th. Ed., Irwin/McGraw-Hill, Boston, 2006.

 35. The Options Institute (editor), "Options: Essential Concepts and Trading Strategies"; Business One Irwin; Homewood, IL; 1990.

 36. Tompkins, R.; "Options Analysis"; Probus Publishing; Chicago 1994.

 37. Van Horn, J. Fundamentals of financial management, 1999Zaugg, M. The Market for Corporate Control in Europe. Impact of Hostile Takeover on Strategic Management. Haupt Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 2005.

 38. Von der Croul, H. C. Verantwortlichkeit, Anreize und Reputation in der Corporate Governance der Publikumgessellschaft. www.vondercrone.ch/publikationen/WEB_Fassung.pdf.ПРИЛОЖЕНИЕ 4ОДОБРЯВАМ: ...................................................

(ръководител катедра)


Дата: ...................... 200..... г.
1   2   3   4   5

Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом