От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/6
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер0.52 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_11.doc
  1   2   3   4   5   6П Р О Т О К О Л11

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 18.07.2008 ГОД. ОТ 944 ЧАСА


На 18 юли 2008 г. в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи от заседанието бяха Стефан Райчев и Георги Атанасов, който е подал в канцеларията на Общински съвет уведомление с вх. № 685 от 10.07.2008 г. за отсъствието си.

В началото на заседанието председателят на Общинския съвет връчи поздравителни адреси и подаръци на общинските съветници Жеко Коев, Валентин Господинов, Владимир Янков и Мария Димитрова, които са имали рождени дни в периода от миналото заседание на ОбС до настоящето. Председателят направи проверка на кворума. Съгласно данните от системата за електронно гласуване от общо 33 общински съветници в залата присъстваха 29 и на основание в чл.27, ал.2 от ЗМСМА заседанието бе обявено за открито.

Председателят на Общинския съвет даде думата за предложения за промяна по предварителния дневен ред. Кметът на община Силистра инж. Иво Андонов оттегли включената под номер 3 в дневния ред докладна записка „Приемане на Програма за реализация на Общинския план за развитие за 2008 г.”. Общинският съветник Бисерка Костова направи предложение като допълнителна точка в дневния ред да бъде включена докладна записка „Проектно предложение на СНЦ ”Детски свят ” гр. Силистра по Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007-2013 на МРРБ Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Компонент 1 „Образователна инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Председателят на Общинския съвет направи предложение в дневния ред да бъде включена допълнителна точка „Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Силистра”. Други предложения не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложенията по реда на постъпването им. С 29 гласа общо – 29 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и четири отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

344ПРИЕМА предложението в дневния ред да бъде включена докладна записка „Проектно предложение на СНЦ ”Детски свят ” гр. Силистра по Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007-2013 на МРРБ Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Компонент 1 „Образователна инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.


С 23 гласа общо – 23 гласа „за” - Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Валентин Господинов, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Желязко Коев, Живко Димов, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и десет отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

345

ПРИЕМА предложението в дневния ред да бъде включена докладна записка „Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Силистра”.


Председателят подложи на гласуване целият дневен ред заедно с направените промени. С 24 гласа общо – 24 гласа „за” - Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Валентин Господинов, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и девет отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

346

ПРИЕМА следния ДНЕВЕН РЕД:


1. Приемане на нова Наредба за търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

2. Осъществяване на преки предавания на заседанията на Общински съвет – Силистра по кабелната радиотранслационна мрежа.

Внася: Кметът на общината

3. Изграждане на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси.

Внася: Кметът на общината

4. Закриване на общински целодневни детски градини и преобразуването им във филиали на други общински целодневни детски градини.

Внася: Кметът на общината

5. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2008 / 2009 година.

Внася: Кметът на общината

6. Включване в Общинската програма на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби и на националните и международни конкурси, олимпиади и състезания, за които се прилагат мерките за закрила на деца с изявени дарби на ученици от държавните училища на територията на Община Силистра.

Внася: Кметът на общината

7. Предоставяне на преимуществено ползване на моторно превозно средство – училищен автобус – на ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра, община Силистра.

Внася: Кметът на общината

8. Откриване на процедура за сеч и определяне начина на ползване и ползвател на дървесината от сечта

Внася: Кметът на общината

9. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в с. Айдемир.

Внася: Кметът на общината

10. Разпореждане с незастроен имот - частна общинска собственост в гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

11. Частично прекратяване на съсобственост между Община Силистра и частен собственик на имот в гр. Силистра.

Внася: Кметът на общината

12. Ликвидиране на съсобственост между Община Силистра и Петра Лазарова Русанова на имот в с. Айдемир.

Внася: Кметът на общината

13. Предоставяне за безвъзмездно управление на имот-частна общинска собственост на Централна лаборатория по обща екология при БАН.

Внася: Кметът на общината

14. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот -частна общинска собственост на СНЦ “Сдружение на пациенти с онкологични заболявания и приятели - Силистра”.

Внася: Кметът на общината

15. Проектно предложение на Община Силистра по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос 1 „Добро управление”, подприоритет 1.4 „Администрацията - партньор на бизнеса”, по бюджетна линия BG 051POO002/08/1.4-02, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Внася: Кметът на общината

16. Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Силистра и Общините Русе и Видин при изпълнение на проект „Новото публично управление в дунавските общини – гарант за прозрачност и публичност при обслужване на гражданите и бизнеса” по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-04 на Оперативна програма „Административен капацитет”.

Внася: Кметът на общината

17. Постъпила жалба от каменоделски фирми от община Силистра във връзка с чл. 18, ал. 1, т. VІІІ от Наредбата за местните такси и цени на услугите на Община Силистра.

Внася: Председател на ПК „Местно самоуправление, граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията”

18. Даване на съгласие за осигуряване на средства за финансиране на дейността на „Силистрагаз” ЕООД.

Внася: Кметът на общината

19. Приемане отчета за изпълнение на плана за приватизация за 2007 г. на община Силистра.

Внася: Кметът на общината

20. Откриване процедурата за приватизация и приемане на конкретни параметри за продажба на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, съсобствен между Община Силистра и РПК „Наркооп 2000” Силистра: Урегулиран поземлен имот ХІV – 252 заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – ресторант – сладкарница, намиращ се в кв. 16 по плана на с. Сребърна, община Силистра.

Внася: Кметът на общината

21. Проектно предложение на СНЦ ”Детски свят ” гр. Силистра по Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007-2013 на МРРБ Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Компонент 1 „Образователна инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Внася: Общинският съветник Бисерка Костова

22. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Силистра.

Внася: Председателят на Общински съвет

23. Изказвания, питания и становища.


По точка Първа от дневния ред – Приемане на нова Наредба за търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Икономическа и инвестиционна политика” Живко Димов изрази положителното становище на комисията. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Ивелин Георгиев направи следните предложения от името на комисията за промени в Наредбата:

1. От текста на чл. 9, ал. 6, т. 6 да отпадне изразът „декларирани или установени от компетентен орган”.

2. От текста на чл. 9, ал. 4 да отпадне т. 3.

3. Към текста на чл. 9, ал. 7, т. 2 да се допълни „по настоящата наредба”.

4. Към текста на чл. 20, ал. 4, т. 5 след израза „системи за сигурност” да се допълни „записващи камери”.

5. От текста на чл. 31 да отпадне „лица”.

6. От текста на чл. 32, т. 2 да отпадната думите „данни, сведения, справки и други носители на информация”.

7. В чл. 32, т. 3 да отпадне.

8. Към текста на чл. 35, ал. 1 да се добави „и РИОКОЗ”.

9. От текста на чл. 35, ал. 2 да отпадне изразът „или упълномощен от него заместник-кмет”.

Председателят на Общинския съвет направи уточнение, че в номерацията на членовете в Наредбата има техническа грешка, в резултат на което има два пъти чл. 30 и по тази причина трябва да се изтегли номерацията. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” направи предложение отстраняването на техническата грешка да бъде записано като част от решението. Общинският съветник Николета Колева направи коментар относно съдържанието на чл. 33 /нова номер, след направената от Председателя корекция по номерацията/, т. 3, която според нея не трябва да отпада. Тя направи предложение точката да остане в Наредбата. Председателят на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията” Тодора Цонева направи предложение от името на комисията към проекторешенията в докладната записка на вносителя да се впише допълнителна точка със следния текст: „Регистърът на търговските обекти да се направи публичен, като се изнесе на таблото пред Община Силистра и да се публикува на сайта на Община Силистра”.

Други предложения и коментари не бяха направени. Председателят подложи на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване. С 31 гласа общо – 30 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, един глас „против” – Мирослав Калинов, нула гласа „въздържал се” и четири отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

347

ПРИЕМА предложението за следните промени в Наредбата за търговска дейност и услуги на територията на Община Силистра:

1. От текста на чл. 9, ал. 6, т. 6 да отпадне изразът „декларирани или установени от компетентен орган”.

2. От текста на чл. 9, ал. 4 да отпадне т. 3.

3. Към текста на чл. 9, ал. 7, т. 2 да се допълни „по настоящата наредба”.

4. Към текста на чл. 20, ал. 4, т. 5 след израза „системи за сигурност” да се допълни „записващи камери”.

5. От текста на чл. 31 да отпадне „лица”.

6. От текста на чл. 32, т. 2 да отпадната думите „данни, сведения, справки и други носители на информация”.

7. В чл. 32, т. 3 да отпадне.

8. Към текста на чл. 35, ал. 1 да се добави „и РИОКОЗ”.

9. От текста на чл. 35, ал. 2 да отпадне изразът „или упълномощен от него заместник-кмет”.

10. Да се изтегли номерацията на членовете, считано от № 30 до края.


Председателят подложи на гласуване предложението на общинския съветник Николета Колева точка 3 на чл. 33 /нова номер, след направената от Председателя корекция по номерацията/ да остане като текст в наредбата. С 30 гласа „общо” – 10 гласа „за” – Аднан Реджебов, Борислав Борисов, Георги Балушев, Драга Неделчева, Златка Радушева, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, 8 гласа „против” – Александър Сабанов, Валентин Господинов, Георги Гайдаров, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Ивелин Георгиев, Станислав Ковачев, 12 гласа „въздържал се” – Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Владимир Янков, Елка Петрова, Ивайло Йорданов, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, и трима отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

348

НЕ ПРИЕМА предложението точка 3 на чл. 33 /нова номер, след направената от Председателя корекция по номерацията/ да остане като текст в наредбата.


Председателят подложи на гласуване предложението на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и сигурност, граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията” към проекторешенията в докладната записка на вносителя да се впише допълнителна точка със следния текст: „Регистърът на търговските обекти да се направи публичен, като се изнесе на таблото пред Община Силистра и да се публикува на сайта на Община Силистра”. С 29 гласа „общо” – 25 гласа „за” - Александър Сабанов, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Елка Петрова, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Петко Добрев, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, четири гласа „въздържал се” – Бирол Мехмед, Георги Балушев, Пепа Георгиева и Руфи Мустафа и пет отсъстващи Общинският съвет взе следното

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом