І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
ИмеІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер148.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/04020810.doc

Услуги
 Номер 4 от 02.08.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Харманли

 Пощенски код: 6450

 За контакти: Боряна Банева

 Електронна поща

 Факс: 0373 82525

 Адрес: пл."Възраждане"1

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Харманли

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Боряна Банева

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя

 Телефон: 0373 82015

 Адрес на профила на купувача

 Държава: РБ

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: "Цялостно почистване на коритото на река Бисерска в с. Лешниково, Община Харманли"

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG422

 Място на изпълнение: с.Лешниково, общ.Харманли

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 27

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Цялостно почистване на коритото на река Бисерска в село Лешниково, община Харманли

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 90000000: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: почистване на 1500 метра от речното корита на р. Бисерска в с.Лешниково, общ. Харманли.

 Прогнозна стойност: 165000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 5

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранция за участие, абсолютна сума под формата на парична или банкова гаранция /по избор на участника/, в размер на 1 650лв./хиляда шестстотин и петдесет лева/.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка представлява абсолютна сума , под формата на парична сума или банкова гаранция, в размер на 3% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Когато участникът е вписан в Търговския регистър - копие, заверено от кандидата или оригинал от документа за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, ако участникът е физическо лице. Когато участникът не е вписан в Търговския регистър - оригинал или заверено копие от документ за регистрация и оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние на участника с дата последваща датата на публикуване на обществената поръчка в АОП и Държавен вестник. 2. Документ на участника за регистрация по Булстат и регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/; - представя се копие, заверено от кандидата или оригинал. 3. Оригинален документ за внесена гаранция за участие, абсолютна сума под формата на парична или банкова гаранция /по избор на участника/, в размер на 1 650 лв. /хиляда шестстотин и петдесет лева/. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка представлява абсолютна сума , под формата на парична сума или банкова гаранция, в размер на 3% от стойността на поръчката.4. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. 5. Доказателства за техническите възможности и /иликвалификацията на кандидата по чл. 51 от ЗОП. 6. Оригинал на декларация /по образец/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1 от ЗОП; 7.Оригинал на декларация /по образец/ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 8. Оригинал на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 9. Имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, както и делът на тяхното участие /подизпълнителят трябва да отговаря на всички изисквания, на които отговаря основният кандидат документите по т. 1, 4, 5, 6, 7, 8 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Ако кандидатът не предвижда участие на подизпълнители, представя декларация, /по образец/, че няма да ползва подизпълнители /последната по образец, представя се в оригинал/. 10. Декларация за запознаване и приемане на условията на документацията за участие /образец, представя се в оригинал/. 11. Подписан и подпечатан,но непопълнен проект на договор./представя се в оригинал/. 12. Попълнен образец на финансово предложение и оферта /представя се в оригинал/. 13. Техническо предложение /образец/. 14. Документ /квитанция/ за закупуване на тръжна документация - /документът се представя в оригинал или заверено копие/; 15. Сведения за кандидата /образец, представя се в оригинал/. 16. Списък на документите, съдържащи се в офертата / подписан и подпечатан от участника/. 17.Нотариално заверено пълномощно, че лицето може да представлява фирмата /ако е представител/, документът се представя в оригинал или заверено копие; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 1, 4, 5 , 6 , 7, 8 се представят от всяко физическо или юридическо, включено в обединението. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документа по т. 1 се представя в официален превод, а документите по 4, 5 , 6 , 7, 8 , които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице включено в обединението.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП. Участникът да докаже положителен финансов резултат за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си като представи заверени от него копия на годишен финансов отчет,/баланс/ за приходите и разходите за същите години. Информация за общия оборот и оборота на услугите, които са обект на настоящата обществена поръчка за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

 Минимални изисквания: Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП. Участникът да докаже положителен финансов резултат за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си като представи заверени от него копия на годишен финансов отчет, /баланс/ за приходите и разходите за същите години. Информация за общия оборот и оборота на услугите, които са обект на настоящата обществена поръчка за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 5.Доказателства за техническите възможности и /иликвалификацията на кандидата по чл. 51 от ЗОП: декларация, съдържаща списък на основните договори за извършени подобни с предмета на поръчката услуги за последната една година с посочени стойности, дати и получатели. Участникът трябва да има изпълнени не по-малко от два договора за подобни услуги през последните три години. Да представи доказателства за търговски репутация, свързани с предмета на поръчката-референции, с телефон за връзка с лицето подписало референцията. Списък на техническите лица отговарящи за изпълнение на услугата, с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и ръководните му служители и на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата. В списъка да има минимум едно лице със специално техническо образование- специалност ХМС , ХТС или ВиК. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години /свободен текст/. Описание на собствено или наето техническото оборудване – доказателства, удостоверяващи, че участникът разполага съобразно видовете работи които ще се извършат със следната техника - минимум един булдозер, минимум един багер и минимум два камиона за товарене на отпадъците и за превоз на земни. Участниците представят декларация за техническото оборудване, с което разполагат. Собствената техника се доказва с представяне на регистрационните талони, а наетата с договори за наем сключени за срок не по-кратък от срока на настоящата обществена поръчка. Кандидатът или участникът да представи описание на мерките за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката./свободен текст/ съгласно чл. 51 ал. 1,  т. 11 от ЗОП.

 Минимални изисквания: 5. Доказателства за техническите възможности и /иликвалификацията на кандидата по чл. 51 от ЗОП: декларация, съдържаща списък на основните договори за извършени подобни с предмета на поръчката услуги за последната една година с посочени стойности, дати и получатели. Участникът трябва да има изпълнени не по-малко от два договора за подобни услуги през последните три години. Да представи доказателства за търговски репутация, свързани с предмета на поръчката-референции, с телефон за връзка с лицето подписало референцията. Списък на техническите лица отговарящи за изпълнение на услугата, с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и ръководните му служители и на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата. В списъка да има минимум едно лице със специално техническо образование- специалност ХМС , ХТС или В и К. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години /свободен текст/. Описание на собствено или наето техническото оборудване – доказателства, удостоверяващи, че участникът разполага съобразно видовете работи които ще се извършат със следната техника - минимум един булдозер, минимум един багер и минимум два камиона за товарене на отпадъците и за превоз на земни. Участниците представят декларация за техническото оборудване, с което разполагат. Собствената техника се доказва с представяне на регистрационните талони, а наетата с договори за наем сключени за срок не по-кратък от срока на настоящата обществена поръчка. Кандидатът или участникът да представи описание на мерките за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката./свободен текст/ съгласно чл.51 ал.1 т.11 от ЗОП.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: К1-предложената от участника цена(тежест : 80)

 Показател: К2-срок за изпълнение на поръчката(тежест : 20)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 4.4

 Условия: Документацията за участие може да бъде закупена от Информационен център на Община Харманли на адрес:гр.Харманли,ул.”П.Каравелов”4 срещу невъзстановимата сума от 4.40лв с ДДС. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.При поискване от заинтерeсовано лице Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането,след внасяне на дължимата сума по банкова сметка IBAN BG 45 CBUN91953300023206 BIC CBUNBGSF в ТБ ?МКБ Юнионбанк ? АД, клон Харманли

 Дата: 10/09/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 21/09/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 180

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: община Харманли

 Час: 14:00

 Лица: съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП.

 Дата: 23/09/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл.120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул."Витоша"18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: РБ

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 30/07/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

Свързани:

І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Изготвяне на инвестиционни проекти за укрепване и основен ремонт на мостови съоръжения в Община Ловеч
І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Търговище
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом