Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
ИмеЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер44.38 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mig-harmanli.org/merki/321_Pokana_321.doc
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.СДРУЖЕНИЕМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони -

Европа инвестира в селските райони


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 г.


ПОКАНА

за

кандидатстване с проекти на територията на МИГ Харманли и приемане на заявления за подпомагане

по мярка 321 ,, Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Схемата за финансовата помощ по мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз,чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


Описание на целите:

Мярката “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” има за цел едновременно да подобри условията за живот в селата на територията на община Харманли.

Подпомагат се проекти, които допринасят за подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.


Обхват на мярката:

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за икономиката и населението в селските райони, свързани с водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения.


Дейностите, свързани с изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа, се изпълняват в населени места с до 2000 еквивалентни жители на територията на МИГ Харманли, съгласно Приложение 2 към Наредба № 25, както следва:


с. Бисер 4128

с. Богомил 4724

с. Болярски извор 5298

с. Браница 6080

с. Българин 7315

с. Върбово 12810

с. Доситеево 23011

с. Дрипчево 23741

с. Иваново 32100

с. Изворово 32487

с. Коларово 38011

с. Лешниково 43548

с. Надежден 51041

с. Овчарово 53237

с. Орешец 53775

с. Остър камък 54448

с. Поляново 57434

с. Преславец 58244

с. Рогозиново 62832

с. Славяново 67101

с. Смирненци 67581

с. Черепово 80552

с. Черна могила 80827

с. Шишманово 83377


Допустими кандидати:

За подпомагане може да кандидатства Община Харманли за гореизброените населени места, както следва:

- строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

- строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;


Финансовата помощ се предоставя при условие, че Община Харманли няма изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие".


Допустими дейности:

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:

- строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

- строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;


Документи за кандидатстване.

Заявление за подпомагане Приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 4 от Наредба№25/29.07.2008г.

Прилагат се документи съгласно Приложение № 4 от Наредба 25 от 29.07.2008г. Количествено-стойностните сметки се представят на хартиен и електронен носител.

При подаването им документите да бъдат подредени по реда на подреждането им в заявлението. За улеснение на обработката на проектните предложения, моля представете оригинала на предложението, отпечатано на хартия във формат А4, като всички страници на представеното проектно предложение бъдат номерирани последователно. Приложените документи се представят, според указаното в таблицата за придружаващи документи, в оригинал или копие, заверено с печат, подпис на кандидата и текст „Вярно с оригинала”.


Финансови параметри за проектите (минимален и максимален размер):

Минималният размер на общите допустими разходи е левоват равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи е левовата равностойност на 125 000 евро.

Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

Общ разполагаем идикативен бюджет по тази мярка - 250 000 лева.


Размерана финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти):

100% от общите допустими разходи


Поканата е с начало – 04.04.2012г.


Край на Поканата – 16.00 часа на 29.06.2012г.


Период за консултиране при подготовката на проектите – от 04.04.2012г. до 14.06.2012г.

в офиса на МИГ, по график изготвен от Изпълнителния директор на МИГ Харманли, както следва:


Вторник – 14.00 – 16.00 часа

Сряда - 14.00 – 16.00 часа

Четвъртък – 14.00 – 16.00 часа


Период на приемане на документите за подпомагане – от 04.04. – 29.06.2012г.:

Понеделник и петьк от 10.00 часа до 16.00 часа

Вторник, сряда и четвъртък от 10.00 часа до 14.00 часа.


Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на МИГ Харманли

Подробна информация и необходимостта за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие са публикувани на следния интернет

адрес: http://www.mig-harmanli.org


За контакти:

гр.Харманли п.к. 6450 ул.Петко Каравелов № 2

тел./факс: 0373/82080 моб.телефон – 0875 144 820

E-mail: mig.harmanli@gmail.com www.mig-harmanli.org


Изп.директор – Валери Монков – 0888 704 300


Експерт – Петя Иванова – 0884 905 405


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР МИГ ХАРМАНЛИ:………………….......

/ВАЛЕРИ МОНКОВ/


Поканата е изготвена на основание Решение№48 на УС на МИГ Харманли с Протокол №17/08.03.2012г.Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХАРМАНЛИ”

гр.Харманли п.к.6450 ул.Петко Каравелов №2 - тел./факс: 0373 / 82080

моб. 0875 144 820 e-mail: mig.harmanli@gmail.com www.mig-harmanli.org

Стр. от

Свързани:

Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г icon„ придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013Г
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони : европа инвестира в селските райони
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Европа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом