Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
ИмеКонспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер56.01 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.unwe.bg/archive/docs/doktoranti/8.docКОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ДОКТОРАНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА В ИКОНОМИКАТА


Тема 1. Въведение в информатиката. Данни и информация. Обработка на данни.

Информационно осигуряване на управлението. Данни и информация. Обработка на данните в информация. Класификация на данните. Типове данни. Компютърни информационни системи


Тема 2. Компютърни архитектури.

Същност на компютърните архитектури. Организация на данните в компютър. Генерации компютърни архитектури. Типове компютърни системи. Архитектура на персонални компютри и таблети. Архитектура на сървъри. Архитектура на големи ЕИМ


Тема 3. Телекомуникации и компютърни мрежи.

Същност на компютърните мрежи. Протоколи. Локални мрежи. Глобални мрежи. Безжични мрежи.


Тема 4. Интернет технологии.

Протоколи на Интернет. Уеб съдържание и приложения. Уеб базирани приложения. Най-често използвани операции в Интернет среда.


Тема 5. Системно и приложно програмно осигуряване.

Същност на програмното осигуряване. Класификация на програмно осигуряване. Разработка на софтуер. Цикъл за разработване на програмно осигуряване Езици за програмиране. Системи за разработване на програми. Open Source проекти. Избор на приложен софтуер. Избор на програмен език и системи за разработка на приложения.


Тема 6. Принципи за съхранение и обработка на данни. Същност на базите от данни и системи за управление на бази от данни.

Основни проблеми при обработката и съхранение на информация. Същност на файловите системи и на базите от данни. Модели на бази от данни. Система за управление на бази от данни. Проектиране на информацията за бази от данни. Концептуален модел на данните. Логически модел на данните. Конструиране на схемата. Нормализация. Физически модел на данните. Денормализация.


Тема 7. Бизнес процеси и модели.

Същност на бизнес процесите. Информационни системи. Ресурси на компютърна информационна система. Роля на информационните системи в бизнеса. Описание на бизнес процеси. Управление на бизнес процеси (Business Process Management).


Тема 8. Архитектура на информационна система.

Същност и класификация на архитектури на информационни системи. Бизнес архитектура. Информационна архитектура. Инфраструктурна архитектура. Архитектура на информационната сигурност. Приложна архитектура. Класификация на приложните архитектури според броя на слоевете. Графично представяне на архитектурите.


Тема 9. Проектиране на бизнес информационни системи (БИС).

Необходимост от методология за проектиране на бизнес информационни системи. Методология за разработване на информационни системи. Принципи за проектиране на бизнес информационна система. Жизнен цикъл за развитие на бизнес информационни системи. Еволюция на видовете методологии за проектиране на БИС. Същност на обектно-ориентираното проектиране. Моделиране на бизнес процеси.


Тема 10. Защита на информацията и информационна сигурност.

Същност и аспекти на информационната сигурност. Заплахи и вредителски кодове. Криптография. Идентификация и автентикация. Системни компоненти на информационната сигурност. Нива на информационна сигурност за компонентите на информационна система. Проектиране на информационната сигурност. Стандарт ISO 27000 – основа за проектиране на информационна сигурност.


Тема 11. Системи за управление ресурсите на предприятието.

Същност на системите за управление ресурсите на предприятието (ERP системи). Системи за управление веригите за доставки (SCM). CRM системи. Системи за управление на човешките ресурси (HRM)


Тема 12. Бизнес интелигентни системи.

Същност на бизнес интелигентните системи. Структура и компоненти на БИС. Проектиране и изграждане на БИС. Избор на архитектура на БИС. Тенденции за развитие на БИС.


Тема 13. Електронен бизнес. Електронно правителство.

Същност на електронните услуги (е-услуги). Електронен бизнес (E-Business). Категории е-бизнес. Електронно правителство (e-government).


Тема 14. Езици за програмиране

Видове езици за програмиране. Същност, специфики, различия, предимства и недостатъци. Обектно-ориентирани езици за програмиране. Класове, обекти, методи, наследяване, интерфейси, капсулиране – същност, пример, особености на приложение.


Тема 15. Езици за програмиране Java и C#

Прилики и различия. Представяне на класове, обекти, променливи, методи, наследяване, интерфейси – дефиниции и примери. Капсулиране. Обектно-ориентирана програма чрез посочените езици – същност, специфики на използване. Оператори и операции - видове и примери. Интегрирани системи за разработване на програми. Настройка на програма. Създаване на програмна система.


Тема 16. Платформа .NET Framework

Същност и архитектура на .NET Framework. Езици за програмиране в .NET Framework. Средства и методи за разработка на десктоп приложения. Средства и методи за разработка на уеб приложения. Цел на LINQ и принципи на работа с него.


Тема 17. Платформа ASP.NET

Същност на ASP.NET. Модели за разработка на уеб приложения. Архитектура на ASP.NET уеб приложения. Разработване с ASP.NET WebForms. Разработване с ASP.NET MVC. Методи за разработка на уеб приложения с бази данни и услуги. Сигурност на уеб приложения, разработени с ASP.NET. Публикуване на уеб приложения чрез IIS.


Тема 18. Платформа J2EE

Java Server Pages и сървлетс. Java Server Faces. Enterprise Java Beans. Java Database Connectivity. Управление на съобщения. Видове Framework.


Тема 19. Web 2.0 и Web 3.0

Същност и цели на Web 2.0 и Web 3.0. Архитектурни компоненти. Публикуване на съдържание чрез блогове и уики. Синдикиране на съдържание чрез RSS. Организиране на информацията чрез тагиране. Социални мрежи. Методи и технологии, изграждащи Web 3.0. Развитие и приложения на Web 3.0. Семантични мрежи.


Тема 19. Програмиране на бази данни

Процедурни разширения на езика SQL. Предефинирани изгледи. Използване на съхранени процедури, потребителски функции и тригери. Използване на курсори и колекции. Обработка и управление на изключения в бази от данни. Транзакционен модел в бази от данни. Управление на многопотребителски конфиликти. Организация на обекти в SQL Server.
Литература

 1. A.Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth edition, 2008, USA

 2. Abd-El-Barr, Mostafa / El-Rewini, Hesham, Fundamentals of Computer Organization and Architecture, Publisher: John Wiley & Sons, ISBN: 9780471478331, 2005, USA

 3. Apress , Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform, 5th Edition

 4. Apress, Pro ASP.NET 4 in Csharp 2010, 4th.Edition, Jun.2010

 5. Apress,Joseph Sack, SQL Server 2005 T-SQL Recipes, 2006

 6. Avison, D., Fitzgerald, G., Information Systems, Development, McGraw-Hill Publishing Company, 2003.

 7. Avison, D., Information systems Development Methodologies: A Classification According to the Problem Situations, Journal of Information technology, 12, 2003.

 8. Bocij, P., Chaffey, D., Business Information Systems, Prentice Hall Europe, 2008.

 9. Braams, R.F., (December 2009). Benefits of Business Intelligence - Business Mathematics and Informatics (BMI) Thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam. http://www.few.vu.nl/stagebureau/

 10. CERT Coordination Center. Security of the Internet., Carnegie Mellon University, 1997.

 11. CSI/FBI. Computer Crime and Security Survey 2009. CSI., 2009.

 12. Daniel Jumelet. Infrastructure Architecture. 2007. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb402960.aspx

 13. Date, Chris. A Guide to DB2, Addison Wesley, 1984.

 14. Date, Chris. An Introduction to Database Systems, Addison Wesley, 2003.

 15. Dean Allemang, James Hendler, Semantic Web for the Working Ontologist, Second Edition: Effective Modeling in RDFS and OWL

 16. Dennis, A., Wixon, B., Systems Analysis & Design – An Object-Oriented Approach whith UML, John Wiley&Sons, 2008.

 17. Edwards, C., Ward, J., The essence of Information Systems, Prentice Hall Europe, 2004.

 18. Gollmann, D., Computer Security. John Willey & Sons, 1999.

 19. H. Bidgoli (Editor), The Internet Encylopedia, Vol. 1, John Wiley & Sons, Inc., 2004, 931 pages.

 20. H. Bidgoli (Editor), The Internet Encylopedia, Vol. 2, John Wiley & Sons, Inc., 2004, 875 pages.

 21. H. Bidgoli (Editor), The Internet Encylopedia, Vol. 3, John Wiley & Sons, Inc., 2004, 979 pages.

 22. Hoffer, J., George, J., Modern Systems Analysis and Design, Prentice Hall, 2009.

 23. Janice Reynolds, Roya Mofazali, The Complete E-Commerce Book, 2000

 24. Judith Gebauer, Franz Schober. Information System Flexibility and the Performance of Business Processes.

 25. Kendall & Kendall, Systems Analysis and Design, Prentice Hall, 2008.

 26. Klaus Renzel, Wolfgang Keller. Client/Server Architectures for Business Information Systems. A Pattern Language. PLoP’97 Conference.

 27. Leonard Lobel, Andrew J.Brust, Stephen Forte Leonard Lobel (Author) , Programming Microsoft SQL Server 2008 (PRO-Developer), Microsoft Press, 2009

 28. Michael Platt. Microsoft Architecture Overview.Microsoft Corporation .NET Architecture Center, July 2002

 29. O’Reilly, Programming the Semantic Web, 2009

 30. Practical UML: A Hands-On Introduction for Developers
  http://dn.codegear.com/article/31863

 31. Prof. Anatoly Sachenko, http://www.scribd.com/doc/396076/ Foundations-of-Information-Systems-in-Business

 32. Prof. Anatoly Sachenko, http://www.scribd.com/doc/396076/ Foundations-of-Information-Systems-in-Business

 33. Quarles van Ufford, Deborah (2008). Business Intelligence: The Umbrella Term, VU Amsterdam.

 34. Shelly Cashman, Web 2.0: Concepts and Applications, 2010

 35. Stephen B. Harsh, MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

 36. The C++ Programming Language (Third Edition and Special Edition),Addison-Wesley

 37. Tsichritzis, Dionysios, F. Lochovsky. Data Models, Prentice-Hall, 1982.

 38. В.Кисимов, Програмиране на алгоритмични езици на основата на езика Java, учебник за студенти от УНСС специалност „Бизнес информатика”, издателство „Авангард Прима”, София 2009, ISBN 978-954-323-622-0

 39. Д.Велев и колектив, Бизнес Информатика // Изд. УНСС, 2007, 384 стр.

 40. Д.Велев, Софтуерни основи на бизнес приложения за Интернет // Изд. „Авангард Прима”, 2005, София, 176 стр.

 41. Е. Денчев, Съвременни информационни системи, УНСС, 2007

 42. Е. Денчев, Информационни технолигии в бизнеса, Фабер, В. Търново, 2009

 43. Д.Велев, Информатика и информационни системи, под редакцията на доц., Авангард, ISBN 978-954-323-369-4, София, 2008

 44. К.Боянов, Компютърни мрежи, Издателство Софтпрес 1999

 45. М.Цанева, “Системно програмиране” – учебник, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2007

 46. К. Боянов, Хр.Турлаков, Д.Тодоров, Л.Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков, Принципи на работа на компютърните мрежи. Интернет, София, 2003 г.

 47. К.Стефанова, М. Радоев, С. Кузманов, "Ръководство за упражнения по проектиране на управленски информационни системи", София, "Авангард Прима", 2009 г.


София, септември, 2011


Свързани:

Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
За конкурсен изпит за докторанти по 3 Биологически науки (молекулярна биология- биологични мембрани)
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
Компютърни архитектури. Структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции. Структура и йерархия на паметта....
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи
Автономни компютърни архитектури: обща архитектура, процесори, памети и запаметяващи устройства, паралелни и серийни комуникационни...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconЗа конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление
Методологически въпроси, свързани с разработването на антикризисна стратегия на организацията
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации
Комуникацията – понятие, същност и характеристика. Видове комуникации. Науката за комуникацията. Масовата комуникация: характеристика...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconКонспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
Теорема за съществуване и единственост за нормални системи. Зависимост от начални данни и параметри
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)
Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие. Пространствени и териториални подходи
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта)
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност iconИзпитна програма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Икономика на транспорта) тема №1
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом